Search result for

consider

(126 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consider-, *consider*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consider[VT] พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด, Syn. think, reconsider, study
consider[VI] พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด
considered[ADJ] ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน, Syn. determined, carefully, thought about
consider as[PHRV] คิดว่าเป็น, See also: พิจารณาว่าเป็น
considerate[ADJ] ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น, Syn. thoughtful
considering[PREP] ในความคิดของ, See also: ในมุมมองของ, Syn. in view of
considerable[ADJ] สำคัญ, Syn. important, significant
consideration[N] การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
consideration[N] ความคิดเห็นใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ,ในด้าน,เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt.,vi. พิจารณาใหม่,พิจารณาทบทวน,คิดใหม่,แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
considerably(adv) อย่างมาก,อย่างสำคัญ,อย่างใหญ่
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง,เกี่ยวกับในด้าน
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่ถูกเรื่อง
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่,พิจารณาอีกครั้ง,คิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ดู causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, failure ofการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, illegalการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Consideration, Statisticalการอาศัยหลักสถิติในการพิจารณา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consideration (n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Consider it a suggestion.เป็นแค่ข้อแนะนำ The Ex-Files (2008)
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ The Ex-Files (2008)
But Marcus keeps begging me to consider oxfordแต่ มาร์คัส น่ะสิอ้อนวอนฉันให้เลือกที่ อ๊อกฟอร๋ด The Dark Night (2008)
well, consider it cleared.โอ้ อีกเรื่องนึง It's a Wonderful Lie (2008)
Considering the circumstances,มุมมองในสถานการณ์แบบนี้แล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
So I guess just consider this a peace offering.แล้วฉันก็คิดว่านี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสันติสุข It's a Wonderful Lie (2008)
Do you consider Muddy Waters blues or classic rock?เธอช่วยคัดหน่อยว่า Muddy Watters It's a Wonderful Lie (2008)
You think angelina jolie considers a project without an offer?แน่นอน เธอคิดว่าแองเจลีน่า โจลี It's a Wonderful Lie (2008)
A considerable number of people say that they were worse off than before winningมีคนเคยตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า ชีวิตของพวกเค้าแย่ยิ่งกว่าก่อนจะถูกรางวัลเสียอีก The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
So there are considerable risks to the surgery.- คุณบอกว่าการผ่าตัดนี้อาจจะเสียงเหรอ? - อาจจะเสียงสัหน่อยเหรอ? Rise Up (2008)
Consider accomplishments,achievements,look for the standouts.นึกถึงการบรรลุเป้าหมาย มองหาคนที่ยอดเยี่ยม All by Myself (2008)
So please, please, please, as you weigh your options here, just, you know, consider the possibility of shutting the hell up, because I can't listen to it anymore.เพราะงั้นชั้นขอร้องละ ระหว่างที่เธอจะตัดสินใจ ขอแค่ คิดใว้ซักนิดว่าจะหุบปาก เพราะชั้นขี้เกียดฟังแล้ว Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerAbility is the only factor considered in promoting employees.
considerA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
considerA considerable amount of time and effort have been spent already.
considerA considerable number of students want to go to college.
considerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
considerAfter much consideration we accepted his offer.
considerAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
considerAll of his later paintings were considered masterpiece.
considerAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
considerAll things considered, he is a good teacher.
considerAll things considered, he led a happy life.
considerAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่[V] think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
สำคัญ[V] understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
คำนึงถึง[V] consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
คิด[V] consider, See also: reflect, contemplate, meditate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: ผมพยายามคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้
คิดคำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คิดมาก[V] think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย
คำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
คะนึง[V] think of, See also: consider, contemplate, reflect, Syn. คิดถึง, นึกถึง, Example: เขาหวนคะนึงถึงคนรัก
พอการ[ADV] much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอตัว[ADV] considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งใจ[n.] (changjai) EN: consider   
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses   
ดำริ[v.] (damri) EN: think ; consider   FR: considérer
เห็นแก่[adv.] (henkaē) EN: out of consideration for ; for the sake of   FR: par égard pour
เห็นเป็น[v. exp.] (hen pen) FR: considérer comme
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: have an opinion   FR: considérer que ; avoir une opinion
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDER    K AH0 N S IH1 D ER0
CONSIDERS    K AH0 N S IH1 D ER0 Z
CONSIDERED    K AH0 N S IH1 D ER0 D
CONSIDERATE    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T
CONSIDERING    K AH0 N S IH1 D ER0 IH0 NG
CONSIDERABLE    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L
CONSIDERABLY    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0
CONSIDERATION    K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N
CONSIDERATIONS    K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consider    (v) (k @1 n s i1 d @ r)
considers    (v) (k @1 n s i1 d @ z)
considered    (v) (k @1 n s i1 d @ d)
considerate    (j) (k @1 n s i1 d @ r @ t)
considering    (v) (k @1 n s i1 d @ r i ng)
considerable    (j) (k @1 n s i1 d @ r @ b l)
considerably    (a) (k @1 n s i1 d @ r @ b l ii)
considerately    (a) (k @1 n s i1 d @ r @ t l ii)
consideration    (n) (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n)
considerations    (n) (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
とされる[, tosareru] (exp) ... is considered to ... [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant [Add to Longdo]
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ, / ] considerable [Add to Longdo]
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]
就﹍而言[jiù ér yán, ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] considering [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] consider; estimate [Add to Longdo]
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] considerate; thoughtful [Add to Longdo]
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, ] considerable; substantial; very great [Add to Longdo]
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] considerable; substantial; very great [Add to Longdo]
算是[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ, ] considered to be; at last [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consider \Con*sid"er\ (k[o^]n*s[i^]d"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Considered} (k[o^]n*s[i^]d"[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {Considering}.] [F. consid['e]rer, L. considerare,
   -sideratum, to consider, view attentively, prob. fr. con- +
   sidus, sideris, star, constellation; orig., therefore, to
   look at the stars. See {Sidereal}, and cf. {Desire}.]
   1. To fix the mind on, with a view to a careful examination;
    to think on with care; to ponder; to study; to meditate
    on.
    [1913 Webster]
 
