Search result for

บุพ

(59 entries)
(0.1004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุพ-, *บุพ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บุพบท นามตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุพบท    [N] preposition, Syn. คำเชื่อม, บุรพบท, Example: คำว่า “ลวนลาม” จะตามด้วยคำนามที่เป็นกรรมได้โดยไม่ต้องมีบุพบทมานำหน้า, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา
บุพกิจ    [N] initial deeds, See also: prior duty, Thai definition: กิจหรือภาระที่จะต้องทำก่อน
บุพกรรม    [N] previous deeds, See also: deeds, Thai definition: กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน
บุพการี    [N] parent, See also: father and mother, Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา, Example: ุลัทธิบูชาบรรพบุรุษ จะต้องมีความเคารพเชื่อฟังบุพการีซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ, Thai definition: ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน, ผู้ให้กำเนิด
บุพชาติ    [N] previous life, See also: former incarnation, Syn. ชาติก่อน, Example: ข้ากับเจ้าคงเคยพบเห็นกันมาแต่หนบุพชาติ, Thai definition: ชาติแต่ปางก่อน
บุพนิมิต    [N] prognostication, See also: sign, omen, augury, presage, Example: ก่อนเกิดเหตุพระองค์พบบุพนิมิตเลือนลางในพระสุบิน, Thai definition: ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน
บุพบทวลี    [N] prepositional phrase, Example: คำวิเศษณ์บางทีก็มีลักษณะเป็นบุพบทวลีได้เหมือนกัน, Thai definition: คำบุพบทที่เรียงต่อกันซึ่งมีความหมาย
บุพทักษิณ    [N] southeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, อาคเนย์
บุพเพสันนิวาส    [N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุพ-, บุพพ-(บุบพะ-) ว. ก่อน, ทีแรก
บุพ-, บุพพ-เบื้องต้น, เบื้องหน้า.
บุพกรรมน. กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน.
บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา. (ป. ปุพฺพการี)
บุพการีญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด.
บุพกิจน. กิจที่จะต้องทำก่อน.
บุพชาติน. ชาติก่อน.
บุพทักษิณน. ทิศตะวันออกเฉียงใต้.
บุพนิมิตน. ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน.
บุพบทน. คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา มีคำว่า ด้วย โดย ใน เป็นต้น เช่น เขียนด้วยดินสอ หนังสือของฉัน กินเพื่ออยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-imageบุพภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prepositionsบุพบท [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life   
บุพทักษิณ[X] (bupphathaksin) EN: southeast   
บุพนิมิต[n.] (bupphanimit) EN: prognostication   
บุพบท[n.] (bupphabot) EN: preposition   FR: préposition [f]
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
primitiveบุพกาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippie(ฮิพ'พี) n. ฮิปปี้,บุพผาชน
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
perposition(เพรพพะซิซ'เชิน) n. บุพบท,สิ่งหรือตำแหน่ง หรือการวางอยู่ตรงหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
preposition(n) คำบุพบท

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
im(Präp.) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า , See also: in
bei(prep) เป็นคำบุพบทที่ใช้บ่งว่า ขณะนั้นกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น bei Abendessen sein กำลังทานอาหารเย็นอยู่หรืออยู่ในระหว่างอาหารเย็น, bei der Arbeit อยู่ในระหว่างทำงาน
dazuใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท zu โดยย่อวลีที่อยู่หลัง zu ไว้ เช่น Ich gehöre nicht dazu. ฉันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (กิริยา gehören ที่แปลว่า เป็นของหรือจัดอยู่ใน ใช้คู่กับบุพบท zu เสมอ)
statt(Präp.) แทนที่ (เป็นบุพบทที่ตามด้วยคำนามรูป Genetiv) เช่น Kann Ich Milch statt Wasser haben? ผมขอนมแทนน้ำได้ไหมครับ
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)

French-Thai: Longdo Dictionary
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
loin de(prep) ไกลจาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre hôtel n'est pas loin de Notre-Dame. โรงแรมของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนอทรดาม
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน

Are you satisfied with the result?

Go to Top