ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sublime

S AH0 B L AY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sublime-, *sublime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sublime(adj) สูงส่ง, See also: สูงค่า, ประเสริฐ, Syn. exalted, noble, majestic
sublime(adj) ล้ำเลิศ, See also: เป็นเลิศ, ยิ่งยวด, Syn. magnificent, supreme, outstanding
sublime(n) สิ่งที่สูงส่ง, See also: สิ่งที่ล้ำเลิศ
sublime(vi) เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ, See also: ระเหิด, Syn. distill, vaporize, volatilize
sublime(vt) ทำให้บริสุทธิ์, Syn. make pure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sublime(ซับไลม์') adj., n. (ความ) สูงส่ง, เลิศ, ประเสริฐ, บริสุทธิ์ขึ้น, สุดขีด, น่าศรัทธา, สง่าผ่าเผย, หยิ่งยะโส, ไว้ตัว n. ความสูงส่ง, ความเลิศ, ความประเสริฐ, ความสุดขีด, จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง, ระเหิด, เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส, ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส, ระเหิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
sublime(adj) ดีเลิศ, สูงสุด, ประเสริฐ, สง่าผ่าเผย, น่าศรัทธา
sublime(vt) ทำให้สูงสุด, ระเหิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sublimeภาวะเลอเลิศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Aramis... if you can name me one thing, one single thing... that is more sublime than the feel... of a plump, pink nipple between my lips...อะรามิส บอกข้าสักอย่างสิ ขอสักอย่างที่มันเหนือกว่า การได้ซุกไซ้กับอกอิ่มนิ่มแน่นน่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I have composed a poem sublime and you are my critic, you are my only critic, Teddy.ผมกำลังจะแต่งกวีนิพนธ์ชิ้นเอกอยู่ และคุณเป็นผู้วิจารณ์คนสุดท้าย เท็ดดี้ Pathology (2008)
Sublime weddings.การแต่งงานที่ดีขึ้น Home Is the Place (2009)
The sublime joy of giving birth...ความสูงส่งของการให้กำเนิด If It's Only in Your Head (2009)
They call it the Room of Tears, named for the sublime mixture of joy and sorrow that he must contemplate at this moment.พวกเขาเรียกห้องนั้นว่า ห้องแห่งน้ำตา เป็นชื่อมาจากการผสมผสานชั้นเลิศ ของความสุขและความทุกข์ ที่ท่านจะได้รับ ณ ช่วงเวลานี้ Spooky Little Girl (2011)
Britta Perry attempts to capture the war's sublime indignities on film.บริตต้า เพอร์รี่พยายามบันทึกภาพ ความโหดร้ายของสงครามนี้ไว้ Pillows and Blankets (2012)
Tonight, it is my sublime pleasure to demonstrate a way out.ในค่ำคืนนี้ นี่คือความยินดีอย่างยิ่งของผม ที่จะสาธิตถึงทางออก The Blood Is the Life (2013)
- It's not the blood you draw that vexes me, Van Helsing, but the sublime pleasure you draw from its taking.มันไม่ใช่เลือดที่คุณดูดจากผมไปหรอก แวน เฮลซิง แต่เป็นความพิสมัยอันสูงสุด ที่คุณดูดจากมันต่างหาก A Whiff of Sulfur (2013)
And as exquisite as this array of emotions is... even more sublime is the ability to turn it off.แล้วอารมณ์ที่ใช้นำ ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้มันมา เป็นเครื่องมือได้ Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sublimeHis death was a sublime self-sacrifice.
sublimeIt was a sublime scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมวิหาร(n) four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai Definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
ระเหิด(v) vaporize, See also: sublime, sublimate, Thai Definition: อาการที่ของแข็งกลายเป็นไอ
อริยมรรค(n) noble path (which has eight factors or eightfold noble path), See also: sublime paths of the holy life, Syn. พระอริยมรรค, Example: คนที่ต้องการดับทุกข์จึงได้เดินตามทางแห่งพระอริยมรรค, Thai Definition: ทางอันประเสริฐอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์ มีองค์ 8 มี สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น, ทางดำเนินของพระอริยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[bøwøn = bøwøra] (n) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme  FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ดีเลิศ[dīloēt] (adj) EN: excellent ; fine ; fantastic  FR: excellent ; fantastique ; sublime
เลิศลอย[loētløi] (adj) EN: sky-high  FR: sublime ; divin
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness  FR: amour inconditionnel [ m ]
พรหมวิหาร[phrommawihān = phromwihān] (n) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind  FR: les quatre vertus [ fpl ]
ทดเทิด[thotthoēt] (v) FR: sublimer
ยิ่ง[ying] (x) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many  FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งยวด[yingyūat] (adv) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely  FR: extrêmement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBLIME S AH0 B L AY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sublime (n) sˈəblˈaɪm (s @1 b l ai1 m)
sublimely (a) sˈəblˈaɪmliː (s @1 b l ai1 m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眇眇[miǎo miǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, ] sublime; solitary; distant or remote; to gaze off into the distance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気高い[けだかい, kedakai] (adj-i) sublime; noble; high-minded [Add to Longdo]
神韻縹渺[しんいんひょうびょう(uK), shin'inhyoubyou (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) (a work of art being) sublime; transcendent [Add to Longdo]
神神しい;神々しい[こうごうしい, kougoushii] (adj-i) divine; sublime; solemn [Add to Longdo]
壮絶[そうぜつ, souzetsu] (adj-na, n) grand; heroic; sublime [Add to Longdo]
壮美[そうび, soubi] (n) sublime, magnificent beauty [Add to Longdo]
目許千両[めもとせんりょう, memotosenryou] (n) beautiful eyes; bright-eyed; there being a sublime charm about one's eyes [Add to Longdo]
雄渾[ゆうこん, yuukon] (adj-na, n) magnificent; sublime; vigorous; bold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sublime \Sub*lime"\, a. [Compar. {Sublimer}; superl.
   {Sublimest}.] [L. sublimis; sub under + (perhaps) a word akin
   to limen lintel, sill, thus meaning, up to the lintel: cf. F.
   sublime. Cf. {Eliminate}.]
   1. Lifted up; high in place; exalted aloft; uplifted; lofty.
    [1913 Webster]
 
