ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vacillate

V AE1 S AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacillate-, *vacillate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacillate(vi) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, See also: เปลี่ยนใจง่าย, ลังเล, โอนไปเอนมา, Syn. hesitate, swing, waver, Ant. continue, resolve, tackle
vacillate between(phrv) ลังเลระหว่าง, See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง, Syn. hover between, waver between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว, รวนเร, แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble, waver, totter

English-Thai: Nontri Dictionary
vacillate(vi) แกว่ง, โอนไปเอนมา, รวนเร, หวั่นไหว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน... Basic Instinct (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวนเร(v) vacillate, See also: hesitate, Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน, Example: เขาไม่คิดเลยว่า หัวใจของหล่อนจะรวนเรได้ปานนั้น เพียงแค่เขาบวชได้ครึ่งพรรษา หล่อนก็ปันใจไปให้ชายอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเลใจ[langlējai] (v) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided  FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[lōlē] (v) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive  FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
สองจิตสองใจ[søngjit-søngjai] (v) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw  FR: être indécis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VACILLATE V AE1 S AH0 L EY2 T
VACILLATED V AE1 S AH0 L EY0 T IH0 D
VACILLATES V AE1 S AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacillate (v) vˈæsɪlɛɪt (v a1 s i l ei t)
vacillated (v) vˈæsɪlɛɪtɪd (v a1 s i l ei t i d)
vacillates (v) vˈæsɪlɛɪts (v a1 s i l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u, vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacillate \Vac"il*late\ (v[a^]s"[i^]l*l[=a]t), v. i. [imp. & p.
   p. {Vacillated} (v[a^]s"[i^]l*l[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Vacillating}.] [L. vacillare, vacillatum; cf. Skr. va[~n]c.]
   [1913 Webster]
   1. To move one way and the other; to reel or stagger; to
    waver.
    [1913 Webster]
 
       [A spheroid] is always liable to shift and
       vacillatefrom one axis to another.  --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. To fluctuate in mind or opinion; to be unsteady or
    inconstant; to waver.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Fluctuate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacillate
   v 1: be undecided about something; waver between conflicting
      positions or courses of action; "He oscillates between
      accepting the new position and retirement" [syn: {hover},
      {vibrate}, {vacillate}, {oscillate}]
   2: move or sway in a rising and falling or wavelike pattern;
     "the line on the monitor vacillated" [syn: {fluctuate},
     {vacillate}, {waver}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top