Search result for

await

(64 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -await-, *await*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
await[VT] รอคอย, See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ, Syn. wait for, expect, anticipate
await[VI] รอคอย, See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)

English-Thai: Nontri Dictionary
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're awaiting specs.ทราบแล้วพวกเรารอข้อมูลอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล Destroy Malevolence (2008)
I will await your arrival.ข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่ Rookies (2008)
Awaiting your arrival as promised.ตามที่ข้าคาด นางคงเฝ้ารอการมาของท่านอยู่ Bombad Jedi (2008)
- We await your prisoner's arrival- เรากำลังรอการมาถึงของนักโทษอยู่ Cloak of Darkness (2008)
Now, her father awaits to warmly embrace her.ตอนนี้ คุณพ่อของเธอจะต้องยอมรับเธอและความฝันของเธอด้วยความรัก Scandal Makers (2008)
Your future await you if you want it...แต่อนาคตยังรอเธออยู่ ถ้าเธอต้องการมัน The Secret of Moonacre (2008)
Your destiny still awaits.โชคชะตากำลังรอเจ้าอยู่ Kung Fu Panda (2008)
I hereby sentence you to Beaumont Supermax where you will await execution.จึงพิพากษาส่งจำเลย ไปยังเรือนจำโบมอนต์ ...เพื่อรอทำการประหารชีวิต The Lazarus Project (2008)
I couldn't have hoped for a finer young lady to be shut up in a crypt with whilst awaiting my execution.ไม่มีเด็กสาวคนไหนดีกว่าหนูแล้วล่ะ ถ้าต้องนั่งเงียบๆ ด้วยกันในสุสานแบบนี้ ...ระหว่างที่รอให้เขาประหารเราเนี่ย Inkheart (2008)
We have anxiously awaited your return, my liege.เรารอคอยท่านมานานมา มายลอร์ด... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The person who was like a long awaited rainคนที่เหมือนกับฝน ที่รอคอยมานาน Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awaitA terrible fate awaited him.
awaitDozens of letters are awaiting you.
awaitIt may be that the happiness awaiting us there is not at all the sort of happiness we would want.
awaitMy predecessors had asked their questions of nature with genuine curiosity and awaited her reply.
awaitWe are awaiting your answer.
awaitWith the President dead now, the new policies will have to await government approval.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอรี[V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
คอย[V] wait, See also: await, Syn. รอ, เฝ้ารอ, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่มีความรู้สึกว่าต้องคอยนานทั้งนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมาก, Thai definition: มุ่งรออยู่
คอยท่า[V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รออยู่, รอคอย, Example: เรืออังกฤษกำลังคอยท่ากองทัพเรือของสเปน
รอคอย[V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย, Example: มีประชาชนราว 1,000 คนรอคอยต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิคที่สนามบิน
เฝ้ารอ[V] wait, See also: await, Syn. เผ้าคอย, รอ, คอย, Example: ผู้เล่นละครแสดงได้ประทับใจคนดูสมกับที่เฝ้ารอ, Thai definition: มุ่งรออยู่
เฝ้าคอย[V] wait, See also: await, look forward to, Syn. รอคอย, คอย, Example: ลูกแมวที่หิวโซเหล่านี้ กำลังเฝ้าคอยการกลับมาของแม่, Thai definition: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
รอท่า[V] wait for, See also: await, Syn. คอย, รอ, คอยท่า
การรอคอย[N] wait, See also: awaiting, Syn. การรอ, การคอย, Example: วันหนึ่งๆ ของเขาหมดไปกับการรอคอยการกลับมาของเธอ
การคอย[N] waiting, See also: awaiting, Example: การแก้ปัญหาด้วยการคอยไม่มีอะไรดีขึ้น
รอ[V] wait for, See also: await, Syn. คอย, รอคอย, Example: อีกไม่นานเกินรอ เราคงจะมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้ใหม่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await   FR: attendre
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; expect ; lie in wait   FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; await   FR: attendre ; patienter
รอคอย[v.] (røkhøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for   

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAIT    AH0 W EY1 T
AWAITS    AH0 W EY1 T S
AWAITED    AH0 W EY1 T AH0 D
AWAITING    AH0 W EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
await    (v) (@1 w ei1 t)
awaits    (v) (@1 w ei1 t s)
awaited    (v) (@1 w ei1 t i d)
awaiting    (v) (@1 w ei1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェイト;アウエイト[, aueito ; aueito] (n) await [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
楽しみに待つ[たのしみにまつ, tanoshiminimatsu] (exp,v5t) to wait expectantly; to await in anticipation [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification [Add to Longdo]
熟柿主義[じゅくししゅぎ, jukushishugi] (n) laying low, awaiting one's chance [Add to Longdo]
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate [Add to Longdo]
折角[せっかく, sekkaku] (adv,n) (uk) with trouble; at great pains; long-awaited; (P) [Add to Longdo]
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one [Add to Longdo]
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] awaiting diagnosis, #56,136 [Add to Longdo]
候审[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, / ] awaiting trial, #94,891 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Await \A*wait"\, v. i.
   1. To watch. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To wait (on or upon). [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To wait; to stay in waiting. --Darwin.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Await \A*wait"\, n.
   A waiting for; ambush; watch; watching; heed. [Obs.]
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Await \A*wait"\, v. t. [imp. & p. p. {Awaited}; p. pr. & vb. n.
   {Awaiting}.] [OF. awaitier, agaitier; ? (L. ad) + waitier,
   gaitier to watch, F. guetter. See {Wait}.]
   1. To watch for; to look out for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To wait on, serve, or attend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To wait for; to stay for; to expect. See {Expect}.
    [1913 Webster]
 
       Betwixt these rocky pillars Gabriel sat,
       Chief of the angelic guards, awaiting night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To be in store for; to be ready or in waiting for; as, a
    glorious reward awaits the good.
    [1913 Webster]
 
       O Eve, some farther change awaits us night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 await
   v 1: look forward to the probable occurrence of; "We were
      expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a
      promotion"; "he is waiting to be drafted" [syn: {expect},
      {look}, {await}, {wait}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top