ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vegetate

V EH1 JH AH0 T EY2 T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vegetate-, *vegetate*
Possible hiragana form: う゛ぇげたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetate[VI] อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร, See also: อยู่นิ่งๆ, ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว, Syn. idle, laze, Ant. labor, work

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since 1945, 17% of the planet's vegetated surface has been irreversibly degraded.ตั้งแต่ปี 1945 17 % ของพืชพรรณบนผิวโลก กำลังเสียหายอย่างหนัก Quantum of Solace (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETATE    V EH1 JH AH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetate    (v) vˈɛʤɪtɛɪt (v e1 jh i t ei t)
vegetated    (v) vˈɛʤɪtɛɪtɪd (v e1 jh i t ei t i d)
vegetates    (v) vˈɛʤɪtɛɪts (v e1 jh i t ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vegetate \Veg"e*tate\, v. i. [imp. & p. p. {Vegetated}; p. pr. &
   vb. n. {Vegetating}.] [L. vegetatus, p. p. of vegetare to
   enliven. See {Vegetable}.]
   [1913 Webster]
   1. To grow, as plants, by nutriment imbibed by means of roots
    and leaves; to start into growth; to sprout; to germinate.
    [1913 Webster]
 
       See dying vegetables life sustain,
       See life dissolving vegetate again.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To lead a life too low for an animate creature; to
    do nothing but eat and grow. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Persons who . . . would have vegetated stupidly in
       the places where fortune had fixed them. --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To grow exuberantly; to produce fleshy or warty
    outgrowths; as, a vegetating papule.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vegetate
   v 1: lead a passive existence without using one's body or mind
   2: establish vegetation on; "They vegetated the hills behind
     their house"
   3: produce vegetation; "The fields vegetate vigorously"
   4: grow like a plant; "This fungus usually vegetates vigorously"
   5: grow or spread abnormally; "warts and polyps can vegetate if
     not removed"
   6: propagate asexually; "The bacterial growth vegetated along"
   7: engage in passive relaxation; "After a hard day's work, I
     vegetate in front of the television" [syn: {vege out},
     {vegetate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top