Search result for

tâtées

(660 entries)
(0.8113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tâtées-, *tâtées*, tâtée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tâtées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tâtées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
financial statement(n) งบการเงิน
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
state    [N] สภาพ, See also: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance, situation
state    [VT] บอกกล่าว, See also: แถลง, กล่าว
estate    [N] ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
estate    [N] มรดก, Syn. fortune, inheritance, property
mutate    [VI] เปลี่ยนแปลง, Syn. modify, transform, vary
mutate    [VT] เปลี่ยนแปลง, Syn. modify, transform, vary
rotate    [VT] ทำให้หมุน, See also: ทำให้หมุนรอบ, Syn. reel, spin, whirl
rotate    [VI] หมุน, See also: หมุนรอบ, Syn. reel, spin, whirl
rotate    [VI] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate    [VT] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate    [VT] สับเปลี่ยน, See also: ทำให้หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
rotate    [VI] สับเปลี่ยน, See also: หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
taters    [SL] มันฝรั่ง
taters    [SL] หนาวเย็น
agitate    [VT] ทำให้ปั่นป่วน, See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน, Syn. stir, disturb
agitate    [VT] ทำให้สั่น, See also: เขย่า
agitate    [VI] ปลุกปั่น, See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
dictate    [VI] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate    [VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate    [VT] บอกให้เขียนตาม
dictate    [VI] บอกให้เขียนตาม, Syn. record, verbalize
gestate    [VT] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง
gestate    [VI] ตั้งครรภ์, See also: ตั้งท้อง, อุ้มท้อง
imitate    [VT] เลียนแบบ, See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ, Syn. copy, mimic
instate    [VT] มอบตำแหน่งให้, See also: แต่งตั้ง
lactate    [VI] ให้น้ำนม, See also: คัดหลั่งน้ำนม
nictate    [VI] กระพริบตา, Syn. blink, wink
restate    [VT] กล่าวซ้ำ, See also: กล่าวใหม่, Syn. reiterate, repeat, retell
septate    [ADJ] ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น
stately    [ADJ] สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
stately    [ADJ] โอ่อ่า, See also: ใหญ่โต, Syn. majestic, grand
testate    [ADJ] ซึ่งทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย
upstate    [ADJ] มาจากเมืองทางเหนือ, Ant. downstate
upstate    [N] ส่วนของรัฐทางเหนือ, Syn. north, Ant. south
agitated    [ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
amputate    [VI] ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
amputate    [VT] ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
annotate    [VT] ทำหมายเหตุประกอบ, See also: ทำคำอธิบายประกอบ, Syn. comment, gloss, expound
apostate    [N] ผู้ที่เลิกศรัทธา, Syn. defector, betrayer
cogitate    [VT] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate    [VI] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
edentate    [ADJ] ไม่มีฟัน
edentate    [N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีฟัน, See also: สัตว์จำพวก Edentata มีฟันเล็กน้อยหรือไม่มีฟันเช่น ตัวกินมด
hesitate    [VI] ลังเล, See also: อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า, Syn. dither, shilly-shally, vacillate
irritate    [VI] ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritate    [VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, bother, exasperate, Ant. soothe, palliate
levitate    [VT] ทำให้ลอย
levitate    [VI] ลอย
meditate    [VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
meditate    [VI] ทำสมาธิ, See also: เข้าฌาน, Syn. contemplate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected stateรัฐในอารักขา [ดู protectorate] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo-statementข้อความเทียม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peltate-palmateแบบฝ่ามือก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-colonial stateรัฐหลังยุคอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluricostateเป็นหลายสันตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
punctate-เป็นจุด, -เป็นแต้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punctateจุดโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paper, stateเอกสารสำคัญของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
previous statementคำให้การครั้งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peltate-รูปโล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peltateแบบก้นปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peltate hairขนรูปโล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
police stateระบบรัฐตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police, Stateตำรวจรัฐ, ตำรวจมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, stateอำนาจรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostate; gland, prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostate gland; prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatectomyการตัดต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
property, stateทรัพย์สินของรัฐ, ทรัพย์สินของแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public domain of State; domaine public of State (Fr.)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public enterprise; state enterpriseรัฐวิสาหกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated murderการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
