ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedge-, *hedge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hedge(n) เครื่องล้อม, See also: เครื่องกั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. barrier
hedge(vt) นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่, See also: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
hedge(n) แนวพุ่มไม้, See also: แนวต้นไม้เตี้ยๆ
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
hedge against(phrv) ป้องกัน, See also: คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
hedge about with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. fence about with, hedge around with
hedge one's bets(idm) ลดความสูญเสียในการพนันหรือการลงทุน
hedge round with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. fence about with, hedge about
hedge around with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. hedge about with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้, ขอบแดน, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, การวางเดิมพัน, คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, กั้น, วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
hedgehop(เฮดจฺ'ฮอพ) vi. บินต่ำมาก, See also: hedgehopper n.
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
hedge(n) รั้ว, แนวพุ่มไม้, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, ขอบแดน
hedge(vt) ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, ทำรั้ว
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) รั้วกั้น, รั้วต้นไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hedge(n, vi) [ Linguistics: Pragmatics ] n. คำบ่งชี้ความไม่แน่ใจ คำบ่งชี้การพูดออกตัว การพูดออกตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประพจน์เพื่อป้องกันตัวของผู้พูดในกรณีที่พูดผิด ไม่มั่นใจ เช่น วันนี้ฝนอาจจะตก คำว่า อาจจะ คือ hedge ชนิดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าผู้พูดมีความไม่มั่นใจ มีความกำกวม ซึ่งฝนจะตกหรือไม่ตกผู้พูดก็ไม่ได้พูดผิด เพราะคำว่า อาจจะ มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิด 50/50 v. พูดออกตัว พูดกำกวม พูดป้องกันตัว, See also: softener, downtoner, understatement, weakener, tentativeness, stance m, Syn. mitigator

WordNet (3.0)
hedge(n) a fence formed by a row of closely planted shrubs or bushes, Syn. hedgerow
hedge(n) any technique designed to reduce or eliminate financial risk; for example, taking two positions that will offset each other if prices change, Syn. hedging
hedge(n) an intentionally noncommittal or ambiguous statement, Syn. hedging
hedge(v) avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues), Syn. parry, fudge, elude, sidestep, evade, skirt, dodge, duck, circumvent, put off
hedge(v) hinder or restrict with or as if with a hedge
hedge(v) enclose or bound in with or as it with a hedge or hedges, Syn. hedge in
hedge(v) minimize loss or risk
hedgehog(n) small nocturnal Old World mammal covered with both hair and protective spines, Syn. Erinaceus europeaeus, Erinaceus europaeus
hedgehop(v) fly very close to the ground, Syn. flat-hat
hedger(n) a respondent who avoids giving a clear direct answer, Syn. equivocator, tergiversator

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hedge

v. t. [ imp. & p. p. Hedged p. pr. & vb. n. Hedging. ] 1. To inclose or separate with a hedge; to fence with a thickly set line or thicket of shrubs or small trees; as, to hedge a field or garden. [ 1913 Webster ]

2. To obstruct, as a road, with a barrier; to hinder from progress or success; -- sometimes with up and out. [ 1913 Webster ]

I will hedge up thy way with thorns. Hos. ii. 6. [ 1913 Webster ]

Lollius Urbius . . . drew another wall . . . to hedge out incursions from the north. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To surround for defense; to guard; to protect; to hem (in). “England, hedged in with the main.” Shak. [ 1913 Webster ]

4. To surround so as to prevent escape. [ 1913 Webster ]

That is a law to hedge in the cuckoo. Locke. [ 1913 Webster ]

5. To protect oneself against excessive loss in an activity by taking a countervailing action; as, to hedge an investment denominated in a foreign currency by buying or selling futures in that currency; to hedge a donation to one political party by also donating to the opposed political party. [ PJC ]


To hedge a bet, to bet upon both sides; that is, after having bet on one side, to bet also on the other, thus guarding against loss. See hedge{ 5 }.
[ 1913 Webster ]

Hedge

v. i. 1. To shelter one's self from danger, risk, duty, responsibility, etc., as if by hiding in or behind a hedge; to skulk; to slink; to shirk obligations. [ 1913 Webster ]

I myself sometimes, leaving the fear of God on the left hand and hiding mine honor in my necessity, am fain to shuffle, to hedge and to lurch. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Betting) To reduce the risk of a wager by making a bet against the side or chance one has bet on. [ 1913 Webster ]

3. To use reservations and qualifications in one's speech so as to avoid committing one's self to anything definite. [ 1913 Webster ]

The Heroic Stanzas read much more like an elaborate attempt to hedge between the parties than . . . to gain favor from the Roundheads. Saintsbury. [ 1913 Webster ]