       I will consider thy testimonies.   --Ps. cxix.
                          95.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth to speculations high or deep
       I turned my thoughts, and with capacious mind
       Considered all things visible.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To look at attentively; to observe; to examine.
    [1913 Webster]
 
       She considereth a field, and buyeth it. --Prov.
                          xxxi. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. To have regard to; to take into view or account; to pay
    due attention to; to respect.
    [1913 Webster]
 
       Consider, sir, the chance of war: the day
       Was yours by accident.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       England could grow into a posture of being more
       united at home, and more considered abroad. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. To estimate; to think; to regard; to view.
    [1913 Webster]
 
       Considered as plays, his works are absurd.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: The proper sense of consider is often blended with an
      idea of the result of considering; as, "Blessed is he
      that considereth the poor." --Ps. xli. 1.; i.e.,
      considers with sympathy and pity. "Which [services] if
      I have not enough considered." --Shak.; i.e., requited
      as the sufficient considering of them would suggest.
      "Consider him liberally." --J. Hooker.
 
   Syn: To ponder; weigh; revolve; study; reflect or meditate
     on; contemplate; examine. See {Ponder}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consider \Con*sid"er\, v. i.
   1. To think seriously; to make examination; to reflect; to
    deliberate.
    [1913 Webster]
 
       We will consider of your suit.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'T were to consider too curiously, to consider so.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She wished she had taken a moment to consider,
       before rushing down stairs.      --W. Black
    [1913 Webster]
 
   2. To hesitate. [Poetic & R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consider
   v 1: deem to be; "She views this quite differently from me"; "I
      consider her to be shallow"; "I don't see the situation
      quite as negatively as you do" [syn: {see}, {consider},
      {reckon}, {view}, {regard}]
   2: give careful consideration to; "consider the possibility of
     moving" [syn: {study}, {consider}]
   3: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the
     case of China"; "Consider the following case" [syn:
     {consider}, {take}, {deal}, {look at}]
   4: show consideration for; take into account; "You must consider
     her age"; "The judge considered the offender's youth and was
     lenient" [syn: {consider}, {count}, {weigh}]
   5: think about carefully; weigh; "They considered the
     possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your
     mind" [syn: {consider}, {debate}, {moot}, {turn over},
     {deliberate}]
   6: judge or regard; look upon; judge; "I think he is very
     smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is
     her boyfriend"; "The racist conceives such people to be
     inferior" [syn: {think}, {believe}, {consider}, {conceive}]
   7: look at attentively [syn: {regard}, {consider}]
   8: look at carefully; study mentally; "view a problem" [syn:
     {view}, {consider}, {look at}]
   9: regard or treat with consideration, respect, and esteem;
     "Please consider your family"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top