ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dally

D AE1 L IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dally-, *dally*, dal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dally[VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally[VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
dally over[PHRV] เสียเวลากับ, See also: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ, Syn. dawdle over
dally with[PHRV] คิดเล่นๆเรื่อง, Syn. play with, toy with, trifle with
dally with[PHRV] ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
dally with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't believe it's lunch yet. Let's not dally.ผมไม่ยักรู้ว่านี่เวลาอาหารเที่ยงแล้ว กลับไปทำงานกันได้แล้ว Mannequin (1987)
Now, we mustn't dilly or dally.เอ้า จะมัวโตเต๋ไมได้แล้ว Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Let's not dally.รีบไปเถอะ Deadfall (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม[V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phūying) EN: dally with a woman ; flirt with a woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
DALLY    D AE1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dally    (v) dˈæliː (d a1 l ii)
dallying    (v) dˈælɪɪŋ (d a1 l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代利斯[Dài lì sī, ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
因循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dally \Dal"ly\, v. t.
   To delay unnecessarily; to while away.
   [1913 Webster]
 
      Dallying off the time with often skirmishes. --Knolles.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dally \Dal"ly\ (d[a^]l"l[y^]), v. i. [imp. & p. p. {Dallied}
   (d[a^]l"l[i^]d); p. pr. & vb. n. {Dallying}.] [OE. dalien,
   dailien; cf. Icel. pylja to talk, G. dallen, dalen, dahlen,
   to trifle, talk nonsense, OSw. tule a droll or funny man; or
   AS. dol foolish, E. dull.]
   1. To waste time in effeminate or voluptuous pleasures, or in
    idleness; to fool away time; to delay unnecessarily; to
    tarry; to trifle.
    [1913 Webster]
 
       We have trifled too long already; it is madness to
       dally any longer.           --Calamy.
    [1913 Webster]
 
       We have put off God, and dallied with his grace.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To interchange caresses, especially with one of the
    opposite sex; to use fondling; to wanton; to sport.
    [1913 Webster]
 
       Not dallying with a brace of courtesans. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Our aerie . . . dallies with the wind. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dally
   v 1: behave carelessly or indifferently; "Play about with a
      young girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play},
      {flirt}]
   2: waste time; "Get busy--don't dally!" [syn: {dally}, {dawdle}]
   3: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
     guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband
     never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt},
     {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance},
     {philander}, {mash}]
   4: consider not very seriously; "He is trifling with her"; "She
     plays with the thought of moving to Tasmania" [syn: {dally},
     {trifle}, {play}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top