ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

septate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -septate-, *septate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
septate[ADJ] ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
septate-มีผนังกั้น, -แบ่งโดยผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septateมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septate fibreเส้นใยมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Septate \Sep"tate\, a. [L. septum, saeptum, partition.]
   Divided by partition or partitions; having septa; as, a
   septate pod or shell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 septate
   adj 1: of or relating to a septum [syn: {septal}, {septate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top