Search result for

disturb

(82 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturb-, *disturb*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disturb    [VT] รบกวน, See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. upset, worry, distress, Ant. calm, comfort
disturbance    [N] การรบกวน, See also: การทำให้ไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbanceการรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbance of the peaceการก่อให้เกิดการวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbances, Mixedความผิดปกติแบบผสม [การแพทย์]
Disturbances, Primaryภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbances, Singleภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disturb"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.
disturbI'm sorry to disturb you but there's a phone call for you.
disturbI hope I'm not disturbing you?
disturbI am sorry if I disturbed you.
disturbI was profoundly disturbed by this news.
disturbI'm sorry to have disturbed you.
disturbThe noise disturbed my sleep.
disturbMy sleep was disturbed by the sound.
disturbThe news disturbed her greatly.
disturbIt will disturb you in your studies.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturb(ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน,กวน, ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก, See also: disturber n. ดูdisturb
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
disturb(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่สงบ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนเมือง    [V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
สิ่งรบกวน    [N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
แผ้วพาน [V] disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
แผ้วพาน [V] disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน
เบียน [V] disturb, See also: annoy, Syn. เบียดเบียน, Example: ไม่ว่าจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียนยังไงเขาก็มีกำลังใจสู้เต็มที่อยู่แล้ว, Thai definition: รบกวน, ทำให้เดือดร้อน
รังควาน    [V] harass, See also: disturb, annoy, vex, Syn. รบกวน, Example: ถึงแม้ไทยจะปราบพม่าให้ราบคาบลงโดยสิ้นเชิงไม่ได้ แต่พม่าก็ขยาดฝีมือไทย ไม่กล้ายกทัพมารังควานโดยประมาทใจเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: ทำให้รำคาญ
กระวนกระวายใจ    [ADJ] anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
กวน    [V] disturb, See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate, Syn. รบกวน, กวนใจ, รังควาน, Example: เสียงวิทยุกวนการทำงานของคนงานมาก จึงมีคำสั่งให้ปิดวิทยุเวลาทำงาน, Thai definition: รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
กวนใจ    [V] disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
ก่อกวน    [V] agitate, See also: disturb, annoy, Syn. รังควาน, รบกวน, Example: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน, Thai definition: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ropkūan) EN: upheaval ; disturbance   
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wunwāi) EN: cause a disturbance   
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke   FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTURB    D IH2 S T ER1 B
DISTURBS    D IH2 S T ER1 B Z
DISTURBED    D IH2 S T ER1 B D
DISTURBING    D IH2 S T ER1 B IH0 NG
DISTURBANCE    D IH2 S T ER1 B AH0 N S
DISTURBANCES    D IH2 S T ER1 B AH0 N S AH0 Z
DISTURBINGLY    D IH2 S T ER1 B IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturb    (v) (d i1 s t @@1 b)
disturbs    (v) (d i1 s t @@1 b z)
disturbed    (v) (d i1 s t @@1 b d)
disturbing    (v) (d i1 s t @@1 b i ng)
disturbance    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s)
disturbances    (n) (d i1 s t @@1 b @ n s i z)
disturbingly    (a) (d i1 s t @@1 b i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
ディスターブ[, deisuta-bu] (n) disturb [Add to Longdo]
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy [Add to Longdo]
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事端[shì duān, ] disturbance; incident [Add to Longdo]
[rǎo, / ] disturbance [Add to Longdo]
打扰[dǎ rǎo, / ] disturb [Add to Longdo]
[sāo, ] disturb; to scratch [Add to Longdo]
[rǎo, / ] disturb [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, / ] disturbance; agitation; turmoil [Add to Longdo]
[xī, ] disturbing noises [Add to Longdo]
风波[fēng bō, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, / ] disturbance; riot; to create a disturbance [Add to Longdo]
骚动[sāo dòng, / ] disturbance; uproar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturb \Dis*turb"\, v. t. [imp. & p. p. {Disturbed}; p. pr. &
   vb. n. {Disturbing}.] [OE. desturben, destourben, OF.
   destorber, desturber, destourber, fr. L. disturbare,
   disturbatum; dis- + turbare to disturb, trouble, turba
   disorder, tumult, crowd. See {Turbid}.]
   1. To throw into disorder or confusion; to derange; to
    interrupt the settled state of; to excite from a state of
    rest.
    [1913 Webster]
 
       Preparing to disturb
       With all-cofounding war the realms above. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The bellow's noise disturbed his quiet rest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The utmost which the discontented colonies could do,
       was to disturb authority.       --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To agitate the mind of; to deprive of tranquillity; to
    disquiet; to render uneasy; as, a person is disturbed by
    receiving an insult, or his mind is disturbed by envy.
    [1913 Webster]
 
   3. To turn from a regular or designed course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And disturb
       His inmost counsels from their destined aim.
                          --Milton.
 
   Syn: To disorder; disquiet; agitate; discompose; molest;
     perplex; trouble; incommode; ruffle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disturb \Dis*turb"\, n.
   Disturbance. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disturb
   v 1: move deeply; "This book upset me"; "A troubling thought"
      [syn: {disturb}, {upset}, {trouble}]
   2: change the arrangement or position of [syn: {agitate}, {vex},
     {disturb}, {commove}, {shake up}, {stir up}, {raise up}]
   3: tamper with; "Don't touch my CDs!" [syn: {touch}, {disturb}]
   4: destroy the peace or tranquility of; "Don't interrupt me when
     I'm reading" [syn: {interrupt}, {disturb}]
   5: damage as if by shaking or jarring; "Don't disturb the
     patient's wounds by moving him too rapidly!"

Are you satisfied with the result?

Go to Top