Search result for

rehabilitate

(33 entries)
(0.0582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rehabilitate-, *rehabilitate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rehabilitate[VT] ฟื้นฟูสุขภาพ, See also: ฟื้นฟูสมรรถภาพ, Syn. restore, revive
rehabilitate[VT] กู้ชื่อเสียง, See also: กอบกู้ฐานะ, Syn. restore one to favor
rehabilitate[VT] ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม, See also: ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์, Syn. reestablish, restitue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rehabilitate(ริฮะบิล'ลิเทท) vt. พักฟื้น,ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ,กู้ชื่อเสียง,กู้ฐานะ, See also: rehabilitation n. rehabilitative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- if you want to rehabilitate your fellow inmate, you need to sentence her to staying here with us.ถ้าคุณอยากจะฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัยของคุณที่นี่ คุณต้องลงโทษเธอโดยการให้เธออยู่กับเราต่อ Advanced Criminal Law (2009)
But, you know, this could help rehabilitate your image.นายรู้ไหมว่าสิ่งนี้จะช่วย กู้ภาพพจน์นายกลับมาได้ The Social Network (2010)
But Mark didn't want to rehabilitate anything.แต่มาร์คไม่ได้อยาก กู้ภาพลักษณ์อะไรเลย The Social Network (2010)
Mark resented that your clients thought that he needed to rehabilitate his image after Facemash.มาร์คไม่พอใจที่ลูกความคุณคิดว่า เขาต้องกู้ภาพลักษณ์ของเขา หลังจากเรื่องFacemash The Social Network (2010)
Artie, you know how our Glee Club assignment was to find a song with a bad reputation and rehabilitate it?อาร์ตี้ การบ้านเรา คือหาเพลงที่ชื่อเสียงแย่ และกอบกู้มันขึ้นใหม่ Bad Reputation (2010)
We can rehabilitate the remaining part of his leg after he's born, and we can fit him with a prosthesis.เราสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูขาส่วนที่เหลือได้ หลังจากเค้าเกิดมา และเราสามาถใส่ขาเทียมให้เค้าได้ Blink (2010)
All she had to do was write a few remorseful words in a juvenile detention center and she was pronounced rehabilitated.ส่วนที่เด็กต้องทำก็แค่เขียนข้อความสำนึกผิดสั้นๆ... และอเข้าทัณฑสถานเด็กเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูจิติใจ Confessions (2010)
A rehabilitated tiger shark was permanently released into the ocean this Saturday.ฉลามเสือที่พักฟื้น จะมีทำการปล่อยกลับคืนสู่มหาสมุทรในเสาร์นี้ The Predator in the Pool (2010)
Well, I'll bet there are quite a few church groups who would gladly give money to a squad who helped rehabilitate a girl who got pregnant and now speaks out for abstinence education while wearing a Cheerios!คือหนูแน่ใจว่า ต้องมีโบสถ์ที่ไหนสักแห่ง ที่จะยอมบริจาคเงิน ให้กับทีมที่ให้ช่วยเหลือ เด็กสาวที่เคยตั้งท้อง Audition (2010)
I've done everything I can to rehabilitate my image.หนูทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมา Never Been Kissed (2010)
I don't know how someone who kills his wife and daughter can be rehabilitated.ฉันไม่รู้ว่าคนที่ฆ่าภรรยา และลูกสาวของตัวเอง จะสามารถกลับตัวได้ยังไง 25 to Life (2010)
Anybody that can rehabilitate Mr. Thompson more than deserves this.ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณธอมสันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัด Tooth Fairy (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้นฟู[V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นฟูสภาพ[V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve   FR: rétablir

CMU English Pronouncing Dictionary
REHABILITATE    R IY2 HH AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T
REHABILITATE    R IY2 AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T
REHABILITATED    R IY2 HH AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T AH0 D
REHABILITATED    R IY2 AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rehabilitate    (v) (r ii2 @ b i1 l i t ei t)
rehabilitated    (v) (r ii2 @ b i1 l i t ei t i d)
rehabilitates    (v) (r ii2 @ b i1 l i t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄泉帰る[よみじがえる, yomijigaeru] (v4r,vi) (arch) (See 甦る・よみがえる・1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived [Add to Longdo]
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rehabilitate \Re`ha*bil"i*tate\ (r?`h?*b?l"?*t?t), v. t. [imp. &
   p. p. {Rehabilitated} (-t?`t?d); p. pr. & vb. n.
   {Rehabilitating}.] [Pref. re- re- + habilitate: cf. LL.
   rehabilitare, F. r['e]habiliter.]
   To invest or clothe again with some right, authority, or
   dignity; to restore to a former capacity; to reinstate; to
   qualify again; to restore, as a delinquent, to a former
   right, rank, or privilege lost or forfeited; -- a term of
   civil and canon law.
   [1913 Webster]
 
      Restoring and rehabilitating the party. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rehabilitate
   v 1: help to readapt, as to a former state of health or good
      repute; "The prisoner was successfully rehabilitated";
      "After a year in the mental clinic, the patient is now
      rehabilitated"
   2: reinstall politically; "Deng Xiao Ping was rehabilitated
     several times throughout his lifetime" [ant: {purge}]
   3: restore to a state of good condition or operation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top