ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cogitate

K AA1 JH IH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cogitate-, *cogitate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cogitate(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ, ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cogitate(vi) ใคร่ครวญ, คิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา, ตรึกตรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่ครวญ[khraikhrūan] (v) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove  FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
พิเคราะห์[phikhrǿ] (v) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over  FR: considérer ; examiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COGITATE K AA1 JH IH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cogitate (v) kˈɒʤɪtɛɪt (k o1 jh i t ei t)
cogitated (v) kˈɒʤɪtɛɪtɪd (k o1 jh i t ei t i d)
cogitates (v) kˈɒʤɪtɛɪts (k o1 jh i t ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cogitate \Cog"i*tate\, v. i. [imp. & p. p. {Cogitated}; p. pr. &
   vb. n. {Cogitating}.] [L. cogitatus, p. p. of cogitare to
   reflect upon, prob. fr. co- + the root of aio I say; hence,
   prop., to discuss with one's self. Cf. {Adage}.]
   To engage in continuous thought; to think.
   [1913 Webster]
 
      He that calleth a thing into his mind, whether by
      impression or recordation, cogitateth and considereth,
      and he that employeth the faculty of his fancy also
      cogitateth.               --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cogitate \Cog"i*tate\, v. t.
   To think over; to plan.
   [1913 Webster]
 
      He . . . is our witness, how we both day and night,
      revolving in our minds, did cogitate nothing more than
      how to satisfy the parts of a good pastor. --Foxe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cogitate
   v 1: consider carefully and deeply; reflect upon; turn over in
      one's mind
   2: use or exercise the mind or one's power of reason in order to
     make inferences, decisions, or arrive at a solution or
     judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
     [syn: {think}, {cogitate}, {cerebrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top