ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curtail

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtail-, *curtail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtail(vt) ย่อ, See also: ตัดให้สั้น, Syn. shorten, diminish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtail(เคอร์เทล') { curtailed, curtailing, curtails } vt. ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด, See also: curtailer, curtailment n., Syn. reduce

English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง, ตัดทอน, กำจัด, ย่อ, ทำให้สั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curtailWe can say that there's not a clear winner in terms of a policy to curtail medical expenses and benefits.
curtailWorking healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
curtail
curtails
curtailed
curtailing
curtailment
curtailments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtail
curtails
curtailed
curtailing
curtailment
curtailments

Japanese-English: EDICT Dictionary
削減[さくげん, sakugen] (n, vs) cut; reduction; curtailment; (P) #5,899 [Add to Longdo]
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n, vs, adj-no) reduction; curtailment; (P) #6,202 [Add to Longdo]
抑制[よくせい, yokusei] (n, vs, adj-no) control; restraint; suppression; constraint; curtailment; inhibition; check; curb; (P) #6,696 [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r, vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) #19,494 [Add to Longdo]
間引き運転[まびきうんてん, mabikiunten] (n) curtailed transit schedule [Add to Longdo]
間引く[まびく, mabiku] (v5k, vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule [Add to Longdo]
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n, adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail [Add to Longdo]
歯止め[はどめ, hadome] (n, vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curtail \Cur"tail\ (k?r"t?l), n.
   The scroll termination of any architectural member, as of a
   step, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curtail \Cur*tail"\ (k[u^]r*t[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Curtailed} (-t[=a]ld"); p. pr. & vb. n. {Curtailing}.] [See
   {Curtal}.]
   To cut off the end or tail, or any part, of; to shorten; to
   abridge; to diminish; to reduce.
   [1913 Webster]
 
      I, that am curtailed of this fair proportion. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Our incomes have been curtailed; his salary has been
      doubled.                 --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curtail
   v 1: place restrictions on; "curtail drinking in school" [syn:
      {restrict}, {curtail}, {curb}, {cut back}]
   2: terminate or abbreviate before its intended or proper end or
     its full extent; "My speech was cut short"; "Personal freedom
     is curtailed in many countries" [syn: {clip}, {curtail}, {cut
     short}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top