ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shorten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shorten-, *shorten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shorten(vt) ทำให้สั้นลง, See also: ย่อให้สั้น, หดให้สั้น, Syn. abridge, abbreviate, Ant. lengthen
shorten(vi) ลดลง
shorten(vt) ทำให้ลดลง
shorten(vt) ทำให้กรอบ
shortening(n) การทำให้ลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น, ทำให้ลดน้อยลง, ย่อ, หดสั้น, ลดขนาด, ลดกำลัง, ลดประ-สิทธิภาพ, ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น, ลดลง, สั้นลง, เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen, reduce

English-Thai: Nontri Dictionary
shorten(vi) ห้วน, สั้นลง, ย่อลง, เตี้ยลง
shorten(vt) ตัด, ทำให้สั้นลง, ย่อ, ทำให้เตี้ยลง, ลดขนาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
shortening(n) เป็นชื่อเรียกรวมๆของ semisolid 100% fat content product ซึ่งอาจผลิตมาจากไขมันสัตว์ ( lard ) หรือ น้ำมันพืชชนิดเติมไฮโดรเจน ( hydrogenated vegetable oil ) ก็ได้ ซึ่งจะมีสภาพเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องปฎิบัตการ , ในงานเบเกอรี่ จะถูกเรียกว่า ชอท-นิ่ง โดยตรง ยกเว้นพวกที่ทำจาก Pure hydrogenated vegetable oil จะเรียกว่า เนยขาว ( White cheese )

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Being in a gang shortens your life expectancy, การเป็นสมาชิกแก๊งค์ทำให้อายุคุณสั้นลง Brothers in Arms (2008)
And they say that you can... shorten this and wear it again, if you like.ละอีกอย่างชุดแบบนี้มัน โมแล้วใส่ได้หลายงานนะเว้ยเฮ้ย Made of Honor (2008)
Shorten the humming each time.- And Jack and Jill. - Jack and Jill The King's Speech (2010)
Only sometimes, we like to shorten one of the legs.- บางครั้งเท่านั้น เราชอบปรับขาเก้าอี้ลงข้างหนึ่ง Episode #1.1 (2010)
I'm going to shorten the time it takes for you.ผมจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณเอง Episode #1.11 (2010)
Mensurate those coordinates. Shorten the kill chain.คำนวนตำแหน่ง หาทางที่ลัดที่สุด Transformers: Dark of the Moon (2011)
I don't know. I mean, if I tighten the waist and shorten it a bit, ฉันไม่รู้ หมายถึงถ้าทำให้ช่วงเอวดูรัดขึ้น Touched by an 'A'-ngel (2011)
I would shorten the distance.ฉันจะย่นระยะทาง Fugitivus (2012)
They shorten every word to one syllable.พวกเขาย่อทุก คำเหลือแค่พยางค์เดียว The Story of the 50 (2012)
Yeah, but if the graft doesn't take, we shorten the nerve more.ใช่ แต่ถ้าอวัยวะไม่ยอมรับส่วนปลูกถ่าย เราสามารถทำให้เส้นประสาทสั้นลงได้อีก Remember the Time (2012)
Your name is a mouthfull. Do you mind if I shorten it?ชื่อของเธอยาวเอาเรื่อง ฉันย่อให้สั้นได้มั้ย The Host (2013)
Well, why don't you just shorten the trip?เอ่อ ทำไมเธอไม่ทำให้การเดินทางสั้นลง Tracks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shortenDo not shorten the morning by getting up late.
shortenHigh operating temperatures shorten lubricant life.
shortenI felt as if my life had been shortened.
shortenI must have it shortened.
shortenIt was shortened with advantage.
shortenThe days are gradually shortening.
shortenThe fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.
shortenWe say 40 and not 45 because the French shortened the number.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่นย่อ(v) shorten, See also: abbreviate, abridge, cut down, Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน, Example: เทคนิคนี้อาจจะช่วยย่นย่อเวลาในการประชุม
ย่อ(v) shorten, See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize, Syn. ย่อเรื่อง, สรุปเรื่อง, ย่อความ, Example: นักเรียนย่อมาพอให้เห็นว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรก็พอแล้ว, Thai Definition: ลดให้สั้นหรือเล็กลง
ย่น(v) shorten, See also: save, reduce, cut down, diminish, lessen, Syn. ร่น, ย่นย่อ, Example: วิธีใหม่จะย่นระยะเวลาในการอนุมัติให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่, Thai Definition: ร่นให้สั้นหรือให้เร็วเข้า เช่น ย่นหนทาง ย่นเวลา
รวบรัดตัดความ(v) shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Syn. รวบรัด, Ant. ขยายความ, Thai Definition: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว
รวบรัด(v) shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Example: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ, Thai Definition: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
ตัดทอน(v) shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai Definition: ทำให้สั้นลง
ตัดทอน(v) shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai Definition: ทำให้สั้นลง
ย่อย่น(v) shorten, See also: lessen, curtail, abridge, abbreviate, condense, compress, shrink, reduce, decrease, Syn. ย่นย่อ, Thai Definition: ทำให้สั้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHORTEN
SHORTENS
SHORTENED
SHORTENING
SHORTENING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shorten
shortens
shortened
shortening

