ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ponder

P AA1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ponder-, *ponder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ponder(vi) ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponder(vt) ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponderous(adj) เทอะทะ, See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย, Syn. heavy, weighty
ponderable(adj) น่าพิจารณา, See also: ซึ่งไตร่ตรองได้, Syn. weighty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ponder(พอน'เดอะ) vi., vt. ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา.
ponderable(พอน'เดอระเบิล) adj. น่าพิจาร-ณา, ไตร่ตรองได้., See also: ponderability n.
ponderance(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ, น้ำหนัก, ความรุนแรง
ponderancy(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ, น้ำหนัก, ความรุนแรง
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก, อุ้ยอ้าย เทอะทะ, งุ่มง่าม, ยืดยาด, ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy, dull
preponderance(พรีพอน'เดอะเรินซฺ) n. ความเหนือกว่า (น้ำหนัก, อำนาจ, อิทธิพล, จำนวนหรืออื่น ๆ), Syn. preponderancy
preponderant(พรีพอน'ดะเรินทฺ) adj. เหนือกว่า (น้ำหนัก, อำนาจ, จำนวนหรืออื่น ๆ)
preponderate(พรีพอน'ดะเรท) vi. เหนือกว่า (น้ำหนัก, อำนาจ, อิทธิพล, จำนวนหรืออื่น ๆ) ., See also: preponderation n., Syn. prevail
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ, ผู้โต้ตอบ, ผู้ตอบสนอง

