ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compel

K AH0 M P EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compel-, *compel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compel(vt) บังคับ, See also: สั่ง, Syn. force, coerce
compelling(adj) ที่กระตุ้นความสนใจ, Syn. captivating
compelling(adj) ที่บังคับ
compel from(phrv) บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง), See also: บังคับเอา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compel(คัมเพล') { compelled, compelling, compels } vt. บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ใช้วิธีบังคับ, ได้มาโดยการบังคับ, ต้อน. vi. ใช้กำลัง, มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
compellation(คอมพะเล'เชิน) n. การเรียกชื่อ, การเรียกชื่อเสียงเรียงนาม, ชื่อเสียงเรียงนาม
compelling(คัมเพล'ลิง) adj. ซึ่งบีบบังคับ, ซึ่งมีผลมากที่ต้านไม่อยู่, Syn. forceful, Ant. unconvincing, invalid

English-Thai: Nontri Dictionary
compel(vt) บังคับ, ผลักดัน, ขู่เข็ญ, เคี่ยวเข็ญ, เกณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compellability of witnessการมีอำนาจบังคับให้พยานให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compellable witnessพยานหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
compell(vt) บังคับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it narcissism that compels them to seek their reflection in the regimented structures of fascist regimes?เป็นเพราะความลุ่มหลงตัวเองหรือเปล่า บรรษัทพวกนี้จึงชอบหา ภาพสะท้อนของตัวเองในโครงสร้างกดขี่ของระบอบฟาสซิสต์? The Corporation (2003)
The power of Christ compels you!พลังแห่งพระเจ้า จงขับไล่เจ้าออกไป! Just Like Heaven (2005)
The power of Christ compels you!พลังแห่งพระเจ้า จงขับไล่เจ้าออกไป! Just Like Heaven (2005)
The power of Christ compels you!พลังแห่งพระเจ้า จงขับไล่เจ้าออกไป! Just Like Heaven (2005)
The power of Christ compels you!พลังแห่งพระเจ้า จงขับไล่เจ้าออกไป! Just Like Heaven (2005)
Is it fear or courage that compels you, fleshling?เป็นเพราะความกลัว หรือความกล้ากันล่ะ ที่ทำให้เจ้าดิ้นรนต่อสู้ Transformers (2007)
I believe that the urgency of the situation... compels the use of any and all resources to obtain Cris Johnson.ฉันเชื่อว่า สถานะการณ์ ฉุกเฉินตอนนี้ บังคับให้เรา ต้องใช้กำลัง ไปนำพา คริส จอห์นสันมา Next (2007)
- My commitment to Christ Jesus, praise his name, compels me not to recognize her kind.- ผมให้สัตย์กับพระเยซูแล้ว พระเจ้าทรงคุ้มครองมนุษย์ ไม่ใช่ปีศาจ The First Taste (2008)
It might compel him to strike again.มันอาจผลักดันให้เค้าจู่โจมอีกครั้ง 52 Pickup (2008)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)
Weakness compels strength.ความอ่อนแอทำลายความแข็งแกร่ง Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compelBlack people were compelled to work in cotton fields.
compelHe compelled me to make a speech.
compelHe compelled us to come earlier.
compelHe was compelled to resign on account of ill health.
compelHe was compelled to resort to violence.
compelHe was compelled to sign the contract.
compelHis failure in business compelled him to sell his house.
compelHis mother compelled him to do his homework.
compelHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
compelI was compelled to cancel the plan.
compelI was compelled to confess.
compelI was compelled to do the work alone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้(v) enforce, See also: compel, Syn. บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี), Example: เขาไม่มีเวลาไปให้ปากคำตำรวจจนตำรวจต้องเอ่ยปากลงแส้, Thai Definition: ใช้อำนาจบังคับให้ปฏิบัติตาม
ขืนใจ(v) act against, See also: compel, Syn. ฝืนใจ, Example: เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน, Thai Definition: ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ
ขืน(v) force, See also: compel, coerce, Syn. บังคับ, Ant. เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม, Example: ถ้าพ่อแม่ขืนให้หล่อนแต่งงาน หล่อนจะหนีออกจากบ้าน, Thai Definition: ไม่ควรทำแต่ยังกล้าทำ
เคี่ยวเข็ญ(v) drive, See also: compel, force, urge, encourage, Syn. บังคับ, ผลักดัน, Ant. ละเลย, ไม่สนใจ, Example: แม่เคี่ยวเข็ญน้องให้ทำการบ้าน, Thai Definition: บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้ความลำบาก
กดคอ(v) compel, See also: force, treat cruelly, impel, overpower, Syn. บังคับ, ขืนใจ, Example: เราจะต้องกดคอเอาความลับออกมาจากมันให้จงได้, Thai Definition: บังคับเอา, Notes: (ปาก)
