ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consider

K AH0 N S IH1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consider-, *consider*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consider(vt) พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด, Syn. think, reconsider, study
consider(vi) พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด
considered(adj) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน, Syn. determined, carefully, thought about
consider as(phrv) คิดว่าเป็น, See also: พิจารณาว่าเป็น
considerate(adj) ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น, Syn. thoughtful
considering(prep) ในความคิดของ, See also: ในมุมมองของ, Syn. in view of
considerable(adj) สำคัญ, Syn. important, significant
consideration(n) การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
consideration(n) ความคิดเห็นใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consider(คันซิด'เดอะ) { considered, considering, considers } vt. พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine, ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่, ค่อนข้างมาก, น่าพิจารณา, น่านับถือ. n.จำนวนมาก, จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large, Ant. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ, เห็นอกเห็นใจ, ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful, Ant. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา, การครุ่นคิด, สิ่งที่ควรพิจารณา, การชดเชย, ความเห็นใจคนอื่น, ความสำคัญ, ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา, เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ, ในด้าน, เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt., vi. พิจารณาใหม่, พิจารณาทบทวน, คิดใหม่, แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด, คำนึงถึง, นึกถึง, พิจารณา, สนใจ
considerable(adj) มาก, มากมาย, สำคัญ, น่าพิจารณา
considerably(adv) อย่างมาก, อย่างสำคัญ, อย่างใหญ่
considerate(adj) เอาใจใส่, เอาอกเอาใจ, ที่นึกถึงผู้อื่น
consideration(n) การพิจารณา, การครุ่นคิด, การคำนึงถึง, ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง, เกี่ยวกับในด้าน
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่ถูกเรื่อง
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น, ไม่เกรงใจ, ไม่สนใจ
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่, พิจารณาอีกครั้ง, คิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ ดู causa ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, failure ofการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, illegalการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Consideration, Statisticalการอาศัยหลักสถิติในการพิจารณา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
consideration(n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น Rebecca (1940)
Please consider them said.โปรดพิจารณามันกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
You can sure consider yourself much luckier than your pal.นายมั่นใจได้เลยว่า โชคดีกว่าเพื่อนนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
Consider it done, stout fellow.จะทำให้เลย พ่อคนกล้า Blazing Saddles (1974)
-Franco I knew you'd consider himผมทราบมาว่าท่านสนใจในตัวเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One cannot consider what is obviously inferiorหนึ่งไม่สามารถคิดว่า is obviously อะไร ด้อยกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boyแต่ถ้าเราคิดว่า the stories ที่เราทั้งหมดได้ได้ยิน... ...ในกรณีจำนวนหนึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะ be preferable ถึงเด็กผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You want to maybe consider going after the Blues Brothers?คุณต้องการไล่ตาม เตอะบลุสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Ask Panditji to consider what we've discussed.บอกให้พันดิตพิจารณา เรื่องที่เราคุยกันด้วยนะ Gandhi (1982)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerAbility is the only factor considered in promoting employees.
considerA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
considerA considerable amount of time and effort have been spent already.
considerA considerable number of students want to go to college.
considerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
considerAfter much consideration we accepted his offer.
considerAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
considerAll of his later paintings were considered masterpiece.
considerAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
considerAll things considered, he is a good teacher.
considerAll things considered, he led a happy life.
considerAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่(v) think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai Definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
สำคัญ(v) understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
คำนึงถึง(v) consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai Definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
คิด(v) consider, See also: reflect, contemplate, meditate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: ผมพยายามคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้
คิดคำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คิดมาก(v) think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai Definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย
คำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
คะนึง(v) think of, See also: consider, contemplate, reflect, Syn. คิดถึง, นึกถึง, Example: เขาหวนคะนึงถึงคนรัก
พอการ(adv) much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอตัว(adv) considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งใจ[changjai] (n) EN: consider
ได้คิด[dāi khit] (v, exp) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses
ดำริ[damri] (v) EN: think ; consider  FR: considérer
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
เห็นเป็น[hen pen] (v, exp) FR: considérer comme
เห็นว่า[hen wā] (n, exp) EN: have an opinion  FR: considérer que ; avoir une opinion
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSIDER K AH0 N S IH1 D ER0
CONSIDERS K AH0 N S IH1 D ER0 Z
CONSIDERED K AH0 N S IH1 D ER0 D
CONSIDERATE K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T
CONSIDERING K AH0 N S IH1 D ER0 IH0 NG
CONSIDERABLE K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L
CONSIDERABLY K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0
CONSIDERATION K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N
CONSIDERATIONS K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consider (v) kˈənsˈɪdər (k @1 n s i1 d @ r)
considers (v) kˈənsˈɪdəz (k @1 n s i1 d @ z)
considered (v) kˈənsˈɪdəd (k @1 n s i1 d @ d)
considerate (j) kˈənsˈɪdərət (k @1 n s i1 d @ r @ t)
considering (v) kˈənsˈɪdərɪŋ (k @1 n s i1 d @ r i ng)
considerable (j) kˈənsˈɪdərəbl (k @1 n s i1 d @ r @ b l)
considerably (a) kˈənsˈɪdərəbliː (k @1 n s i1 d @ r @ b l ii)
considerately (a) kˈənsˈɪdərətliː (k @1 n s i1 d @ r @ t l ii)
consideration (n) kˈənsˌɪdərˈɛɪʃən (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n)
considerations (n) kˈənsˌɪdərˈɛɪʃənz (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算是[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ, ] considered to be; at last #3,001 [Add to Longdo]
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, / ] considerate (of other people's needs) #9,804 [Add to Longdo]
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ, / ] considerable #10,392 [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye #18,909 [Add to Longdo]
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant #35,182 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] consider; estimate #46,818 [Add to Longdo]
裁断[cái duàn, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] consider and decide #98,244 [Add to Longdo]
裁夺[cái duó, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄛˊ, / ] consider and decide #165,242 [Add to Longdo]
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]
就﹍而言[jiù ér yán, ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] considering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n, vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) #1,434 [Add to Longdo]
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) #1,476 [Add to Longdo]
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) #1,552 [Add to Longdo]
考える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1, vt) to consider; to think about; (P) #1,671 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P) #2,584 [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] (n, vs) consideration; taking into account; (P) #2,858 [Add to Longdo]
重視[じゅうし, juushi] (n, vs) importance; stress; serious consideration; (P) #3,428 [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] (n, vs) consideration; concern; forethought; (P) #4,802 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consider \Con*sid"er\ (k[o^]n*s[i^]d"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Considered} (k[o^]n*s[i^]d"[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {Considering}.] [F. consid['e]rer, L. considerare,
   -sideratum, to consider, view attentively, prob. fr. con- +
   sidus, sideris, star, constellation; orig., therefore, to
   look at the stars. See {Sidereal}, and cf. {Desire}.]
   1. To fix the mind on, with a view to a careful examination;
    to think on with care; to ponder; to study; to meditate
    on.
    [1913 Webster]
 
