ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bother

B AA1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bother-, *bother*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bother(vt) ทำให้ตัวเองยุ่งยาก
bother(n) ตัวก่อปัญหา, See also: ตัวปัญหา, Syn. trouble
bother(vt) ทำให้เกิดปัญหา, See also: ทำให้ยุ่งยาก, Syn. annoy
bother(n) การรบกวน, Syn. nuisance
bothered(vt) เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
bothersome(adj) ที่รบกวน, Syn. troublesome
bother with(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about
bother about(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother with
bother one's head about(idm) ทำให้กังวลเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bother(บอธ'เธอะ) { bothered, bothering, bothers } vt. รบกวน, ทำให้งง, ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ, คนที่น่ารำคาญ, งาน, ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก, ยุ่ง, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, Syn. annoying

English-Thai: Nontri Dictionary
bother(n) สิ่งรบกวน, ความรำคาญ, ความน่าเบื่อ
bother(vt) ก่อกวน, รบกวน, ทำให้รำคาญ, ยุ่ง, เอาธุระ
bothersome(adj) น่าเบื่อ, น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have to bother you again.ผมขอรบกวนอีกรอบนะครับ The Great Dictator (1940)
- Father! - Don't bother me now, Pinocchio!ไม่รำคาญฉันตอนนี้ ปิโนคี โอ! Pinocchio (1940)
You needn't bother with them all at once.เเต่ไม่จําเป็นต้องเรียกเต็มยศ เรียกสั้นๆ ว่า "เเม็กซิม" ก็ได้ Rebecca (1940)
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง Rebecca (1940)
Does this bother you?เหม็นควันรึครับ Rebecca (1940)
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า... Rebecca (1940)
If it's any of your business, I was rubbing it because it bothers me a little.If it's any of your business, I was rubbing it because it bothers me a little. 12 Angry Men (1957)
But don't bother him. Come right back.- อย่าไปกวนเขาล่ะ รีบกลับมา Jaws (1975)
I told him. Doesn't seem to bother him.ผมบอกเขา ท่าทางเขาไม่สนอะไร Oh, God! (1977)
I'm sorry to bother you.ขอโทษที่รบกวนคุณ. Suspiria (1977)
With an epitaph on it that nobody gonna bother to read.ที่ไม่มีใครบ้าเอาไปอ่าน Day of the Dead (1985)
he says we needn't bother whispering.- เขาว่า เราไม่จำเป็นต้องกระซิบ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botherAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
botherAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
botherCan I bother you for something?
botherChildren often bother their parents.
botherDo not bother to come to my home.
botherDon't bother about my lunch. I'll eat out.
botherDon't bother coming in this rain.
botherDon't bother me with such foolish questions.
botherDon't bother me with such trifles.
botherDon't bother to answer this letter.
botherDon't bother to call me.
botherDon't bother to call on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามตื๊อ(v) pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai Definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
กวนใจ(v) disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai Definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้องใจ[khǿngjai] (v) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth)
ความรำคาญ[khwām ramkhān] (n) EN: annoyance ; irritation ; bother  FR: ennui [ m ]
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[kūan ōi] (v) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother
ไม่ถือสา[mai theūsā] (v, exp) EN: not to mind ; not to be bothered by (sth) ; be alright
น่ารำคาญ[nāramkhān] (adj) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome  FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
เป็นกังวล[pen kangwon] (v) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry  FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[pen thuk] (v, exp) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry  FR: être malheureux
รำคาญ[ramkhān] (v, exp) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored  FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOTHER B AA1 DH ER0
BOTHERS B AA1 DH ER0 Z
BOTHERED B AA1 DH ER0 D
BOTHERING B AA1 DH ER0 IH0 NG
BOTHERSOME B AA1 DH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bother (v) bˈɒðər (b o1 dh @ r)
bothers (v) bˈɒðəz (b o1 dh @ z)
bothered (v) bˈɒðəd (b o1 dh @ d)
bothering (v) bˈɒðərɪŋ (b o1 dh @ r i ng)
bothersome (j) bˈɒðəsəm (b o1 dh @ s @ m)
botheration (uh) bˌɒðərˈɛɪʃən (b o2 dh @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦扰[fán rǎo, ㄈㄢˊ ㄖㄠˇ, / ] bother, #52,124 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n, adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
しんどい[shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]
寒がる[さむがる, samugaru] (v5r, vi) (See がる, 寒い) to be bothered by coldness; to complain about the cold [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp, vi, v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
苦になる[くになる, kuninaru] (exp, v5r) to be bothered (by something); to suffer [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u, vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u, vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1, vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bother \Both"er\, v. i.
   To feel care or anxiety; to make or take trouble; to be
   troublesome.
   [1913 Webster]
 
      Without bothering about it.       --H. James.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bother \Both"er\, n.
   One who, or that which, bothers; state of perplexity or
   annoyance; embarrassment; worry; disturbance; petty trouble;
   as, to be in a bother.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bother \Both"er\, v. t. [imp. & p. p. {Bothered} (?); p. pr. &
   vb. n. {Bothering}.] [Cf. Ir. buaidhirt trouble, buaidhrim I
   vex.]
   To annoy; to trouble; to worry; to perplex. See {Pother}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The imperative is sometimes used as an exclamation
      mildly imprecatory.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bother
   n 1: an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss";
      "they had labor trouble"; "a spot of bother" [syn: {fuss},
      {trouble}, {bother}, {hassle}]
   2: something or someone that causes trouble; a source of
     unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a
     dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's
     an infliction" [syn: {annoyance}, {bother}, {botheration},
     {pain}, {infliction}, {pain in the neck}, {pain in the ass}]
   v 1: take the trouble to do something; concern oneself; "He did
      not trouble to call his mother on her birthday"; "Don't
      bother, please" [syn: {trouble oneself}, {trouble},
      {bother}, {inconvenience oneself}]
   2: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations;
     "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It
     irritates me that she never closes the door after she leaves"
     [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at},
     {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
     {chafe}, {devil}]
   3: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
     you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
     {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]
   4: intrude or enter uninvited; "Don't bother the professor while
     she is grading term papers"
   5: make nervous or agitated; "The mere thought of her bothered
     him and made his heart beat faster"
   6: make confused or perplexed or puzzled

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top