ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incapacitated

IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T IH0 D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incapacitated-, *incapacitated*, incapacitat, incapacitate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The agents were too incapacitated to pursue.ทำให้จนท. ไม่สามารถไล่ตามได้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Given that he is incapacitated and unable to discharge the duties of the office, we must proceed.จากการที่เขาขาดความสามารถ และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เราคงต้องดำเนินการ Strain (2011)
Right. Maybe he was incapacitated first.โอเค บางทีเขาอาจถูก ทำให้ต่อสู้ไม่ได้อย่างแรก Kame'e (2011)
Incapacitated 1600 people and left with evey secret we had.ตาย 1,600 คนและ ทิ้งให้อยู่กับความลับ evey เรามี. RED 2 (2013)
They'll be incapacitated from the desflurane in the ventilation system.พวกเขาจะหมดสภาพจากยาสลบเดสฟลูเรน ที่อยู่ในระบบระบายอากาศ Lady Killer (2013)
You're talking pretty tough your guys incapacitated which is good for youคุณกำลังพูดยากสวยพวกไร้ความสามารถของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ The Expendables 3 (2014)
Well, Lillian, there are still millions of people in the U.S. incapacitated in this way.แหม ลิเลียน ก็ยังมีคนเป็นล้าน ในสหรัฐอเมริกา ที่เคลื่อนไหวไม่ได้แบบนี้ Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incapacitatedHis accident incapacitated him for work.
incapacitatedHis injury incapacitated him for work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCAPACITATED IH2 N K AH0 P AE1 S IH0 T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapacitated (v) ˌɪnkəpˈæsɪtɛɪtɪd (i2 n k @ p a1 s i t ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arbeitsunfähig; erwerbsunfähig {adj}incapacitated (for work) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incapacitate \In`ca*pac"i*tate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Incapacitated}; p. pr. & vb. n. {Incapacitating}.] [Pref.
   in- not + capacitate.]
   [1913 Webster]
   1. To deprive of capacity or natural power; to disable; to
    render incapable or unfit; to disqualify; as, his age
    incapacitated him for war.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To deprive of legal or constitutional requisites, or
    of ability or competency for the performance of certain
    civil acts; to disqualify.
    [1913 Webster]
 
       It absolutely incapacitated them from holding rank,
       office, function, or property.    --Milman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incapacitated
   adj 1: lacking in or deprived of strength or power; "lying ill
       and helpless"; "helpless with laughter" [syn: {helpless},
       {incapacitated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top