Search result for

spin

(164 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spin-, *spin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spin[VI] ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin[VT] ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin[N] การหมุน, See also: การปั่น, Syn. rotation, whirl
spine[N] กระดูกสันหลัง, Syn. backbone, vertebral column
spine[N] สันหนังสือ
spine[N] หนาม, Syn. prickle, thorn
spiny[ADJ] มีหนาม, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. spiky, thorny
spiny[ADJ] ยุ่งยาก, See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น, Syn. troublesome, thorny
spinal[ADJ] เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง, Syn. vertebral
spinel[N] แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinage(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinal(สไพ'เนิล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง.
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
spinal columnn. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง, Syn. vertebral column
spinal cordn. ลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง
spindle(สพิน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น,ใส่) กระสวย,เดือยหมุน,เพลาหมุน,สลัก,คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod,shaft
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive

English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
spinner(n) เครื่องปั่นด้าย,ผู้ปั่นฝ้าย
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spina bifida; spine, cleftกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spina mentalis; apophysis, genial; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal๑. -ลำกระดูกสันหลัง๒. -เงี่ยงกระดูก, -หนาม, -ยอดแหลม, -จะงอย๓. -เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. -ไขสันหลัง, -สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal anaesthesiaการชาโดยฉีดยาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal canalช่องบรรจุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal column; column, vertebral; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal cord; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal nerveประสาทไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal paralysis; myeloparalysis; myeloplegiaอัมพาตไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal puncture; puncture, lumbar; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spinal cordไขสันหลัง [TU Subject Heading]
spinal cordไขสันหลัง, เนื้อเยื่อประสาทที่ต่อจากสมองลงมาอยู่ในกระดูกสันหลัง ส่วนปลายไขสันหลังจะเรียวเล็กลงเป็นเพียงส่วนของเยื่อหุ้มสมองชั้นใน ที่ไขสันหลังจะมีเส้นประสาทไขสันหลังแยกออกมาเป็นคู่ ๆ ตามจำนวนข้อของกระดูกสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spinal cord compressionการกดทับไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinal cord injuriesไขสันหลังบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Spinal diseasesโรคกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinal fracturesกระดูกสันหลังหัก [TU Subject Heading]
Spinal injuriesกระดูกสันหลังบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Spinal neoplasmsเนื้องอกกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
spinal nerveเส้นประสาทไขสันหลัง, เส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลัง ตรงโคนมีรากบนและรากล่างต่อกับไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
Spinning is not flying.หมุนติ้วมายังงี้เค้าเรียกว่าบินรึ? Destroy Malevolence (2008)
The queen will have his head spinning with pretty little Spanish things.พระราชินีก็กำลังปั่นหัวพระองค์ ไปกับเรื่องราวของพวกสเปนที่น่ารักน่าชัง The Other Boleyn Girl (2008)
They must eat spinach. Popeye loves spinach.สงสัยจะกินผักขม ป๊อบอายชอบกิน The Ramen Girl (2008)
The spinach.ผักขม The Ramen Girl (2008)
Given the stress of the past five months, his spine may have actually shrunk;ความเครียดที่เด็กได้รับตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา อาจมีผลให้กระดูกสันหลังของเขาเกิดการหดตัว Changeling (2008)
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... . The House Bunny (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
Hey, sit and spin, both of you.เฮ้ นั่งและฟังเฉยๆ พวกคุณทั้ง 2 คนเลย Pilot (2008)
Well, sir, I had every intention of putting our own spin on it.ท่านครับผมตั้งใจจะทำให้มันเป็น การตีความใหม่ Bedtime Stories (2008)
# And spinning fasterและหมุนเร็วขึ้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
Around the world and spin out. See? You got it.รอบโลกแล้วก็หมุน เห็นมะ ทำได้นี่ High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinMy head is spinning.
spinImproved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.
spinHave you ever seen a spider spinning its web?
spinThat popular television series is going to spin off two new shows in the fall.
spinThe room started to spin after I drank too much.
spinI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
spinWhat would happen supposing the earth stopped spinning.
spinSpiders spin webs.
spinA shiver ran down my spine.
spinSilkworms spin cocoons.
spinWhen I heard the news on the radio, a chill ran down my spine.
spinI learned how to spin wool from watching my grandmother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักขม[N] Spinach, Example: วิตามินบีพบมากในผักขมและผักใบเขียวอื่นๆ, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
