ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meditate

M EH1 D AH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meditate-, *meditate*
Possible hiragana form: めぢたて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditate(vi) ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
meditate(vi) ทำสมาธิ, See also: เข้าฌาน, Syn. contemplate
meditate on(phrv) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ), See also: เข้าฌาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง, ไตร่ตรอง, เพ่งพิจารณาดู, มุ่งหมาย, เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย, วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend
premeditate(พรีเมด'ดิเทท) vt., vi. ไตร่ตรองล่วงหน้า, คิดล่วงหน้า., See also: premeditateedness n. premeditative adj. permeditator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
meditate(vi, vt) ตรึกตรอง, นึก, คำนึง, รำพึง, คิด, เข้าฌาน
premeditate(vt) คิดล่วงหน้า, ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
unpremeditated(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ... Bloodsport (1988)
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Where you goin'? To meditate on desire and suffering.นั่งสมาธิเพื่อกำจัดกิเลส และความเจ็บปวด I Heart Huckabees (2004)
Ian did. Um, he went there to meditate and to get away from the world.เอียนใช้ เขาเข้าไปในนั้นเพื่อนั่งสมาธิ และเพื่ออยู่ห่างจากโลกภายนอก Mr. Monk and the Panic Room (2004)
When you become a warrior, you learn to meditate in every action.เมื่อใดก็ตามที่เธอเป็นผู้กล้า เธอจะเรียนรู้ และมีสมาธิกับการกระทำทุกอย่าง Peaceful Warrior (2006)
Let us meditate on that.ขอเราพิจารณาเรื่องนี้ก่อน Ilsa Pucci (2010)
Meditate to see clearly. More experience you need.คิดให้มากเพื่อเห็นให้ชัด และเจ้าต้องใช้ประสบการณ์เจ้ามากขึ้น Assassin (2010)
You know how the main character initially just meditates and doesn't even think of escaping?ผมไม่รู้ทำไมตอนแรกตัวเอกแค่นั่งเฉยๆแต่ไม่คิดที่จะหนีไป Episode #1.11 (2010)
You have to meditate for long periods of time without losing focus.เธอต้องตั้งจิตของเธอเป็นเวลานาน โดยที่ไม่เสียสมาธิ. The Last Airbender (2010)
Some of the great monks can meditate for four days.พระผู้ใหญ่บางท่าน สามารถ ตั้งจิตได้นานถึงสี่วัน. The Last Airbender (2010)
Some choose to meditate for 50 years in a cave just like this without the slightest taste of food or water.บางทีก็อาจจะเข้าฌาณในถ้ำกว่า 50 ปี ไม่สัมผัสกับรสชาติของน้ำหรืออาหาร Kung Fu Panda 2 (2011)
- Ravi, meditate me. Good luck, buddy.ราวี่ ตั้งสมาธิไว้ โชคดี คู่หู A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meditateHe meditated for two days before giving his answer.
meditateHe meditated on his past life of suffering.
meditateHe meditated on the problem of good and evil.
meditateHe meditates on his past life.
meditateHe used to meditate in the morning.
meditateI often meditate on the meaning of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งสมาธิ(v) concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai Definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
เข้าฌาน(v) meditate, Syn. เข้าสมาธิ, Example: ฤาษีเข้าฌานในถ้ำกลางป่าเพื่อฝึกสมาธิให้แข็งกล้ามากขึ้น, Thai Definition: นั่งวิปัสสนาจิตใจให้สงบตามหลักทางศาสนา, ทำสมาธิชั้นสูง
ตริตรอง(v) reflect, See also: meditate, consider, think, ponder, think over, Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทบทวน, ตรึกตรอง, ตริ, Example: ญาณพิจารณ์ หรือ วิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสอบสวนและให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Thai Definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวน, คิดพิจารณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนึง[khamneung] (v) EN: think of ; meditate ; contemplate  FR: réfléchir ; méditer
คิด[khit] (v) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate  FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
มวยล้ม[mūay lom] (n, exp) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight  FR: combat joué d'avance [ m ] ; combat arrangé [ m ]
นั่งสมาธิ[nangsamāthi] (v) EN: meditate  FR: méditer
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDITATE M EH1 D AH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meditate (v) mˈɛdɪtɛɪt (m e1 d i t ei t)
meditated (v) mˈɛdɪtɛɪtɪd (m e1 d i t ei t i d)
meditates (v) mˈɛdɪtɛɪts (m e1 d i t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s, vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n, adj-no) calculated; premeditated; considered [Add to Longdo]
静座;静坐[せいざ, seiza] (n, vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate) [Add to Longdo]
旦過[たんが, tanga] (n) (1) { Buddh } staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) { Buddh } providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time [Add to Longdo]
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n, vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meditate \Med"i*tate\, v. t.
   1. To contemplate; to keep the mind fixed upon; to study.
    "Blessed is the man that doth meditate good things."
    --Ecclus. xiv. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To purpose; to intend; to design; to plan by revolving in
    the mind; as, to meditate a war.
    [1913 Webster]
 
       I meditate to pass the remainder of life in a state
       of undisturbed repose.        --Washington.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To consider; ponder; weigh; revolve; study.
 
   Usage: To {Meditate}, {Contemplate}, {Intend}. We meditate a
      design when we are looking out or waiting for the
      means of its accomplishment; we contemplate it when
      the means are at hand, and our decision is nearly or
      quite made. To intend is stronger, implying that we
      have decided to act when an opportunity may offer. A
      general meditates an attack upon the enemy; he
      contemplates or intends undertaking it at the earliest
      convenient season.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meditate \Med"i*tate\, v. i. [imp. & p. p. {Meditated}; p. pr. &
   vb. n. {Meditating}.] [L. meditatus, p. p. of meditari to
   meditate; cf. Gr. ? to learn, E. mind.]
   To keep the mind in a state of contemplation; to dwell on
   anything in thought; to think seriously; to muse; to
   cogitate; to reflect. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      In his law doth he meditate day and night. --Ps. i. 2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meditate
   v 1: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of
      the afternoon"; "philosophers have speculated on the
      question of God for thousands of years"; "The scientist
      must stop to observe and start to excogitate" [syn: {chew
      over}, {think over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate},
      {contemplate}, {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over},
      {ruminate}, {speculate}]
   2: think intently and at length, as for spiritual purposes; "He
     is meditating in his study" [syn: {study}, {meditate},
     {contemplate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top