ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felicitate

F AH0 L IH1 S IH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felicitate-, *felicitate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicitate(vt) แสดงความยินดี, See also: ถวายพระพร, อวยพร, Syn. congratulate, salute
felicitate on(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอแสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Example: ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีนี้ทุกคน, Thai Definition: แสดงความพอใจหรือชอบใจในสิ่งนั้นร่วมด้วย
แสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Syn. ยินดี, Ant. แสดงความเสียใจ, Example: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่สอบเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้, Thai Definition: ร่วมดีใจเมื่อผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ หรือประสบความสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงความยินดี[sadaēng khwām yindī] (v) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim  FR: congratuler ; féliciter
อวยพร[ūayphøn] (v) EN: wish well ; felicitate ; bless  FR: bénir ; consacrer

CMU English Pronouncing Dictionary
FELICITATE F AH0 L IH1 S IH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felicitate (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪt (f @1 l i1 s i t ei t)
felicitated (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪtɪd (f @1 l i1 s i t ei t i d)
felicitates (v) fˈəlˈɪsɪtɛɪts (f @1 l i1 s i t ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicitate \Fe*lic"i*tate\, a. [L. felicitatus, p. p. of
   felicitare to felicitate, fr. felix, -icis, happy. See
   {felicity}.]
   Made very happy. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      I am alone felicitate
      In your dear highness' love.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicitate \Fe*lic"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Felicitated};
   p. pr. & vb. n. {felicitating}.] [Cf. F. f['e]liciter.]
   1. To make very happy; to delight.
    [1913 Webster]
 
       What a glorious entertainment and pleasure would
       fill and felicitate his spirit.    --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To express joy or pleasure to; to wish felicity to; to
    call or consider (one's self) happy; to congratulate.
    [1913 Webster]
 
       Every true heart must felicitate itself that its lot
       is cast in this kingdom.       --W. Howitt.
 
   Syn: See {Congratulate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicitate
   v 1: express congratulations [syn: {congratulate}, {felicitate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top