สาวทึนทึก[N] old maid, See also: spinster, Syn. สาวทึมทึก, สาวแก่, Count unit: คน, Thai definition: สาวใหญ่ที่ยังไม่มีสามี
ขม[N] spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไขสันหลัง[N] spinal cord, Example: หมอเจาะไขสันหลังของคนป่วยเพื่อหาสาเหตุของโรค, Thai definition: ประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องจากประสาทส่วนปลาย
เงี่ยงปลา[N] spine of fish-fin, See also: fish-tail, Example: สารมีพิษเหล่านี้โดยมากจะอยู่ใกล้กับโคนก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง, Count unit: เงี่ยง, Thai definition: กระดูกปลายแหลมของปลาบางอย่าง เช่น ปลากระเบนมีเงี่ยงที่โคนหาง หรือปลาดุกมีเงี่ยงที่ข้างหู
ปั่น[V] spin, Syn. หมุน, Example: ใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่หมุนแผ่นดิสก์ช่วยปั่นอากาศให้หมุนเวียน, Thai definition: ทำให้หมุน
ปั่นแปะ[N] spin a coin, Example: พวกเราไม่มีใครเป็นนักพนันมืออาชีพ ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเพียงไพ่ยี่อิ๊ด หรือป๊อกเด้ง ปั่นแปะ, Thai definition: การพนันอย่างหนึ่งใช้สตางค์หรือเหรียญปั่นให้หมุนติ้วแล้วปิดไว้ ผู้พนันจะต้องทายว่าสตางค์หรือเหรียญนั้นจะหงายด้านใดขึ้น
ปั่นฝ้าย[V] spin cotton thread, Example: หากใครมีลูกสาว ทางครอบครัวก็จะฝึดหัดให้ปั่นฝ้าย ทอผ้า เย็บที่นอนหมอนมุ้ง หรือทำไร่ ดำนา, Thai definition: นำฝ้ายเข้าเครื่องหมุนให้เป็นเส้นด้าย
ฟั่น[V] spin, See also: twist, roll, Example: ลูกเรือฟั่นเกลียวเหนียวแน่นเพื่อใช้สำหรับยึดหลักให้มั่นคง, Thai definition: ทำสิ่งเป็นเส้นให้เข้าเกลียวกันเป็นเชือก
สาวแก่[N] old maid, See also: spinster, Syn. สาวทึนทึก, Example: แกไปหลงอะไรกับสาวแก่คนนั้นหนักหนา หล่อนมีอะไรดีหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วแต่ไม่ถึงกับชราซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web   FR: tisser une toile
เดือย [n.] (deūay) EN: dowel ; spindle ; tenon   
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
หอยเม่น[n.] (høimen) EN: spiny   FR: oursin [m]
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
จะงอยบ่า[n. exp.] (ja-ngøi bā) EN: spine of scapula   
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle   FR: axe [m] ; pivot [m]
ไขสันหลัง[n. exp.] (khai sanlang) EN: spinal cord   FR: moelle épinière [f]
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIN    S P IH1 N
SPINE    S P AY1 N
SPINK    S P IH1 NG K
SPINY    S P AY1 N IY0
SPINO    S P IY1 N OW0
SPINS    S P IH1 N Z
SPINA    S P IY1 N AH0
SPINAL    S P AY1 N AH0 L
SPINES    S P AY1 N Z
SPINKS    S P IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spin    (v) (s p i1 n)
spine    (n) (s p ai1 n)
spins    (v) (s p i1 n z)
spiny    (j) (s p ai1 n ii)
spinal    (j) (s p ai1 n l)
spines    (n) (s p ai1 n z)
spinet    (n) (s p i1 n e1 t)
spinach    (n) (s p i1 n i jh)
spindle    (n) (s p i1 n d l)
spindly    (j) (s p i1 n d l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม
Spind(n) |der, pl. Spinde| ตู้ใส่ของตามมหาวิทยาลัย, ล็อกเกอร์, See also: S. Schließfach,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imageberater {m}; Imageberaterin {f}; politischer Medienberater {m}spin doctor [Add to Longdo]
Spinalkanal {m} [anat.]spinal canal [Add to Longdo]
Spinat {m} [bot.] [cook.]spinach [Add to Longdo]
Spind {m}locker [Add to Longdo]
Spindel {f} | Spindeln {pl}spindle | spindles [Add to Longdo]
Spindel {f}newel [Add to Longdo]
Spindel {f}arbor [Add to Longdo]
Spindellager {n} [techn.]spindle bearing [Add to Longdo]
Spindelstock {m} (Drehbank)headstock [Add to Longdo]
Spinett {n} [mus.] | Spinette {pl}spinet | spinets [Add to Longdo]
Spinnaker {m} [naut.]spinnaker [Add to Longdo]
Spinnbobine {f}spinnung bobbin [Add to Longdo]
Spinne {f}; elastisches Befestigungsbandspider [Add to Longdo]
Spinnenbein {n}spider leg [Add to Longdo]
Spinnentier {n}arachnid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
ぎいぎい;ぎーぎー[, giigii ; gi-gi-] (n) creak; squeak; rasping sound [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
こまを回す;独楽を回す[こまをまわす, komawomawasu] (exp,v5s) to spin a top [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, / ] spinning and weaving, #5,994 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine, #9,207 [Add to Longdo]
[fǎng, ㄈㄤˇ, / ] spin, #9,233 [Add to Longdo]
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] spinach, #12,608 [Add to Longdo]
脊髓[jǐ suǐ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˇ, ] spinal chord, #13,475 [Add to Longdo]
脊柱[jǐ zhù, ㄐㄧˇ ㄓㄨˋ, ] spinal column; columna vertebralis, #15,622 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] spine; back; ridge, #15,976 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] spinach, #61,208 [Add to Longdo]
纺锤[fǎng chuí, ㄈㄤˇ ㄔㄨㄟˊ, / ] spindle, #77,094 [Add to Longdo]
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, / ] spinning wheel, #89,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピンドル[すぴんどる, supindoru] spindle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糸車[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]
紡績工場[ぼうせきこうじょう, bousekikoujou] Spinnerei [Add to Longdo]
紡織[ぼうしょく, boushoku] Spinnen_und_Weben [Add to Longdo]
紡錘[ぼうすい, bousui] Spindel [Add to Longdo]
[つむ, tsumu] Spindel [Add to Longdo]
錘状[すいじょう, suijou] spindelfoermig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\, v. i.
   1. To practice spinning; to work at drawing and twisting
    threads; to make yarn or thread from fiber; as, the woman
    knows how to spin; a machine or jenny spins with great
    exactness.
    [1913 Webster]
 
