ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consider

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consider-, *consider*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consider(vt) พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด, Syn. think, reconsider, study
consider(vi) พิจารณา, See also: คิดอย่างละเอียด
considered(adj) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน, Syn. determined, carefully, thought about
consider as(phrv) คิดว่าเป็น, See also: พิจารณาว่าเป็น
considerate(adj) ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น, Syn. thoughtful
considering(prep) ในความคิดของ, See also: ในมุมมองของ, Syn. in view of
considerable(adj) สำคัญ, Syn. important, significant
consideration(n) การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
consideration(n) ความคิดเห็นใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consider(คันซิด'เดอะ) { considered, considering, considers } vt. พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine, ponder
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่, ค่อนข้างมาก, น่าพิจารณา, น่านับถือ. n.จำนวนมาก, จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large, Ant. trifling
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ, เห็นอกเห็นใจ, ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful, Ant. inconsiderate
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา, การครุ่นคิด, สิ่งที่ควรพิจารณา, การชดเชย, ความเห็นใจคนอื่น, ความสำคัญ, ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา, เป็นที่นับถือ
considering(คันซิด'เดอริง) prep. เกี่ยวกับ, ในด้าน, เมื่อพิจารณาถึง. -adv. เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งแล้ว
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt., vi. พิจารณาใหม่, พิจารณาทบทวน, คิดใหม่, แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด, คำนึงถึง, นึกถึง, พิจารณา, สนใจ
considerable(adj) มาก, มากมาย, สำคัญ, น่าพิจารณา
considerably(adv) อย่างมาก, อย่างสำคัญ, อย่างใหญ่
considerate(adj) เอาใจใส่, เอาอกเอาใจ, ที่นึกถึงผู้อื่น
consideration(n) การพิจารณา, การครุ่นคิด, การคำนึงถึง, ความเห็นอกเห็นใจ
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง, เกี่ยวกับในด้าน
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่ถูกเรื่อง
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น, ไม่เกรงใจ, ไม่สนใจ
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่, พิจารณาอีกครั้ง, คิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ ดู causa ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, failure ofการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, illegalการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Consideration, Statisticalการอาศัยหลักสถิติในการพิจารณา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
consideration(n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

WordNet (3.0)
consider(v) take into consideration for exemplifying purposes, Syn. deal, take, look at
consider(v) show consideration for; take into account, Syn. count, weigh
consider(v) think about carefully; weigh, Syn. turn over, deliberate, debate, moot
consider(v) regard or treat with consideration, respect, and esteem
considerable(adj) large or relatively large in number or amount or extent or degree, Ant. inconsiderable
considerate(adj) showing concern for the rights and feelings of others, Ant. inconsiderate
considerately(adv) in a considerate manner, Ant. inconsiderately
consideration(n) the process of giving careful thought to something
consideration(n) a discussion of a topic (as in a meeting)
consideration(n) kind and considerate regard for others, Syn. thoughtfulness, considerateness, Ant. inconsideration, thoughtlessness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Consider

v. i. 1. To think seriously; to make examination; to reflect; to deliberate. [ 1913 Webster ]

We will consider of your suit. Shak. [ 1913 Webster ]

'T were to consider too curiously, to consider so. Shak. [ 1913 Webster ]

She wished she had taken a moment to consider, before rushing down stairs. W. Black [ 1913 Webster ]

2. To hesitate. [ Poetic & R. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

Consider

v. t. [ imp. & p. p. Considered p. pr. & vb. n. Considering. ] [ F. considérer, L. considerare, -sideratum, to consider, view attentively, prob. fr. con- + sidus, sideris, star, constellation; orig., therefore, to look at the stars. See Sidereal, and cf. Desire. ] 1. To fix the mind on, with a view to a careful examination; to think on with care; to ponder; to study; to meditate on. [ 1913 Webster ]

I will consider thy testimonies. Ps. cxix. 95. [ 1913 Webster ]

Thenceforth to speculations high or deep
I turned my thoughts, and with capacious mind
Considered all things visible. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To look at attentively; to observe; to examine. [ 1913 Webster ]

She considereth a field, and buyeth it. Prov. xxxi. 16. [ 1913 Webster ]

3. To have regard to; to take into view or account; to pay due attention to; to respect. [ 1913 Webster ]

Consider, sir, the chance of war: the day
Was yours by accident. Shak. [ 1913 Webster ]

England could grow into a posture of being more united at home, and more considered abroad. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

4. To estimate; to think; to regard; to view. [ 1913 Webster ]

Considered as plays, his works are absurd. Macaulay. [ 1913 Webster ]

☞ The proper sense of consider is often blended with an idea of the result of considering; as, “Blessed is he that considereth the poor.” Ps. xli. 1.; i.e., considers with sympathy and pity. “Which [ services ] if I have not enough considered.” Shak.; i.e., requited as the sufficient considering of them would suggest. “Consider him liberally.” J. Hooker.

