ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimic-, *mimic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimic(vt) ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic(adj) ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic(n) นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry(n) การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker(n) ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimic(มิม'มิค) vt., adj. ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง. n. นักล้อเลียน, สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน

English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง, ชอบล้อเลียน, เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ, การล้อเลียน, การจำลอง, คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน, ล้อ, เลียนแบบ, จำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
Hard to detect. Mimics a natural death.ใช่ Yankee White (2003)
Think about it, Dean -The claws, the way it can mimic a human voice.คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์ Wendigo (2005)
so, changelings can perfectly mimic children.งั้นพวกเชนจลิงค์สามารถแปลงร่างเป็นเด็กๆได้อย่างแนบเนียนสินะ The Kids Are Alright (2007)
She's a muscle mimic.เธอล้อเลียนกล้ามเนื้อ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
"She was a brilliant mimic." You know.เธอน่ะเป็นนักลอกเลียนที่ยอดเยี่ยมๆ Music and Lyrics (2007)
They unconsciously mimic the expressions of people they've been around their whole life.พวกเขาเลียนแบบคนรอบข้าง ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิต โดยไม่รู้ตัว Memoriam (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimicA parrot can mimic a person's voice.
mimicFrankly speaking, sport is mimic warfare.
mimicIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimicTests showed that Alex wasn't just mimicking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mimic
mimics
mimicry
mimicked
mimicking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimic
mimics
mimicry
mimicked
mimicking

WordNet (3.0)
mimic(n) someone who mimics (especially an actor or actress), Syn. mimicker
mimic(v) imitate (a person or manner), especially for satirical effect, Syn. mime
mimic(adj) constituting an imitation; - Archibald Alison
mimicry(n) the resemblance of an animal species to another species or to natural objects; provides concealment and protection from predators

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mimic

n. One who imitates or mimics, especially one who does so for sport; a copyist; a buffoon. Burke. [ 1913 Webster ]

Mimic

v. t. [ imp. & p. p. Mimicked p. pr. & vb. n. Mimicking. ] [ 1913 Webster ]

1. To imitate or ape for sport; to ridicule by imitation. [ 1913 Webster ]

The walk, the words, the gesture, could supply,
The habit mimic, and the mien belie. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. (Biol.) To assume a resemblance to (some other organism of a totally different nature, or some surrounding object), as a means of protection or advantage. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To ape; imitate; counterfeit; mock. [ 1913 Webster ]

Mimical

{ } a. [ L. mimicus, Gr. &unr_;, fr. &unr_; mime: cf. F. mimique. See Mime. ] [ 1913 Webster ]

1. Imitative; mimetic. [ 1913 Webster ]

Oft, in her absence, mimic fancy wakes
To imitate her. Milton. [ 1913 Webster ]

Man is, of all creatures, the most mimical. W. Wotton. [ 1913 Webster ]

2. Consisting of, or formed by, imitation; imitated; as, mimic gestures. “Mimic hootings.” Wordsworth. [ 1913 Webster ]

3. (Min.) Imitative; characterized by resemblance to other forms; -- applied to crystals which by twinning resemble simple forms of a higher grade of symmetry. [ 1913 Webster ]

☞ Mimic often implies something droll or ludicrous, and is less dignified than imitative. [ 1913 Webster ]


Mimic beetle (Zool.), a beetle that feigns death when disturbed, esp. the species of Hister and allied genera.
[ 1913 Webster ]

Variants: Mimic
Mimically

adv. In an imitative manner. [ 1913 Webster ]

Mimicker

n. 1. One who mimics; a mimic. [ 1913 Webster ]

2. (Zool.) An animal which imitates something else, in form or habits. [ 1913 Webster ]

Mimicry

n. 1. The act or practice of one who mimics; ludicrous imitation for sport or ridicule. [ 1913 Webster ]

2. (Biol.) Protective resemblance; the resemblance which certain animals and plants exhibit to other animals and plants or to the natural objects among which they live, -- a characteristic which serves as their chief means of protection against enemies; imitation; mimesis; mimetism. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papuahonigfresser { m } [ ornith. ]Mimic Meliphaga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) #12,470 [Add to Longdo]
みみっちい[mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
ミミック[mimikku] (n) mimic; (P) [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s, vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s, vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n, adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) { ling } mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top