Search result for

พิมพ์หนังสือ

(20 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิมพ์หนังสือ-, *พิมพ์หนังสือ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมพ์หนังสือ[V] print, See also: publish, Example: อาทิตย์นี้คงต้องพิมพ์หนังสือเพิ่มอีกตามความต้องการของลูกค้า, Thai definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้น ให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์หนังสือขึ้นหลายสำเนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิมพ์หนังสือก. ใช้เครื่องพิมพ์กดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนกระดาษหรือผ้าเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you think would happen if I suddenly came out with a new book?นายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจู่ๆ ฉันพิมพ์หนังสือใหม่ออกมา Field of Dreams (1989)
You know how many copies we print of our newspaper?รู้ไหมพวกเราพิมพ์หนังสือพิมพ์กี่ฉบับ 500 ฉบับ The Pianist (2002)
It asks me to take the money and not to publish the book.เขาบอกให้ฉันรับเงินไป แล้วอย่าตีพิมพ์หนังสือ Sorry, I Love You (2004)
I'm gonna publish the book.ฉันจะตีพิมพ์หนังสือ Sorry, I Love You (2004)
The Catholic Inquisition soon publishes..คณะผู้ไต่สวนคาทอลิค ได้ตีพิมพ์หนังสือ The Da Vinci Code (2006)
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
He published every year.เขาตีพิมพ์หนังสือทุก ๆปี No Such Thing as Vampires (2007)
This is why she never gets ahead with publishing.นี่ไง เธอถึงไม่เคยได้ตีพิมพ์หนังสือซะที 9 Ends 2 Out (2007)
Some sad little story about how I ruined her life while the truth is that she seduced me so that I'd help get her published, okay?เรื่องเศร้าๆที่ผมทำลายชีวิตเธอยังไง ...ในขณะที่ความเป็นจริง คือ... ...เธอยั่วยวนผมเพื่อจะได้ให้ผมช่วยให้เธอได้ตีพิมพ์หนังสือ เข้าใจไหม? Music and Lyrics (2007)
A tenured professor at UCLA, a Master's in psychology from Stanford, another from Cambridge, published books on anxiety, articles in prestigious medical journals.เป็นอาจารย์ประจำที่ยูซีแอลเอ จบปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากสแตนฟอร์ด และอีกใบจากเคมบริดจ์ ตีพิมพ์หนังสือเรื่องความวิตกจริต ลงบทความในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Numb (2007)
You've got your books.แม่ได้พิมพ์หนังสือแล้วสินะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
It's Judith Jones, the editor who's responsible for getting julia's cookbook published way back when, the woman who recognized history in an onionskin manuscript.คุณจูดิษ โจนส์ บ.ก ที่เป็นคน ตีพิมพ์หนังสือของจูเลีย เมื่อก่อน ผู้หญิงที่รู้ประวัติศาสตร์จากสูตรเปลือกหัวหอม Julie & Julia (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangseū) EN: print ; print a book ; publish   FR: imprimer ; publier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
stationer(สเท'ชะเนอ) n. คนขายเครื่องเขียน,คนขายหนังสือ,ผู้พิมพ์,ผู้จัดพิมพ์หนังสือขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top