ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choice

CH OY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choice-, *choice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choice(n) การเลือก, Syn. option, pick, selection
choice(n) ทางเลือก, See also: ตัวเลือก, Syn. pick, selection
choice(adj) ที่มีคุณภาพดี, See also: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม, Syn. prime, prize, quality
choice(n) ส่วนที่ดีที่สุด, See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
choice(n) สิ่งที่ถูกเลือก, See also: ผู้ที่ถูกเลือก, Syn. pick, selection
choice(sl) ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก, สิ่งที่ถูกเลือก, ทางเลือก, ความพิถีพิถัน, เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม, เด่นที่สุด, ซึ่งเลือกสรรแล้ว, คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. at choice เลือกได้ตามชอบใจ
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
hobson's choiceการเลือกได้เพียงอย่างเดียวที่เสนอ, การไม่มีโอกาสเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
choice(n) สิ่งที่เลือก, ทางเลือก, โอกาสในการเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
choice of lawการเลือกใช้กฎหมาย (ก. ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) [ ดู conflict of laws ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choice (Psychology)การเลือก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Choice by lotการเสี่ยงทาย [TU Subject Heading]
Choice for Standard Populationการเลือกประชากรมาตรฐาน [การแพทย์]
Choice for Standard Ratesการเลือกอัตรามาตรฐาน [การแพทย์]
Choice of Access Pointsการเข้าถึงรายการวัสดุสารสนเทศ, Example: <p>การกำหนดรายการทางบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ และสามารถใช้บริการสารสนเทศนั้นได้ถ้าตรงกับความต้องการ การกำหนดรายการบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้นั้น บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศจำเป็นต้องวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อกำหนดตัวแทนของเนื้อหาหรือของสารสนเทศนั้น ตัวแทนของเนื้อหามักจะเป็นคำ กลุ่มคำ รหัส ฯลฯ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นช่องทางหรือจุดเข้าถึงรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศที่ต้องการ รายการเข้าถึงนี้ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น รายการเข้าถึงนี้จำแนกได้เป็นรายการหลักและรายการเพิ่ม การกำหนดเลือกว่าจะเป็นรายการใดนั้น ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules) <p>รายการ หลัก คือ รายการแรกที่ลงในรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ โดยทั่วไปรายการหลักจำแนกออกเป็นรายการหลักชื่อบุคคล นิติบุคคล และชื่อเรื่อง <p>รายการเพิ่ม คือ รายการเข้าถึงที่กำหนดเพิ่มนอกเหนือรายการหลักที่มีอยู่ โดยอาจทำภายใต้ชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตลอดจนรายการจำแนกหรือรายการเพิ่มอื่นๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น <p>ใน การกำหนดรายการเพื่อการเข้าถึงนั้น AACR2R (Anglo-American Cataloging Rules 2nd ed. 1988 Revision) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้เพื่อเป็นรายการเข้าถึง ทั้งที่เป็นรายการหลักและรายการเพิ่มไว้ให้เป็นแนวทางในการพิจารณา โดยที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดมาก ทั้งนี้จะมีตั้งแต่ <p> 1. การแจ้งถึงแหล่งข้อมูลสำคัญ (Chief source of information) ที่ใช้ในการเลือกรายการเข้าถึง <p> 2. การเลือกรายการ (ชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของผลงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 คน / ผลงานที่มีผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คน / ผลงานที่มีผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน / การลงรายการนิติบุคคล / การลงรายการชื่อเรื่องที่เป็นรายการหลัก / การลงรายการชื่อเรื่องแบบฉบับ เป็นต้น) <p> 3. รูปแบบในการลงรายการ เช่น รูปแบบการลงชื่อบุคคลชาวต่างประเทศ ชื่อพระมหากษัตริย์ ชื่อพระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ / รูปแบบการลงรายชื่อนิติบุคคล / รูปแบบการลงรายการชื่อภูมิศาสตร์ เป็นต้น <p> ตัวอย่าง ในหน้าปกใน หรือ Title page ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการพิจารณาเลือกลงรายการที่ปรากฏอยู่ใน หน้านี้เป็นสำคัญ ถ้าไม่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งนี้ได้ให้หาจากส่วนอื่น ๆ ในตัวอย่างนี้หน้าปกในปรากฏเพียง <p> ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ OpenSource Software <p> แต่จะมีปรากฏชื่อผู้แต่ง คือ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช และ นพพร ม่วงระย้า ในหน้าคำนิยม <p> รายการหลักคือ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <p> รายการเพิ่ม (บุคคล) คือ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช <p> รายการเพิ่ม (บุคคล) คือ นพพร ม่วงระย้า <p> รายการเพิ่ม (นิติบุคคล) คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ <p> รายการเพิ่ม (ชื่อเรื่อง) คือ ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ OpenSource Software <p> รายการเพิ่ม (ชื่อเรื่อง) คือ OpenSource Software <p> รายการเพิ่ม (หัวเรื่อง) คือ 1.โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์, 2. ซอฟต์แวร์รหัสเปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Choice of technologyการเลือกใช้เทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Choice of Treatmentการเลือกผู้ป่วยประเภทใดรักษาโดยวิธีอะไร [การแพทย์]