       I will consider thy testimonies.   --Ps. cxix.
                          95.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth to speculations high or deep
       I turned my thoughts, and with capacious mind
       Considered all things visible.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To look at attentively; to observe; to examine.
    [1913 Webster]
 
       She considereth a field, and buyeth it. --Prov.
                          xxxi. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. To have regard to; to take into view or account; to pay
    due attention to; to respect.
    [1913 Webster]
 
       Consider, sir, the chance of war: the day
       Was yours by accident.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       England could grow into a posture of being more
       united at home, and more considered abroad. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. To estimate; to think; to regard; to view.
    [1913 Webster]
 
       Considered as plays, his works are absurd.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: The proper sense of consider is often blended with an
      idea of the result of considering; as, "Blessed is he
      that considereth the poor." --Ps. xli. 1.; i.e.,
      considers with sympathy and pity. "Which [services] if
      I have not enough considered." --Shak.; i.e., requited
      as the sufficient considering of them would suggest.
      "Consider him liberally." --J. Hooker.
 
   Syn: To ponder; weigh; revolve; study; reflect or meditate
     on; contemplate; examine. See {Ponder}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consider \Con*sid"er\, v. i.
   1. To think seriously; to make examination; to reflect; to
    deliberate.
    [1913 Webster]
 
       We will consider of your suit.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'T were to consider too curiously, to consider so.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She wished she had taken a moment to consider,
       before rushing down stairs.      --W. Black
    [1913 Webster]
 
   2. To hesitate. [Poetic & R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consider
   v 1: deem to be; "She views this quite differently from me"; "I
      consider her to be shallow"; "I don't see the situation
      quite as negatively as you do" [syn: {see}, {consider},
      {reckon}, {view}, {regard}]
   2: give careful consideration to; "consider the possibility of
     moving" [syn: {study}, {consider}]
   3: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the
     case of China"; "Consider the following case" [syn:
     {consider}, {take}, {deal}, {look at}]
   4: show consideration for; take into account; "You must consider
     her age"; "The judge considered the offender's youth and was
     lenient" [syn: {consider}, {count}, {weigh}]
   5: think about carefully; weigh; "They considered the
     possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your
     mind" [syn: {consider}, {debate}, {moot}, {turn over},
     {deliberate}]
   6: judge or regard; look upon; judge; "I think he is very
     smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is
     her boyfriend"; "The racist conceives such people to be
     inferior" [syn: {think}, {believe}, {consider}, {conceive}]
   7: look at attentively [syn: {regard}, {consider}]
   8: look at carefully; study mentally; "view a problem" [syn:
     {view}, {consider}, {look at}]
   9: regard or treat with consideration, respect, and esteem;
     "Please consider your family"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top