ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

short

SH AO1 R T   
175 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -short-, *short*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
shortly (slang ) girl
See also: S. girl,

English-Thai: Longdo Dictionary
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
short[ADJ] ชั่วครู่, See also: ไม่นาน, ระยะสั้นๆ, Syn. short-term, short-lived, Ant. long
short[ADJ] สั้น, See also: ไม่ยาว, เตี้ย, Syn. low, skimpy, not tall, not long, Ant. long
short[ADJ] ขาด, See also: ไม่พอ, ไม่ถึง, ขาดแคลน, ขัดสน, น้อย, Syn. deficient, insufficient
short[ADJ] ย่อๆ, Syn. brief, concise
short[ADJ] เปราะบาง, See also: กรอบ, ซึ่งแตกหักง่าย
short[ADJ] ซึ่งโกรธง่าย, See also: ซึ่งถูกกระตุ้นให้โกรธได้ง่าย, ซึ่งไม่อดทน, Syn. short-tempered, sharp
short[ADV] อย่างกะทันหัน, See also: อย่างฉับพลัน, Syn. abruptly
short[ADV] โดยสังเขป, See also: โดยย่อๆ
short[ADV] อย่างไม่มีมารยาท, See also: อย่างหยาบกระด้าง
short[N] ตำแหน่งในทีมเบสบอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
short circuitn. (ไฟฟ้า) วงจรลัด
short-handed(ชอร์ท'แฮนดิด) adj. ขาดคน,ขาดกำลังคน,ขาดผู้ช่วยเหลือที่เพียงพอ, See also: short-handedness n.
short-lived(ชอร์ท'ลิฟดฺ) adj. มีอายุสั้น,สั้นมาก,ชั่วคราว., Syn. fleeting,ephemeral
short-rangeadj. มีระยะการยิงที่ใกล้,ระยะใกล้
short-run(ชอร์ท'รัน) adj. ระยะสั้น
short-termadj. ระยะสั้น,กินเวลาสั้น,ชั่วคราว
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
shortcut(ชอร์ท'คัท) n. ทางลัด,ทางที่เร็วขึ้น. adj. ใกล้ขึ้น,เร็วขึ้น,สั้นกว่า,ลัด