premeditated murderการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precipitate๑. ตกตะกอน๒. ตะกอน๓. ฉับพลัน, ทันที๔. (จิตเวช.) กระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitate labourการคลอดฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal estateที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour, precipitateการคลอดฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
land reverted to the Stateที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life estateสิทธิเก็บกินในที่ดินตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotate; wheel-shaped-รูปกงล้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rotate leftหมุนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate rightหมุนขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reinstatement๑. การฟื้นสัญญา๒. การจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม (ก. ปกครอง)๒. การฟื้นสัญญา (ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement clauseข้อกำหนดการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement memorandumข้อกำหนดการจัดทดแทน มีความหมายเหมือนกับ reinstatement clause ความหมายที่ ๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement premiumเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่ง๒. การคืนสู่สภาพเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rights, States'สิทธิของมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
run-off statementงบความรับผิดติดพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory stateภาวะดื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residential occupier residuary estateผู้ครอบครองเป็นถิ่นที่อยู่กองมรดกส่วนที่เหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Blood lactateกรดแล็กติกในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State aidความช่วยเหลือของรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State economic enterpriseรัฐวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
State tradingการค้าโดยรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
State trading enterpriseรัฐวิสาหกิจทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะเมื่อมีพลังงานสูงกว่าระดับปกติ พลังงานส่วนเกินของนิวเคลียสมักถูกปลดปล่อยเป็นรังสีแกมมา สำหรับพลังงานส่วนเกินของโมเลกุลอาจปรากฏในลักษณะการเรืองแสงหรือความร้อน (ดู ground state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Solid state chemistryเคมีของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prostateต่อมลูกหมาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sciences and state; Technology and stateนโยบายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
(ดู excited state ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]
Architecture and stateสถาปัตยกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Art and stateศิลปะกับรัฐ [TU Subject Heading]
Baltic Statesกลุ่มประเทศริมทะเลบอลติก [TU Subject Heading]
Buddhism and stateพุทธศาสนากับรัฐ [TU Subject Heading]
Church and stateคริสตจักรกับรัฐ [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Decedents' estatesทรัพย์มรดกของผู้ตาย [TU Subject Heading]
Education and stateการศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Equations of stateสมการสภาวะ [TU Subject Heading]
Estateทรัพย์มรดก [TU Subject Heading]
Failed statesรัฐล้มละลาย [TU Subject Heading]
Financial statementsงบการเงิน [TU Subject Heading]
Financial statements, Consolidatedงบการเงินรวม [TU Subject Heading]
Gross state productผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด [TU Subject Heading]
Heads of stateผู้นำรัฐ [TU Subject Heading]
Higher education and stateการศึกษาขั้นอุดมศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Immunities of foreign statesความคุ้มกันของรัฐ [TU Subject Heading]
Islam and stateศาสนาอิสลามกับรัฐ [TU Subject Heading]
Kengtung (Burma : State)เชียงตุง (พม่า) [TU Subject Heading]
Lactatesแลกเตต [TU Subject Heading]
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Literature and stateวรรณกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Medroxyprogesterone 17-Acetateเม็ดร็อคซิโปรเจสเตอโรน 17-แอสซิเทท [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mission statementsพันธกิจองค์กร [TU Subject Heading]
Nation-stateรัฐประชาชาติ [TU Subject Heading]
New York (State)นิวยอร์ก (รัฐ) [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Persian Gulf Statesกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
aloha stateมลรัฐฮาวาย
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
buffer staten. รัฐกันชน
capitate(แคพ'พิเทท) adj. มีหัวกลม,มีส่วนปลายใหญ่คล้ายหัว,
city-staten. นครรัฐ
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
commutate(คอม'มิวเทท) vt. เปลี่ยนแปลงทิศทาง,เปลี่ยนเป็นกระแสตรง,เปลี่ยนแทน,สับเปลี่ยน, Syn. substitute,replace
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
coyote staten. ชื่อเล่นของรัฐ South Dakota
crepitate(เครพ'พิเทท) vi. ทำให้เกิดเสียงแตก, See also: crepitation n. ดูcrepitate
cristate(คริส'เทท) adj. มีหงอน,มีสิ่งประดับบนยอด,เป็นส่วนยอด
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decapitate(ดิแคพ'พิเทท) vt. ตัดศีรษะออก., See also: decapitation n. การตัดศีรษะออก
decrepitate(ดิเครพ'พิเทท) vt. เผาให้เป็นรอยแตก,ปะทุ แตกการเผา, See also: decrepitation n., Syn. roast
degustate(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
dictate(ดิค'เทท) v. บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ n. คำสั่ง,คำบอก
digitate(ดิจ'จิเทท) adj. ซึ่งมีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ
dissertate(ดิส'เซอเทท) vi. ดูdissert
edentateadj. ไร้ฟัน,เช่นตัวกินมด
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
gravitate(แกรฟ'วิเทท) vi. จมลง,ตก,โน้มเอียงเข้าหา
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
guttateadj. เป็นหยด, See also: guttation n.
