Search result for

กลั้น

(60 entries)
(0.1805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลั้น-, *กลั้น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั้น    [V] restrain, See also: suppress, hold back, Syn. ยับยั้ง, ระงับ, หักห้าม, อั้น, Example: ทุกคนที่ไปเยี่ยมชมบ้านเด็กกำพร้าต้องกลั้นน้ำตาไว้ เพราะสงสารเด็กกำพร้าเหล่านั้น, Thai definition: บังคับความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายไม่ให้แสดงออกหรือหลุดออกมา
กลั้นใจ    [V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ, Example: ผู้ที่ฝึกดำน้ำต้องเริ่มจากฝึกกลั้นใจในน้ำก่อน
กลั้นวาจา    [V] hold one's tongues, Ant. เอ่ยวาจา, เปล่งวาจา, Example: ทุกคนต่างกล่าวร้ายพาดพิงถึงเขา แต่เขาก็กลั้นวาจา ไม่ต่อล้อต่อเถียงกับพวกเขาเหล่านั้น
กลั้นหายใจ    [V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
กลั้นลมหายใจ    [V] hold one's breath, See also: catch one's breath, bate one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, Example: เมื่อรถวิ่งผ่านโรงงานกลั่นเหล้าทุกครั้งผมจะต้องกลั้นลมหายใจเพราะทนกลิ่นไม่ไหว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลั่น(กฺลั่น) ก. คัดเอาแต่ส่วนหรือสิ่งที่สำคัญหรือที่เป็นเนื้อแท้ด้วยวิธีต้มให้ออกเป็นไอ แล้วใช้ความเย็นบังคับให้เป็นของเหลว เช่น กลั่นนํ้า เรียกน้ำที่ได้จากกรรมวิธีเช่นนั้น ว่า น้ำกลั่น, โดยปริยายหมายความว่า คัดเอา เลือกเอา.
กลั่น(กฺลั่น) ว. ที่คัดเลือกไว้แล้ว เช่น ตัวกลั่น.
กลั้น(กฺลั้น) ก. บังคับความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายไม่ให้แสดงออกหรือหลุดออกมา เช่น กลั้นโทสะ กลั้นปัสสาวะ.
กลั่นกรองก. คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุด, พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ.
กลั่นแกล้งก. หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ, แกล้งใส่ความ.
กลั้นใจก. อั้นลมหายใจ.
อัด ๑กลั้น, กลั้นหายใจ, เช่น อัดลมหายใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
But you're totally blocked.แต่คุณปิดกลั้นมัน Beethoven Virus (2008)
- He's not denying it.-เขาไม่ได้อดกลั้นเลย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It's what you are that's being stifled.มันเป็นสิ่งที่คุณกำลังที่ถูกกลั้น Revolutionary Road (2008)
I notice no one's eating the gluten-free wheatgrass cake. Come on.กลั้นหายใจแล้วกินๆเข้าเถอะ Bedtime Stories (2008)
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น.. Invictus (2009)
They can hold their breath for 15 minutes, dive over 500 feet, and reach a speed of 25 miles per hour.มันกลั้นหายใจได้ 15 นาที ดำได้ลึกกว่า 500 ฟุต ดำได้เร็ว 25 ไมล์ ต่อชั่วโมง New York Sucks (2009)
Oh, keep it down or you're disqualified.โอ้, กลั้นไว้ๆ ไม่งั้นนายจะถูกตัดสิทธิ์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Keep it...กลั้น.. Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Keep it... down.กลั้น.. ไว้... Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Don't hold your breath.อย่าต้องกลั้นหายใจล่ะ You've Got Yale! (2009)
And I'm taking your advice to come out to brooklyn sometime.ฉันกำลังคิดทบทวนตามคำแนะนำของคุณ ที่ให้ฉันอดกลั้น You've Got Yale! (2009)
Can hold her breath for five minutes.กลั้นหายใจได้นานถึง 5 นาทีเลย Seder Anything (2009)
You see Zobelle, you see Weston, you see any of the crew, you...พวกนายเห็นโซเบลล่า พวกนายเห็นเวสตัน พวกนายเห็นลูกน้องพวกมันทุกคน... ให้พวกนายอดทนอดกลั้นความรู้สึก Service (2009)
Due diligence. Learn.อดทนอดกลั้น เรียนรู้ Smite (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลั่น[v.] (klan) EN: refine ; extract ; distill   FR: distiller ; raffiner ; extraire
กลั่น[v.] (klan) EN: brew   FR: brasser
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back   FR: retenir ; réprimer
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: sift   FR: passer au crible ; tamiser
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize   
กลั่นตัว[v.] (klantūa) EN: condense   FR: se condenser
กลั่นเบียร์[v. exp.] (klan bīa) EN: brew beer   FR: brasser la bière

English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall about    [PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: กลั้นหัวเราะไม่ไหว, ขำกลิ้ง, หัวเราะร่วน
hold    [VT] อดกลั้น, See also: กลั้น
refrain    [VI] ระงับไว้, See also: กลั้นไว้, Syn. avoid, cease
withhold from    [PHRV] อดกลั้น, See also: กลั้นไว้, ระงับ, ยับยั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
refrain(vi) งด,ละเว้น,กลั้น,ระงับ,ข่มจิต
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,

Are you satisfied with the result?

Go to Top