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弄短[nòng duǎn, ㄋㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˇ,  ] shorten; shortening [Add to Longdo]
酥松油脂[sū sōng yóu zhī, ㄙㄨ ㄙㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄓ,     /    ] shortening (fat used in cooking cakes) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) { ling } (See 約音) contraction (in phonetics); (P) #405 [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) #1,937 [Add to Longdo]
短縮[たんしゅく, tanshuku] (n, vs) shortening; abbreviation; reduction; (P) #5,156 [Add to Longdo]
ショートニング[sho-toningu] (n) shortening [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1, vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1, vt, vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1, vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1, vt, vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1, vt) (5) to work out (details); (v1, vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1, vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf, v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
時短[じたん, jitan] (n) shortening of time [Add to Longdo]
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp, v1) (See 命を縮める) to shorten one's life [Add to Longdo]
縮まる[ちぢまる, chidimaru] (v5r, vi) to shorten; to narrow; to close; (P) [Add to Longdo]
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1, vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shorten \Short"en\, v. i.
   To become short or shorter; as, the day shortens in northern
   latitudes from June to December; a metallic rod shortens by
   cold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shorten \Short"en\, v. t. [imp. & p. p. {Shortened ?}; p. pr. &
   vb. n. {Shortening}.] [See {Short}, a.]
   1. To make short or shorter in measure, extent, or time; as,
    to shorten distance; to shorten a road; to shorten days of
    calamity.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce or diminish in amount, quantity, or extent; to
    lessen; to abridge; to curtail; to contract; as, to
    shorten work, an allowance of food, etc.
    [1913 Webster]
 
       Here, where the subject is so fruitful, I am
       shortened by my chain.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make deficient (as to); to deprive; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       Spoiled of his nose, and shortened of his ears.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To make short or friable, as pastry, with butter, lard,
    pot liquor, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {To shorten a rope} (Naut.), to take in the slack of it.
 
   {To shorten sail} (Naut.), to reduce sail by taking it in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shorten
   v 1: make shorter than originally intended; reduce or retrench
      in length or duration; "He shortened his trip due to
      illness" [ant: {lengthen}]
   2: reduce in scope while retaining essential elements; "The
     manuscript must be shortened" [syn: {abridge}, {foreshorten},
     {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract}, {reduce}] [ant:
     {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand}, {expatiate},
     {exposit}, {expound}, {flesh out}, {lucubrate}]
   3: make short or shorter; "shorten the skirt"; "shorten the rope
     by a few inches"
   4: become short or shorter; "In winter, the days shorten" [ant:
     {lengthen}]
   5: edit by omitting or modifying parts considered indelicate;
     "bowdlerize a novel" [syn: {bowdlerize}, {bowdlerise},
     {expurgate}, {castrate}, {shorten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top