Search result for

blink

(83 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blink-, *blink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blink[VI] กะพริบตา, Syn. wink
blink[VT] กระพริบตาเพื่อเอาบางสิ่งออกมา, See also: กะพริบไล่น้ำตา
blink[N] การกะพริบตา
blinker[N] ผู้กระพริบตา
blinker[N] สัญญาณบอกเหตุ
blink at[PHRV] ประหลาดใจกับ (คำไม่เป็นทางการ)
blinking[ADJ] ซึ่งกระพริบตา
blinkered[ADJ] ซึ่งมีใจคับแคบ, Syn. narrow-minded
blink away[PHRV] กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป, Syn. wink away, wink back
blink back[PHRV] กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป, Syn. wink away, wink back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
blink(vi) กะพริบตา,ขยิบตา,หลิ่วตา
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blink reflexรีเฟล็กซ์กะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think he even blinked.ฉันไม่คิดว่าเขาจะหายไปได้ New Haven Can Wait (2008)
If you can hear me, blink.ถ้าคุณได้ยินฉัน กระพริบตาด้วย The Itch (2008)
Don't think so. She keeps on blinking.อย่าคิดอย่างนั้น เธอยังสดใสอยู่ Dying Changes Everything (2008)
Anxiety, stroke, Tourette's could all cause eye blinking.Anxiety, stroke, Tourette'sสามารถทำให้ตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
It'd explain bradycardia and blinking.ก็อธิบายถึงbradycardiaและตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
Peptostreptococcus could explain the blinking and...Peptostreptococcus อธิบายเรื่องตากระตุกได้ Dying Changes Everything (2008)
It's amyloidosis. That would explain the blinking and the low heart rate.เรียกว่า อะมัยลอยโดซิส การกระพริบตาและทำให้หัวใจเต้นช้าลง Dying Changes Everything (2008)
10 years has passed in a blink of the eyes.10 ปีผ่านไป พริบตาเดียว Iljimae (2008)
A show of force might make Juma blink.การแสดงแสนยานุภาพอาจทำให้จูม่าสะดุ้งได้บ้าง 24: Redemption (2008)
If this is Hef, blink once. If it isn't Hef, blink twice.ถ้าคุณคือเฮฟขยิบตาทีนึง ถ้าไม่ใช่ขอสองที The House Bunny (2008)
Did you blink?คุณกระพริบตาหรอ? The House Bunny (2008)
Blink, activated.เข้าสู่การบังคับเต็มตัว Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blinkI blinked in amazement at the unexpected development.
blinkIn the blink of an eye the tennis-ball-sized dumpling had disappeared.
blinkLittle lights were blinking on and off in the distance.
blinkShe blinked to stop the tears.
blinkThe plane went out of sight in a blink.
blinkThe police usually blink at cars parked here.
blinkThe TV is on the blink.
blinkYou had better blink at his eccentricities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะพริบตา[V] blink, See also: wink, Example: ฉันถูกเขาจ้องมองโดยไม่กะพริบตา
กะปริบ[V] wink, See also: blink, Syn. กะพริบ, Example: หล่อนกะปริบตาให้เขา, Count unit: ครั้ง
กะพริบ[V] blink, See also: wink, Example: คนขับรถกะพริบไฟหน้ารถเพื่อป็นการเตือนไม่ให้แซงขึ้นมา, Thai definition: เปิดและปิดโดยเร็ว
กะพริบ[V] wink, See also: blink, twinkle, Syn. ขยิบ, พริบ, Example: ไฟที่ประดับตามต้นไม้เป็นรายทางกระพริบแสงสว่างเรืองรองไปทั่ว, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปิดแล้วเปิดโดยเร็ว
กะพริบตา[V] blink, See also: wink, twinkle, Syn. ขยิบตา, พริบตา, Example: เด็กน้อยกระพริบตาหลายครั้งเพราะแสงแฟลชที่ใช้ถ่ายรูปเข้าตา, Count unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle   FR: cligner ; clignoter
กะพริบตา[v. exp.] (kaphrip tā) EN: blink   
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes   FR: cligner de l'oeil
กระพริบ[v.] (kraphrip) EN: blink   FR: clignoter ; cligner
กระพริบตา[v. exp.] (kraphrip tā) EN: blink   FR: cligner (de l'oeil)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINK    B L IH1 NG K
BLINKS    B L IH1 NG K S
BLINKED    B L IH1 NG K T
BLINKING    B L IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blink    (v) (b l i1 ng k)
blinks    (v) (b l i1 ng k s)
blinked    (v) (b l i1 ng k t)
blinkers    (n) (b l i1 ng k @ z)
blinking    (v) (b l i1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinkeinrichtung {f} (im Bildschirm)flasher [Add to Longdo]
Blinker {m} [auto]indicator [Add to Longdo]
Blinkfeuer {n}intermittent light [Add to Longdo]
Blinkkomparator {m} [astron.]blink comparator [Add to Longdo]
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light [Add to Longdo]
blinken; aufblinken | blinkend; aufblinkend | geblinkt; aufgeblinktto blink | blinking | blinked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit [Add to Longdo]
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
ぱちくり[, pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
ブリキング[, burikingu] (n) {comp} blinking [Add to Longdo]
ブリンカー[, burinka-] (n) blinker(s) (e.g. on a horse) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piē, ㄆㄧㄝ, ] blink; glance, #15,926 [Add to Longdo]
眼罩[yǎn zhào, ㄧㄢˇ ㄓㄠˋ, ] blinkers (on horse), #40,384 [Add to Longdo]
霎眼[shà yǎn, ㄕㄚˋ ㄧㄢˇ, ] blink; in an instant, #110,563 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリキング[ぶりきんぐ, burikingu] blinking [Add to Longdo]
ブリンク[ぶりんく, burinku] blink [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker [Add to Longdo]
明滅[めいめつ, meimetsu] blinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blink \Blink\ (bl[i^][ng]k), v. i. [imp. & p. p. {Blinked}
   (bl[i^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Blinking}.] [OE. blenken;
   akin to dan. blinke, Sw. blinka, G. blinken to shine, glance,
   wink, twinkle, D. blinken to shine; and prob. to D. blikken
   to glance, twinkle, G. blicken to look, glance, AS.
   bl[imac]can to shine, E. bleak. [root]98. See {Bleak}; cf.
   1st {Blench}.]
   [1913 Webster]
   1. To wink; to twinkle with, or as with, the eye.
    [1913 Webster]
 
