Search result for

plight

(44 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plight-, *plight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plight[N] สภาพเลวร้าย, See also: สถานการณ์เลวร้าย, Syn. difficulty, predicament
plight[VT] ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน), Syn. pledge, promise
plight[N] คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
plight oneself[IDM] สัญญาว่าจะแต่งงานกับ (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา, Syn. condition,state

English-Thai: Nontri Dictionary
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา
plight(vt) สัญญา,ให้คำมั่น,รับรอง,ยืนยัน,หมั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Though she is not a member of our congregation, we pray for her today as we have every day, since we learned of her plight;แต่เธอไม่คิดอย่างนั้น พวกเราที่มาชุมนุม วันนี้เราอธิษฐานให้เธอและในทุกๆ วัน ตั้งแต่ที่เราได้รู้สถานการณ์ของเธอ Changeling (2008)
Do we have any concern, any sympathy for the plight of the people of Japan?เกี่ยวกับการพูดคุยกับ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก ที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์ The Cove (2009)
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น Repo Men (2010)
Your sympathy for their plight.ลูกไปเห็นอกเห็นใจมัน นั่นเป็นลางร้าย Children of the Damned (2010)
Besides, the more she feels for her brother's plight, the more she'll do for us.นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับว่า เธอจะรู้ถึงชะตากรรมพี่ชายของเธอ แล้วเธอจะทำอะไรให้กับเรา The Castle of Fyrien (2010)
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21 Limitless (2011)
It would be a sorry plight, mates.มันจะเป็นจุดจบที่ แสนรันทด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- so sensitive to the plight of the poor.เห็นอกเห็นใจต่อคนจนเสมอ Searching (2011)
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส Extraordinary Merry Christmas (2011)
Look, the townsfolk are less than sympathetic to my plight, but you--ชาวเมืองนี้ มีแต่เจ้าที่เข้าใจเห็นใจข้า... The Crocodile (2012)
I'm hoping her plight will lure him here. Why did you not tell me?ข้าหวังว่าสภาพของนางตอนนี้จะล่อให้เขามาที่นี่ ทำไมท่านไม่บอกข้าล่ะ? Arthur's Bane: Part Two (2012)
Victoria's gonna exploit Ashley's plight to her advantage.วิคตอเรียกำลังจะหาผลประโยชน์จาก สถานการณ์เลวร้ายของแอชลีย์ให้เป็นผลประโยชน์ของตัวเอง Revelations (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament   FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f]
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position   FR: état [m] ; condition [f]
สถานการณ์[n.] (sathānakān) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight   FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIGHT    P L AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plight    (v) (p l ai1 t)
plights    (v) (p l ai1 t s)
plighted    (v) (p l ai1 t i d)
plighting    (v) (p l ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストップライト[, sutoppuraito] (n) stoplight [Add to Longdo]
ストリップライト[, sutorippuraito] (n) striplight [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
制動灯[せいどうとう, seidoutou] (n) brake light; stoplight [Add to Longdo]
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp [Add to Longdo]
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight [Add to Longdo]
灯光[とうこう, toukou] (n) lamplight [Add to Longdo]
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处境[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] plight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, v. t. [imp. & p. p. {Plighted}; p. pr. & vb. n.
   {Plighting}.] [AS. plihtan to expose to danger, pliht
   danger;cf. D. verplichten to oblige, engage, impose a duty,
   G. verpflichten, Sw. f["o]rplikta, Dan. forpligte. See
   {Plight}, n.]
   1. To pledge; to give as a pledge for the performance of some
    act; as, to plight faith, honor, word; -- never applied to
    property or goods. " To do them plighte their troth."
    --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He plighted his right hand
       Unto another love, and to another land. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Here my inviolable faith I plight.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To promise; to engage; to betroth.
    [1913 Webster]
 
       Before its setting hour, divide
       The bridegroom from the plighted bride. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, obs.
   imp. & p. p. of {Plight}, to pledge. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, obs.
   imp. & p. p. of {Pluck}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, v. t. [OE. pliten; probably through Old French,
   fr. LL. plectare, L. plectere. See {Plait}, {Ply}.]
   To weave; to braid; to fold; to plait.[Obs.] "To sew and
   plight." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      A plighted garment of divers colors.   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, n.
   A network; a plait; a fold; rarely a garment. [Obs.] "Many a
   folded plight." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, n. [OE. pliht danger, engagement, AS. pliht
   danger, fr. ple['o]n to risk; akin to D. plicht duty, G.
   pflicht, Dan. pligt. [root]28. Cf. {Play}.]
   1. That which is exposed to risk; that which is plighted or
    pledged; security; a gage; a pledge. "That lord whose hand
    must take my plight." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. the same word as plight a pledge, but at least
    influenced by OF. plite, pliste, ploit, ploi, a condition,
    state; cf. E. plight to fold, and F. pli a fold, habit,
    plier to fold, E. ply.] Condition; state; -- risk, or
    exposure to danger, often being implied; as, a luckless
    plight. "Your plight is pitied." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To bring our craft all in another plight --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plight
   n 1: a situation from which extrication is difficult especially
      an unpleasant or trying one; "finds himself in a most
      awkward predicament"; "the woeful plight of homeless
      people" [syn: {predicament}, {quandary}, {plight}]
   2: a solemn pledge of fidelity [syn: {plight}, {troth}]
   v 1: give to in marriage [syn: {betroth}, {engage}, {affiance},
      {plight}]
   2: promise solemnly and formally; "I pledge that I will honor my
     wife" [syn: {pledge}, {plight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top