habilitatevt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า, See also: habilitation n. habilitator n.
hastate(เฮล'เทท) adj. เป็นรูปใบหอก.
hebetatevt. ทำให้ทื่อ,ทำให้ทึ่ม vi. กลายเป็นทื่อ,กลายเป็นทึ่ม. adj. ทื่อ,, See also: hebetation n. hebetative adj.
hesitate(เฮช'ชิเทท) vi. ลังเลใจ, See also: hesitater,hesitator n. hesitatingly adv.
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลียน,เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. (make incapable, disqualify)
instate(อินสเทท') vt. มอบตำแหน่งให้,แต่งตั้ง, See also: instatement n., Syn. install
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
lactate(แลค'เทท) {lactated,lactating,lactates} v. ให้น้ำนม,คัดหลั่งน้ำนม

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
dictate(vt) สั่ง,บัญชา,บงการ,บอกจด
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
imitate(vt) เลียนแบบ,ปลอม,เอาอย่าง
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย
instate(vt) ติดตั้ง,เอาเข้าประจำตำแหน่ง,มอบตำแหน่ง
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
militate(vi) ต่อสู้,ไม่ยอมแพ้,คัดค้าน,แข็งข้อ
necessitate(vt) ทำให้จำเป็น,บังคับ,ทำให้เลี่ยงไม่ได้
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
palpitate(vi) เต้นระริก,สั่น,สั่นระรัว
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
precipitate(vt) เร่งรัด,ผลัก,หนุน,ยุ,โยน,ทุ่ม
premeditate(vt) คิดล่วงหน้า,ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
reinstate(vt) คืนสิทธิ,ทำให้เหมือนเดิม
resuscitate(vt) นำกลับมาใหม่,ทำให้กลับมีชีวิต,ทำให้ฟื้นคืน
rotate(vi,vt) หมุนเวียน,หมุน,สับเปลี่ยน,โคจร
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
state(vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย
stateroom(n) ห้องพิธี,ห้องส่วนตัว,ห้องนอน,ท้องพระโรง
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
unpremeditated(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
executable statement (n ) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
non-state actorผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,
retentate[รี เทน เทรท] (adv ) การทำให้สารไหลผ่านออกมาโดยที่ไม่ถูกกรอง
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ
state of the art (n) ความทันสมัย, ทันสมัย
state of the art (adj ) - ศาสตร์แห่งศิลป์ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงขั้นตอนการพัฒนา ที่ล้ำสมัยและมีคุณค่าที่จะแยกแยะจากสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปในปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่จะมักจะนำไปใช้กับนามอะไรก็ได้ที่ต้องถูก "พัฒนาขึ้น" เช่นการบินไทยชอบใช้คำว่า The state-of-the-art inflight entertainment system. - ล่าสุด ส่วนใหญ่จะใช้กับ เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยๆ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เป็นต้น
See also: S. lastest,
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
State/Provine[อังกฤษ (EN)] (adv ) ไทย (TH)
stated capitalค่าทุนเรือนหุ้น
stateside (adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา
statewide (adj ) ครอบคลุมทั้งรัฐ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยงานรัฐ    [N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ค่าโทรศัพท์    [N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
งบประมาณแผ่นดิน    [N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ทรงสภาพ    [V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
พุ่งพล่าน    [V] be agitated, See also: be perturbed, Example: เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
พืชหมุนเวียน    [N] rotated crops, See also: crops used in crop rotation, Example: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน
มลรัฐ    [N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ล้างผลาญ    [V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
อำนวยความสะดวก    [V] facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai definition: ให้ความสะดวก
กวนเมือง    [V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย    [V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คายตัว    [V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
เคลิ้มฝัน    [V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ตั้งสมาธิ    [V] concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
ถอนคำพูด    [V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
ท่ามาก    [V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
