ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傑-, *傑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傑, jié, ㄐㄧㄝˊ] hero; heroic, outstanding
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  桀 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; heroic, #4,844 [Add to Longdo]
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious, #8,122 [Add to Longdo]
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] masterpiece, #16,724 [Add to Longdo]
豪杰[háo jié, ㄏㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; towering figure, #27,833 [Add to Longdo]
费卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius, #35,522 [Add to Longdo]
罗杰斯[Luó jié sī, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄙ, / ] Rogers, #36,685 [Add to Longdo]
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual, #41,449 [Add to Longdo]
罗杰[Luó jié, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Roger, #41,977 [Add to Longdo]
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son, #56,410 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けっさく, kessaku] (adj-na,n) (1) masterpiece; best work; (2) blunder (with sarcastic tone); boner; (P) [Add to Longdo]
作揃い[けっさくぞろい, kessakuzoroi] (n) full array of masterpieces [Add to Longdo]
[けっし, kesshi] (n) hero; great man [Add to Longdo]
[けっしゅつ, kesshutsu] (n,vs) excel; foremost; (P) [Add to Longdo]
[けつじん, ketsujin] (n) outstanding person [Add to Longdo]
[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That painting is a masterpiece of impressionist art.あの絵画は印象派美術の作である。
This symphony is a real masterpiece.この交響曲は真の作だ。
This book is his best effort to date.この本は現在のところ彼の最高作だ。
This book counts among the best of his work.この本は彼の最高作の一つとみなされている。
This conversation is a masterpiece.この話は作だ。
This is my best work to date.これが現在までの私の最高作です。
He was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.その偉大な画家の作が壁にさかさまにかかっているを見て、彼は驚いた。
The millionaire intended to purchase the masterpiece regardless of cost.その大富豪は費用には関係なくその作を購入するつもりだった。
They are great masterpieces of European art.それらはヨーロッパ芸術の偉大な作だ。
Turner stands out among the painters of his time.ターナーは同時代の画家の中でも出している。
The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.たとえいくらかかろうともその作は手に入れると、その大富豪は言い張った。
Among modern novels, this is the best.近代小説の中でこれが最高作だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mr. Fitzgerald?[CN] [W. 哈迪雜貨店] -菲茨拉德先生? The Uninvited (1944)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず作が出来ると信じています Disbanded (2017)
The lead must die, otherwise it's not an epic love story.[JA] キャプテン・アメリカに死んで貰わないと、 全然恋愛作にならないんだな、これが。 Du er over 18, sant? (2016)
Gerry?[CN] 瑞? Sliding Doors (1998)
I thought you'd gone off for London, Mr. Fitzgerald.[CN] 我以為你是划船去倫敦了 菲茨拉德先生 The Uninvited (1944)
It's Fitzgerald.[CN] 我們是菲茨拉德家族,我妹妹 帕梅拉. The Uninvited (1944)
I've already made a very considerable reduction, Mr. Fitzgerald.[CN] 我已經給了相當大的降價了 菲茨拉德先生 The Uninvited (1944)
I thought this was your greatest work.[JA] これがあなたの 最高作でしょ。 Childish Things (2016)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき節目に このような作に巡り合えたことは 我々 選考委員にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
That sounds like a pompous, totally shitty movie![JA] 作だけどつまらない映画になりそう。 Samme tid et helt annet sted (2016)
It's a goddamn masterpiece.[JA] まったく作ね Resident Evil: Vendetta (2017)
My sister, Pamela Fitzgerald, and I'm Roderick Fitzgerald.[CN] 菲茨拉德 我是羅德裏克. The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top