ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rub

R AH1 B   
171 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rub-, *rub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rub[VT] นวด, Syn. massage
rub[VI] ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
rub[VI] ขัดถู, Syn. polish, wipe
rub[VT] ขัดถู, Syn. polish, wipe
rub[N] การขัด, See also: การถู, การเช็ด, Syn. polish, wipe
rub[N] การนวด, Syn. kneading, massage
rub[N] อุปสรรค, See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง, Syn. difficulity, obstacle
ruby[N] ทับทิม
ruby[ADJ] สีแดงทับทิม, See also: สีทับทิม, Syn. dark red
ruby[SL] แกงเผ็ด, Syn. ruby Murray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
rubber band n.ยางรัด,แถบยางรัด
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
rubbing(รับ'บิง) n. การถู,การนวด
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse,trash,debris
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
rubbly(รับ'บลี) adj. ประกอบด้วยเศษอิฐ
rube(รูบ) n. คนบ้านนอก,คนลูกทุ่ง
rubefacient(รูบะเฟ'เชินทฺ) adj.,n. (สารหรือยาที่) ทำให้ผิวหนังแดง (เลือดคั่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
rub(vt) เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก
rubicund(adj) แดงก่ำ,แดงเรื่อ,แดง
ruble(n) เงินรูเบิล
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง
ruby(adj) ประดับทับทิม,แดง
ruby(n) พลอยแดง,ทับทิม
cherub(n) เทวดาเด็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubber solutionน้ำยาปะยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubbingการถูภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubbing compound; cutting compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubefacient๑. -ทำให้ผิวแดง๒. สารทำให้ผิวแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubella; measles, Germanโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubeola; measles; morbilliโรคหัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruber; rhod(o)-; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubescent๑. แดงเรื่อ๒. กลายเป็นสีแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruborการแดง (เหตุอักเสบ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubberยาง [TU Subject Heading]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Rubber chemistryเคมีของยาง [TU Subject Heading]
rubber damrubber dam, ฝายยาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rubber goodsผลิตภัณฑ์ยาง [TU Subject Heading]
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยาง [TU Subject Heading]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rubbery (adj ) คล้ายยาง
rubeola (n) โรคหัด
See also: S. measles,
rubik (n ) ลูกบิด , ลูกบาศก์มี6สี บิดสลับสีได้และใช้สูตรในการบิดให้สีเหมือนกันทั้ง6ด้านได้
See also: S. rubiks,
ruby (n ) พลอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it can't be as bad as all that. Now don't rub it all out. Let me see it first.มันคงไม่เเย่เท่าไหร่หรอกน่า อย่าเพิ่งลบสิ ให้ผมดูก่อน Rebecca (1940)
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that. 12 Angry Men (1957)
May I rub your ball, sir?มันทำให้ฉันมีความสุขที่ดี How I Won the War (1967)
I could use some suntan lotion if someone were willing to rub it on.ฉันคงต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะ... ...ถ้าจะมีใครทา และนวดให้ฉันสักหน่อยก็... Mannequin (1987)
Well, you put it on, you rub it on your lips.คุณทามันแบบนี้นะ ทาลงบนริมฝีปากคุณ Mannequin: On the Move (1991)
You got some punch, pizzazz, yahoo and how, See all you gotta do is rub that lamp, and I'll sayท่านต่อยเข้า แต่ที่ท่านต้องทำเพียงแค่ ถูตะเกียง และข้าจะพูดว่า Aladdin (1992)
You got a list that's three miles long, no doubt, Well So all you gotta do is rub like so, and oh!ท่านมีลิสต์ยาวกว่า 3 ไมล์ ไม่มีปัญหา เพียงแค่ท่านต้องถูเหมือนเดิมเท่าันั้น Aladdin (1992)
Did you rub my lamp?ท่านถูตะเกียงข้าใช่รึไม่ Aladdin (1992)
Never fails. Get in the bath and there's a rub at the lamp.ไม่มีผิดพลาด ถึงแม้จะกำลังอาบน้ำ เมื่อมีคนมาถูตะเกียง Aladdin (1992)
They'll rub me out...พวกนั้นจะไล่ฉันออก.. The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rubA rubber ball bounces because it is elastic.
rubBurn this rubbish on the fire.
rubCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
rubCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
rub"Don't say such rubbish!" said the farmer.
rubDo you think we'll get a chance to rub shoulders with any celebrities?
rubDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.
rubEverything he says rubs me the wrong way.
rubGet the rubbish out of the building.
rubHe rubbed his eyes with his hands.
rubHe rubbed his hands together.
rubHe rubbed the rust off with a file.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยางพารา[N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
ขัดสี[V] scrub, See also: rub, scour, Syn. ถูกัน, เสียดสี, Example: ส่วนหนึ่งของเครื่องขัดสีกันจนหลวม
