ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maimed

M EY1 M D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maimed-, *maimed*, maim, maime
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maimed[ADJ] พิการ, See also: เสีย, Syn. injured, damaged

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barker was maimed for life... and Joe was sent to another prison.Barker ถูก maimed ชีวิต ... และโจถูกส่ง เข้าคุกอีก In the Name of the Father (1993)
I nearly maimed him for life.แล้ว พี่ไปเชิญเค้ามาตัดผมเหรอ? Betty's Baby Bump (2008)
It was nothing-- they maimed me over a freaking freckle!มันไม่มีอะไร! เป็นเพราะไอ้ "กระ" บ้านี่! Laryngitis (2010)
Wounded by guns, maimed by traps, poisoned.ถูกทำร้ายด้วยปืน กับดับ ยาพิษ Fur (2010)
Uh, was anyone ever killed or maimed in a war or... you know, some other violent thing?เคยมีคนถูกฆ่า หรือพิการจากสงครามไหมครับ หรือ... อันตรายอื่นๆน่ะครับ My Heart Will Go On (2011)
Except maybe when a McCoy gets maimed or killed.เว้นแต่ตอนที่พวกแม็คคอย พิการหรือถูกฆ่าตาย Episode #1.3 (2012)
The knife that maimed his ancestor.มีดที่ทำลายบรรพบุรุษของเขา Rise of the Villains: Scarification (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วน[ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
กุด[ADJ] maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIMED M EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maimed (v) mˈɛɪmd (m ei1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maim \Maim\ (m[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Maimed} (m[=a]md);p.
   pr. & vb. n. {Maiming}.] [OE. maimen, OF. mahaignier,
   mehaignier, meshaignier, cf. It. magagnare, LL. mahemiare,
   mahennare; perh. of Celtic origin; cf. Armor. mac'ha[~n]a to
   mutilate, m[=a]c'ha to crowd, press; or cf. OHG. mang[=o]n to
   lack, perh. akin to E. mangle to lacerate. Cf. {Mayhem}.]
   1. To deprive of the use of a limb, so as to render a person
    in fighting less able either to defend himself or to annoy
    his adversary.
    [1913 Webster]
 
       By the ancient law of England he that maimed any man
       whereby he lost any part of his body, was sentenced
       to lose the like part.        --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To mutilate; to cripple; to injure; to disable; to impair.
    [1913 Webster]
 
       My late maimed limbs lack wonted might. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       You maimed the jurisdiction of all bishops. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To mutilate; mangle; cripple.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maimed
   adj 1: having a part of the body crippled or disabled [syn:
       {maimed}, {mutilated}]
   n 1: people who are wounded; "they had to leave the wounded
      where they fell" [syn: {wounded}, {maimed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top