Choice Question Type, Multipleแบบสอบชนิดเลือกตอบ [การแพทย์]
Choice, Method ofการเลือกวิธีวิเคราะห์ [การแพทย์]
Choice, Multipleแบบทดสอบแบบเลือกตอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
My choice was to go there and find him beyond all people.ทางเลือกของฉันคือการไปที่ นั่น และพบเขาเกินกว่าคนทุกคน The Old Man and the Sea (1958)
"... with your choice of sheriff.ต่อนายอำเภอที่ท่านเลือกมา Blazing Saddles (1974)
All the choices are yours.คุณเป็นคนเลือกทำเอง Oh, God! (1977)
- We had a choice - steak or fish.- เรามีให้เลือกค่ะ สเต็กหรือปลา Airplane! (1980)
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ Airplane! (1980)
All right, all right. We got no choice now !Or a dead whatever the hell you are! The Thing (1982)
So our choice is him or us?ดังนั้นทางเลือกของเราเป็นเขา หรือเรา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
What choice have we?เราจะเลือกอะไรได้อีก? Clue (1985)
what other choice do we have?- แล้วมีทางเลือกอื่นมั้ย? Spies Like Us (1985)
What choice have you got?เธอมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่าล่ะ ? Labyrinth (1986)
The choice is yours.เลือกเอา Rambo III (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
choiceA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
choiceA man has free choice to begin love but not to end it.
choiceAnn is exclusive in her choice of friends.
choiceAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
choiceA pizza topped with mozzarella is my first choice.
choiceA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
choiceBut he knew he had no choice.
choiceDo I take choice among these?
choiceEveryone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much.
choiceFor choice, I'll take this one.
choiceHe had no choice but to do as he was told.
choiceHe had no choice but to give up school because of poverty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเลือก(n) choice, See also: selectness, Example: ปัจจุบันมีคนสนใจเล่นการเมืองมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งที่สามารถเลือกออกมาได้จากหลายสิ่ง
ตัวเลือก(n) choice, See also: selectness, Example: ปัจจุบันมีคนสนใจเล่นการเมืองมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น, Thai Definition: สิ่งที่สามารถเลือกออกมาได้จากหลายสิ่ง
ทางเลือก(n) choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count Unit: ทาง, วิธี, Thai Definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะทิ[hūakathi] (x) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality  FR: crème (fig.) [ f ] ; élite [ f ] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [ f ] (litt.)
การเลือก[kān leūak] (n) EN: choice ; selection  FR: choix [ m ] ; sélection [ f ]
สรร[san] (v) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull  FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
ทางเลือก[thāngleūak] (n) EN: choice ; alternatives ; option  FR: choix [ m ] ; option [ f ] ; alternative [ f ]
ตัวเลือก[tūaleūak] (n) EN: option ; choice ; selectness  FR: option [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHOICE CH OY1 S
CHOICER CH OY1 S ER0
CHOICES CH OY1 S AH0 Z
CHOICES CH OY1 S IH0 Z
CHOICERS CH OY1 S ER0 Z
CHOICEST CH OY1 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choice (n) tʃˈɔɪs (ch oi1 s)
choices (n) tʃˈɔɪsɪz (ch oi1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswahl { f }; Sortiment { n } | Auswahlen { pl }choice | choices [Add to Longdo]
Berufswahl { f }choice of occupation; choice of profession [Add to Longdo]
Wahl { f } | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice [Add to Longdo]
Wortwahl { f }choice of words; diction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n, adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]
しかない[shikanai] (exp) have no choice; (P) [Add to Longdo]
チョイス[choisu] (n, vs) choice; selection [Add to Longdo]
テレチョイス[terechoisu] (n) { comp } Telechoice [Add to Longdo]
ナイスチョイス[naisuchoisu] (exp) nice choice [Add to Longdo]
ピックアップ[pikkuappu] (n, vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list) [Add to Longdo]
フィールダーズチョイス[fi-ruda-zuchoisu] (n) fielder's choice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection [Add to Longdo]
選択型[せんたくがた, sentakugata] choice type [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test) [Add to Longdo]
選択値入力装置[せんたくちにゅうりょくそうち, sentakuchinyuuryokusouchi] choice device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choice \Choice\, a. [Compar. {Choicer}; superl. {Choicest}.]
   1. Worthly of being chosen or preferred; select; superior;
    precious; valuable.
    [1913 Webster]
 
