ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blossom

B L AA1 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blossom-, *blossom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom(n) ดอกไม้, See also: ดอก, Syn. flower
blossom(vi) ออกดอก
blossom(vi) พัฒนา, See also: เติบโต, Syn. bloom
blossom(n) ช่วงที่ออกดอก, See also: การออกดอก
blossom out(phrv) (ดอกไม้)บาน, See also: เบ่งบาน, Syn. blossom forth
blossom out(phrv) พัฒนา, See also: เจริญเติบโต, มีพัฒนาการ, เจริญก้าวหน้า
blossom out(phrv) ร่าเริง, See also: กระชุ่มกระชวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blossom(บลอส'เซึม) n. ดอกไม้, ภาวะที่ดอกกำลังบาน vt. ทำให้ดอกบาน, ดอกบาน, พัฒนา, เจริญเติบโต, See also: blossomy adj. ดูblossom, Syn. flower, Ant. fade
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
peach blossomn. ดอกท้อ, สีม่วงแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
blossom(n) ดอกไม้บาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blossom๑. ออกดอก [ มีความหมายเหมือนกับ bloom ๑ ]๒. ดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
It doesn't matter that you and Aunty Guo won't let me stay at Peach Blossom Island.มันจะไม่เป็นงั้นหรอกถ้าท่านลุงกับท่านป้าอึ้งย้งให้ข้าอยู่ด้วยที่เกาะดอกท้อ. Return of the Condor Heroes (1983)
If you didn't find me and insisted on bringing me back to Peach Blossom Island I would have been fine.ถ้าท่านไม่พบข้าแล้วพากลับไปเกาะดอกท้อ ข้าก็ยังคงสบายดีอยู่. Return of the Condor Heroes (1983)
If you want to get rid of me, just say so I won't cling on at Peach Blossom Island.ถ้าท่านลุงไม่ต้องการข้า, ก็บอกข้ามาเถอะ ข้าจะไม่ติดตามท่านลุงกลับไปเกาะดอกท้ออีก. Return of the Condor Heroes (1983)
After a few years, I'll bring you back to Peach Blossom Island.อีก 2-3 ปี, ข้าจะรับเจ้ากลับเกาะดอกท้อ. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm never going back to Peach Blossom Island!ข้าจะไม่กลับไปเกาะดอกท้ออีกต่อไป! Return of the Condor Heroes (1983)
Priests, I am Guo Jing from Peach Blossom Island.ท่านนักพรต, ข้าก๊วยเจ๋งแห่งเกาะดอกท้อ. Return of the Condor Heroes (1983)
Why, that old tree's never had so much as a blossom on it, let alone a--บนกิ่งไม้ ทำไม ต้นไม้แห้งๆที่ยังไม่เคยผลิดอก นับประสากับ... James and the Giant Peach (1996)
The blossoms reach for the sunlight above, yet, unseen, the roots reach for the rainwater below.ดอกไม้ต่างผลิใบ รอรับแสงอรุณแห่งตะวัน ใช่แล้ว, ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลย รากไม้ก็แผ่สาขา ดูดซับสายฝนที่ซึมอยู่ใต้ดิน Mulan 2: The Final War (2004)
-It's my annual blossom viewing party. -Baron, I told you I can't go.- ท่านบารอนคะ ฉันบอกคุณแล้วว่าไปไม่ได้ Memoirs of a Geisha (2005)
Sayuri, today, even the cherry blossoms are envious of her.ซายูริ วันนี้ แม้แต่ดอกต้นเชอร์รี่ คงยังต้องอิจฉาเธอ Memoirs of a Geisha (2005)
By now my guy is probably back in his silver Beemer, parked outside 9321 Blossom Palms Lane.เย็นไว้ ลีซ ตอนนี้คนของผมคงกำลังนั่งอยู่ในรถบีเอ็ม ที่จอดอยู่หน้าบ้าน 9321 ซอนบลอซซั่มปาล์ม Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blossomBlossoms develop from buds.
blossomBlossoms have come out the bank.
blossomBring a fruit tree into blossom.
