ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedge

HH EH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedge-, *hedge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hedge(n) เครื่องล้อม, See also: เครื่องกั้น, สิ่งกีดขวาง, Syn. barrier
hedge(vt) นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่, See also: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
hedge(n) แนวพุ่มไม้, See also: แนวต้นไม้เตี้ยๆ
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
hedge against(phrv) ป้องกัน, See also: คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
hedge about with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. fence about with, hedge around with
hedge one's bets(idm) ลดความสูญเสียในการพนันหรือการลงทุน
hedge round with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. fence about with, hedge about
hedge around with(phrv) ล้อมรอบด้วย, See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย, Syn. hedge about with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้, ขอบแดน, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, การวางเดิมพัน, คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, กั้น, วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
hedgehop(เฮดจฺ'ฮอพ) vi. บินต่ำมาก, See also: hedgehopper n.
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
hedge(n) รั้ว, แนวพุ่มไม้, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, ขอบแดน
hedge(vt) ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, ทำรั้ว
hedgehog(n) เม่น
hedgerow(n) รั้วกั้น, รั้วต้นไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hedge(n, vi) [ Linguistics: Pragmatics ] n. คำบ่งชี้ความไม่แน่ใจ คำบ่งชี้การพูดออกตัว การพูดออกตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประพจน์เพื่อป้องกันตัวของผู้พูดในกรณีที่พูดผิด ไม่มั่นใจ เช่น วันนี้ฝนอาจจะตก คำว่า อาจจะ คือ hedge ชนิดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าผู้พูดมีความไม่มั่นใจ มีความกำกวม ซึ่งฝนจะตกหรือไม่ตกผู้พูดก็ไม่ได้พูดผิด เพราะคำว่า อาจจะ มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิด 50/50 v. พูดออกตัว พูดกำกวม พูดป้องกันตัว, See also: softener, downtoner, understatement, weakener, tentativeness, stance m, Syn. mitigator

