Search result for

choice

(83 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choice-, *choice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choice[N] การเลือก, Syn. option, pick, selection
choice[N] ทางเลือก, See also: ตัวเลือก, Syn. pick, selection
choice[ADJ] ที่มีคุณภาพดี, See also: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม, Syn. prime, prize, quality
choice[N] ส่วนที่ดีที่สุด, See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
choice[N] สิ่งที่ถูกเลือก, See also: ผู้ที่ถูกเลือก, Syn. pick, selection
choice[SL] ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
hobson's choiceการเลือกได้เพียงอย่างเดียวที่เสนอ,การไม่มีโอกาสเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
choice(n) สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
choice of lawการเลือกใช้กฎหมาย (ก. ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) [ดู conflict of laws ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choice (Psychology)การเลือก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Choice by lotการเสี่ยงทาย [TU Subject Heading]
Choice for Standard Populationการเลือกประชากรมาตรฐาน [การแพทย์]
Choice for Standard Ratesการเลือกอัตรามาตรฐาน [การแพทย์]
Choice of Access Pointsการเข้าถึงรายการวัสดุสารสนเทศ

การกำหนดรายการทางบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ และสามารถใช้บริการสารสนเทศนั้นได้ถ้าตรงกับความต้องการ การกำหนดรายการบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้นั้น บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศจำเป็นต้องวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อกำหนดตัวแทนของเนื้อหาหรือของสารสนเทศนั้น ตัวแทนของเนื้อหามักจะเป็นคำ กลุ่มคำ รหัส ฯลฯ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นช่องทางหรือจุดเข้าถึงรายการบรรณานุกรมของสารสนเทศที่ต้องการ รายการเข้าถึงนี้ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น รายการเข้าถึงนี้จำแนกได้เป็นรายการหลักและรายการเพิ่ม การกำหนดเลือกว่าจะเป็นรายการใดนั้น ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo-American Cataloging Rules)

รายการ หลัก คือ รายการแรกที่ลงในรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ โดยทั่วไปรายการหลักจำแนกออกเป็นรายการหลักชื่อบุคคล นิติบุคคล และชื่อเรื่อง

รายการเพิ่ม คือ รายการเข้าถึงที่กำหนดเพิ่มนอกเหนือรายการหลักที่มีอยู่ โดยอาจทำภายใต้ชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตลอดจนรายการจำแนกหรือรายการเพิ่มอื่นๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ใน การกำหนดรายการเพื่อการเข้าถึงนั้น AACR2R (Anglo-American Cataloging Rules 2nd ed. 1988 Revision) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้เพื่อเป็นรายการเข้าถึง ทั้งที่เป็นรายการหลักและรายการเพิ่มไว้ให้เป็นแนวทางในการพิจารณา โดยที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีรายละเอียดมาก ทั้งนี้จะมีตั้งแต่

1. การแจ้งถึงแหล่งข้อมูลสำคัญ (Chief source of information) ที่ใช้ในการเลือกรายการเข้าถึง

2. การเลือกรายการ (ชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของผลงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 คน / ผลงานที่มีผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คน / ผลงานที่มีผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน / การลงรายการนิติบุคคล / การลงรายการชื่อเรื่องที่เป็นรายการหลัก / การลงรายการชื่อเรื่องแบบฉบับ เป็นต้น)

3. รูปแบบในการลงรายการ เช่น รูปแบบการลงชื่อบุคคลชาวต่างประเทศ ชื่อพระมหากษัตริย์ ชื่อพระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ / รูปแบบการลงรายชื่อนิติบุคคล / รูปแบบการลงรายการชื่อภูมิศาสตร์ เป็นต้น

ตัวอย่าง ในหน้าปกใน หรือ Title page ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการพิจารณาเลือกลงรายการที่ปรากฏอยู่ใน หน้านี้เป็นสำคัญ ถ้าไม่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งนี้ได้ให้หาจากส่วนอื่น ๆ ในตัวอย่างนี้หน้าปกในปรากฏเพียง

ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ OpenSource Software

แต่จะมีปรากฏชื่อผู้แต่ง คือ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช และ นพพร ม่วงระย้า ในหน้าคำนิยม

รายการหลักคือ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

รายการเพิ่ม (บุคคล) คือ บุญเกียรติ เจตจำนงนุช

รายการเพิ่ม (บุคคล) คือ นพพร ม่วงระย้า

รายการเพิ่ม (นิติบุคคล) คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รายการเพิ่ม (ชื่อเรื่อง) คือ ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ OpenSource Software

รายการเพิ่ม (ชื่อเรื่อง) คือ OpenSource Software

รายการเพิ่ม (หัวเรื่อง) คือ 1.โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์, 2. ซอฟต์แวร์รหัสเปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Choice of technologyการเลือกใช้เทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Choice of Treatmentการเลือกผู้ป่วยประเภทใดรักษาโดยวิธีอะไร [การแพทย์]
Choice Question Type, Multipleแบบสอบชนิดเลือกตอบ [การแพทย์]
Choice, Method ofการเลือกวิธีวิเคราะห์ [การแพทย์]
Choice, Multipleแบบทดสอบแบบเลือกตอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent choice.เลือกได้ดี Dentist of Detroit (2011)
I'm not entirely proud of my choice of boxers.ฉันไม่ได้ภูมิใจในบ๊อกเซอร์ของฉันแน่ New Haven Can Wait (2008)
When their choices reflected poorly on us.เมื่อพวกเธอเลือกที่จะปฏิบัติแย่ๆกับเรา Chuck in Real Life (2008)
Wow. Well, I guess I don't have a choice then, do i?ว้าว ฉันคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะ ใช่มั้ย Chuck in Real Life (2008)
He wants to be alone. It's his choice.เค้าอยากอยู่คนเดียว เค้าเลือกเอง Chuck in Real Life (2008)
You're giving me no choice.ลูกทำให้พ่อไม่มีทางเลือก There Might be Blood (2008)
That's your choice.นั่นคุณเหรอ โคลอี้ Odyssey (2008)
We don't have a choice.เราไม่มีทางเลือก Adverse Events (2008)
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
Unfortunately, none of our other choices are any better.พวกเราไม่ทำตามโชคชะตา ตัวเลือกอื่นดีกว่า Lucky Thirteen (2008)
Well, you had no choice.ใช่.. นายไม่มีทางเลือก Lucky Thirteen (2008)
You leave me no choice but to change.คุณทิ้งฉันไว้ให้ไม่มีทางเลือก แต่ทำให้เปลี่ยนแปลง Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
choiceA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
choiceA man has free choice to begin love but not to end it.
choiceAnn is exclusive in her choice of friends.
choiceAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
choiceA pizza topped with mozzarella is my first choice.
choiceA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
choiceBut he knew he had no choice.
choiceDo I take choice among these?
choiceEveryone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much.
choiceFor choice, I'll take this one.
choiceHe had no choice but to do as he was told.
choiceHe had no choice but to give up school because of poverty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเลือก[N] choice, See also: selectness, Example: ปัจจุบันมีคนสนใจเล่นการเมืองมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น, Thai definition: สิ่งที่สามารถเลือกออกมาได้จากหลายสิ่ง
ตัวเลือก[N] choice, See also: selectness, Example: ปัจจุบันมีคนสนใจเล่นการเมืองมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น, Thai definition: สิ่งที่สามารถเลือกออกมาได้จากหลายสิ่ง
ทางเลือก[N] choice, See also: alternatives, option, Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง, Example: การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวที่เขาพอจะทำได้, Count unit: ทาง, วิธี, Thai definition: วิถีทางที่จะเลือกตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection   FR: choix [m] ; sélection [f]
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull   FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
ทางเลือก[n.] (thāngleūak) EN: choice ; alternatives ; option   FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]
ตัวเลือก[n.] (tūaleūak) EN: option ; choice ; selectness   FR: option [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOICE    CH OY1 S
CHOICER    CH OY1 S ER0
CHOICES    CH OY1 S AH0 Z
CHOICERS    CH OY1 S ER0 Z
CHOICEST    CH OY1 S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choice    (n) (ch oi1 s)
choices    (n) (ch oi1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswahl {f}; Sortiment {n} | Auswahlen {pl}choice | choices [Add to Longdo]
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession [Add to Longdo]
Wahl {f} | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice [Add to Longdo]
Wortwahl {f}choice of words; diction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]
しかない[, shikanai] (exp) have no choice; (P) [Add to Longdo]
チョイス[, choisu] (n,vs) choice; selection [Add to Longdo]
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice [Add to Longdo]
ナイスチョイス[, naisuchoisu] (exp) nice choice [Add to Longdo]
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list) [Add to Longdo]
フィールダーズチョイス[, fi-ruda-zuchoisu] (n) fielder's choice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection [Add to Longdo]
選択型[せんたくがた, sentakugata] choice type [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test) [Add to Longdo]
選択値入力装置[せんたくちにゅうりょくそうち, sentakuchinyuuryokusouchi] choice device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choice \Choice\, a. [Compar. {Choicer}; superl. {Choicest}.]
   1. Worthly of being chosen or preferred; select; superior;
    precious; valuable.
    [1913 Webster]
 