ประสาทเสีย [V] be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
รอรี    [V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
กนอ.    [N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร.ฟ.ล. [N] Royal State Railways, Syn. รถไฟหลวง
รฟท. [N] The State Railway of Thailand, Syn. การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการ    [N] government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
โหมกระหน่ำ [V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
สภาพเศรษฐกิจ    [N] state of economy, Syn. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม    [N] state of society
สภาวะ    [N] state, See also: condition, Syn. ภาวะ, สถานการณ์, สภาพ, สภาพการณ์
สหพันธรัฐ    [N] federal state, Syn. สมาพันธ์รัฐ
สหรัฐอเมริกา    [N] United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาวะสงคราม    [N] state of war, Example: เรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางในภาวะสงครามจะถูกตรวจค้นและยึดบริษัท หากไม่มีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ, Thai definition: ช่วงเวลาที่เกิดการสู้รบกัน
หลักทรัพย์    [N] property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
โอ่อ่า [ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
ระคายเคือง    [V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
วะ    [END] word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
บ้านจัดสรร    [N] housing development, See also: housing estate, Syn. หมู่บ้านจัดสรร, Example: เขาจากสนามการเมืองชั่วคราวโดยหันไปเอาดีทางขายบ้านจัดสรรแทน, Count unit: บ้าน, หลัง, Thai definition: บ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระได้
กระทงความ    [N] point, See also: argument, sense, aspect, statement, Example: คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง, Thai definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
ด้วน    [ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
ด้วน    [V] be amputated, See also: cut off, curtail, shorten, cut short, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วไม่เอามือจิ้มก้น นิ้วจะด้วน
แถลงการณ์ [N] official statement, See also: communique, bulletin, Syn. คำแถลง, คำอธิบาย, คำชี้แจง, ถ้อยแถลง, Example: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล, Thai definition: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
แถลงการณ์ [V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ภาวะ    [N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ย่ำยี    [V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ราย    [CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย    [N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
เรอ [V] belch, See also: retch, eruct, eructate, Example: เมื่อเด็กทานนมเสร็จควรนำเด็กพาดบ่า แล้วตบหลังเบาๆ เพื่อให้เด็กเรอ, Thai definition: อาการอย่างหนึ่งที่ลมในกระเพาะเฟ้อพุ่งออกทางปาก
ไร้ความสามารถ [V] be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ [ADJ] incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
สถาน    [N] status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สภาวะ    [N] condition, See also: state, nature, plight, predicament, position, Syn. สภาพ, ภาวะ, Example: เมื่อหมดสภาวะของรสช.แล้ว ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก, Count unit: สภาวะ, Notes: (บาลี)
สูงส่ง    [ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
เสนาบดี [N] minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathājān) EN: commentator ; exegete   FR: exégète [m] ; commentateur [m]
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation   
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
บอกให้เขียน[v. exp.] (bøk hai khīen) EN: dictate   FR: dicter
บอกคำบอก[v.] (bøkkhambøk) EN: dictate   FR: dicter
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
บริษัทของรัฐบาล[n. exp.] (børisat khøng ratthabān) EN: state-owned company   
บริษัทนำเข้า[n. exp.] (børisat namkhao) EN: importer   FR: importateur [m]
บริษัทส่งออก[n. exp.] (børisat song-øk) EN: exporter   FR: société exportatrice [f] ; exportateur [m]
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality   
เอื้ออำนวย[v.] (eūa-amnūay) EN: facilitate ; assist   
อึกอัก[v.] (euk-ak) EN: hesitate   
ฟังหูไว้หู[v.] (fanghūwaihū) EN: take a statement with a grain of salt   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes   FR: voir de ses propres yeux ; constater