English-Thai: Nontri Dictionary
short(adj) สั้น,เตี้ย,น้อย,ห้วน,ใกล้,ไม่นาน,บอบบาง
SHORT short story(n) เรื่องสั้น
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
SHORT-short-lived(adj) มีอายุสั้น,ไม่ยืนนาน,ชั่วคราว
SHORT-short-winded(adj) กะทัดรัด,สั้น
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
shortcut(n) เส้นทางลัด
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
shorten(vt) ตัด,ทำให้สั้นลง,ย่อ,ทำให้เตี้ยลง,ลดขนาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
short ballotการลงคะแนนเลือกตั้งน้อยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
short bell branch jointรอยต่อเฉียงปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
short block; short engine; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short closingต่ำกว่าส่วนตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short coupletสัมผัสคู่สั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
short cyclingการทำงานเป็นรอบถี่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
short deliveryการส่งมอบขาดจำนวน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short divisionการหารสั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
short engine; short block; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short form of indemnityเอกสารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
short dressชุดกลางวันสำหรับสุภาพสตรี [การทูต]
Short filmsภาพยนตร์สั้น [TU Subject Heading]
Short saleการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง
การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจากคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง จึงขายไปก่อนที่ราคาปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภายหลัง โดยผู้ขายชอร์ตต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน และไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อเอาหลักทรัพย์ไปคืนแก่เจ้าของเดิม สำหรับกำไรหรือขาดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่าซื้อคืนในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตอนที่ขายหลังจากหักค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม [ตลาดทุน]
Short sellingการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง, การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง
การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจากคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง จึงขายไปก่อนที่ราคาปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภายหลัง โดยผู้ขายชอร์ตต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน และไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อเอาหลักทรัพย์ไปคืนแก่เจ้าของเดิม สำหรับกำไรหรือขาดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่าซื้อคืนในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตอนที่ขายหลังจากหักค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม [ตลาดทุน]
Short storiesเรื่องสั้น [TU Subject Heading]
Short stories, African (English)เรื่องสั้นแอฟริกัน (ภาษาอังกฤษ) [TU Subject Heading]
Short stories, Americanเรื่องสั้นอเมริกัน [TU Subject Heading]
Short stories, Arabicเรื่องสั้นอาหรับ [TU Subject Heading]
Short stories, Chineseเรื่องสั้นจีน [TU Subject Heading]
Short stories, Czechเรื่องสั้นเช็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
short hand (n) 1. quick way of taking notes: a fast method of writing, using symbols to represent letters, words, or phrases 2. shorter way of saying something: a shorter or quicker way of referring to something 3. system of e-mail symbols: the smileys, emoticons, abbreviations, and acronyms used in e-mail, chat rooms, instant messaging, and newsgroup postings
short of (phrase) ปราศจาก/ เว้นไว้แต่
short shorts (n) กางเกงขาสั้นที่สั้นจนแทบกุด , กางเกงขาสั้นแนวมอส
short-handed[ชอร์ท แฮนดด] (adj ) ขาดคนช่วยงาน, ขาดคนงาน,ขาดผู้ช่วย
shortening (n ) เป็นชื่อเรียกรวมๆของ semisolid 100% fat content product ซึ่งอาจผลิตมาจากไขมันสัตว์ ( lard ) หรือ น้ำมันพืชชนิดเติมไฮโดรเจน ( hydrogenated vegetable oil ) ก็ได้ ซึ่งจะมีสภาพเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องปฎิบัตการ ,ในงานเบเกอรี่ จะถูกเรียกว่า ชอท-นิ่ง โดยตรง ยกเว้นพวกที่ทำจาก Pure hydrogenated vegetable oil จะเรียกว่า เนยขาว ( White cheese )
shorthanded (adj ) ซึ่งขาดกำลังคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a short time, she would have been under morphia.อีกไม่ช้า หล่อนก็ต้องพึ่งมอร์ฟีน Rebecca (1940)
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
He should regain his strength in a very short time.เขาคงแข็งแรงขึ้น เร็วๆ นี้ล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So I lived my life alone, without anyone I could really talk to, until a short time ago.ผมเลยใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง โดยไม่มีใครที่ผมคุยด้วยจริง ๆได้เลย The Little Prince (1974)
You didn't say how short you wanted it.คุณไม่ได้บอกว่าสั้นเเค่ไหน Jaws (1975)
I've written many short stories.ฉันได้เขียนเรื่องสั้นหลาย I Spit on Your Grave (1978)
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ The Blues Brothers (1980)
But on a short trip I wouldn't spend too much time on the Indian question, Mr. Walker.แต่คุณอยู่แค่ไม่นาน อย่าเสียเวลาถามเรื่อง ของคนอินเดียมากนัก Gandhi (1982)
Our games were cut short and now we tried to resume them.เกมของเราถูกตัดสั้น และตอนนี้เราพยาย- ามที่จะดำเนินการต่อ Idemo dalje (1982)
Everything was In short supply, except hope.ทุกอย่างขาดตลาดยกเว้นความหวัง Idemo dalje (1982)
With a spoon on a short chain, so you don't lose even a drop of it.ด้วยช้อนบนโซ่สั้น, ดังนั้นคุณจะไม่สู- ญเสียแม้แต่หยดของมัน Idemo dalje (1982)
Can't condone it much myself, but it is a short haul.รับประกันไม่ได้ แต่ก็ประมาณนั้น The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shortA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
shortA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
shortAfter a short pursuit, the police caught him.
shortAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
shortA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
