Search result for

soothe

(54 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soothe-, *soothe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soothe[VT] บรรเทาความเจ็บปวด, Syn. alleviate, relieve
soothe[VI] สงบลง, Syn. pacify
soothe[VT] ทำให้สงบ, Syn. pacify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm,allay

English-Thai: Nontri Dictionary
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to soothe them like a mother soothing her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ Beethoven Virus (2008)
Your voice soothes me.เสียงของคุณ ปลอบประโลมฉัน.. The Breath (2009)
The ducks do soothe me.เป็ดพวกนี้ทำให้ฉันสบายใจ Remains of the J (2009)
I like it. It soothes me.ผมชอบทำ ช่วยปลอบใจได้ Pilot (2009)
That usually soothes her.มันทำให้เธอหยุดงอแงได้ Johari Window (2010)
Subway can soothe the tummy and the soul.แซนด์วิชซับเวย์ทำให้อิ่มได้ทั้งท้องทั้งใจนะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Oh, did somebody say something about soothed tummies and souls?โอ้ ใครพูดอะไรเกี่ยวกับ อิ่มท้องอิ่มใจอะไรนะ? Chuck Versus the Final Exam (2010)
They're herbal soothers... Shut up, everybody!แต่นั่นมันสำหรับสะโพกฉันนะ มันเป็นสมุนไพรบรรเทา... A Study in Pink (2010)
Mrs Hudson, isn't it time for your evening soother?คุณนายฮัดสัน... นี่ไม่ใช่เวลาจะมาบรรเทาอาการปวดตอนเย็นนะ A Study in Pink (2010)
Some soothe their excruciating guilt with an infusion of cash.บางก็บรรเทาความทุกข์ของพวกเขา ด้วยการใช้เงินทอง You Must Meet My Wife (2010)
Whatever soothes your ego.จะปลอบใจตัวเองอย่างนั้นก็ตามใจ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
And if music doth soothe the savage beast then I think I might know just the person!และถ้าดนตรีสามารถกล่อมสัตว์ร้ายได้ ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครเหมาะที่สุด Shrek Forever After (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sootheA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
sootheHe tried to soothe the angry man.
sootheI tried to soothe the child.
sootheMusic has charms to soothe a savage breast.
soothePiano music soothes the soul.
sootheThe nurse soothed the crying child.
sootheThis medicine will soothe your headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอบโยน[V] soothe, See also: console, comfort, cheer up, Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม, Example: ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก, Thai definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง
ปลอบใจ[V] soothe, See also: calm, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
ปลอบขวัญ[V] soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ[V] soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว
โอ้โลม[V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า
โอ๋[V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบ, Example: พวกสาวๆ พากันโอ๋เขาที่ขาแพลง เพราะวิ่งประสานงากับฝ่ายตรงข้าม ในการแข่งกีฬาของหมู่บ้าน
กล่อม[V] calm, See also: soothe, Syn. ประโลม, Example: จะเห็นได้ว่านกนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากประดับโลกให้งดงาม กล่อมมนุษย์ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชของมนุษย์โดยทางอ้อม, Thai definition: ทำให้เพลิดเพลิน
กล่อมท้อง[V] soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly, Example: หมอตำแยคลึงท้องเบาๆ เพื่อกล่อมท้องให้คลอดง่าย, Thai definition: ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบาๆ เพื่อให้คลอดได้ง่าย
กล่อมมดลูก[V] massage with hot compress, See also: soothe the womb after delivery, Example: หลังคลอดแล้วหมอตำแยจะกล่อมมดลูกโดยประคบบริเวณท้อง, Thai definition: เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง
เห่[V] lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Example: แม่เห่ลูกให้ลูกหลับสบายอยู่ในเปล, Thai definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort   FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ปลอบใจ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort   FR: calmer ; apaiser
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console   
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe   
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up   FR: réconforter ; consoler
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOOTHE    S UW1 DH
SOOTHED    S UW1 DH D
SOOTHES    S UW1 DH Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soothe    (v) (s uu1 dh)
soothed    (v) (s uu1 dh d)
soothes    (v) (s uu1 dh z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P) [Add to Longdo]
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax [Add to Longdo]
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soothe \Soothe\ (s[=oo][th]), v. t. [imp. & p. p. {Soothed}; p.
   pr. & vb. n. {Soothing}.] [Originally, to assent to as true;
   OE. so[eth]ien to verify, AS. ges[=o][eth]ian to prove the
   truth of, to bear witness. See {Sooth}, a.]
   1. To assent to as true. [Obs.] --Testament of Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To assent to; to comply with; to gratify; to humor by
    compliance; to please with blandishments or soft words; to
    flatter.
    [1913 Webster]
 
       Good, my lord, soothe him, let him take the fellow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I've tried the force of every reason on him,
       Soothed and caressed, been angry, soothed again.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To assuage; to mollify; to calm; to comfort; as, to soothe
    a crying child; to soothe one's sorrows.
    [1913 Webster]
 
       Music hath charms to soothe the savage breast,
       To soften rocks, or bend a knotted oak. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
       Though the sound of Fame
       May for a moment soothe, it can not slake
       The fever of vain longing.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To soften; assuage; allay; compose; mollify;
     tranquilize; pacify; mitigate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soothe
   v 1: give moral or emotional strength to [syn: {comfort},
      {soothe}, {console}, {solace}]
   2: cause to feel better; "the medicine soothes the pain of the
     inflammation" [ant: {irritate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top