blossomBy the time you get home, all the cherry blossoms will have fallen.
blossomCherry blossoms are very beautiful.
blossomCherry blossoms last only for a few days, a week at the most.
blossomCherry blossoms last only for days, a week at the most.
blossomHe has blossomed into a great statesman.
blossomHer talent blossomed early.
blossomI have been to see the cherry blossoms.
blossomI hope their relationship will blossom into something permanent.
blossomIn Tokyo, the cherry blossoms are in full bloom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ม(v) blossom, See also: bloom, Ant. หุบ
ปลีกล้วย(n) blossom of the banana tree, See also: banana flower, Syn. ปลี, หัวปลี, Example: เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปลีกล้วย หยวกกล้วย กล้วยสุก กล้วยดิบ, Thai Definition: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ กินดิบหรือนำมาปรุงอาหารได้
ผลิ(v) bud, See also: blossom, bloom, sprout, Syn. งอก, Example: ต้นไม้ใหญ่น้อยผลิดอกออกช่อแตกใบใหม่เขียวชอุ่ม, Thai Definition: เริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผลิ ใบไม้ผลิ
ผลิบาน(v) blossom, See also: bloom, flower, Syn. เบ่งบาน, บาน, Ant. หุบ, Example: ดอกไม้ผลิบานเต็มกิ่งก้านและลำต้นหนาแน่น, Thai Definition: เผยออก, คลี่ออก, ขยายออก
บานสะพรั่ง(v) blossom, See also: bloom, bud, Example: ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งส่งทั้งกลิ่น และสีล่อใจหมู่แมลงทั้งหลาย, Thai Definition: บานสวยงามมากมาย, เบ่งบานเต็มที่
บุปผา(n) flowers, See also: blossoms, blooms, Syn. ดอกไม้, บุปผชาติ, ผกา, บุษบา, Example: บริเวณสนามพิธีมีช่อบุปผาประดับประดาอยู่เต็มไปหมด
บุปผชาติ(n) flowers, See also: blossoms, Syn. มวลดอกไม้, มวลบุปผชาติ, Example: ขบวนรถแห่เทียนพรรษาตกแต่งด้วยเหล่าบุปผชาติหลากสีสันมากมายหลายชนิด, Thai Definition: บรรดาดอกไม้ต่างๆ, Notes: (บาลี)
เบ่งบาน(v) bloom, See also: blossom, Syn. บาน, แย้มบาน, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตา, Thai Definition: ขยายกลีบออกไปเต็มที่
การผลิ(n) bloom, See also: blossom, bud, sprout, germination, Syn. การงอก, การออกดอก, Example: ฤดูใบไม้ผลิเริ่มมาเยือนตุ่มตาของกิ่งยางเริ่มตูมเต่งสัญญาณแห่งการผลิใบอ่อนของพืชพันธุ์ฉายชัดยามเพ่งมองที่กิ่งก้าน, Thai Definition: การเริ่มงอกปริออกมา เช่น ดอกไม้ผล ใบไม้ผลิ
จั่น(n) blossom or spadix of the coconut or betel palm, Count Unit: จั่น, Thai Definition: ช่อดอกหมากหรือช่อดอกมะพร้าวเมื่อยังอ่อนอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ดอก[døk] (n) EN: flower ; blossom ; bloom  FR: fleur [ f ]
ดอกไม้[døkmāi] (n) EN: flower ; blossom ; bloom  FR: fleur [ f ]
ดอกท้อ[døk thø] (n, exp) EN: peach blossom
หัวปลี[hūaplī] (n, exp) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant  FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [ f ]
กลีบบัว[klīp būa] (n, exp) EN: petal of the lotus blossom  FR: pétale de fleur de lotus [ m ]
กลีบดอกบัว[klīp døkbūa] (n, exp) EN: petal of the lotus blossom ; lotus petal  FR: pétale de fleur de lotus [ m ]
นกแก้วหัวแพร[nok kaēo hūa phraē] (n, exp) EN: Blossom-headed Parakeet  FR: Perruche à tête rose [ f ]
ออกดอก[økdøk] (v) EN: bloom ; produce ; flowers ; flower ; blossom  FR: fleurir ; éclore