shortA good sailor only requires a short time to get his sea legs.
shortAh, we have run short of sugar.
shortA lunar month is shorter than a calendar month.
shortAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
shortAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
shortAn injury put the shortstop out of action.
shortAny translation, however good, will clearly fall short of the original.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะสั้น[ADJ] short-term, Ant. ระยะยาว, Thai definition: เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลาสั้น
ย่นเวลา[V] reduce time, See also: shorten time, Ant. ยืดเวลา, Example: ถ้าคุณไปทางลัดก็จะช่วยย่นเวลาได้มาก, Thai definition: ทำให้เสียเวลาน้อยลง
หนี้ระยะสั้น[N] floating debt, See also: short-term debt, Ant. หนี้ระยะยาว, Example: เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีไม่เพียงพอที่จะไปรับภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่
อย่างย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
เตี้ย[ADJ] short, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด, Thai definition: ที่มีรูปร่างต่ำกว่าปกติ
ย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
ย่นย่อ[V] shorten, See also: abbreviate, abridge, cut down, Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน, Example: เทคนิคนี้อาจจะช่วยย่นย่อเวลาในการประชุม
เรื่องสั้น[N] short story, Example: นอกจากการทำกิจการของบ้านเมืองแล้ว ท่านยังเอาใจใส่ในงานขีดเขียนอีกด้วย เช่น ทำหนังสือพิมพ์ เขียนเรื่องสั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: บันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายนวนิยาย แต่สั้นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเรื่องและตัวละครน้อย มักจบแบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบทิ้งให้คิดเป็นต้น
ล้มลุก[ADJ] short-lived, See also: annual, biennial, Example: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่มีอายุชั่วคราว, ไม่ยืนถาวร
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
อายุสั้น [adj.] (āyu san) EN: short-lived   
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชวเลข[n.] (chawalēk) EN: shorthand ; stenography   FR: sténographie [f]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit   FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit   
ชอร์ต[adj.] (chøt) EN: short   
ชอร์ตเทอม[adj.] (chøt thoēm) EN: short-term   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORT SH AO1 R T
SHORTT SH AO1 R T
SHORTS SH AO1 R T S
SHORTZ SH AO1 R T S
SHORTY SH AO1 R T IY0
SHORTS' SH AO1 R T S
SHORTEN SH AO1 R T AH0 N
SHORTLY SH AO1 R T L IY0
SHORTED SH AO1 R T IH0 D
SHORTER SH AO1 R T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
short (v) ʃˈɔːt (sh oo1 t)
shorts (v) ʃˈɔːts (sh oo1 t s)
shorted (v) ʃˈɔːtɪd (sh oo1 t i d)
shorten (v) ʃˈɔːtn (sh oo1 t n)
shorter (j) ʃˈɔːtər (sh oo1 t @ r)
shortly (a) ʃˈɔːtliː (sh oo1 t l ii)
shortage (n) ʃˈɔːtɪʤ (sh oo1 t i jh)
shortens (v) ʃˈɔːtnz (sh oo1 t n z)
shortest (j) ʃˈɔːtɪst (sh oo1 t i s t)
shorting (v) ʃˈɔːtɪŋ (sh oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, ] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity, #1,586 [Add to Longdo]
短期[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
短暂[duǎn zàn, ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, / ] short, #5,588 [Add to Longdo]
片刻[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, ] short period of time; a moment, #6,903 [Add to Longdo]
短缺[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, ] shortage, #8,293 [Add to Longdo]
小品[xiǎo pǐn, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˇ, ] short, simple literary or artistic creation; essay; skit, #10,226 [Add to Longdo]
空头[kōng tóu, ㄎㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] short (finance), #10,835 [Add to Longdo]
近视[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] shortsighted; nearsighted; myopia, #13,089 [Add to Longdo]
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]
[, ㄈㄚˊ, ] short of; tired, #19,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Güternahverkehr {m}short hauls [Add to Longdo]
Kurzarbeit {f}short time (works) [Add to Longdo]
Kurzform {f}short form; shortened form [Add to Longdo]
Kurzgeschichte {f} | Kurzgeschichten {pl}short story | short stories [Add to Longdo]
Kurzschlusssicherung {f} [electr.]short circuit fuse [Add to Longdo]
Kurzschlussstrom {m} [electr.]short circuit current [Add to Longdo]
Kurzstator-Linearmotor {m}short stator linear motor [Add to Longdo]
Kurztelegramm {n}short message [Add to Longdo]
Kurzurlaub {m}short holiday [Add to Longdo]
Kurzurlaub {m} [mil.]short leave [Add to Longdo]
Kurzwelle {f} | Kurzwellen {pl} | über Kurzwelle; auf Kurzwelleshort wave | short waves | on short wave [Add to Longdo]
Kurzzeitbetrieb {m}short time operation [Add to Longdo]
Magerton {m}short clay [Add to Longdo]
Mürbeteiggebäck {n}short bread [Add to Longdo]
Rumpfgeschäftsjahr {n}short fiscal year [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words [Add to Longdo]
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit) [Add to Longdo]
ショートカット[しょーとかっと, sho-tokatto] shortcut [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
短縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration [Add to Longdo]
短縮参照集合[たんしゅくさんしょうしゅうごう, tanshukusanshoushuugou] short reference set [Add to Longdo]
短縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration [Add to Longdo]
短縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string) [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Short \Short\, a. [Compar. {Shorter}; superl. {Shortest}.] [OE.
   short, schort, AS. scort, sceort; akin to OHG. scurz, Icel.
   skorta to be short of, to lack, and perhaps to E. shear, v.
   t. Cf. {Shirt}.]
   1. Not long; having brief length or linear extension; as, a
    short distance; a short piece of timber; a short flight.
    [1913 Webster]
 
