Search result for

imitate

(73 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imitate-, *imitate*
Possible hiragana form: いみたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitate[VT] เลียนแบบ, See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ, Syn. copy, mimic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลียน,เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic

English-Thai: Nontri Dictionary
imitate(vt) เลียนแบบ,ปลอม,เอาอย่าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
Can humans not imitate plants and capture its energy?ทำไมมนุษย์ไม่เลียนแบบพืช และเก็บพลังงานไว้? Home (2009)
Well, if anyone wanted to imitate Wakefield... this gives a pretty good idea how he felt.ถ้าเกิดใครสักคนอยากจะเลียนแบบ เวคฟิล นี่น่าจะเป็นคู่มือที่ดีทีเดียว Gurgle (2009)
You're so mean, and... you're really hard to imitate, and then I have to go to that lesser place.นายมันโหดร้ายและ นายเป็นคนยากจริงๆ ที่จะเลียนแบบได้ แล้วฉันก็ต้องไปใน สถานที่สบายๆ กว่านี้ History Repeating (2009)
It's so easy to imitate, you know?การเลียนแบบ มันช่างง่ายเหลือเกิน ว่ามั้ย Friend or Faux (2011)
(shouts, imitates gunshot)... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Normal people-- they can't help but imitate what happens in their social world.คนปกติ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ จะทำเลียนแบบ ลองดูในสังคมเราสิ Ring Around the Rosie (2011)
It can't imitate inorganic material.มันไม่สามารถเลียนแบบวัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์ The Thing (2011)
What we're talking about here is an organism... that imitates other life-forms, and it imitates them perfectly.and in the process, shape its own cells to imitate them. This, for instance... That's not dog. The Thing (1982)
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs. The Thing (1982)
"It could have imitated a million life-forms on a million planets."and in close proximity with a life-form to be absorbed. The Thing (1982)
- That was one of those things, trying to imitate him, Garry.All right, step back. You sure that's all of'em? The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitateA parrot can imitate human speech.
imitateBe your own person and don't imitate others.
imitateBoy often imitate their sports heroes.
imitateChildren imitate their friends rather than their parents.
imitateChildren imitate their parents' habits.
imitateChildren often try to imitate their elders.
imitateHe can imitate the rest of the family.
imitateHe imitated the works of Van Gogh.
imitateJust imitate what he does.
imitateParrots are the only animal that can imitate human speech.
imitateParrots imitate human speech.
imitateParrots often imitate human speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียนแบบ[V] copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
เอาอย่าง[V] imitate, See also: follow, Syn. เลียนแบบ, ทำตาม, Example: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้
ลอก[V] imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกเลียน[V] copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ลอกเลียนแบบ[V] imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
ลักเค้า[V] imitate furtively, See also: copy someone's example furtively, plagiarize, Thai definition: ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
ตามอย่าง[V] imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ถอด[V] copy, See also: imitate, Syn. ถ่าย, Example: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
ถ่ายแบบ[V] copy, See also: imitate, Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง, Example: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ, Thai definition: ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา
ทำตาม[V] imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy   FR: copier ; reproduire ; imiter
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated   
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of   FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[v.] (līenbaēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate   FR: imiter ; copier ; simuler
ลอก[X] (løk) EN: imitate ; copy ; reproduce   FR: copier ; recopier
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody   FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: copy ; imitate   
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according   
ทำตามแบบ[v. exp.] (tham tām baēp) EN: imitate   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMITATE    IH1 M AH0 T EY2 T
IMITATED    IH1 M AH0 T EY2 T AH0 D
IMITATES    IH1 M AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitate    (v) (i1 m i t ei t)
imitated    (v) (i1 m i t ei t i d)
imitates    (v) (i1 m i t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
ギャル男[ギャルお, gyaru o] (n) man who imitates girls in dress, hair style, etc. [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
空音[そらね, sorane] (n) imitated cry (of an animal); lie [Add to Longdo]
似せる[にせる, niseru] (v1,vt) to copy; to imitate; to counterfeit; to forge; (P) [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1,vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P) [Add to Longdo]
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise [Add to Longdo]
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp,v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate, #2,913 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #3,362 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; model; norm; pattern, #3,732 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy, #7,460 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] imitate, #9,155 [Add to Longdo]
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life, #39,514 [Add to Longdo]
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imitate \Im"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Imitated}; p. pr. &
   vb. n. {Imitating}.] [L. imitatus, p. p. of imitari to
   imitate; of unknown origin. Cf. {Image}.]
   1. To follow as a pattern, model, or example; to copy or
    strive to copy, in acts, manners etc.
    [1913 Webster]
 
       Despise wealth and imitate a dog.   --Cowlay.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a semblance or likeness of, in form, character,
    color, qualities, conduct, manners, and the like; to
    counterfeit; to copy.
    [1913 Webster]
 
       A place picked out by choice of best alive
       The Nature's work by art can imitate. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       This hand appeared a shining sword to weild,
       And that sustained an imitated shield. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) To resemble (another species of animal, or a
    plant, or inanimate object) in form, color, ornamentation,
    or instinctive habits, so as to derive an advantage
    thereby; sa, when a harmless snake imitates a venomous one
    in color and manner, or when an odorless insect imitates,
    in color, one having secretion offensive to birds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imitate
   v 1: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated
      the passers-by"; "Children often copy their parents or
      older siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   2: appear like, as in behavior or appearance; "Life imitate art"
   3: make a reproduction or copy of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top