       Sublime on these a tower of steel is reared.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Distinguished by lofty or noble traits; eminent; -- said
    of persons. "The sublime Julian leader." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Awakening or expressing the emotion of awe, adoration,
    veneration, heroic resolve, etc.; dignified; grand;
    solemn; stately; -- said of an impressive object in
    nature, of an action, of a discourse, of a work of art, of
    a spectacle, etc.; as, sublime scenery; a sublime deed.
    [1913 Webster]
 
       Easy in words thy style, in sense sublime. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Know how sublime a thing it is
       To suffer and be strong.       --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. Elevated by joy; elate. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Their hearts were jocund and sublime,
       Drunk with idolatry, drunk with wine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Lofty of mien; haughty; proud. [Poetic] "Countenance
    sublime and insolent." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       His fair, large front and eye sublime declared
       Absolute rule.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Exalted; lofty; noble; majestic. See {Grand}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sublime \Sub*lime"\, n.
   That which is sublime; -- with the definite article; as:
   (a) A grand or lofty style in speaking or writing; a style
     that expresses lofty conceptions.
     [1913 Webster]
 
        The sublime rises from the nobleness of thoughts,
        the magnificence of words, or the harmonious and
        lively turn of the phrase.      --Addison.
     [1913 Webster]
   (b) That which is grand in nature or art, as distinguished
     from the merely beautiful.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sublime \Sub*lime"\, v. i. (Chem.)
   To pass off in vapor, with immediate condensation;
   specifically, to evaporate or volatilize from the solid state
   without apparent melting; -- said of those substances, like
   arsenic, benzoic acid, etc., which do not exhibit a liquid
   form on heating, except under increased pressure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sublime \Sub*lime"\, v. t. [imp. & p. p. {Sublimed}; p. pr. &
   vb. n. {Subliming}.] [Cf. L. sublimare, F. sublimer to
   subject to sublimation. See {Sublime}, a., and cf.
   {Sublimate}, v. t.]
   1. To raise on high. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       A soul sublimed by an idea above the region of
       vanity and conceit.          --E. P.
                          Whipple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) To subject to the process of sublimation; to heat,
    volatilize, and condense in crystals or powder; to distill
    off, and condense in solid form; hence, also, to purify.
    [1913 Webster]
 
   3. To exalt; to heighten; to improve; to purify.
    [1913 Webster]
 
       The sun . . .
       Which not alone the southern wit sublimes,
       But ripens spirits in cold, northern climes. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To dignify; to ennoble.
    [1913 Webster]
 
       An ordinary gift can not sublime a person to a
       supernatural employment.       --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sublime
   adj 1: inspiring awe; "well-meaning ineptitude that rises to
       empyreal absurdity"- M.S.Dworkin; "empyrean aplomb"-
       Hamilton Basso; "the sublime beauty of the night" [syn:
       {empyreal}, {empyrean}, {sublime}]
   2: worthy of adoration or reverence [syn: {reverend}, {sublime}]
   3: lifted up or set high; "their hearts were jocund and
     sublime"- Milton
   4: of high moral or intellectual value; elevated in nature or
     style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown
     ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"; "a grand
     purpose" [syn: {exalted}, {elevated}, {sublime}, {grand},
     {high-flown}, {high-minded}, {lofty}, {rarefied}, {rarified},
     {idealistic}, {noble-minded}]
   v 1: vaporize and then condense right back again [syn:
      {sublime}, {sublimate}]
   2: change or cause to change directly from a solid into a vapor
     without first melting; "sublime iodine"; "some salts sublime
     when heated" [syn: {sublime}, {sublimate}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 sublime
  lovely

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top