Search result for

retch

(48 entries)
(0.5027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retch-, *retch*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retch    [VT] อาเจียน, Syn. vomit
retch    [VI] คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน, Syn. heave

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retchขย้อน [มีความหมายเหมือนกับ gag ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retchingอาการขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
stretchy(สเทรช'ชี) adj. ยืด (กาง,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ออกได้ (โดยเฉพาะที่มากเกินไป) ,ยืนหยุ่น., See also: stretchiness n., Syn. extendable
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด
stretch(vi) ยืดตัว,กินเขต,เหยียด,แผ่,ขึง
stretch(vt) ยื่นออกไป,แผ่ออกไป,ผายออก,ยืด,ขึง,เหยียด
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรอ [V] belch, See also: retch, eruct, eructate, Example: เมื่อเด็กทานนมเสร็จควรนำเด็กพาดบ่า แล้วตบหลังเบาๆ เพื่อให้เด็กเรอ, Thai definition: อาการอย่างหนึ่งที่ลมในกระเพาะเฟ้อพุ่งออกทางปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms   FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
ขึง[v.] (kheung) EN: stretch ; pull tight ; tauten   FR: tendre ; tirer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retch    (v) (r e1 ch)
retched    (v) (r e1 ch t)
retches    (v) (r e1 ch i z)
retching    (v) (r e1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]
ストレッチ[, sutorecchi] (n) stretch; (P) [Add to Longdo]
ストレッチパンツ[, sutorecchipantsu] (n) stretch pants [Add to Longdo]
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher [Add to Longdo]
ストレッチング[, sutorecchingu] (n) stretching [Add to Longdo]
ストレッチ織物[ストレッチおりもの, sutorecchi orimono] (n) stretch fabric [Add to Longdo]
ストレッチ体操[ストレッチたいそう, sutorecchi taisou] (n) stretching exercise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反胃[fǎn wèi, ㄈㄢˇ ㄨㄟˋ, ] retching; vomiting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retch \Retch\ (r[e^]ch or r[=e]ch; 277), v. i. [imp. & p. p.
   {Retched} (r[e^]cht); p. pr. & vb. n. {Retching}.] [AS.
   hr[ae]can to clear the throat, hawk, fr. hraca throat; akin
   to G. rachen, and perhaps to E. rack neck.]
   To make an effort to vomit; to strain, as in vomiting.
   [Written also {reach}.]
   [1913 Webster]
 
      Beloved Julia, hear me still beseeching!
      (Here he grew inarticulate with retching.) --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retch \Retch\, v. t. & i. [See {Reck}.]
   To care for; to heed; to reck. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retch
   n 1: an involuntary spasm of ineffectual vomiting; "a bad case
      of the heaves" [syn: {heave}, {retch}]
   v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
      drinking too much, the students vomited"; "He purged
      continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
      him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
      {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
      {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
      {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]
   2: make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit [syn:
     {gag}, {heave}, {retch}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top