ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plight

P L AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plight-, *plight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plight(n) สภาพเลวร้าย, See also: สถานการณ์เลวร้าย, Syn. difficulty, predicament
plight(vt) ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน), Syn. pledge, promise
plight(n) คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
plight oneself(idm) สัญญาว่าจะแต่งงานกับ (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) , สภาพ, ชะตา, Syn. condition, state

English-Thai: Nontri Dictionary
plight(n) สภาพ, อาการ, สถานการณ์, ชะตา
plight(vt) สัญญา, ให้คำมั่น, รับรอง, ยืนยัน, หมั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.that lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty. Wicker Park (2004)
I admit that I'm responsible for the plight she's in now.ข้ายอมรับว่าข้ามีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้นางต้องเดือดร้อน Episode #1.9 (2006)
Do we have any concern, any sympathy for the plight of the people of Japan?เกี่ยวกับการพูดคุยกับ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก ที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์ The Cove (2009)
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น Repo Men (2010)
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21 Limitless (2011)
- so sensitive to the plight of the poor.เห็นอกเห็นใจต่อคนจนเสมอ Searching (2011)
We're just gonna distract them from their plight and the smell of urine and make them happy with our glamorous Christmas cheer.จากความเลวร้าย และกลิ่นปัสสาวะ และทำให้พวกเขามีความสุขกับเสน่ห์ของคริสต์มาส Extraordinary Merry Christmas (2011)
I'm hoping her plight will lure him here. Why did you not tell me?ข้าหวังว่าสภาพของนางตอนนี้จะล่อให้เขามาที่นี่ ทำไมท่านไม่บอกข้าล่ะ? Arthur's Bane: Part Two (2012)
Victoria's gonna exploit Ashley's plight to her advantage.วิคตอเรียกำลังจะหาผลประโยชน์จาก สถานการณ์เลวร้ายของแอชลีย์ให้เป็นผลประโยชน์ของตัวเอง Revelations (2012)
You'll never really understand the plight of the orphaned, not truly.คุณไม่มีทางเข้าใจจริงๆ หรอก ชะตากรรมของเด็กกำพร้า ไม่ได้อย่างแท้จริง Out of the Frying Pan (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานการณ์(n) situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count Unit: สถานการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพ[saphāp] (n) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament  FR: état [ m ] ; condition [ f ] ; situation [ f ]
สภาวะ[saphāwa] (n) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position   FR: état [ m ] ; condition [ f ]
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [ f ] ; état [ m ] ; circonstances [ fpl ] ; contexte [ m ] ; conditions [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLIGHT P L AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plight (v) plˈaɪt (p l ai1 t)
plights (v) plˈaɪts (p l ai1 t s)
plighted (v) plˈaɪtɪd (p l ai1 t i d)
plighting (v) plˈaɪtɪŋ (p l ai1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处境[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] plight, #9,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストップライト[sutoppuraito] (n) stoplight [Add to Longdo]
ストリップライト[sutorippuraito] (n) striplight [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
制動灯[せいどうとう, seidoutou] (n) brake light; stoplight [Add to Longdo]
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp [Add to Longdo]
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight [Add to Longdo]
灯光[とうこう, toukou] (n) lamplight [Add to Longdo]
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, v. t. [imp. & p. p. {Plighted}; p. pr. & vb. n.
   {Plighting}.] [AS. plihtan to expose to danger, pliht
   danger;cf. D. verplichten to oblige, engage, impose a duty,
   G. verpflichten, Sw. f["o]rplikta, Dan. forpligte. See
   {Plight}, n.]
   1. To pledge; to give as a pledge for the performance of some
    act; as, to plight faith, honor, word; -- never applied to
    property or goods. " To do them plighte their troth."
    --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He plighted his right hand
       Unto another love, and to another land. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Here my inviolable faith I plight.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To promise; to engage; to betroth.
    [1913 Webster]
 
       Before its setting hour, divide
       The bridegroom from the plighted bride. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, obs.
   imp. & p. p. of {Plight}, to pledge. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, obs.
   imp. & p. p. of {Pluck}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, v. t. [OE. pliten; probably through Old French,
   fr. LL. plectare, L. plectere. See {Plait}, {Ply}.]
   To weave; to braid; to fold; to plait.[Obs.] "To sew and
   plight." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      A plighted garment of divers colors.   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, n.
   A network; a plait; a fold; rarely a garment. [Obs.] "Many a
   folded plight." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plight \Plight\, n. [OE. pliht danger, engagement, AS. pliht
   danger, fr. ple['o]n to risk; akin to D. plicht duty, G.
   pflicht, Dan. pligt. [root]28. Cf. {Play}.]
   1. That which is exposed to risk; that which is plighted or
    pledged; security; a gage; a pledge. "That lord whose hand
    must take my plight." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. the same word as plight a pledge, but at least
    influenced by OF. plite, pliste, ploit, ploi, a condition,
    state; cf. E. plight to fold, and F. pli a fold, habit,
    plier to fold, E. ply.] Condition; state; -- risk, or
    exposure to danger, often being implied; as, a luckless
    plight. "Your plight is pitied." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To bring our craft all in another plight --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plight
   n 1: a situation from which extrication is difficult especially
      an unpleasant or trying one; "finds himself in a most
      awkward predicament"; "the woeful plight of homeless
      people" [syn: {predicament}, {quandary}, {plight}]
   2: a solemn pledge of fidelity [syn: {plight}, {troth}]
   v 1: give to in marriage [syn: {betroth}, {engage}, {affiance},
      {plight}]
   2: promise solemnly and formally; "I pledge that I will honor my
     wife" [syn: {pledge}, {plight}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top