ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annoy

AH0 N OY1   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annoy-, *annoy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annoy[VT] ทำให้รำคาญ, See also: รบกวน, Syn. bother, tease, annoy, Ant. comfort, soothe
annoy[VI] รบกวน, Syn. be annoying
annoyed[ADJ] ที่รำคาญ
annoying[ADJ] น่ารำคาญ, Syn. bothersome, irritating
annoyance[N] ความรำคาญ, See also: ความรู้สึกรำคาญ, Syn. vexation, irritation, uneasiness, Ant. pleasure, joy, delight
annoyance[N] สิ่งที่รบกวน, See also: ตัวกวน, Syn. irritant, nuisance, inconvenience
annoyingly[ADV] อย่างรำคาญ, Syn. disturbingly, vexatiously, uncomfortably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)

English-Thai: Nontri Dictionary
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Annoying Factor เหตุรำคาญ
เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. I'll do nothing to annoy you in your grave.ขวาทั้งหมด ฉันจะไม่ทำอะไรเลย รบกวนคุณในหลุมฝังศพของ In the Name of the Father (1993)
Those who annoy them will receive The Red Paper, and they will be ostracised and bullied by the rest of the school populace.ใครที่ทำให้พวกเค้าไม่พอใจ จะได้รับใบแดง และพวกเขาจะโดนขับไล่ และถูกบีบบังคับโดยพวกนักเรียนทั้งหลาย The Worst First Kiss! (2005)
You are starting to annoy me, boy.แกเริ่มทำให้ฉันรำคาญแล้วนะ Halloween (2007)
Is it... Do they know exactly how to annoy a boy called Tristan Thorn?พวกดาวรู้มั้ยทำให้หนุ่มหล่อ อย่างทริสตัน ธอร์น รำคาญแค่ไหน Stardust (2007)
Than to annoy you for 3 hours?ก็ใช่ แต่ผมให้เธอไปทำอย่างอื่น Mayhem (2008)
And you spending two hours wiping noses will annoy House.และคุณใช้เวลา 2 ชั่วโมงเช็ดจมูก เพื่อจะกวนเฮาส์ Emancipation (2008)
We annoy a different person every Day,เราก็รบกวนคนอื่นอยู่ทุกๆวันอยู่แล้ว Safe and Sound (2008)
Yes, in case you annoy us and we want an arrest made.ใช่ เผื่อว่าคุณสร้างความรำคาญให้พวกเรา และเราต้องการให้จับกุม The Dwarf in the Dirt (2009)
If it helps, think of me as somebody who annoys you.ถ้ามันจะช่วยได้ คิดซะว่าฉันเป็นคนบางคนที่เธอรำคาญ Comparative Religion (2009)
She could never annoy me.เธอไม่เคยกวนใจฉันเลย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I thought it would annoy Ron the most.ฉันคิดว่า มันน่าจะปั่นหัวรอน ได้บ้างน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And you pretending otherwise only wastes my time and serves to annoy me.และนายแกล้งทำเป็นพูดนอกเรื่อง มันทำให้ฉันเสียเวลา และมันทำให้ฉันรู้สึกรำคาญมาก Full Measure (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annoyHe annoys me with question.
annoyHe answered with a look of annoyance.
annoyHe arrived an hour late, which annoyed me very much.
annoyHe arrived half an hour late, which annoyed us very much.
annoyHe made mistakes on purpose to annoy me.
annoyHer conceit about her beauty annoyed many people.
annoyHe was always annoyed in the city by noises of one sort or another.
annoyHe was annoyed at having to show up before the public.
annoyHis affectations are annoying.
annoyHis face showed that he was annoyed.
annoyHis tone was very annoyed.
annoyI am annoyed at carelessness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
กีดหน้าขวางตา[V] hinder, See also: annoy by obstructing, encumber, trammel, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, Example: ไม่ว่าดิฉันจะทำอะไรก็กีดหน้าขวางตาเขาไปทั้งนั้น, Thai definition: ขัดขวางทำให้ไม่สะดวกใจ
ขุ่นเคือง[V] annoy, See also: irritate, displease, resent, Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น, Ant. ยินดี, Example: เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง, Thai definition: โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ
เคือง[V] irritate, See also: annoy, be sore, Syn. ระคาย, รำคาญ, Example: ลมพัดแรงมากจนทำให้เขาเคืองตา
สิ่งระคายเคือง[N] nuisance, See also: annoyance, pain, Example: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย, Thai definition: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย
น่ารำคาญ[ADJ] annoying, See also: irritating, vexing, bothersome, Syn. น่าเบื่อ, น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อหน่าย, Example: เมื่อไหร่เขาจะเลิกนิสัยน่ารำคาญแบบนี้เสียที
น่าหมั่นไส้[ADJ] annoying, See also: unpleasant, disagreeable, offensive, Syn. น่าเบื่อ, น่าชังน้ำหน้า, Ant. น่ารัก, น่าสนใจ, น่าคบหา, Thai definition: ไม่เป็นที่น่าพอใจ
เบียน[V] disturb, See also: annoy, Syn. เบียดเบียน, Example: ไม่ว่าจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียนยังไงเขาก็มีกำลังใจสู้เต็มที่อยู่แล้ว, Thai definition: รบกวน, ทำให้เดือดร้อน
กวน[V] disturb, See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate, Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน, Example: เสียงวิทยุกวนการทำงานของคนงานมาก จึงมีคำสั่งให้ปิดวิทยุเวลาทำงาน, Thai definition: รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkhanēngrāi) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector   
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent   FR: indigner ; outrer
ความน่ารำคาญ[n.] (khwām nāramkhān) EN: annoyance   FR: contrariété [f] ; tracas [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]
ความรู้สึกรำคาญ[n. exp.] (khwām rūseuk ramkhān) EN: annoyance   
กีดหน้าขวางตา[v.] (kitnākhwāngtā) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOY AH0 N OY1
ANNOYS AH0 N OY1 Z
ANNOYED AH0 N OY1 D
ANNOYING AH0 N OY1 IH0 NG
ANNOYANCE AH0 N OY1 AH0 N S
ANNOYANCES AH0 N OY1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annoy (v) ˈənˈɔɪ (@1 n oi1)
annoys (v) ˈənˈɔɪz (@1 n oi1 z)
annoyed (v) ˈənˈɔɪd (@1 n oi1 d)
annoying (v) ˈənˈɔɪɪŋ (@1 n oi1 i ng)
annoyance (n) ˈənˈɔɪəns (@1 n oi1 @ n s)
annoyances (n) ˈənˈɔɪənsɪz (@1 n oi1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊恼[ào nǎo, ㄠˋ ㄋㄠˇ, / ] annoyed; vexed; upset, #21,653 [Add to Longdo]
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] annoying; irksome; to irritate, #48,126 [Add to Longdo]
[òu, ㄡˋ, / ] annoyed, #88,683 [Add to Longdo]
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, / ] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
いめいめしい[, imeimeshii] (adj-i) (obsc) (See いまいましい) annoying [Add to Longdo]
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
しんねり[, shinneri] (adv,n,vs) annoying persistence [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
アノイボット[, anoibotto] (n) {comp} annoybot [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
アノイボット[あのいぼっと, anoibotto] annoybot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annoy \An*noy"\ ([a^]n*noi"), v. t. [imp. & p. p. {Annoyed}
   ([a^]n*noid"); p. pr. & vb. n. {Annoying}.] [OE. anoien,
   anuien, OF. anoier, anuier, F. ennuyer, fr. OF. anoi, anui,
   enui, annoyance, vexation, F. ennui. See {Annoy}, n.]
   To disturb or irritate, especially by continued or repeated
   acts; to tease; to ruffle in mind; to vex; as, I was annoyed
   by his remarks.
   [1913 Webster]
 
      Say, what can more our tortured souls annoy
      Than to behold, admire, and lose our joy? --Prior.
   [1913 Webster]
 
   2. To molest, incommode, or harm; as, to annoy an army by
    impeding its march, or by a cannonade.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To molest; vex; trouble; pester; embarrass; perplex;
     tease.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annoy \An*noy"\, n. [OE. anoi, anui, OF. anoi, anui, enui, fr.
   L. in odio hatred (esse alicui in odio, Cic.). See {Ennui},
   {Odium}, {Noisome}, {Noy}.]
   A feeling of discomfort or vexation caused by what one
   dislikes; also, whatever causes such a feeling; as, to work
   annoy.
   [1913 Webster]
 
      Worse than Tantalus' is her annoy.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annoy
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top