Search result for

elevated

(44 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elevated-, *elevated*, elevat, elevate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevated[ADJ] ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated[ADJ] มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Radiation levels are slightly elevated, but it's not dangerous.ระดับกัมมันตรังสีสูงเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตราย The Day the Earth Stood Still (2008)
There's some kind of elevated walkway.เหมือนจะเป็นทางยกระดับ Greatness Achieved (2008)
when we see him driving, his point of view is elevated.ตอนที่เขาขับรถ, มุมมองเขาสูงขึ้นมาหน่อย The Big Wheel (2009)
I noticed in his file it was slightly elevated.ฉันสังเกตเห็นในเอกสารของเขา ว่ามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย House Divided (2009)
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท House Divided (2009)
Everyone's heart rates are elevated,การเต้นของหัวใจทุกคนเร็วขึ้น Air: Part 1 (2009)
I.c.p.is elevated.ความดันในกระโหลกเพิ่มขึ้น Invest in Love (2009)
The department of Homeland Security raised the national threat level from elevated to high, after intelligence report suggested that an attack on the major East Coast city may be imminent.โดยทางการได้วางแผนป้องกันระดับสูง หลังจากรายงาน ว่าอาจเกิดเหตุร้ายขึ้น แถวๆ ย่าน East Coast Knowing (2009)
His heart rate is elevated.หัวใจเขาเต้นแรงมาก Star Trek (2009)
The most I'd ever had to offer the world was good intentions and a slightly elevated capacity to take a kicking.หนูหลงกับพ่อกับแม่ เธอหลงกับพ่อกับแม่น่ะ Kick-Ass (2010)
BP's elevated, but not dramatically.อุณหภูิมิภายในร่างกายสูงขึ้น แต่ไม่มาก Human (2010)
And would see him elevated.แล้วยังยกเค้าให้เป็นที่สูงส่ง Mark of the Brotherhood (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevatedPretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถิน[ADJ] high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rotfaifā) EN: skytrain station ; elevated train station   FR: station de chemin de fer aérien [f]
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long duan Din Daēng) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATED    EH1 L AH0 V EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevated    (v) (e1 l i v ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochantenne {f}elevated aerial [Add to Longdo]
Hochbehälter {m}elevated tank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
高み[たかみ, takami] (n) height; elevated place [Add to Longdo]
高架橋[こうかきょう, koukakyou] (n) elevated bridge [Add to Longdo]
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated [Add to Longdo]
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground, #307,051 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevate \El"e*vate\, v. t. [imp. & p. p. {Elevated}; p. pr. &
   vb. n. {Elevating}.] [L. elevatus, p. p. of elevare; e +
   levare to lift up, raise, akin to levis light in weight. See
   {Levity}.]
   1. To bring from a lower place to a higher; to lift up; to
    raise; as, to elevate a weight, a flagstaff, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise to a higher station; to promote; as, to elevate
    to an office, or to a high social position.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise from a depressed state; to animate; to cheer; as,
    to elevate the spirits.
    [1913 Webster]
 
   4. To exalt; to ennoble; to dignify; as, to elevate the mind
    or character.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise to a higher pitch, or to a greater degree of
    loudness; -- said of sounds; as, to elevate the voice.
    [1913 Webster]
 
   6. To intoxicate in a slight degree; to render tipsy.
    [Colloq. & Sportive] "The elevated cavaliers sent for two
    tubs of merry stingo." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. To lessen; to detract from; to disparage. [A Latin
    meaning] [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To elevate a piece} (Gun.), to raise the muzzle; to lower
    the breech.
 
   Syn: To exalt; dignify; ennoble; erect; raise; hoist;
     heighten; elate; cheer; flush; excite; animate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elevated \El"e*va`ted\, a.
   Uplifted; high; lofty; also, animated; noble; as, elevated
   thoughts.
   [1913 Webster]
 
   {Elevated railway}, one in which the track is raised
    considerably above the ground, especially a city railway
    above the line of street travel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elevated
   adj 1: raised above the ground; "an elevated platform"
   2: of high moral or intellectual value; elevated in nature or
     style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown
     ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"; "a grand
     purpose" [syn: {exalted}, {elevated}, {sublime}, {grand},
     {high-flown}, {high-minded}, {lofty}, {rarefied}, {rarified},
     {idealistic}, {noble-minded}]
   3: increased in amount or degree; "raised temperature" [syn:
     {raised(a)}, {elevated}]
   n 1: a railway that is powered by electricity and that runs on a
      track that is raised above the street level [syn: {elevated
      railway}, {elevated railroad}, {elevated}, {el}, {overhead
      railway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top