Hedge

n. [ OE. hegge, AS. hecg; akin to haga an inclosure, E. haw, AS. hege hedge, E. haybote, D. hegge, OHG. hegga, G. hecke. √12. See Haw a hedge. ] A thicket of bushes, usually thorn bushes; especially, such a thicket planted as a fence between any two portions of land; and also any sort of shrubbery, as evergreens, planted in a line or as a fence; particularly, such a thicket planted round a field to fence it, or in rows to separate the parts of a garden. [ 1913 Webster ]

The roughest berry on the rudest hedge. Shak. [ 1913 Webster ]

Through the verdant maze
Of sweetbrier hedges I pursue my walk. Thomson. [ 1913 Webster ]

☞ Hedge, when used adjectively or in composition, often means rustic, outlandish, illiterate, poor, or mean; as, hedge priest; hedgeborn, etc. [ 1913 Webster ]


Hedge bells,
Hedge bindweed
(Bot.), a climbing plant related to the morning-glory (Convolvulus sepium). --
Hedge bill, a long-handled billhook. --
Hedge garlic (Bot.), a plant of the genus Alliaria. See Garlic mustard, under Garlic. --
Hedge hyssop (Bot.), a bitter herb of the genus Gratiola, the leaves of which are emetic and purgative. --
Hedge marriage, a secret or clandestine marriage, especially one performed by a hedge priest. [ Eng. ] --
Hedge mustard (Bot.), a plant of the genus Sisymbrium, belonging to the Mustard family. --
Hedge nettle (Bot.), an herb, or under shrub, of the genus Stachys, belonging to the Mint family. It has a nettlelike appearance, though quite harmless. --
Hedge note. (a) The note of a hedge bird. (b) Low, contemptible writing. [ Obs. ] Dryden. --
Hedge priest, a poor, illiterate priest. Shak. --
Hedge school, an open-air school in the shelter of a hedge, in Ireland; a school for rustics. --
Hedge sparrow (Zool.), a European warbler (Accentor modularis) which frequents hedges. Its color is reddish brown, and ash; the wing coverts are tipped with white. Called also chanter, hedge warbler, dunnock, and doney. --
Hedge writer, an insignificant writer, or a writer of low, scurrilous stuff. [ Obs. ] Swift. --
To breast up a hedge. See under Breast. --
To hang in the hedge, to be at a standstill. “While the business of money hangs in the hedge.” Pepys.
[ 1913 Webster ]

Hedgeborn

a. Born under a hedge; of low birth. Shak. [ 1913 Webster ]

Hedgebote

n. (Eng. Law) Same as Haybote. [ 1913 Webster ]

hedged

adj. [ p. p. from hedge, v. i. { 3 }. ] qualified; limited or restricted; as, a hedged promise.
Syn. -- weasel-worded. [ WordNet 1.5 ]

Hedge fund

n. (Finance) a mutual fund or partnership of investors who pool large sums of money to speculate in securities, increasing the risk of such activity by using borrowed money to leverage the investments, or by selling short. [ PJC ]

Hedgehog

n. 1. (Zool.) A small European insectivore (Erinaceus Europaeus), and other allied species of Asia and Africa, having the hair on the upper part of its body mixed with prickles or spines. It is able to roll itself into a ball so as to present the spines outwardly in every direction. It is nocturnal in its habits, feeding chiefly upon insects. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) The Canadian porcupine.[ U.S ] [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) A species of Medicago (Medicago intertexta), the pods of which are armed with short spines; -- popularly so called. Loudon. [ 1913 Webster ]

4. A form of dredging machine. Knight. [ 1913 Webster ]

5. (Elec.) A variety of transformer with open magnetic circuit, the ends of the iron wire core being turned outward and presenting a bristling appearance, whence the name. [ Webster 1913 Suppl. ]

6. (Mil.) a defensive obstacle having pointed barbs extending outward, such as one composed of crossed logs with barbed wire wound around them, or a tangle of steel beams embedded in concrete used to impede or damage landing craft on a beach; also, a position well-fortified with such defensive obstacles. [ PJC ]


Hedgehog caterpillar (Zool.), the hairy larvae of several species of bombycid moths, as of the Isabella moth. It curls up like a hedgehog when disturbed. See Woolly bear, and Isabella moth. --
Hedgehog fish (Zool.), any spinose plectognath fish, esp. of the genus Diodon; the porcupine fish. --
Hedgehog grass (Bot.), a grass with spiny involucres, growing on sandy shores; burgrass (Cenchrus tribuloides). --
Hedgehog rat (Zool.), one of several West Indian rodents, allied to the porcupines, but with ratlike tails, and few quills, or only stiff bristles. The hedgehog rats belong to Capromys, Plagiodon, and allied genera. --
Hedgehog shell (Zool.), any spinose, marine, univalve shell of the genus Murex. --
Hedgehog thistle (Bot.), a plant of the Cactus family, globular in form, and covered with spines (Echinocactus). --
Sea hedgehog. See Diodon.
[ 1913 Webster ]

