Search result for

eliminate

(56 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eliminate-, *eliminate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eliminate    [VT] ขจัด, See also: กำจัด, ถอนราก, Syn. get rid of, take out
eliminate    [VT] ทำให้แพ้, See also: ทำให้แพ้จึงถูกคัดออก
eliminate from    [PHRV] กำจัดไปจาก, See also: ขจัดไปจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eliminateHis misspelling of that word eliminated him from the contest.
eliminateThe weak boy was eliminated from the bitter contest.
eliminateIt was a big upset when Hingis was eliminated in the first round.
eliminateBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
eliminateWe tried to eliminate all danger beforehand.
eliminateYou had better eliminate unnecessary words from your essay.
eliminateIt is important to eliminate the social unrest.
eliminateIf mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
eliminateDoes a uniform eliminate class difference?
eliminateUnless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate

English-Thai: Nontri Dictionary
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างบาง    [V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ตัดออก    [V] eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป
ขจัดปัญหา    [V] eliminate (a problem), See also: get rid of (a problem), Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข, Example: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
โค่นล้ม [V] eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
หยุดปัญหา    [V] end a problem, See also: eliminate a problem, Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา, Example: ทุกฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป และไม่เพิ่มขึ้น หรือมีขึ้นอีก
เคลียร์พื้นที่    [V] clear off, See also: eliminate, wipe out, purge, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, Thai definition: จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย
ตัดปัญหา    [V] get around (a problem), See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot, Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา, Example: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน
กำจัด    [V] eradicate, See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up, Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ, Example: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว, Thai definition: ทำให้สิ้นไป
กวาดล้าง    [V] wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดปัญหา[v. exp.] (khajat panhā) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem   FR: éliminer un problème
โค่นล้ม[v.] (khōnlom) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of   FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off   FR: éliminer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ตกรอบ[v.] (tokrøp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running   FR: être éliminé

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIMINATE    AH0 L IH1 M AH0 N EY2 T
ELIMINATED    AH0 L IH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
ELIMINATES    AH0 L IH1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eliminate    (v) (i1 l i1 m i n ei t)
eliminated    (v) (i1 l i1 m i n ei t i d)
eliminates    (v) (i1 l i1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
社会大衆党[しゃかいたいしゅうとう, shakaitaishuutou] (n) Socialist Masses Party (pre-war political party; established in 1932, eliminated by the government in 1940) [Add to Longdo]
取り去る;取去る;取りさる[とりさる, torisaru] (v5r,vt) to remove; to eliminate [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P) [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate [Add to Longdo]
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders [Add to Longdo]
存廃[ぞんぱい, zonpai] (n) (whether to) continue or eliminate; existence; (P) [Add to Longdo]
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate [Add to Longdo]
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress [Add to Longdo]
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páo, ㄆㄠˊ, ] eliminate; to dig; to question [Add to Longdo]
消去[xiāo qù, ㄒㄧㄠ ㄑㄩˋ, ] eliminate [Add to Longdo]
清除[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, ] eliminate; get rid of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eliminate \E*lim"i*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Eliminated}; p.
   pr. & vb. n. {Eliminating}.] [L. eliminatus, p. p. of
   eliminare; e out + limen threshold; prob. akin to limes
   boundary. See {Limit}.]
   1. To put out of doors; to expel; to discharge; to release;
    to set at liberty.
    [1913 Webster]
 
       Eliminate my spirit, give it range
       Through provinces of thought yet unexplored.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Alg.) To cause to disappear from an equation; as, to
    eliminate an unknown quantity.
    [1913 Webster]
 
   3. To set aside as unimportant in a process of inductive
    inquiry; to leave out of consideration.
    [1913 Webster]
 
       Eliminate errors that have been gathering and
       accumulating.             --Lowth.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain by separating, as from foreign matters; to
    deduce; as, to eliminate an idea or a conclusion. [Recent,
    and not well authorized]
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) To separate; to expel from the system; to
    excrete; as, the kidneys eliminate urea, the lungs
    carbonic acid; to eliminate poison from the system.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eliminate
   v 1: terminate, end, or take out; "Let's eliminate the course on
      Akkadian hieroglyphics"; "Socialism extinguished these
      archaic customs"; "eliminate my debts" [syn: {extinguish},
      {eliminate}, {get rid of}, {do away with}]
   2: do away with [syn: {obviate}, {rid of}, {eliminate}] [ant:
     {ask}, {call for}, {demand}, {involve}, {necessitate},
     {need}, {postulate}, {require}, {take}]
   3: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
     population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
     {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]
   4: dismiss from consideration or a contest; "John was ruled out
     as a possible suspect because he had a strong alibi"; "This
     possibility can be eliminated from our consideration" [syn:
     {rule out}, {eliminate}, {winnow out}, {reject}]
   5: eliminate from the body; "Pass a kidney stone" [syn:
     {excrete}, {egest}, {eliminate}, {pass}]
   6: remove from a contest or race; "The cyclist has eliminated
     all the competitors in the race"
   7: remove (an unknown variable) from two or more equations

Are you satisfied with the result?

Go to Top