ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -太-, *太*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[太, tài, ㄊㄞˋ] very, too much; big; extreme
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A giant 大 with a normal-sized man 丶 for scale,  Rank: 240

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely, #109 [Add to Longdo]
[tài yáng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ, / ] sun, #2,164 [Add to Longdo]
[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
平洋[Tài píng yáng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] the Pacific Ocean, #6,893 [Add to Longdo]
[tài tai, ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, ] married woman; Mrs.; Madam; wife, #6,936 [Add to Longdo]
[tài zǐ, ㄊㄞˋ ㄗˇ, ] prince, #7,603 [Add to Longdo]
[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific, #7,784 [Add to Longdo]
[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, ] elderly lady (respectful); esteemed mother, #8,533 [Add to Longdo]
[Tài yuán, ㄊㄞˋ ㄩㄢˊ, ] Tàiyuán prefecture level city and capital of Shānxī province 山西省 in central north China, #8,706 [Add to Longdo]
阳能[tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, / ] solar energy, #8,912 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
[たいよう, taiyou] (n) ดวงอาทิตย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
っちょ[ふとっちょ, futotcho] คนอ้วน
[ふとじ, futoji] (n) อักษรตัวหนา
陽光[たいようこう, taiyoukou] แสงอาทิตย์
[ふともも, futomomo] (n) ต้นขา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
平洋[たいへいよう, taiheiyou] Thai: มหาสมุทรแปซิฟิก English: Pacific Ocean

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふと, futo] (n-pref,n) (1) fat; fatty; (n-pref) (2) grand; magnificent; excellent [Add to Longdo]
枘(oK)[だぼ, dabo] (n) dowel; joggle [Add to Longdo]
々しい;しい[ふてぶてしい, futebuteshii] (adj-i) (uk) impudent; brazen; shameless; bold [Add to Longdo]
々神楽;神楽;大々神楽;大大神楽[だいだいかぐら, daidaikagura] (n) (See 神楽・1) grand kagura performance at Ise [Add to Longdo]
[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P) [Add to Longdo]
い鉛筆[ふといえんぴつ, futoienpitsu] (n) broad pencil [Add to Longdo]
い腕[ふというで, futoiude] (n) big arm [Add to Longdo]
った;肥った[ふとった, futotta] (adj-f) plump; fat; chubby; stout [Add to Longdo]
っちょ[ふとっちょ, futoccho] (n) fat person [Add to Longdo]
っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na,n,adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."「花子と郎のどちらが若いですか」「郎です」
"I think all fat people should go on a diet". "Are you referring to me"?っている人はみんなダイエットすべきだと思う」「あなた、私のことを言ってるの」
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に陽電力を利用するのは困難である。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、郎!久しぶり!元気?
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和田慎郎です。
He got so stout that his collar did not meet.あまりったのでカラーの前が合わなかった。
Don't expose your skin to the sun for too long.あまり長い時間肌を陽にさらしてはいけない。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Born in America, Taro speaks good English.アメリカ生まれなので、郎は上手な英語を話す。
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.ある暖かくて湿気の多い日に陽の沈むのを見れば、湿気のために陽の形が変わって見える。
The insulin was making her fat.インシュリンを打つので彼女はっていた。
My uncle is slender, but my aunt is stout.おじはすらっとしているが、叔母はっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good.[CN] 好啦 A Distant Cry from Spring (1980)
Lighten the hair, and give more body to the eyebrows.[JA] 髪を明るく 眉毛をくして He Walked by Night (1948)
Splendid.[CN] 好了 A Scandal in Bohemia (1984)
-Marvelous.[CN] -棒了 The Sound of Music (1965)
Our Darya gets fat in Pyotr's absence.[JA] ダーリヤも亭主が居ないと りだすからな Tikhiy Don (1957)
Fine.[CN] 好了 Sisters (1972)
And the way I feel, my company will underwrite him anytime.[JA] わが社も彼に 鼓判を押すよ Kansas City Confidential (1952)
They've been fattening on your bread![JA] 奴等はお前達のメシで ブクブクっている Tikhiy Don (1957)
Bravo.[CN] 好了 Last Tango in Paris (1972)
Wipe your face. He's alive and well, he's even put on weight.[JA] メソメソするな奴は無事だ まるまるってるよ Tikhiy Don (1957)
PURPLE NOON[JA] - 陽がいっぱい - Purple Noon (1960)
- It'sjust the sun. It's so bright.[JA] - 陽がいっぱいだ Purple Noon (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふとい, futoi] -gross, -dick [Add to Longdo]
っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
[ふとる, futoru] dick_werden, fett_werden [Add to Longdo]
[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
[たいこ, taiko] uralte_Zeit, alte_Zeit, Vorzeit [Add to Longdo]
[ふとじ, futoji] fettgedruckter_Buchstabe [Add to Longdo]
平洋[たいへいよう, taiheiyou] Pazifischer_Ozean [Add to Longdo]
[たろう, tarou] Tarou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[たいよう, taiyou] Sonne [Add to Longdo]
陽暦[たいようれき, taiyoureki] Sonnenkalender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top