Syn. -- To ponder; weigh; revolve; study; reflect or meditate on; contemplate; examine. See Ponder. [ 1913 Webster ]

Considerable

a. [ Cf. F. considérable. ] 1. Worthy of consideration; requiring to be observed, borne in mind, or attended to. [ 1913 Webster ]

It is considerable, that some urns have had inscriptions on them expressing that the lamps were burning. Bp. Wilkins. [ 1913 Webster ]

Eternity is infinitely the most considerable duration. Tillotson. [ 1913 Webster ]

2. Of some distinction; noteworthy; influential; respectable; -- said of persons. [ 1913 Webster ]

You are, indeed, a very considerable man. Junius. [ 1913 Webster ]

3. Of importance or value. [ 1913 Webster ]

In painting, not every action, nor every person, is considerable enough to enter into the cloth. Dryden. [ 1913 Webster ]

A considerable sum of money. Prescott. [ 1913 Webster ]

Considerableness

n. Worthiness of consideration; dignity; value; size; amount. [ 1913 Webster ]

Considerably

adv. In a manner or to a degree not trifling or unimportant; greatly; much. [ 1913 Webster ]

The breeds . . . differ considerably from each other. Darwin. [ 1913 Webster ]

Considerance

n. [ L. considerantia. ] Act of considering; consideration. [ Obs. ] Shak.

Considerate

a. [ L. consideratus, p. p. ] 1. Given to consideration or to sober reflection; regardful of consequences or circumstances; circumspect; careful; esp. careful of the rights, claims, and feelings of others. [ 1913 Webster ]

Of dauntless courage and considerate pride. Milton. [ 1913 Webster ]

Æneas is patient, considerate, and careful of his people. Dryden. [ 1913 Webster ]

The wisest and most considerate men in the world. Sharp. [ 1913 Webster ]

2. Having respect to; regardful. [ R. ] [ 1913 Webster ]

They may be . . . more considerate of praise. Dr. H. More.

Syn. -- Thoughtful; reflective; careful; discreet; prudent; deliberate; serious. See Thoughtful.

-- Con*sid"er*ate*ly, adv. -- Con*sid"er*ate*ness, n. [ 1913 Webster ]

considerateness

n. kind and considerate regard for others; consideration.
Syn. -- consideration, thoughtfulness. [ WordNet 1.5 ]

Consideration

n. [ L. consideratio: cf. F. considération. ] 1. The act or process of considering; continuous careful thought; examination; contemplation; deliberation; attention. [ 1913 Webster ]

Let us think with consideration. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Consideration, like an angel, came. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Attentive respect; appreciative regard; -- used especially in diplomatic or stately correspondence. [ 1913 Webster ]

The undersigned has the honor to repeat to Mr. Hulseman the assurance of his high consideration. D. Webster. [ 1913 Webster ]

The consideration with which he was treated. Whewell. [ 1913 Webster ]

3. Thoughtful or sympathetic regard or notice. [ 1913 Webster ]

Consideration for the poor is a doctrine of the church. Newman. [ 1913 Webster ]

4. Claim to notice or regard; some degree of importance or consequence. [ 1913 Webster ]

Lucan is the only author of consideration among the Latin poets who was not explained for . . . the Dauphin. Addison. [ 1913 Webster ]

5. The result of delibration, or of attention and examonation; matured opinion; a reflection; as, considerations on the choice of a profession. [ 1913 Webster ]

6. That which is, or should be, taken into account as a ground of opinion or action; motive; reason. [ 1913 Webster ]

He was obliged, antecedent to all other considerations, to search an asylum. Dryden. [ 1913 Webster ]

Some considerations which are necessary to the forming of a correct judgment. Macaulay. [ 1913 Webster ]

7. (Law) The cause which moves a contracting party to enter into an agreement; the material cause of a contract; the price of a stripulation; compensation; equivalent. Bouvier. [ 1913 Webster ]