English-Thai: Nontri Dictionary
ponder(vt) ใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, พิจารณา
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย, เทอะทะ, งุ่มง่าม, เยิ่นเย้อ, ยืดยาด
preponderance(n) ความมากกว่า, ความสำคัญยิ่ง, ความเหนือกว่า
preponderant(adj) มากกว่า, สำคัญยิ่ง, เหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ponderable-มีน้ำหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But now and then, I ponder And wonder as I wanderแต่บางคราวฉันก็แปลกใจเวลาเดินไป The Little Prince (1974)
Good that you can ponder and understandดีมาก ที่คุณสามารถ ไตร่ตรอง และเข้าใจ GTO (1999)
The Lord ponders the heart.ถ้ามีพระเจ้าสถิตย์ในหัวใจ 3:10 to Yuma (2007)
We ponder the situation.เราไตร่ตรองถึงสถานการณ์ 1408 (2007)
And, Mr. Guster, I will carefully ponder my next move and your future with the company.และคุณกัสเตอร์ ผมจะไตร่ตรองให้ดี เรื่องของคุณกับอนาคต ของคุณกับบริษัท Ghosts (2008)
And if not, you can ponder whyและถ้าไม่, เธอจะได้ไตร่ตรองว่าทำไม You've Got Yale! (2009)
Ponder on thatไตร่ตรองเอาไว้ล่ะ The Thing in the Pit (2010)
If you don't start speaking English, you're gonna have plenty of time to ponder its meaningถ้าคุณยังไม่เริ่มต้น คุยกันให้รู้เรื่อง คุณจะมีเวลามากมายอย่างล้นเหลือ เพื่อให้ค้นหาความหมายของมัน Slight of Hand (2010)
Careful not to ponder thinking, little too much.ระวังตัวหน่อย อย่าคิดเล็กคิดน้อย ให้มันมากนัก Better Angels (2010)
And as you ponder your decision, และการเป็นการตัดสินใจของเธอเพียงคนเดียว The Sue Sylvester Shuffle (2011)
♫ ♪ ♫ As I ponder ♫ ♪ ♫♪ ขณะฉันนั่งครุ่นคิด... ♪ 30 Days Without an Accident (2013)
This is not an opportunity to ponder or deliberate, because once he's done, he's gone.คุณไม่มีเวลาได้คิดหรอกว่าเป็นใคร เพราะเขาทำงานเสร็จ เขาก็จากไป The Freelancer (No. 145) (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ponderPonder deeply over it.
ponderShe pondered the question for a while.
ponderWe all pondered over what had taken place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดลึก(v) think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai Definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
รู้จักคิด(v) think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
คิดทบทวน(v) think over, See also: ponder deeply over (the matter), Thai Definition: ไตร่ตรองอย่างละเอียด
คิดอ่าน(v) ponder, See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider, Example: เมื่อมีปัญหาคนเราต้องคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหามิใช่อยู่นิ่งเฉย, Thai Definition: ตริตรองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ใคร่ครวญ(v) introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
อุ้ย(adj) heavy and firm, See also: ponderous, lumpish, Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย, Ant. ผอม, Thai Definition: หนักและแน่น
อุ้ยอ้าย(adv) clumsily, See also: ponderously, Example: ชายร่างใหญ่กำยำเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้อง แล้วปิดประตูตรงรี่เข้ามาเขา, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
การไตร่ตรอง(n) meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การรำพึง(n) consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
ครุ่นคิด(v) ponder, See also: muse, be immersed in thought, be engrossed or absorbed in thought, be deep in thought, hav, Syn. คิดหนัก, คิดมาก, ใคร่ครวญ, Example: ผมครุ่นคิดถึงปัญหาตลอดเวลาที่ขับรถอยู่, Thai Definition: คิดคำนึงตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
คิดลึก[khit leuk] (v, exp) EN: think deeply ; ponder over  FR: réfléchir profondément
ขบ[khop] (v) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out  FR: résoudre
ใคร่ครวญ[khraikhrūan] (v) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove  FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ครุ่นคิด[khrunkhit] (v) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet
นึก[neuk] (v) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall  FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกดู[neuk dū] (v, exp) EN: recall ; consider ; ponder ; reflect
นึกคิด[neuk khit] (v, exp) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder
ภาษี[phāsī] (n) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance  FR: avantage [ m ] ; prépondérance [ f ]
พิเคราะห์[phikhrǿ] (v) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over  FR: considérer ; examiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PONDER P AA1 N D ER0
PONDERS P AA1 N D ER0 Z
PONDERED P AA1 N D ER0 D
PONDERING P AA1 N D ER0 IH0 NG
PONDEROSA P AA2 N D ER0 OW1 S AH0
PONDEROUS P AA1 N D ER0 AH0 S
PONDEROSA'S P AA2 N D ER0 OW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ponder (v) pˈɒndər (p o1 n d @ r)
ponders (v) pˈɒndəz (p o1 n d @ z)
pondered (v) pˈɒndəd (p o1 n d @ d)
pondering (v) pˈɒndərɪŋ (p o1 n d @ r i ng)
ponderous (j) pˈɒndərəs (p o1 n d @ r @ s)
ponderable (j) pˈɒndərəbl (p o1 n d @ r @ b l)
ponderables (n) pˈɒndərəblz (p o1 n d @ r @ b l z)
ponderously (a) pˈɒndərəsliː (p o1 n d @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǔn, ㄘㄨㄣˇ, ] ponder; consider; guess #17,544 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ponderosaeule { f } [ ornith. ]Flammulated Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) { comp } association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) { comp } association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
トラポン[torapon] (n) (abbr) transponder [Add to Longdo]
トランスポンダ[toransuponda] (n) { comp } transponder [Add to Longdo]
トランスポンダー[toransuponda-] (n) transponder; (P) [Add to Longdo]
ポンデローサ松[ポンデローサまつ;ポンデローサマツ, pondero-sa matsu ; pondero-samatsu] (n) (uk) ponderosa pine (Pinus ponderosa) [Add to Longdo]
レスポンダ[resuponda] (n) { comp } responder [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1, vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2, 一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz, vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] (n) { comp } responder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ponder \Pon"der\, v. t. [imp. & p. p. {Pondered}; p. pr. & vb.
   n. {Pondering}.] [L. ponderare, fr. pondus, ponderis, a
   weight, fr. pendere to weigh: cf. F. pond['e]rer. See
   {Pendant}, and cf. {Pound} a weight.]
   [1913 Webster]
   1. To weigh. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To weigh in the mind; to view with deliberation; to
    examine carefully; to consider attentively.
    [1913 Webster]
 
       Ponder the path of thy feet.     --Prov. iv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Ponder}, {Consider}, {Muse}.
 
   Usage: To consider means to view or contemplate with fixed
      thought. To ponder is to dwell upon with long and
      anxious attention, with a view to some practical
      result or decision. To muse is simply to think upon
      continuously with no definite object, or for the
      pleasure it gives. We consider any subject which is
      fairly brought before us; we ponder a concern
      involving great interests; we muse on the events of
      childhood.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ponder \Pon"der\, v. i.
   To think; to deliberate; to muse; -- usually followed by on
   or over. --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ponder
   v 1: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of
      the afternoon"; "philosophers have speculated on the
      question of God for thousands of years"; "The scientist
      must stop to observe and start to excogitate" [syn: {chew
      over}, {think over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate},
      {contemplate}, {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over},
      {ruminate}, {speculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top