กุมฝอย[N] garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
ขัดสีฉวีวรรณ[V] wash, See also: rub, scrub, do beauty treatment, Syn. ชำระล้าง, ล้าง, ขัดถู, Example: อุไรลงคลองขัดสีฉวีวรรณพิถีพิถันกว่าวันอื่นๆ, Thai definition: ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดและใช้เวลานาน
ขัด[V] rub, See also: burnish, wipe, scrub, Syn. ถู, ขูด, ลับ, ขัดเงา, ขัดสี, Example: คนใช้กำลังขัดพื้นด้วยแปรงทองเหลือง, Thai definition: ถูให้เกลี้ยง, ถูให้ผ่องใสหรือให้ขึ้นเงา
เคล้น[V] massage, See also: rub, knead, Syn. นวด, คลึง, บีบ, Example: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง, Thai definition: บีบเน้นไปมา
มูลฝอย[N] waste, See also: rubbish, garbage, trash, refuse, corpse, remains, dung, droppings, Syn. ขยะมูลฝอย, สวะ, Example: มูลฝอยบางส่วนสามารถคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้, Thai definition: เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
ลบรอย[V] rub out the mark, Example: แป้งยี่ห้อนี้ช่วยลบรอยบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี
ไล้[V] smear, See also: rub, apply, Syn. ลูบ, ลูบไล้, Example: นางแบบใช้ครีมไล้ผิวที่แก้มทั้งสองข้างเบาๆ, Thai definition: ทาโดยละเลงทั่วๆ ไปอย่างแผ่วเบา
สวนยาง[N] rubber plantation, Example: แฟนเขาทำสวนยางอยู่ที่สงขลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow   FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon   FR: ruban rouge [m]
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดมือ[v. exp.] (chet meū) EN: rub the hands dry   FR: essuyer les mains
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean   
เช็ดตัว[v. exp.] (chet tūa) EN: rub the body dry   FR: essuyer
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUB R AH1 B
RUBI R UW1 B IY0
RUBE R UW1 B
RUBY R UW1 B IY0
RUBS R AH1 B Z
RUBBO R UW1 B OW0
RUBIK R UW1 B IH0 K
RUBIA R UW1 B IY0 AH0
RUBEY R UW1 B IY0
RUBIE R UW1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rub (v) rˈʌb (r uh1 b)
rubs (v) rˈʌbz (r uh1 b z)
ruby (n) rˈuːbiː (r uu1 b ii)
ruble (n) rˈuːbəl (r uu1 b @ l)
rubles (n) rˈuːbəlz (r uu1 b @ l z)
rub-up (n) rˈʌb-ʌp (r uh1 b - uh p)
rubbed (v) rˈʌbd (r uh1 b d)
rubber (v) rˈʌbər (r uh1 b @ r)
rubble (n) rˈʌbl (r uh1 b l)
rubies (n) rˈuːbɪz (r uu1 b i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄛˊ, ] rub, #5,763 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] rubbing from incised inscription, #5,794 [Add to Longdo]
橡胶[xiàng jiāo, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] rubber, #7,921 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] rub, #9,781 [Add to Longdo]
[cèng, ㄘㄥˋ, ] rub against; walk slowly, #9,781 [Add to Longdo]
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ㄨˋ, / ] rubbish; waste material; useless person, #10,953 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] Rubia cordifolia; Indian madder; munjit, #14,083 [Add to Longdo]
垃圾桶[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, ] rubbish bin, #17,376 [Add to Longdo]
橡皮[xiàng pí, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ, ] rubber; an eraser, #21,054 [Add to Longdo]
红宝石[hóng bǎo shí, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] ruby, #23,821 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
darüber
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: S. ausserdem, des Weiteren,
vorübergehend(adv) ชั่วคราว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rubbelbild {n} | Rubbelbilder {pl}scratch picture | scratch pictures [Add to Longdo]
Rubel {m}ruble; rouble [Add to Longdo]
Rubin {m} [min.] | Rubine {pl}ruby | rubies [Add to Longdo]
Rubrik {f}; Überschrift {f} | in der Rubrikrubric | under the rubric [Add to Longdo]
rubinrot {adj}ruby [Add to Longdo]
rubrizierento categorize; to put under a heading [Add to Longdo]
Rubinkehlchen {n} [ornith.]Siberian Rubythroat (Luscinia calliope) [Add to Longdo]
Rubinralle {f} [ornith.]Ruddy Crake [Add to Longdo]
Rubinlori {m} [ornith.]Kuhl's Lory [Add to Longdo]
Rubinkolibri {m} [ornith.]Ruby-throated Hummingbird [Add to Longdo]
Rubinkrönchen {n} [ornith.]Kinglet Calyptura [Add to Longdo]
Rubinkehlpieper {m} [ornith.]Rosy-breasted Longclaw [Add to Longdo]
Rubingoldhähnchen {n} [ornith.]Ruby-crowned Kinglet [Add to Longdo]
Rubinkehl-Mistelfresser {m} [ornith.]Scarlet-breasted Flowerpecker [Add to Longdo]
Rubinwangen-Nektarvogel {m} [ornith.]Ruby-cheeked Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
セルバス[せるばす, serubasu] cell path [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rub \Rub\, v. t. [imp. & p. p. {Rubbed}; p. pr. & vb. n.
   {Rubbing}.] [Probably of Celtic origin; cf. W. rhwbiaw, gael.
   rub.]
   1. To subject (a body) to the action of something moving over
    its surface with pressure and friction, especially to the
    action of something moving back and forth; as, to rub the
    flesh with the hand; to rub wood with sandpaper.
    [1913 Webster]
 