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy   FR: copier ; reproduire ; imiter
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
เจ้ามรดก[n. exp.] (jaomøradok) EN: testator ; testatrix   FR: testateur [m] ; testatrice [f]
จตุบริษัท[n.] (jatubørisat) EN: the four estates of the realm   
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   

CMU English Pronouncing Dictionary
TATE    T EY1 T
STATE    S T EY1 T
TATEM    T AE1 T IH2 M
MUTATE    M Y UW1 T EY2 T
STATEN    S T AE1 T AH0 N
TATE'S    T EY1 T S
STATES    S T EY1 T S
STATER    S T EY1 T ER0
ROTATE    R OW1 T EY2 T
ESTATE    AH0 S T EY1 T
STATED    S T EY1 T AH0 D
TATEHO    T AH0 T EY1 HH OW0
STATELY    S T EY1 T L IY0
ROTATED    R OW1 T EY2 T AH0 D
STATE'S    S T EY1 T S
DICTATE    D IH1 K T EY2 T
DICTATE    D IH0 K T EY1 T
GESTATE    JH EH0 S T EY1 T
ESTATES    AH0 S T EY1 T S
LACTATE    L AE1 K T EY0 T
STATERS    S T EY1 T ER0 Z
AGITATE    AE1 JH AH0 T EY2 T
STATES'    S T EY1 T S
IMITATE    IH1 M AH0 T EY2 T
RESTATE    R IY0 S T EY1 T
UPSTATE    AH1 P S T EY1 T
ACETATE    AE1 S AH0 T EY2 T
ROTATES    R OW1 T EY2 T S
MUTATED    M Y UW1 T EY2 T AH0 D
HESITATE    HH EH1 Z AH0 T EY2 T
IMITATES    IH1 M AH0 T EY2 T S
IMITATED    IH1 M AH0 T EY2 T AH0 D
SUNSTATE    S AH1 N S T EY2 T
RESTATED    R IY0 S T EY1 T AH0 D
STATER'S    S T EY1 T ER0 Z
VEGETATE    V EH1 JH AH0 T EY2 T
MISSTATE    M IH2 S S T EY1 T
MEDITATE    M EH1 D AH0 T EY2 T
AMPUTATE    AE1 M P Y AH0 T EY2 T
ANNOTATE    AE1 N AH0 T EY2 T
COGITATE    K AA2 JH AH0 T EY2 T
LEVITATE    L EH1 V AH0 T EY2 T
MISSTATE    M IH2 S T EY1 T
IRRITATE    IH1 R AH0 T EY2 T
DICTATED    D IH1 K T EY2 T AH0 D
DICTATES    D IH0 K T EY1 T S
DICTATES    D IH1 K T EY2 T S
DOXTATER    D AA1 K S T EY0 T ER0
ESTATE'S    AH0 S T EY1 T S
MILITATE    M IH1 L AH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
state    (v) (s t ei1 t)
Staten    (n) (s t a1 t @ n)
estate    (n) (i1 s t ei1 t)
rotate    (v) (r ou1 t ei1 t)
stated    (v) (s t ei1 t i d)
states    (v) (s t ei1 t s)
acetate    (n) (a1 s i t ei t)
agitate    (v) (a1 jh i t ei t)
dictate    (n) (d i1 k t ei t)
dictate    (v) (d i1 k t ei1 t)
estates    (n) (i1 s t ei1 t s)
imitate    (v) (i1 m i t ei t)
restate    (v) (r ii2 s t ei1 t)
rotated    (v) (r ou1 t ei1 t i d)
rotates    (v) (r ou1 t ei1 t s)
stately    (j) (s t ei1 t l ii)
testate    (n) (t e1 s t ei t)
acetates    (n) (a1 s i t ei t s)
agitated    (v) (a1 jh i t ei t i d)
agitates    (v) (a1 jh i t ei t s)
amputate    (v) (a1 m p y u t ei t)
annotate    (v) (a1 n @ t ei t)
apostate    (n) (@1 p o1 s t ei t)
cogitate    (v) (k o1 jh i t ei t)
dictated    (v) (d i1 k t ei1 t i d)
dictates    (n) (d i1 k t ei t s)
dictates    (v) (d i1 k t ei1 t s)
hesitate    (v) (h e1 z i t ei t)
imitated    (v) (i1 m i t ei t i d)
imitates    (v) (i1 m i t ei t s)
irritate    (v) (i1 r i t ei t)
levitate    (v) (l e1 v i t ei t)
meditate    (v) (m e1 d i t ei t)
militate    (v) (m i1 l i t ei t)
misstate    (v) (m i2 s s t ei1 t)
prostate    (n) (p r o1 s t ei t)
restated    (v) (r ii2 s t ei1 t i d)
restates    (v) (r ii2 s t ei1 t s)
testates    (n) (t e1 s t ei t s)
unstated    (j) (uh1 n s t ei1 t i d)
vegetate    (v) (v e1 jh i t ei t)
statewide    (n) (s t ei1 t w ai d)
Stateside    (n) (s t ei1 t s ai d)
amputated    (v) (a1 m p y u t ei t i d)
amputates    (v) (a1 m p y u t ei t s)
annotated    (v) (a1 n @ t ei t i d)
annotates    (v) (a1 n @ t ei t s)
apostates    (n) (@1 p o1 s t ei t s)
cogitated    (v) (k o1 jh i t ei t i d)
cogitates    (v) (k o1 jh i t ei t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
組み立て[くみたて, kumitate] (n) การประกอบชิ้นส่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
絶対[ぜったい, zettai, zettai , zettai] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)
あさって[あさって, asatte, asatte , asatte] (n adv ) มะรืนนี้
ちょっと[ちょっと, chotto, chotto , chotto] (adv ) นิดหน่อย, เล็กน้อย, สักครู่
元の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
生かす[いかす, ikasu] Thai: ใช้ให้เป็นประโยชน์ English: to resuscitate
組み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ก่อขึ้นมา English: to set up