หักคอ(v) force, See also: compel, oblige, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai Definition: ถือวิสาสะบังคับเอา
หักหาญ(v) force, See also: compel, Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, Example: ฉันไม่เคยหักหาญน้ำใจใคร, Thai Definition: บังคับเอาด้วยอำนาจ
หักหาญ(v) force, See also: compel, oblige, impose, Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, ขืนใจ, Example: การที่เราคิดจะหักหาญน้ำใจกัน มีแต่จะก่อให้เกิดการเอาชนะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บีบ[bīp] (v) EN: compel ; force ; press  FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[bīpbangkhap] (v) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press  FR: forcer
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: press ; force ; compel ; compress
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
กะเกณฑ์[kakēn] (v) EN: exact ; force ; compel  FR: exiger
ขืน[kheūn] (v) EN: force ; compel ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer
ขืนใจ[kheūnjai] (v) EN: act against ; compel
เคี่ยวเข็ญ[khīokhen] EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage
ขู่เข็ญ[khūkhen] (v) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel  FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPEL K AH0 M P EH1 L
COMPELS K AH0 M P EH1 L Z
COMPELLED K AH0 M P EH1 L D
COMPELLING K AH0 M P EH1 L IH0 NG
COMPELLINGLY K AH0 M P EH1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compel (v) kˈəmpˈɛl (k @1 m p e1 l)
compels (v) kˈəmpˈɛlz (k @1 m p e1 l z)
compelled (v) kˈəmpˈɛld (k @1 m p e1 l d)
compelling (v) kˈəmpˈɛlɪŋ (k @1 m p e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, ] compel #171,514 [Add to Longdo]
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ,     /    ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迫る(P);逼る[せまる, semaru] (v5r, vi) (1) to approach; to draw near; to be imminent; (v5r, vt) (2) to press (someone for something); to urge; to compel; (P) #8,790 [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp, adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp, adj-i) (See ざる, せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n, vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
強いる[しいる, shiiru] (v1, vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compel \Com*pel"\, v. i.
   To make one yield or submit. "If she can not entreat, I can
   compel." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compel \Com*pel"\, v. t. [imp. & p. p. {Compelled}; p. pr. & vb.
   n. {Compelling}.] [L. compellere, compulsum, to drive
   together, to compel, urge; com- + pellere to drive: cf. OF.
   compellir. See {Pulse}.]
   1. To drive or urge with force, or irresistibly; to force; to
    constrain; to oblige; to necessitate, either by physical
    or moral force.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey . . . compelled the people to pay up the
       whole subsidy at once.        --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       And they compel one Simon . . . to bear his cross.
                          --Mark xv. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. To take by force or violence; to seize; to exact; to
    extort. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Commissions, which compel from each
       The sixth part of his substance.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To force to yield; to overpower; to subjugate.
    [1913 Webster]
 
       Easy sleep their weary limbs compelled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I compel all creatures to my will.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To gather or unite in a crowd or company. [A Latinism] "In
    one troop compelled." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To call forth; to summon. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       She had this knight from far compelled. --Spenser.
 
   Syn: To force; constrain; oblige; necessitate; coerce. See
     {Coerce}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compel
   v 1: force somebody to do something; "We compel all students to
      fill out this form" [syn: {compel}, {oblige}, {obligate}]
   2: necessitate or exact; "the water shortage compels
     conservation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top