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
-Trimming the hedges long, Switcher?-กำลังแต่งพุ่มไม้อยู่เหรอ, สวิทช์เชอร์? Mannequin (1987)
But no reason why hedges can't become art. You're fired!แต่ก็ใช่ว่าพุ่มไม้ จะเป็นงานศิลปะไม่ได้นะครับ. Mannequin (1987)
No. We should hedge for the risk.ไม่นะ เราควรจะหาทางป้องกันไว้นะ Train Man (2005)
Look, I appreciate your position, Mr Webley, but you can't go around chopping down other people's hedges without permission.เราชื่นชมในการกระทำของคุณครับ คุณเว็บลีย์ แต่คุณไม่ควรไปตัดพุ่มไม้ของคนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตินะครับ ก็คงจะจริง Hot Fuzz (2007)
TO CLIP HEDGES SHE'D ALREADY CLIPPED, เล็มพุ่มไม้ที่เธอเล็มไปแล้ว Mother Said (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
I've got a hedge fund meeting in Hong Kong.ผมต้องไปประชุมกองทุนป้องกัน ความเสี่ยงผู้ถือหุ้นที่ฮ่องกง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Everybody's buying gold 'cause they think it's a good hedge against the stock market.เขาเจ๋งจริง ทุกคนซื้อทองกันใหญ่ เพราะคิดว่ามันมั่นคงกว่า The Girlfriend Experience (2009)
Close. Hedge fund manager.มันเจ๋งไปแล้วล่ะ Pleasure Is My Business (2009)
Uh, the hedge fund released a statement.อืม กลุ่มผู้ร่วมทุนในบริษัทได้ส่งแถลงการณ์มากแล้ว Pleasure Is My Business (2009)
Bessette was attacked with your hedge trimmer.เบสเซตโดนทำร้าย ด้วยเลื่อยตัดตกแต่งกิ่งไม้ของคุณ ว่ามาเถอะน่า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hedgeA hedge between keeps friendship green.
hedgeHe felt hedged in with rules.
hedgeHe jumped over the hedge.
hedgeI walked along a lane bordered with hedgerows.
hedgeThe cat crept under the hedge.
hedgeThe cat got through the hedge.
hedgeThe grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.
hedgeThe path is bordered with hedges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ว(n) fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count Unit: รั้ว, Thai Definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[køngthun pǿngkan khwām sīeng] (n, exp) EN: Hedge Fubd
ไม้พุ่ม[māi phum] (n) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove  FR: arbuste [ m ] ; arbrisseau [ m ]
เม่น[men] (n) EN: porcupine ; hedgehog  FR: porc-épic [ m ] ; hérisson [ m ]
เงินลงทุนเพื่อการเก็งกำไร[ngoen longthun pheūa kān kengkamrai] (n, exp) EN: hedge fund
ไผ่เลี้ยง[phai līeng] (n, exp) EN: Hedge bamboo
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[phīseūa fā phum khøp pīk jāng] (n, exp) EN: Pale Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มกลางปีกขาว[phīseūa fā phum klāng pīk khāo] (n, exp) EN: White-banded Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มลิมบาตา[phīseūa fā phum limbātā] (n, exp) EN: Plain Hedge Blue
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา[phīseūa fā phum thammadā] (n, exp) EN: Common Hedge Blue
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [ f ] ; barrière [ f ] ; palissade [ f ] ; haie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEDGE HH EH1 JH
HEDGER HH EH1 JH ER0
HEDGES HH EH1 JH IH0 Z
HEDGED HH EH1 JH D
HEDGERS HH EH1 JH ER0 Z
HEDGEHOG HH EH1 JH HH AA2 G
HEDGEHOGS HH EH1 JH HH AA2 G Z
HEDGEPETH HH EH1 JH IH0 P EH0 TH
HEDGECOCK HH EH1 JH K AA2 K
HEDGEPATH HH EH1 JH P AE2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedge (v) hˈɛʤ (h e1 jh)
hedged (v) hˈɛʤd (h e1 jh d)
hedges (v) hˈɛʤɪz (h e1 jh i z)
hedgehog (n) hˈɛʤhɒg (h e1 jh h o g)
hedgehop (v) hˈɛʤhɒp (h e1 jh h o p)
hedgerow (n) hˈɛʤrou (h e1 jh r ou)
Hedge End (n) hˌɛʤ-ˈɛnd (h e2 jh - e1 n d)
hedgehogs (n) hˈɛʤhɒgz (h e1 jh h o g z)
hedgehops (v) hˈɛʤhɒps (h e1 jh h o p s)
hedgerows (n) hˈɛʤrouz (h e1 jh r ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺猬[cì wèi, ㄘˋ ㄨㄟˋ, / ] hedgehog #22,901 [Add to Longdo]
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, / ] hedge; fence; (fig.) barrier #59,009 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] hedgehog (family Erinaceidae) #101,610 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] hedge #691,646 [Add to Longdo]
对冲基金[duì chōng jī jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] hedge fund [Add to Longdo]
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] hedge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hecke { f } | Hecken { pl }hedge | hedges [Add to Longdo]
Heckenschere { f }hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears [Add to Longdo]
Schutzklausel { f }hedge clause [Add to Longdo]
Winkeladvokat { m } | Winkeladvokaten { pl }hedge lawyer | hedge lawyers [Add to Longdo]
Heckenbraunelle { f } [ ornith. ]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n, vs) hedging; hedge selling [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
ヘッジ[hejji] (n) hedge; (P) [Add to Longdo]
ヘッジファンド[hejjifando] (n) hedge fund [Add to Longdo]
ヘッジホッグ[hejjihoggu] (n) hedgehog [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
リスクヘッジ[risukuhejji] (n) risk hedge [Add to Longdo]
茨垣[いばらがき, ibaragaki] (n) thorn hedge [Add to Longdo]
垣根[かきね, kakine] (n) hedge; fence; (P) [Add to Longdo]
垣牆[えんしょう, enshou] (n) (arch) hedge; fence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedge \Hedge\, n. [OE. hegge, AS. hecg; akin to haga an
   inclosure, E. haw, AS. hege hedge, E. haybote, D. hegge, OHG.
   hegga, G. hecke. [root]12. See {Haw} a hedge.]
   A thicket of bushes, usually thorn bushes; especially, such a
   thicket planted as a fence between any two portions of land;
   and also any sort of shrubbery, as evergreens, planted in a
   line or as a fence; particularly, such a thicket planted
   round a field to fence it, or in rows to separate the parts
   of a garden.
   [1913 Webster]
 
      The roughest berry on the rudest hedge. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Through the verdant maze
      Of sweetbrier hedges I pursue my walk.  --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Note: Hedge, when used adjectively or in composition, often
      means rustic, outlandish, illiterate, poor, or mean;
      as, hedge priest; hedgeborn, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Hedge bells}, {Hedge bindweed} (Bot.), a climbing plant
    related to the morning-glory ({Convolvulus sepium}).
 
