Search result for

(64 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -太-, *太*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
[たいよう, taiyou] (n) ดวงอาทิตย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
っちょ[ふとっちょ, futotcho] คนอ้วน
[ふとじ, futoji] (n) อักษรตัวหนา
陽光[たいようこう, taiyoukou] แสงอาทิตย์
[ふともも, futomomo] (n) ต้นขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
平洋[たいへいよう, taiheiyou] Thai: มหาสมุทรแปซิฟิก English: Pacific Ocean

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[太, tài, ㄊㄞˋ] very, too much; big; extreme
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A giant 大 with a normal-sized man 丶 for scale

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふと, futo] (n-pref,n) (1) fat; fatty; (n-pref) (2) grand; magnificent; excellent [Add to Longdo]
枘(oK)[だぼ, dabo] (n) dowel; joggle [Add to Longdo]
々しい;しい[ふてぶてしい, futebuteshii] (adj-i) (uk) impudent; brazen; shameless; bold [Add to Longdo]
々神楽;神楽;大々神楽;大大神楽[だいだいかぐら, daidaikagura] (n) (See 神楽・1) grand kagura performance at Ise [Add to Longdo]
[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P) [Add to Longdo]
い鉛筆[ふといえんぴつ, futoienpitsu] (n) broad pencil [Add to Longdo]
い腕[ふというで, futoiude] (n) big arm [Add to Longdo]
った;肥った[ふとった, futotta] (adj-f) plump; fat; chubby; stout [Add to Longdo]
っちょ[ふとっちょ, futoccho] (n) fat person [Add to Longdo]
っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na,n,adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely [Add to Longdo]
上皇[Tài shàng huáng, ㄊㄞˋ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄤˊ, ] Taishang Huang [Add to Longdo]
[Tài bǎo, ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ, ] (N) Taipao (city in Taiwan) [Add to Longdo]
[tài bǎo, ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ, ] a very high official in ancient China; juvenile delinquents [Add to Longdo]
[Tài cāng, ㄊㄞˋ ㄘㄤ, / ] (N) Taicang (city in Jiangsu) [Add to Longdo]
仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, / ] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
仆寺旗[Tài pū sì qí, ㄊㄞˋ ㄆㄨ ㄙˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
公兵法[Tài gōng bīng fǎ, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ ㄈㄚˇ, ] same as Three strategies 三略, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公 [Add to Longdo]
公钓鱼,愿者上钩[tài gōng diào yú, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, yuan4 zhe3 shang4 gou1, / ] Jiang Ziya is fishing, if you want take the hook (成语 saw, refers to early sage 薑子牙|姜子牙 fishing with no bait and the hook above the water); to put one's head in the noose [Add to Longdo]
[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, ] the absolute beginning [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."「花子と郎のどちらが若いですか」「郎です」
"I think all fat people should go on a diet". "Are you referring to me"?っている人はみんなダイエットすべきだと思う」「あなた、私のことを言ってるの」
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に陽電力を利用するのは困難である。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、郎!久しぶり!元気?
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和田慎郎です。
He got so stout that his collar did not meet.あまりったのでカラーの前が合わなかった。
Don't expose your skin to the sun for too long.あまり長い時間肌を陽にさらしてはいけない。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Born in America, Taro speaks good English.アメリカ生まれなので、郎は上手な英語を話す。
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.ある暖かくて湿気の多い日に陽の沈むのを見れば、湿気のために陽の形が変わって見える。
The insulin was making her fat.インシュリンを打つので彼女はっていた。
My uncle is slender, but my aunt is stout.おじはすらっとしているが、叔母はっている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, no, this is better.[JA] 〝ってた俺に聞け〞 〝ってた俺に聞け〞 違ったけどマシだな Smell the Weakness (2017)
With one notable exception.[JA] ダサい髪型のった男が 疲れた妻を連れている The Widow Maker (2017)
Māui who slowed the sun.[JA] マウイは陽を負かし― Barbecue (2017)
[man speaking in Maori] When you lay your wood out, the bigger logs must be placed on the outside, while the smaller logs are placed on the inside.[JA] 薪を組む時は― い枝を外側に組み― 細めの枝を その中に入れる Barbecue (2017)
Māui who beat the sun so that the sun would slow down in the sky.[JA] 陽が空を通るスピードを 落とさせた Barbecue (2017)
Gotta put the big one on first.[JA] いのが先だ Barbecue (2017)
I am, too.[CN] 很艰深 我看不 Emotions (2017)
I have some ideas.[CN] 棒了 Confrontation (2017)
- What? ! We're not Charles and Diana, the public don't give a shit.[JA] 皇子じゃないのよ 誰も気にしない The Secret of Sales (2017)
And I'm disappointed with his choice of profession and sexual impotence, so it swings both ways, doesn't it?[JA] ブライアンは君を隠してたな ってるから 見て見ぬふりをね The Widow Maker (2017)
So when the sun comes out after six months of absence, people are running out of their houses, just to get some sun on their face.[JA] 隠れていた陽が 6ヵ月ぶりに顔を出すと みんな外に飛び出していく そして まぶしい日光を浴びる Barbecue (2017)
I see.[CN] 这样对自己也有利了吧 Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふとい, futoi] -gross, -dick [Add to Longdo]
っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
[ふとる, futoru] dick_werden, fett_werden [Add to Longdo]
[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
[たいこ, taiko] uralte_Zeit, alte_Zeit, Vorzeit [Add to Longdo]
[ふとじ, futoji] fettgedruckter_Buchstabe [Add to Longdo]
平洋[たいへいよう, taiheiyou] Pazifischer_Ozean [Add to Longdo]
[たろう, tarou] Tarou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[たいよう, taiyou] Sonne [Add to Longdo]
陽暦[たいようれき, taiyoureki] Sonnenkalender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top