Search result for

tater

(35 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tater-, *tater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taters[SL] มันฝรั่ง
taters[SL] หนาวเย็น

English-Thai: Nontri Dictionary
stateroom(n) ห้องพิธี,ห้องส่วนตัว,ห้องนอน,ท้องพระโรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, hey, Tater Tots. What's the deal with them, right?เทเทอร์ท็อต มันอร่อยตรงไหน ใช่มั้ย The Prom (2011)
The half-price all-you-can-eat tater bar is only open for 15 another minutes. - Go, go.กินไม่อั้นครึ่งราคาที่เทเทอร์บาร์ เปิดอีก 15 นาที รีบเลย The Bridge (2011)
Well, you have milk in the taters, milk in the gravy, parmesan crust.ก็มีนมอยู่ในมันฝรั่ง มีนมอยู่ในซอสเกรวี่ เปลือกพายมีชีสพาร์มีซาน The Roommate Transmogrification (2011)
And if you don't like that, then tough tater tots, tooter.และถ้าพวกนายไม่ชอบแบบนั้น งั้นก็ tough tater tots, tooter. [ไม่รู้จะแปลไง แต่คิดว่าเจสคงเล่นคำแปลกๆ] Wedding (2011)
I'm just here for the tater tots.ผมแค่มานี่เพื่อเอา Tater Tots Advanced Gay (2011)
In middle school, they're called tater tots, but in high school, they're called tater rounds.ตอนม.ต้น เขาเรียกว่าเทเทอร์ ท็อต แต่ในม.ปลาย เขาเรียกกันว่าเทเทอร์ ราวน์ Hecking Order (2011)
Eat these tater tots, Harry. For what it's worth, I think you might see more than all of us.บางทีคุณอาจเห็นอะไรมากกว่าพวกเราก็เป็นได้ Digital Exploration of Interior Design (2012)
smothered in butterscotch pudding and tater tot grease, so, this is for you, Hudson.ที่พอกด้วยพุดดิ้งเนยแล้วก็น้ำมันเครื่อง งั้นนี่สำหรับนาย ฮัดสัน The Quarterback (2013)
Last time we'll ever eat pizza and nasty tater tots in the cafeteria.ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้กินพิซซ่าด้วยกัน และ nasty tater tots ในโรงอาหารด้วย Paper Towns (2015)
It's just a couple Tater Tots hopped up on too many Pixy Stix.ก็แค่เรื่องหน่อมแน้ม ที่เด็ก ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ Monster House (2006)
-They got tater in them? -Yes.- ใส่มันฝรั่งรึเปล่า Chuck Versus the Crown Vic (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes   FR: voir de ses propres yeux ; constater
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: tâtonner ; tâter
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen   FR: constater ; percevoir ; discerner

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなり立てる[がなりたてる, ganaritateru] (v1) (See がなる) to yell; to shout [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout [Add to Longdo]
スタテル[, sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre [Add to Longdo]
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal [Add to Longdo]
異を立てる[いをたてる, iwotateru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support [Add to Longdo]
引っ立てる[ひったてる, hittateru] (v1) to walk someone off (e.g. to the police station) [Add to Longdo]
噂を立てられる[うわさをたてられる, uwasawotaterareru] (exp,v1) to be gossiped about [Add to Longdo]
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1,vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tater
   n 1: an edible tuber native to South America; a staple food of
      Ireland [syn: {potato}, {white potato}, {Irish potato},
      {murphy}, {spud}, {tater}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top