       It shall be expedient, after that body is cleaned,
       to rub the body with a coarse linen cloth. --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To move over the surface of (a body) with pressure and
    friction; to graze; to chafe; as, the boat rubs the
    ground.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause (a body) to move with pressure and friction along
    a surface; as, to rub the hand over the body.
    [1913 Webster]
 
       Two bones rubbed hard against one another.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. To spread a substance thinly over; to smear.
    [1913 Webster]
 
       The smoothed plank, . . .
       New rubbed with balm.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To scour; to burnish; to polish; to brighten; to cleanse;
    -- often with up or over; as, to rub up silver.
    [1913 Webster]
 
       The whole business of our redemption is to rub over
       the defaced copy of the creation.   --South.
    [1913 Webster]
 
   6. To hinder; to cross; to thwart. [R.]
    [1913 Webster]
 
       'T is the duke's pleasure,
       Whose disposition, all the world well knows,
       Will not be rubbed nor stopped.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rub down}.
    (a) To clean by rubbing; to comb or curry; as, to down a
      horse.
    (b) To reduce or remove by rubbing; as, to rub down the
      rough points.
 
   {To rub off}, to clean anything by rubbing; to separate by
    friction; as, to rub off rust.
 
   {To rub out}, to remove or separate by friction; to erase; to
    obliterate; as, to rub out a mark or letter; to rub out a
    stain.
 
   {To rub up}.
    (a) To burnish; to polish; to clean.
    (b) To excite; to awaken; to rouse to action; as, to rub
      up the memory.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rub \Rub\, n. [Cf. W. rhwb. See Rub, v,t,]
   1. The act of rubbing; friction.
    [1913 Webster]
 
   2. That which rubs; that which tends to hinder or obstruct
    motion or progress; hindrance; obstruction, an impediment;
    especially, a difficulty or obstruction hard to overcome;
    a pinch.
    [1913 Webster]
 
       Every rub is smoothed on our way.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To sleep, perchance to dream; ay, there's the rub.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Upon this rub, the English ambassadors thought fit
       to demur.               --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       One knows not, certainly, what other rubs might have
       been ordained for us by a wise Providence. --W.
                          Besant.
    [1913 Webster]
 
   3. Inequality of surface, as of the ground in the game of
    bowls; unevenness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Something grating to the feelings; sarcasm; joke; as, a
    hard rub.
    [1913 Webster]
 
   5. Imperfection; failing; fault. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   6. A chance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Flight shall leave no Greek a rub.  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   7. A stone, commonly flat, used to sharpen cutting tools; a
    whetstone; -- called also {rubstone}.
    [1913 Webster]
 
   {Rub iron}, an iron guard on a wagon body, against which a
    wheel rubs when cramped too much.
 
   {Rub of the green} (Golf), anything happening to a ball in
    motion, such as its being deflected or stopped by any
    agency outside the match, or by the fore caddie.
    [1913 Webster + Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rub \Rub\, v. i.
   1. To move along the surface of a body with pressure; to
    grate; as, a wheel rubs against the gatepost.
    [1913 Webster]
 
   2. To fret; to chafe; as, to rub upon a sore.
    [1913 Webster]
 
   3. To move or pass with difficulty; as, to rub through woods,
    as huntsmen; to rub through the world.
    [1913 Webster]
 
   {To rub along} or {on}, to go on with difficulty; as, they
    manage, with strict economy, to rub along. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rub
   n 1: an unforeseen obstacle [syn: {hang-up}, {hitch}, {rub},
      {snag}]
   2: the act of rubbing or wiping; "he gave the hood a quick rub"
     [syn: {rub}, {wipe}]
   v 1: move over something with pressure; "rub my hands"; "rub oil
      into her skin"
   2: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]
   3: scrape or rub as if to relieve itching; "Don't scratch your
     insect bites!" [syn: {rub}, {scratch}, {itch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top