       The bed is shorter than that a man can stretch
       himself on it.            --Isa. xxviii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Not extended in time; having very limited duration; not
    protracted; as, short breath.
    [1913 Webster]
 
       The life so short, the craft so long to learn.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To short absense I could yield.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Limited in quantity; inadequate; insufficient; scanty; as,
    a short supply of provisions, or of water.
    [1913 Webster]
 
   4. Insufficiently provided; inadequately supplied; scantily
    furnished; lacking; not coming up to a resonable, or the
    ordinary, standard; -- usually with of; as, to be short of
    money.
    [1913 Webster]
 
       We shall be short in our provision.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Deficient; defective; imperfect; not coming up, as to a
    measure or standard; as, an account which is short of the
    trith.
    [1913 Webster]
 
   6. Not distant in time; near at hand.
    [1913 Webster]
 
       Marinell was sore offended
       That his departure thence should be so short.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He commanded those who were appointed to attend him
       to be ready by a short day.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   7. Limited in intellectual power or grasp; not comprehensive;
    narrow; not tenacious, as memory.
    [1913 Webster]
 
       Their own short understandings reach
       No farther than the present.     --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   8. Less important, efficaceous, or powerful; not equal or
    equivalent; less (than); -- with of.
    [1913 Webster]
 
       Hardly anything short of an invasion could rouse
       them again to war.          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   9. Abrupt; brief; pointed; petulant; as, he gave a short
    answer to the question.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cookery) Breaking or crumbling readily in the mouth;
     crisp; as, short pastry.
     [1913 Webster]
 
   11. (Metal) Brittle.
     [1913 Webster]
 
   Note: Metals that are brittle when hot are called ?ot-short;
      as, cast iron may be hot-short, owing to the presence
      of sulphur. Those that are brittle when cold are called
      cold-short; as, cast iron may be cold-short, on account
      of the presence of phosphorus.
      [1913 Webster]
 
   12. (Stock Exchange) Engaging or engaged to deliver what is
     not possessed; as, short contracts; to be short of stock.
     See The shorts, under {Short}, n., and To sell short,
     under {Short}, adv.
     [1913 Webster]
 
   Note: In mercantile transactions, a note or bill is sometimes
      made payable at short sight, that is, in a little time
      after being presented to the payer.
      [1913 Webster]
 
   13. (Phon.) Not prolonged, or relatively less prolonged, in
     utterance; -- opposed to {long}, and applied to vowels or
     to syllables. In English, the long and short of the same
     letter are not, in most cases, the long and short of the
     same sound; thus, the i in ill is the short sound, not of
     i in isle, but of ee in eel, and the e in pet is the
     short sound of a in pate, etc. See {Quantity}, and Guide
     to Pronunciation, [sect][sect]22, 30.
     [1913 Webster]
 
   Note: Short is much used with participles to form numerous
      self-explaining compounds; as, short-armed,
      short-billed, short-fingered, short-haired,
      short-necked, short-sleeved, short-tailed,
      short-winged, short-wooled, etc.
      [1913 Webster]
 
   {At short notice}, in a brief time; promptly.
 
   {Short rib} (Anat.), one of the false ribs.
 
   {Short suit} (Whist), any suit having only three cards, or
    less than three. --R. A. Proctor.
 