Hedgeless

a. Having no hedge. [ 1913 Webster ]

Hedgepig

n. A young hedgehog. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
-Trimming the hedges long, Switcher?-กำลังแต่งพุ่มไม้อยู่เหรอ, สวิทช์เชอร์? Mannequin (1987)
But no reason why hedges can't become art. You're fired!แต่ก็ใช่ว่าพุ่มไม้ จะเป็นงานศิลปะไม่ได้นะครับ. Mannequin (1987)
No. We should hedge for the risk.ไม่นะ เราควรจะหาทางป้องกันไว้นะ Train Man (2005)
Look, I appreciate your position, Mr Webley, but you can't go around chopping down other people's hedges without permission.เราชื่นชมในการกระทำของคุณครับ คุณเว็บลีย์ แต่คุณไม่ควรไปตัดพุ่มไม้ของคนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตินะครับ ก็คงจะจริง Hot Fuzz (2007)
It worked. He's okay. He's trimming the hedges.จริงด้วย พ่อไม่เป็นไร ท่านกำลังตัดแต่งต้นไม้อยู่ Numb (2007)
TO CLIP HEDGES SHE'D ALREADY CLIPPED, เล็มพุ่มไม้ที่เธอเล็มไปแล้ว Mother Said (2008)
Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.ก็เพราะอัตราภาษีที่ล่อใจผู้ลงทุนต่างชาติ การยินยอมในข้อจำกัดต่างๆ กับเงินโบนัสก้อนโต RocknRolla (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Unfortunately, you can't eat trees and hedges.น่าเสียดายที่เราไม่สามารถกินต้นไม้และพุ่มไม้ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
The Ox and I were obsessed with the Mitchell-Hedges skull in college.ออกซ์กับฉันศึกษากระโหลกของมิเชล เฮดเกลที่วิทยาลัย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is not the Mitchell-Hedges skull.นี่ไม่ใช่กระโหลกที่มิเชล เฮเจดพบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hedgeA hedge between keeps friendship green.
hedgeHe felt hedged in with rules.
hedgeHe jumped over the hedge.
hedgeI walked along a lane bordered with hedgerows.
hedgeThe cat crept under the hedge.
hedgeThe cat got through the hedge.
hedgeThe grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.
hedgeThe path is bordered with hedges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ว(n) fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count Unit: รั้ว, Thai Definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[køngthun pǿngkan khwām sīeng] (n, exp) EN: Hedge Fubd
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [ m ] ; arbrisseau [ m ]
เม่น[men] (n) EN: porcupine ; hedgehog  FR: porc-épic [ m ] ; hérisson [ m ]
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[ngoen longthun pheūa kān kengkamrai] (n, exp) EN: hedge fund
ไผ่เลี้ยง[phai līeng] (n, exp) EN: Hedge bamboo
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[phīseūa fā phum khøp pīk jāng] (n, exp) EN: Pale Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว[phīseūa fā phum klāng pīk khāo] (n, exp) EN: White-banded Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[phīseūa fā phum limbātā] (n, exp) EN: Plain Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา[phīseūa fā phum thammadā] (n, exp) EN: Common Hedge Blue
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [ f ] ; barrière [ f ] ; palissade [ f ] ; haie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hedge
hedged
hedger
hedges
hedgers
hedgehog
hedgecock
hedgehogs
hedgepath
hedgepeth

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedge
hedged
hedges
hedgehog
hedgehop
hedgerow
Hedge End
hedgehogs
hedgehops
hedgerows

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺猬[cì wèi, ㄘˋ ㄨㄟˋ,   /  ] hedgehog #22,901 [Add to Longdo]
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ,   /  ] hedge; fence; (fig.) barrier #59,009 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] hedgehog (family Erinaceidae) #101,610 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] hedge #691,646 [Add to Longdo]
对冲基金[duì chōng jī jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ,     /    ] hedge fund [Add to Longdo]
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ,   /  ] hedge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hecke { f } | Hecken { pl }hedge | hedges [Add to Longdo]
Heckenschere { f }hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears [Add to Longdo]
Schutzklausel { f }hedge clause [Add to Longdo]
Winkeladvokat { m } | Winkeladvokaten { pl }hedge lawyer | hedge lawyers [Add to Longdo]
Heckenbraunelle { f } [ ornith. ]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n, vs) hedging; hedge selling [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
ヘッジ[hejji] (n) hedge; (P) [Add to Longdo]
ヘッジファンド[hejjifando] (n) hedge fund [Add to Longdo]
ヘッジホッグ[hejjihoggu] (n) hedgehog [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
リスクヘッジ[risukuhejji] (n) risk hedge [Add to Longdo]
茨垣[いばらがき, ibaragaki] (n) thorn hedge [Add to Longdo]
垣根[かきね, kakine] (n) hedge; fence; (P) [Add to Longdo]
垣牆[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top