ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predicament

P R IH0 D IH1 K AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predicament-, *predicament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predicament(n) สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก, See also: สภาวะลำบากใจ, Syn. quandary, plight, strait, perplexity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predicament(พรีดิค'คะเมินทฺ) n. สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาพหรือฐานะที่ลำบาก, สถานการณ์, สภาพหรือฐานะเฉพาะ, See also: predicamental adj. predicamentally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
predicament(n) สภาพ, ฐานะ, สถานการณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess you'd know that, or we'd be in the predicament room.ผมบอกไว้เผื่อคุณจะได้เร่งพูดหน่อย The One with George Stephanopoulos (1994)
You're in this predicament because of me, so I've come to help you.เจ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เพราะข้า ดังนั้นข้าจึงมาเพื่อช่วยเหลือเจ้า Episode #1.9 (2006)
I don't think you gentlemen realize the gravity of the predicament that you're in.ผมไม่คิดว่าพวกคุณเข้าใจ ความหนักหนาของสิ่งที่เป็นอยู่ Chuck Versus the First Date (2008)
As a courtesy and out of respect for the predicament your company now faces, everything in this room is off the record.ด้วยมารยาทและความเคารพ สำหรับสถานการณ์ที่ บริษัทของคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ ทุกอย่างภายในห้องนี้ จะถูกปกปิดเป็นความลับ Valhalla (2011)
Look, your predicament is not my doing or my concern.ฟังนะ สถานการณ์แย่ๆที่นายเจอ มันไม่ใช่กงการอะไรของฉัน Ghosts (2011)
Am I just putting you in the same predicament I was in?ฉันทำให้คุณเจอ สภาพเดียวกับฉันหรือเปล่า The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Way you make this predicament worse is for Randall McCoy to see you with his daughter.สถานการณ์มันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ ก็ตอนแรนดอลล์ แม็คคอย เห็นแกอยู่กับลูกสาวเขานั่นแหละ Episode #1.1 (2012)
Who stands to gain from Sherman's predicament and in what circumstance?ใครจะขึ้นมาแทน จากสถานการณ์ คุณเชอร์แมน นี้ และได้อะไร จากสถานการณ์นี้? Time's Up (2012)
Look, you may not believe this, but I know your wife, Amy, and I know the predicament that you're in.ฟังนะ คุณอาจไม่เชื่อเรื่องนี้ แต่ผมรู้จักภรรยาคุณ เอมี่ และผมรู้เรื่องสถานการณ์ลำบาก ที่คุณกำลังเผชิญ Critical (2012)
Her predicament must remain genuine. Ruadan may have more spies here.สถานการณ์ของนางต้องปล่อยให้เป็นแบบนั้น รัวเด็นอาจมีสายลับอยู่ที่นี่อีก Arthur's Bane: Part Two (2012)
I came to my senses and realized that your predicament is my opportunity.ฉันใช้ความรู้สึกของฉัน และตระหนักได้ ว่าสถานการณ์ลำบากของคุณเป็นโอกาสของผม Sabotage (2013)
That is an interesting predicament for both of us.สถานการ์น่าสนใจ เพื่อเราทั้งคู่ Catch Me If You Can (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
predicamentBe left in a predicament.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[kleūn mai khao khāi mai øk] (v, exp) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma  FR: avoir un dilemme
สภาพ[saphāp] (n) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament  FR: état [ m ] ; condition [ f ] ; situation [ f ]
สภาวะ[saphāwa] (n) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position   FR: état [ m ] ; condition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREDICAMENT P R IH0 D IH1 K AH0 M AH0 N T
PREDICAMENT P R IY0 D IH1 K AH0 M AH0 N T
PREDICAMENTS P R IH0 D IH1 K AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predicament (n) prˈɪdˈɪkəmənt (p r i1 d i1 k @ m @ n t)
predicaments (n) prˈɪdˈɪkəmənts (p r i1 d i1 k @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ,  ] predicament; in difficulty #5,874 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P) #15,842 [Add to Longdo]
窮境[きゅうきょう, kyuukyou] (n) predicament [Add to Longdo]
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P) [Add to Longdo]
体たらく;為体[ていたらく, teitaraku] (n) state of affairs; predicament [Add to Longdo]
難場[なんば, nanba] (n) predicament; difficult situation [Add to Longdo]
立つ瀬[たつせ, tatsuse] (n) predicament; one's ground; one's position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predicament \Pre*dic"a*ment\, n. [Cf. F. pr['e]dicament, L.
   praedicamentum. See {Predicate}.]
   1. A class or kind described by any definite marks; hence,
    condition; particular situation or state; especially, an
    unfortunate or trying position or condition. "O woeful
    sympathy; piteous predicament!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) See {Category}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Category; condition; state; plight.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predicament
   n 1: a situation from which extrication is difficult especially
      an unpleasant or trying one; "finds himself in a most
      awkward predicament"; "the woeful plight of homeless
      people" [syn: {predicament}, {quandary}, {plight}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top