       My choicest hours of life are lost.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Preserving or using with care, as valuable; frugal; --
    used with of; as, to be choice of time, or of money.
    [1913 Webster]
 
   3. Selected with care, and due attention to preference;
    deliberately chosen.
    [1913 Webster]
 
       Choice word measured phrase.     --Wordsworth.
 
   Syn: Syn. - Select; precious; exquisite; uncommon; rare;
     chary; careful/
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choice \Choice\ (chois), n. [OE. chois, OF. chois, F. choix, fr.
   choisir to choose; of German origin; cf. Goth. kausjan to
   examine, kiusan to choose, examine, G. kiesen. [root]46. Cf.
   {Choose}.]
   1. Act of choosing; the voluntary act of selecting or
    separating from two or more things that which is
    preferred; the determination of the mind in preferring one
    thing to another; election.
    [1913 Webster]
 
   2. The power or opportunity of choosing; option.
    [1913 Webster]
 
       Choice there is not, unless the thing which we take
       be so in our power that we might have refused it.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Care in selecting; judgment or skill in distinguishing
    what is to be preferred, and in giving a preference;
    discrimination.
    [1913 Webster]
 
       I imagine they [the apothegms of C[ae]sar] were
       collected with judgment and choice.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A sufficient number to choose among. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The thing or person chosen; that which is approved and
    selected in preference to others; selection.
    [1913 Webster]
 
       The common wealth is sick of their own choice.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The best part; that which is preferable.
    [1913 Webster]
 
       The flower and choice
       Of many provinces from bound to bound. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To make a choice of}, to choose; to select; to separate and
    take in preference.
 
   Syn: Syn. - See {Volition}, {Option}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choice
   adj 1: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize
       carnations"; "quality paper"; "select peaches" [syn:
       {choice}, {prime(a)}, {prize}, {quality}, {select}]
   2: appealing to refined taste; "choice wine"
   n 1: the person or thing chosen or selected; "he was my pick for
      mayor" [syn: {choice}, {pick}, {selection}]
   2: the act of choosing or selecting; "your choice of colors was
     unfortunate"; "you can take your pick" [syn: {choice},
     {selection}, {option}, {pick}]
   3: one of a number of things from which only one can be chosen;
     "what option did I have?"; "there no other alternative"; "my
     only choice is to refuse" [syn: {option}, {alternative},
     {choice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top