組み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ประกอบ(ชิ้นส่วน) English: to assemble
出来立て[できたて, dekitate] Thai: เพิ่งเสร็จใหม่ ๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
その分;其の分[そのぶん, sonobun] (exp) (1) (See 其れだけ) to that extent; (2) that state; that look [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.) [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [Add to Longdo]
ひもじい思い[ひもじいおもい, himojiiomoi] (n) state of feeling hungry [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もぎたて[, mogitate] (adj-no) fresh-picked [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
アジテイト;アジテート[, ajiteito ; ajite-to] (vs) agitate [Add to Longdo]
アセテート[, asete-to] (n) acetate [Add to Longdo]
アセテートレーヨン[, asete-tore-yon] (n) acetate rayon [Add to Longdo]
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre [Add to Longdo]
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラブ諸国[アラブしょこく, arabu shokoku] (n) Arab countries; Arab states [Add to Longdo]
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
インターステートハイウエー[, inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway [Add to Longdo]
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology [Add to Longdo]
ウェイト状態[ウェイトじょうたい, ueito joutai] (n) {comp} wait state [Add to Longdo]
エステート[, esute-to] (n) estate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一党[yī dǎng, ㄧ ㄉㄤˇ, / ] one party (state) [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate; immovable property; immovables [Add to Longdo]
不惜[bù xī, ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] not stint; not spare; not hesitate (to do sth); not scruple (to do sth) [Add to Longdo]
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] abnormal state [Add to Longdo]
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd statement; cock-and-bull story [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国国家环保局[zhōng guó guó jiā huán bǎo jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国国家环境保护总局[zhōng guó guó jiā huán jìng bǎo hù zǒng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China State Shipbuilding Corporation (CSSC) [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中央邦[zhōng yāng bāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄅㄤ, ] Central State; Uttar Pradesh, central India state [Add to Longdo]
中央集权[zhōng yāng jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized state power [Add to Longdo]
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
中游[zhōng yóu, ㄓㄨㄥ ㄧㄡˊ, / ] the middle stretches of a river; middle state [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply [Add to Longdo]
事势[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, / ] state of affairs [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs [Add to Longdo]
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
亚利桑纳州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] state of Arizona [Add to Longdo]
亚拉巴马州[Yà lā bā mǎ zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Alabama, US state [Add to Longdo]
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction [Add to Longdo]
交兵[jiāo bīng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥ, ] in a state of war [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy [Add to Longdo]
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate [Add to Longdo]
仿照[fǎng zhào, ㄈㄤˇ ㄓㄠˋ, 仿] to imitate [Add to Longdo]
仿制[fǎng zhì, ㄈㄤˇ ㄓˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate; to make by imitating a model [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated [Add to Longdo]
伊利诺伊州[Yī lì nuò yī zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄧ ㄓㄡ, / ] Illinois (US state) [Add to Longdo]
伊利诺州[Yī lì nuò zhōu, ㄧ ㄌㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄓㄡ, / ] state of Illinois [Add to Longdo]
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
伯恩斯[bó ēn sī, ㄅㄛˊ ㄣ ㄙ, ] (Nicholas) Burns (US State Department spokesperson) [Add to Longdo]
佐治亚州[Zuǒ zhì yà zhōu, ㄗㄨㄛˇ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Georgia (US state) [Add to Longdo]
佛吉尼亚[fú jí ní yà, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] State of Virginia [Add to Longdo]
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, ] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975 [Add to Longdo]