☞ Consideration is what is done, or promised to be done, in exchange for a promise, and “as a mere advantage to the promisor without detriment to the promisee would not avail, the proper test is detriment to the promisee.” Wharton. [ 1913 Webster ]

Considerative

a. Considerate; careful; thoughtful. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

I love to be considerative. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think then, you would be most rewarded to consider thisงั้นท่านคงสมใจถ้าลองดู... ...สิ่งนี้ Aladdin (1992)
Do you consider Miss Tramell to be mentally impaired?คุณคิดว่าคุณทราเมล มีภาวะจิตปกติหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา Basic Instinct (1992)
He's considering.เขากำลังคิด Wuthering Heights (1992)
- should be considered independent.- - ควรได้รับการพิจารณาเป็นอิสระ In the Name of the Father (1993)
Consider though this substitute A bat in place of this old rat - Huh!ฉันว่าใช้ค้างคาวดีกว่านะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Wha... - Consider this a vacation, Sandy, a reward.พิจารณาการพักร้อนนี้ แซนดี้ รางวัลล่ะ The Nightmare Before Christmas (1993)
From here on in, you can consider my ass retired.จากที่นี่ในคุณสามารถพิจารณาตูดของฉันออก Pulp Fiction (1994)
Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal?ใช่ แต่คุณจะพิจารณาสุนัขเป็นสัตว์สกปรก? Pulp Fiction (1994)
We mustn't consider him a victim of the seditious O.A.S.พวกเราต้องไม่คิดว่า เขาเป็นผู้เคราะห์ร้าย ของการปลุกระดมจาก O.A.S. Wild Reeds (1994)
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้ The Shawshank Redemption (1994)
We now consider the matter closed. Please stop sending us letters."ตอนนี้เราพิจารณาปิด กรุณาหยุดการส่งจดหมายเรา ". The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerAbility is the only factor considered in promoting employees.
considerA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
considerA considerable amount of time and effort have been spent already.
considerA considerable number of students want to go to college.
considerAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
considerAfter much consideration we accepted his offer.
considerAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
considerAll of his later paintings were considered masterpiece.
considerAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
considerAll things considered, he is a good teacher.
considerAll things considered, he led a happy life.
considerAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่(v) think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai Definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
สำคัญ(v) understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
คำนึงถึง(v) consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai Definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
คิด(v) consider, See also: reflect, contemplate, meditate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: ผมพยายามคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้
คิดคำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คิดมาก(v) think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai Definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย
คำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
คะนึง(v) think of, See also: consider, contemplate, reflect, Syn. คิดถึง, นึกถึง, Example: เขาหวนคะนึงถึงคนรัก
พอการ(adv) much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอตัว(adv) considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
เบาความ[baokhwām] (v) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
ชั่งใจ[changjai] (n) EN: consider
ได้คิด[dāi khit] (v, exp) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses
ดำริ[damri] (v) EN: think ; consider  FR: considérer
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
เห็นเป็น[hen pen] (v, exp) FR: considérer comme
เห็นว่า[hen wā] (n, exp) EN: have an opinion  FR: considérer que ; avoir une opinion
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
consider
considers
considered
considerate
considering
considerable
considerably
consideration
considerations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consider
considers
considered
considerate
considering
considerable
considerably
considerately
consideration
considerations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算是[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ,  ] considered to be; at last #3,001 [Add to Longdo]
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ,   /  ] considerate (of other people's needs) #9,804 [Add to Longdo]
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ,   /  ] considerable #10,392 [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ,  ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye #18,909 [Add to Longdo]
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ,    ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant #35,182 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] consider; estimate #46,818 [Add to Longdo]
裁断[cái duàn, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] consider and decide #98,244 [Add to Longdo]
裁夺[cái duó, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄛˊ,   /  ] consider and decide #165,242 [Add to Longdo]
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]
就﹍而言[jiù ér yán, ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ,    ] considering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n, vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) #1,434 [Add to Longdo]
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) #1,476 [Add to Longdo]
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) #1,552 [Add to Longdo]
考える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1, vt) to consider; to think about; (P) #1,671 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P) #2,584 [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] (n, vs) consideration; taking into account; (P) #2,858 [Add to Longdo]
重視[じゅうし, juushi] (n, vs) importance; stress; serious consideration; (P) #3,428 [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] (n, vs) consideration; concern; forethought; (P) #4,802 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top