   {To come short}, {To cut short}, {To fall short}, etc. See
    under {Come}, {Cut}, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Short \Short\, v. t. [AS. sceortian.]
   To shorten. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Short \Short\, v. i.
   To fail; to decrease. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Short \Short\, n.
   1. A summary account.
    [1913 Webster]
 
       The short and the long is, our play is preferred.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The part of milled grain sifted out which is next
    finer than the bran.
    [1913 Webster]
 
       The first remove above bran is shorts. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Short, inferior hemp.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Breeches; shortclothes. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. (Phonetics) A short sound, syllable, or vowel.
    [1913 Webster]
 
       If we compare the nearest conventional shorts and
       longs in English, as in "bit" and "beat," "not" and
       "naught," we find that the short vowels are
       generally wide, the long narrow, besides being
       generally diphthongic as well. Hence, originally
       short vowels can be lengthened and yet kept quite
       distinct from the original longs.   --H. Sweet.
    [1913 Webster]
 
   {In short}, in few words; in brief; briefly.
 
   {The long and the short}, the whole; a brief summing up.
 
   {The shorts} (Stock Exchange), those who are unsupplied with
    stocks which they contracted to deliver.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Short \Short\, adv.
   In a short manner; briefly; limitedly; abruptly; quickly; as,
   to stop short in one's course; to turn short.
   [1913 Webster]
 
      He was taken up very short, and adjudged corrigible for
      such presumptuous language.       --Howell.
   [1913 Webster]
 
   {To sell short} (Stock Exchange), to sell, for future
    delivery, what the party selling does not own, but hopes
    to buy at a lower rate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 short
   adv 1: quickly and without warning; "he stopped suddenly" [syn:
       {abruptly}, {suddenly}, {short}, {dead}]
   2: without possessing something at the time it is contractually
     sold; "he made his fortune by selling short just before the
     crash"
   3: clean across; "the car's axle snapped short"
   4: at some point or distance before a goal is reached; "he fell
     short of our expectations"
   5: so as to interrupt; "She took him up short before he could
     continue"
   6: at a disadvantage; "I was caught short" [syn: {short},
     {unawares}]
   7: in a curt, abrupt and discourteous manner; "he told me curtly
     to get on with it"; "he talked short with everyone"; "he said
     shortly that he didn't like it" [syn: {curtly}, {short},
     {shortly}]
   adj 1: primarily temporal sense; indicating or being or seeming
       to be limited in duration; "a short life"; "a short
       flight"; "a short holiday"; "a short story"; "only a few
       short months" [ant: {long}]
   2: (primarily spatial sense) having little length or lacking in
     length; "short skirts"; "short hair"; "the board was a foot
     short"; "a short toss" [ant: {long}]
   3: low in stature; not tall; "he was short and stocky"; "short
     in stature"; "a short smokestack"; "a little man" [syn:
     {short}, {little}] [ant: {tall}]
   4: not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a
     poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is
     in short supply"; "short on experience" [syn: {inadequate},
     {poor}, {short}]
   5: (of memory) deficient in retentiveness or range; "a short
     memory" [syn: {unretentive}, {forgetful}, {short}] [ant:
     {long}, {recollective}, {retentive}, {tenacious}]
   6: not holding securities or commodities that one sells in
     expectation of a fall in prices; "a short sale"; "short in
     cotton" [ant: {long}]
   7: of speech sounds or syllables of relatively short duration;
     "the English vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot',
     putt' are short" [ant: {long}]
   8: less than the correct or legal or full amount often
     deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar";
     "regularly gives short weight" [syn: {light}, {scant(p)},
     {short}]
   9: lacking foresight or scope; "a short view of the problem";
     "shortsighted policies"; "shortsighted critics derided the
     plan"; "myopic thinking" [syn: {short}, {shortsighted},
     {unforesightful}, {myopic}]
   10: tending to crumble or break into flakes due to a large
     amount of shortening; "shortbread is a short crumbly
     cookie"; "a short flaky pie crust"
   11: marked by rude or peremptory shortness; "try to cultivate a
     less brusque manner"; "a curt reply"; "the salesgirl was
     very short with him" [syn: {brusque}, {brusk}, {curt},
     {short(p)}]
   n 1: the location on a baseball field where the shortstop is
      stationed
   2: accidental contact between two points in an electric circuit
     that have a potential difference [syn: {short circuit},
     {short}]
   3: the fielding position of the player on a baseball team who is
     stationed between second and third base [syn: {shortstop},
     {short}]
   v 1: cheat someone by not returning him enough money [syn:
      {short-change}, {short}]
   2: create a short circuit in [syn: {short-circuit}, {short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top