佛蒙特[Fó méng tè, ㄈㄛˊ ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ, ] Vermont, US state [Add to Longdo]
佛蒙特州[Fó méng tè zhōu, ㄈㄛˊ ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄓㄡ, ] Vermont, US state [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
使容易[shǐ róng yì, ㄕˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, 使] facilitate [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession [Add to Longdo]
依傍[yī bàng, ㄧ ㄅㄤˋ, ] to rely on; to depend on; to imitate (a model); to base a work (on some model) [Add to Longdo]
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate [Add to Longdo]
便捷化[biàn jié huà, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄚˋ, 便] to facilitate; expedite; make convenient and fast; speed up [Add to Longdo]
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
俄克拉何马州[É kè lā hé mǎ zhōu, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Oklahoma, US state [Add to Longdo]
倒换[dǎo huàn, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] to take turns; to rotate (responsibility) [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] imitate [Add to Longdo]
假话[jiǎ huà, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a lie; untrue statement; misstatement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no) [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
ベータテスト[べーたてすと, be-tatesuto] beta test [Add to Longdo]
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element [Add to Longdo]
リンクステート[りんくすてーと, rinkusute-to] link state [Add to Longdo]
リンク状態[リンクじょうたい, rinku joutai] link state [Add to Longdo]
ワークステーション状態リスト[ワークステーションじょうたいリスト, wa-kusute-shon joutai risuto] workstation state list [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]
基本文[きほんぶん, kihonbun] basic statement [Add to Longdo]
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] continued statement [Add to Longdo]
研究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
光源状態[こうげんじょうたい, kougenjoutai] light source state [Add to Longdo]
構造体状態リスト[こうぞうたいじょうたいリスト, kouzoutaijoutai risuto] structure state list [Add to Longdo]
再組立[さいくみたて, saikumitate] reassembly [Add to Longdo]
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble [Add to Longdo]
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art [Add to Longdo]
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] arithmetic statement [Add to Longdo]
算術命令[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement [Add to Longdo]
次の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement [Add to Longdo]
実行不能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
実行文[じっこうぶん, jikkoubun] executable statement [Add to Longdo]
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
縦視野移動[たてしやいどう, tateshiyaidou] rolling [Add to Longdo]
縦書き[たてがき, tategaki] vertical writing [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music) [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical Line (|) [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]
初期状態[しょきじょうたい, shokijoutai] initial state [Add to Longdo]
条件文[じょうけんぶん, joukenbun] conditional statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕立て屋[したてや, shitateya] Schneider [Add to Longdo]
傘立て[かさたて, kasatate] Schirmstaender [Add to Longdo]
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
建前[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
建坪[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
建物[たてもの, tatemono] Gebaeude [Add to Longdo]
排他的[はいたてき, haitateki] exklusiv [Add to Longdo]
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] herumstoebern, nachforschen, forschen [Add to Longdo]
[たて, tate] (der) Schild [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]
竪琴[たてごと, tategoto] Harfe [Add to Longdo]
組み立て[くみたて, kumitate] _Bau, Konstruktion, Struktur [Add to Longdo]
[たて, tate] -Laenge, -Hoehe, senkrecht [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]
縦横[たてよこ, tateyoko] Laenge_und_Breite [Add to Longdo]
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] sehr_loben, lobpreisen [Add to Longdo]
騒ぎ立てる[さわぎたてる, sawagitateru] viel_Laerm_machen, viel_Aufhebens_machen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top