   {Hedge bill}, a long-handled billhook.
 
   {Hedge garlic} (Bot.), a plant of the genus {Alliaria}. See
    {Garlic mustard}, under {Garlic}.
 
   {Hedge hyssop} (Bot.), a bitter herb of the genus {Gratiola},
    the leaves of which are emetic and purgative.
 
   {Hedge marriage}, a secret or clandestine marriage,
    especially one performed by a hedge priest. [Eng.]
 
   {Hedge mustard} (Bot.), a plant of the genus {Sisymbrium},
    belonging to the Mustard family.
 
   {Hedge nettle} (Bot.), an herb, or under shrub, of the genus
    {Stachys}, belonging to the Mint family. It has a
    nettlelike appearance, though quite harmless.
 
   {Hedge note}.
   (a) The note of a hedge bird.
   (b) Low, contemptible writing. [Obs.] --Dryden.
 
   {Hedge priest}, a poor, illiterate priest. --Shak.
 
   {Hedge school}, an open-air school in the shelter of a hedge,
    in Ireland; a school for rustics.
 
   {Hedge sparrow} (Zool.), a European warbler ({Accentor
    modularis}) which frequents hedges. Its color is reddish
    brown, and ash; the wing coverts are tipped with white.
    Called also {chanter}, {hedge warbler}, {dunnock}, and
    {doney}.
 
   {Hedge writer}, an insignificant writer, or a writer of low,
    scurrilous stuff. [Obs.] --Swift.
 
   {To breast up a hedge}. See under {Breast}.
 
   {To hang in the hedge}, to be at a standstill. "While the
    business of money hangs in the hedge." --Pepys.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedge \Hedge\, v. t. [imp. & p. p. {Hedged}; p. pr. & vb. n.
   {Hedging}.]
   1. To inclose or separate with a hedge; to fence with a
    thickly set line or thicket of shrubs or small trees; as,
    to hedge a field or garden.
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct, as a road, with a barrier; to hinder from
    progress or success; -- sometimes with up and out.
    [1913 Webster]
 
       I will hedge up thy way with thorns. --Hos. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Lollius Urbius . . . drew another wall . . . to
       hedge out incursions from the north. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To surround for defense; to guard; to protect; to hem
    (in). "England, hedged in with the main." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To surround so as to prevent escape.
    [1913 Webster]
 
       That is a law to hedge in the cuckoo. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To protect oneself against excessive loss in an activity
    by taking a countervailing action; as, to hedge an
    investment denominated in a foreign currency by buying or
    selling futures in that currency; to hedge a donation to
    one political party by also donating to the opposed
    political party.
    [PJC]
 
   {To hedge a bet}, to bet upon both sides; that is, after
    having bet on one side, to bet also on the other, thus
    guarding against loss. See hedge[5].
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedge \Hedge\, v. i.
   1. To shelter one's self from danger, risk, duty,
    responsibility, etc., as if by hiding in or behind a
    hedge; to skulk; to slink; to shirk obligations.
    [1913 Webster]
 
       I myself sometimes, leaving the fear of God on the
       left hand and hiding mine honor in my necessity, am
       fain to shuffle, to hedge and to lurch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Betting) To reduce the risk of a wager by making a bet
    against the side or chance one has bet on.
    [1913 Webster]
 
   3. To use reservations and qualifications in one's speech so
    as to avoid committing one's self to anything definite.
    [1913 Webster]
 
       The Heroic Stanzas read much more like an elaborate
       attempt to hedge between the parties than . . . to
       gain favor from the Roundheads.    --Saintsbury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hedge
   n 1: a fence formed by a row of closely planted shrubs or bushes
      [syn: {hedge}, {hedgerow}]
   2: any technique designed to reduce or eliminate financial risk;
     for example, taking two positions that will offset each other
     if prices change [syn: {hedge}, {hedging}]
   3: an intentionally noncommittal or ambiguous statement; "when
     you say `maybe' you are just hedging" [syn: {hedge},
     {hedging}]
   v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
      (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
      skirted the problem"; "They tend to evade their
      responsibilities"; "he evaded the questions skillfully"
      [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent},
      {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]
   2: hinder or restrict with or as if with a hedge; "The animals
     were hedged in"
   3: enclose or bound in with or as it with a hedge or hedges;
     "hedge the property" [syn: {hedge}, {hedge in}]
   4: minimize loss or risk; "diversify your financial portfolio to
     hedge price risks"; "hedge your bets"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top