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLOSSOM B L AA1 S AH0 M
BLOSSOMS B L AA1 S AH0 M Z
BLOSSOMED B L AA1 S AH0 M D
BLOSSOMING B L AA1 S AH0 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blossom (v) blˈɒsəm (b l o1 s @ m)
blossoms (v) blˈɒsəmz (b l o1 s @ m z)
blossomed (v) blˈɒsəmd (b l o1 s @ m d)
blossoming (v) blˈɒsəmɪŋ (b l o1 s @ m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, / ] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale #33,800 [Add to Longdo]
群花[qún huā, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄚ, ] blossom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) #1,488 [Add to Longdo]
桜花[おうか(P);さくらばな, ouka (P); sakurabana] (n) cherry blossom; (P) #11,627 [Add to Longdo]
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom #13,046 [Add to Longdo]
花見[はなみ, hanami] (n, vs) (See お花見) cherry blossom viewing; flower viewing; (P) #19,264 [Add to Longdo]
盛り[もり, mori] (n, suf) (1) (ざかり when used as a suffix) peak (e.g. of cherry blossom season); height (e.g. of summer); (2) prime (of one's life); one's best days; (3) rutting; being in heat; (P) #19,350 [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n, vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
ブロッサム[burossamu] (n) blossom [Add to Longdo]
一重桜[ひとえざくら, hitoezakura] (n) cherry tree bearing single blossoms; single cherry blossoms [Add to Longdo]
花に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp, v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blossom \Blos"som\, v. i. [imp. & p. p. {Blossomed}; p. pr. &
   vb. n. {Blossoming}.] [AS. bl?stmian. See {Blossom}, n.]
   1. To put forth blossoms or flowers; to bloom; to blow; to
    flower.
    [1913 Webster]
 
       The moving whisper of huge trees that branched
       And blossomed.            --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To flourish and prosper; to develop into a superior type.
    [1913 Webster]
 
       Israel shall blossom and bud, and full the face of
       the world with fruit.         --Isa. xxvii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. to appear or grow as if by blossoming; to spread out
    rapidly.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blossom \Blos"som\ (bl[o^]s"s[u^]m), n. [OE. blosme, blostme,
   AS. bl[=o]sma, bl[=o]stma, blossom; akin to D. bloesem, L.
   fios, and E. flower; from the root of E. blow to blossom. See
   {Blow} to blossom, and cf. {Bloom} a blossom.]
   1. The flower of a plant, or the essential organs of
    reproduction, with their appendages; florescence; bloom;
    the flowers of a plant, collectively; as, the blossoms and
    fruit of a tree; an apple tree in blossom.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term has been applied by some botanists, and is
      also applied in common usage, to the corolla. It is
      more commonly used than flower or bloom, when we have
      reference to the fruit which is to succeed. Thus we use
      flowers when we speak of plants cultivated for
      ornament, and bloom in a more general sense, as of
      flowers in general, or in reference to the beauty of
      flowers.
      [1913 Webster]
 
         Blossoms flaunting in the eye of day.
                          --Longfellow.
      [1913 Webster]
 
   2. A blooming period or stage of development; something
    lovely that gives rich promise.
    [1913 Webster]
 
       In the blossom of my youth.      --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   3. The color of a horse that has white hairs intermixed with
    sorrel and bay hairs; -- otherwise called peach color.
    [1913 Webster]
 
   {In blossom}, having the blossoms open; in bloom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blossom
   n 1: reproductive organ of angiosperm plants especially one
      having showy or colorful parts [syn: {flower}, {bloom},
      {blossom}]
   2: the period of greatest prosperity or productivity [syn:
     {flower}, {prime}, {peak}, {heyday}, {bloom}, {blossom},
     {efflorescence}, {flush}]
   v 1: produce or yield flowers; "The cherry tree bloomed" [syn:
      {bloom}, {blossom}, {flower}]
   2: develop or come to a promising stage; "Youth blossomed into
     maturity" [syn: {blossom}, {blossom out}, {blossom forth},
     {unfold}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top