       My choicest hours of life are lost.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Preserving or using with care, as valuable; frugal; --
    used with of; as, to be choice of time, or of money.
    [1913 Webster]
 
   3. Selected with care, and due attention to preference;
    deliberately chosen.
    [1913 Webster]
 
       Choice word measured phrase.     --Wordsworth.
 
   Syn: Syn. - Select; precious; exquisite; uncommon; rare;
     chary; careful/
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choice \Choice\ (chois), n. [OE. chois, OF. chois, F. choix, fr.
   choisir to choose; of German origin; cf. Goth. kausjan to
   examine, kiusan to choose, examine, G. kiesen. [root]46. Cf.
   {Choose}.]
   1. Act of choosing; the voluntary act of selecting or
    separating from two or more things that which is
    preferred; the determination of the mind in preferring one
    thing to another; election.
    [1913 Webster]
 
   2. The power or opportunity of choosing; option.
    [1913 Webster]
 
       Choice there is not, unless the thing which we take
       be so in our power that we might have refused it.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Care in selecting; judgment or skill in distinguishing
    what is to be preferred, and in giving a preference;
    discrimination.
    [1913 Webster]
 
       I imagine they [the apothegms of C[ae]sar] were
       collected with judgment and choice.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A sufficient number to choose among. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The thing or person chosen; that which is approved and
    selected in preference to others; selection.
    [1913 Webster]
 
       The common wealth is sick of their own choice.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The best part; that which is preferable.
    [1913 Webster]
 
       The flower and choice
       Of many provinces from bound to bound. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To make a choice of}, to choose; to select; to separate and
    take in preference.
 
   Syn: Syn. - See {Volition}, {Option}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choice
   adj 1: of superior grade; "choice wines"; "prime beef"; "prize
       carnations"; "quality paper"; "select peaches" [syn:
       {choice}, {prime(a)}, {prize}, {quality}, {select}]
   2: appealing to refined taste; "choice wine"
   n 1: the person or thing chosen or selected; "he was my pick for
      mayor" [syn: {choice}, {pick}, {selection}]
   2: the act of choosing or selecting; "your choice of colors was
     unfortunate"; "you can take your pick" [syn: {choice},
     {selection}, {option}, {pick}]
   3: one of a number of things from which only one can be chosen;
     "what option did I have?"; "there no other alternative"; "my
     only choice is to refuse" [syn: {option}, {alternative},
     {choice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top