       They neither know to spin, nor care to toll.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To move round rapidly; to whirl; to revolve, as a top or a
    spindle, about its axis.
    [1913 Webster]
 
       Round about him spun the landscape,
       Sky and forest reeled together.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       With a whirligig of jubilant mosquitoes spinning
       about each head.           --G. W. Cable.
    [1913 Webster]
 
   3. To stream or issue in a thread or a small current or jet;
    as, blood spinsfrom a vein. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To move swifty; as, to spin along the road in a carriage,
    on a bicycle, etc. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp.
   {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to
   D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth.
   spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v.
   t., {Spider}.]
   1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or
    machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin
    goat's hair; to produce by drawing out and twisting a
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
       All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence
       did but fill Ithaca full of moths.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by
    degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to
    spin out large volumes on a subject.
    [1913 Webster]
 
       Do you mean that story is tediously spun out?
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day
    in idleness.
    [1913 Webster]
 
       By one delay after another they spin out their whole
       lives.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to
    spin a top.
    [1913 Webster]
 
   5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads
    produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid,
    which hardens on coming into contact with the air; -- said
    of the spider, the silkworm, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow
    form, by bending or buckling it by pressing against it
    with a smooth hand tool or roller while the metal
    revolves, as in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or
    fabulous tale.
 
   {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient
    carriage on an expedition.
 
   {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\, n.
   1. The act of spinning; as, the spin of a top; a spin a
    bicycle. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Kinematics) Velocity of rotation about some specified
    axis.
    [1913 Webster]
 
   3. (Politics) an interpretation of an event which is
    favorable to the interpreter or to the person s/he
    supports. A person whose task is to provide such
    interpretations for public relations purposes is called a
    {spin doctor}.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spin
   n 1: a swift whirling motion (usually of a missile)
   2: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it
     broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl},
     {twist}, {twisting}, {whirl}]
   3: a short drive in a car; "he took the new car for a spin"
   4: rapid descent of an aircraft in a steep spiral [syn:
     {tailspin}, {spin}]
   5: a distinctive interpretation (especially as used by
     politicians to sway public opinion); "the campaign put a
     favorable spin on the story"
   v 1: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The
      dervishes whirl around and around without getting dizzy"
      [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}]
   2: stream in jets, of liquids; "The creek spun its course
     through the woods"
   3: cause to spin; "spin a coin" [syn: {whirl}, {birl}, {spin},
     {twirl}]
   4: make up a story; "spin a yarn"
   5: form a web by making a thread; "spiders spin a fine web"
   6: work natural fibers into a thread; "spin silk"
   7: twist and turn so as to give an intended interpretation; "The
     President's spokesmen had to spin the story to make it less
     embarrassing"
   8: prolong or extend; "spin out a visit" [syn: {spin}, {spin
     out}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spin
  vi.
 
   Equivalent to {buzz}. More common among C and Unix programmers. See the
   discussion of ?spinlock? under {busy-wait}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPIN
     Sponsored Programs Information Network
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 spin [spin]
   spider
   spine
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top