Search result for

ดี

(144 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดี-, *ดี*
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
baikดี
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน
LDS[แอลดีเอส] (n ) วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. Latter-day Saints,
คนเดียว (jargon ) ในภาษาเหนือคำนี้ จะใช้บรรยายลักษณะของการกระทำว่าเกิดขึ้น “ด้วยตัวเอง” โดยไม่เกี่ยวว่าจะมีคนทำอยู่กี่คน และใช้ได้กับทั้ง คน, สัตว์, สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ เช่น อยู่ๆรถเครื่องของผมมันก็ดับไปคนเดียว แปลว่า อยู่ๆรถมอเตอรไซด์ของผมมันก็ดับไปเอง

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำขี้ดีกว่ากำตด (phrase ) A bird in a hand is worth two in a bush.
ดี (n modal verb adv ) good
ปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น (phrase )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี[ADJ] well, See also: happy, fine, Syn. ปกติ, Example: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
ดี[ADJ] nice, See also: good, beautiful, handsome, Syn. สวย, งาม, สวยงาม, Example: ดาราส่วนใหญ่มีหน้าตาดี ถึงเล่นละครได้
ดี[N] gallbladder, Example: ดีเป็นอวัยวะสำคัญในการย่อยอาหาร, Thai definition: อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า น้ำดี
ดี[ADJ] tidy, See also: neat, proper, Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ, Example: เด็กคนนี้มีมารยาทดี เรียบร้อยงดงาม
ดี[ADJ] fine, See also: nice, pleasant, Syn. เพราะ, ไพเราะ, Example: นักร้องร้านนี้เสียงดีมาก
ดี[ADJ] nice, See also: good, perfect, satisfactory, Syn. เยี่ยม, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Ant. ร้าย, Example: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ
ดี[V] flick, See also: flip, Syn. สลัด, พุ่ง, เด้ง, ปัด, Example: เขาดีดลูกหินของเขาลงไปในรู
ดี[V] play, Syn. เล่น, บรรเลง, Example: เธอดีดจะเข้ได้เพราะมาก เพราะเธอหัดเล่นมาตั้งแต่ 9 ขวบ
ดีงู[N] picrasma javanica, Syn. สมอดีงู, Ant. ต้นดีงู, Example: คนไทยสมัยก่อนนำดีงูมาปรุงเป็นยารักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อสมอชนิดหนึ่ง
ดีเจ[N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดีว. ปรกติ, เฉย ๆ, เช่น อยู่ดี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาให้
ดีโดยดี, ไม่ขัดขืน, เช่น มาเสียดี ๆ.
ดี ๆ ชั่ว ๆว. ถึงอย่างไรก็ตาม เช่น ดี ๆ ชั่ว ๆ เขาก็เป็นลูกเรา.
ดีน. อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า นํ้าดี.
ดีว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ ใช้ในความหมายที่ตรงข้ามกับลักษณะบางอย่างแล้วแต่กรณี คือ ตรงข้ามกับชั่ว เช่น คนดี ความดี, ตรงข้ามกับร้าย เช่น โชคดี เคราะห์ดี
ดีสวย, งาม, เช่น หน้าตาดี, เรียบร้อย เช่น มรรยาทดี, เพราะ เช่น เสียงดี, จัด เช่น แดดดี, เก่ง เช่น ดีแต่พูด, ถูกต้อง เช่น ดีแล้ว, อยู่ในสภาพปรกติ เช่น สุขภาพดี.
ดีก. กระทำในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ เช่น เขาดีกับฉันมาก.
ดีงูน. สมอดีงู. (ดู สมอ ๒).
ดีฉันส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ, ดิฉัน ก็ว่า, โบราณผู้ชายใช้ว่า ดีฉัน ผู้หญิงใช้ว่า อีฉัน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ดีฉานส. ดิฉัน, ดีฉัน, เป็นคำที่เจ้านายผู้ชายมักใช้กับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degreeดีกรี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DQDB (distributed queue dual bus)ดีคิวดีบี (การจัดลำดับการส่งข้อมูลแบบบัสคู่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DCTS (digital cordless telephone system)ดีซีทีเอส (ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jaundice; icterusดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
icterus; jaundiceดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedicterus; pedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicterus; paedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DDD (direct distance dialing)ดีดีดี (การต่อเลขหมายทางไกลโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DTD (document type definition)ดีทีดี (การนิยามชนิดเอกสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)

ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ

1. การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จะมีการสร้างดีเอ็นเอที่เหมือนเดิมทุกประการในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์ เพื่อส่งถ่ายดีเอ็นเอไปยังเซลล์ใหม่

2. การลอกรหัสจากดีเอ็นเอไปเป็นอาร์เอ็นเอ (transcription) อาร์เอ็นเอที่ได้จะเป็นตัวกำหนดการสังเคราะห์โปรตีนชนิดต่างๆ ซึ่งการกระทำร่วมกันของโปรตีนหลายๆ ชนิดจะเป็นผลให้เกิดลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมา

ดีเอ็นเอมีหน่วยย่อยคือ นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ่งประกอบด้วยเบส (base) น้ำตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose sugar) และฟอสเฟต (phosphate) เบสมี 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ ไทมีน (thymine, T) ไซโทซีน (cytosine, C) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A) กัวนีน (guanine, G)

โครงสร้างของดีเอ็นเอเกิดจากสายพอลินิวคลีโอไทด์ซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์หลายๆ หน่วยมาเชื่อมต่อกัน จำนวน 2 สายมาพันกันในทิศทางตรงกันข้ามเป็นเกลียววนขวาที่เรียกว่า ดับเบิลเฮลิกซ์ (doublehelix) การพันกันระหว่างสายพอลินิวคลีโอไทด์ทั้ง 2 สายเกิดจากการจับกันระหว่างเบสพิวรีนและเบสไพริมิดีนด้วยพันธะไฮโดรเจน โดยที่อะดีนีนจะเกิดพันธะกับไทมีนและกัวนีนจะเกิดพันธะกับไซโทซีน

แหล่งข้อมูล
อภิชาติ วรรณวิจิตร. (2553). เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 28, หน้า 126-155). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Decimal reduction doseดีเท็น, ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์มีชีวิตรอดเหลืออยู่ร้อยละ 10 หรือ ปริมาณรังสีที่ทำให้เซลล์ตายร้อยละ 90 [นิวเคลียร์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Jaundiceดีซ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
DDT (Insecticide)ดีดีที (ยาฆ่าแมลง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Denitrificationดีไนตริฟิเคชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Debugging in computer scienceดีบัก [คอมพิวเตอร์]
Tinดีบุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
DVD-ROMดีวีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good luck with that. I'll look for it in "Reader's Digest."งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันจะรออ่านมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ The Serena Also Rises (2008)
I have--I have an idea for a new story.ผมมีไอเดียสำหรับเรื่องใหม่แล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
It was her idea to use the socialites.เธอออกไอเดียใหพวกสาวสังคมมาช่วยเดินแบบแทน The Serena Also Rises (2008)
It's basically your design. Please take credit for it.มันคือดีไซน์ของคุณค่ะ The Serena Also Rises (2008)
You watch your back.ระวังตัวให้ดี The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Did you hire someone to look into my past?คุณจ้างคนตามรื้ออดีตของฉันหรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
Wait a minute. Wait a minute.ดี๋ยวก่อนค่ะ? The Serena Also Rises (2008)
That sounds like the perfect plan.ฟังดูดีมากเลย The Serena Also Rises (2008)
Good, because I am going to steal your passport and lock you in our room.ดีค่ะ เพราฉันกำลังจะขโมยพาสปอร์ตคุณ แล้วจับคุณล๊อดไวในห้องของเรา The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
ดี[n.] (dī) EN: D ; d   FR: D ; d
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดี[adj.] (dī) EN: well ; good   FR: bien ; bon
ดี [interj.] (dī) EN: hi !   FR: salut ! ; hello !
ดี[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดี[X] (dī-dī) EN: very good   FR: très bien
ดีกรี[n.] (dīkrī) EN: degree ; class   
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[PREP] ดีเกินกว่า
ace[ADJ] ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
all right[INT] ตกลง, See also: ดีละ, เอาเถอะ, Syn. yes
alright[ADV] ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: น่าพอใจ, Syn. all right
ameliorate[VI] ดีขึ้น, Syn. become better
awesome[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), Syn. outstanding, wonderful, remarkable
agree with[PHRV] ดีต่อสุขภาพของ, See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
all better now[IDM] ดีขึ้น, See also: หาย
all talk[IDM] ดีแต่พูด
bang-up (Informal)[ADJ] เก่งมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีมาก, Syn. excellent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eximious (adj ) ดีเลิศ, มีชื่อเสียง
good (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev org un) ดี
kดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เหล็กฉาบดีบุก (tinplate), See also: S. 錫,
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, See also: A. 悲しい,
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj) ดี, โอเค, ใช้ได้
幸い[さいわい, saiwai] (adj) ดีใจ,ยินดี, พอใจ เช่น ご意見を頂ければ幸いです。ถ้าได้รับความเห็นจากท่านจะยินดีมาก, See also: S. 嬉しい,
[すず, suzu] (n) ดีบุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ベスト[ベスト, besuto] (adj) ดีที่สุด, ดีเยี่ยม , See also: S. best, A. worst, R. great,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: ดี English: fine
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] Thai: ดีใจ English: to be glad

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
DDR(n) |die| คำย่อของเยอรมนีตะวันออกในอดีต Deutsche Demokratische Republik
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดี
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DVD (n ) ดีวีดี

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top