       One eye was blinking, and one leg was lame. --Pope
    [1913 Webster]
 
   2. To see with the eyes half shut, or indistinctly and with
    frequent winking, as a person with weak eyes.
    [1913 Webster]
 
       Show me thy chink, to blink through with mine eyne.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To shine, esp. with intermittent light; to twinkle; to
    flicker; to glimmer, as a lamp.
    [1913 Webster]
 
       The dew was falling fast, the stars began to blink.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       The sun blinked fair on pool and stream . --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn slightly sour, as beer, mild, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blink \Blink\, v. t.
   1. To shut out of sight; to avoid, or purposely evade; to
    shirk; as, to blink the question.
    [1913 Webster]
 
   2. To trick; to deceive. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blink \Blink\, n. [OE. blink. See {Blink}, v. i. ]
   1. A glimpse or glance.
    [1913 Webster]
 
       This is the first blink that ever I had of him.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Gleam; glimmer; sparkle. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Not a blink of light was there.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) The dazzling whiteness about the horizon caused by
    the reflection of light from fields of ice at sea; ice
    blink.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. [Cf. {Blencher}.] (Sporting) Boughs cast where deer
    are to pass, to turn or check them. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blink
   n 1: a reflex that closes and opens the eyes rapidly [syn:
      {blink}, {eye blink}, {blinking}, {wink}, {winking},
      {nictitation}, {nictation}]
   v 1: briefly shut the eyes; "The TV announcer never seems to
      blink" [syn: {blink}, {wink}, {nictitate}, {nictate}]
   2: force to go away by blinking; "blink away tears" [syn:
     {wink}, {blink}, {blink away}]
   3: gleam or glow intermittently; "The lights were flashing"
     [syn: {flash}, {blink}, {wink}, {twinkle}, {winkle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top