ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dither

D IH1 DH ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dither-, *dither*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he got real impatient with all the dithering.แต่ท่านไม่ใจเย็นกับพวกที่ยังไม่รู้จะว่าอย่างไร An Inconvenient Truth (2006)
In quite a dither.ที่มีอาการสั่นๆ มาแล้วสิน่ะ In This Home on Ice (2010)
He was dithering. "He was the third one from the right.ไม่ได้เรื่องเลย เค้าให้การวกวน Limitless (2011)
You guys should just trust me and stop dithering.พวกนายแค่เชื่อใจฉันและเลิกตื่นเต้นได้แล้ว Raiders of the Lost Art (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ditherEven while I was dithering it's like I was being backed further and further into a corner.
ditherI'm all in a dither about the concert.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søngjai) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw   FR: être indécis

CMU English Pronouncing Dictionary
DITHER    D IH1 DH ER0
DITHERS    D IH1 DH ER0 Z
DITHERING    D IH1 DH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dither    (v) dˈɪðər (d i1 dh @ r)
dithers    (v) dˈɪðəz (d i1 dh @ z)
dithered    (v) dˈɪðəd (d i1 dh @ d)
dithering    (v) dˈɪðərɪŋ (d i1 dh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither [Add to Longdo]
Dithering {n} [comp.]dithering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
ディザ[, deiza] (n) {comp} dither [Add to Longdo]
ディザリング[, deizaringu] (n) {comp} dithering [Add to Longdo]
ディザ法[ディザほう, deiza hou] (n) {comp} dither method [Add to Longdo]
誤差拡散法[ごさかくさんほう, gosakakusanhou] (n) {comp} random dither [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディザリング[でいざりんぐ, deizaringu] dithering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dither
   n 1: an excited state of agitation; "he was in a dither"; "there
      was a terrible flap about the theft" [syn: {dither},
      {pother}, {fuss}, {tizzy}, {flap}]
   v 1: act nervously; be undecided; be uncertain
   2: make a fuss; be agitated [syn: {dither}, {flap}, {pother}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top