ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trouble

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/T R AH1 B AH0 L//trˈʌbl/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trouble-, *trouble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trouble(n) ปัญหา
trouble(n) ความกังวลใจ
trouble(n) อุปสรรค, See also: ความลำบาก
trouble(n) ความทุกข์ยาก, See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
trouble(n) ีการตั้งท้องโดยไม่ต้องการ
trouble(vt) รบกวน, See also: ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน
trouble(vt) ทำให้ไม่สบายใจ, See also: ทำให้กังวล
troublesome(adj) ยากลำบาก
troublesome(adj) ้เป็นปัญหา
troublesome(adj) ไม่สะดวกสบาย, See also: ไม่สะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก, ความยากลำบาก, การรบกวน, สิ่งรบกวน, อุปสรรค, ความเป็นทุกข์, ความเจ็บปวด, ความขัดแย้ง, ความไม่สบาย vt. รบกวน, ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้เป็นทุกข์, ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก, ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
trouble shooterผู้แก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาหมายถึงผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะค่อย ๆ หาจุดบกพร่องไปทีละเรื่อง มีความหมายคล้าย ๆ debug ในเรื่องของซอฟต์แวร์
trouble watern. สถานการณ์ที่ยุ่งยาก, เวลาที่ยุ่งยาก
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก, เป็นทุกข์, เป็นภาระ, วุ่นวาย, น่ารำคาญ, หนักใจ
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก, ผู้ก่อความยุ่งยาก, ผู้ก่อกวน
troubleshooter(ทรับ'เบิลชุทเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา, ช่างซ่อม, ช่างซ่อมเครื่องจักร, มือแก้ปัญหา., Syn. mischief-shooter
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก, สร้างปัญหา, ก่อกวน, ขี้กวน, รบกวน, น่ารำคาญ, ยุ่งยาก, เป็นภาระ, เป็นทุกข์, เจ็บปวด

English-Thai: Nontri Dictionary
trouble(n) ความเดือดร้อน, การรบกวน, ความยุ่งยาก
trouble(vt) ทำให้เดือดร้อน, ทำให้เป็นทุกข์, รบกวน
troublesome(adj) รบกวน, ซึ่งทำให้ลำบาก, น่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trouble shootingการหาเหตุแก้ไขข้อขัดข้อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหา, Example: การพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป The Great Dictator (1940)
- That's just the trouble with the world today, you see?นั่นเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับโลก วันนี้ Pinocchio (1940)
When you get in trouble and you don't know right from wrongเมื่อคุณได้รับในปัญหา และคุณไม่ทราบว่าถูกต้องจาก การที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร Rebecca (1940)
- Still having trouble with your teeth?- ยังปวดฟันอยู่อีกรึ Rebecca (1940)
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ Rebecca (1940)
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม Rebecca (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
You know, my dear, the trouble with us intellectuals is that we have responsibilities and no power.คุณรู้มั้ย ปัญหาไม่อยู่ที่ความฉลาด อยู่ที่เรามีความรับผิดชอบ เเต่ไร้ซึ่งอํานาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-He's probably in trouble again.- เขาอาจจะมีปัญหาอีกครั้ง The Godfather (1972)
-I'm going to make trouble for you!- ฉันจะสร้างปัญหาสำหรับคุณ! The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troubleAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
troubleAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
troubleAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
troubleAll my troubles came to nothing.
troubleA lot of troubles preyed upon his mind.
troubleAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
troubleA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
troubleAnd she is always a troublemaker.
troubleAnyone who criticizes him is asking for trouble.
troubleA poor rice harvest will get us into real trouble.
troubleA prompt action prevents troubles in the future.
troubleAre you trying to fish in troubled waters?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน(n) disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
ความยุ่งยาก(n) trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai Definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
ผู้ก่อเหตุ(n) troublemaker, Syn. ผู้ทำ, Example: บ้านเมืองมีบทลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ก่อเหตุ ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่ทำให้เกิดเค้ามูลหรือเรื่องต่างๆ ขึ้น ( ใช้ในทางที่ไม่ดี ี)
คับขัน(adj) critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai Definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
คับแค้น(adv) distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
ความโหด(n) difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ตัวปัญหา(n) problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Syn. ปัญหา, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ตัวแสบ(n) trouble maker, Example: เจ้าตัวแสบถูกนำไปขังไว้ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมดื้อรั้นเกเร ก้าวร้าว เป็นที่ระอาแก่ผู้อื่น
ตัวปัญหา(n) problem, See also: trouble, question, riddle, puzzle, Example: พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข
ตัวแสบ(n) trouble maker, Example: เขาอาจเปิดฉากรบอย่างเปิดเผยทำตัวเป็นกบฏเป็นตัวแสบ, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมดื้อรั้นเกเร ก้าวร้าว เป็นที่ระอาแก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [ f ] ; désordres [ mpl ] ; troubles [ mpl ] ; insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; soulèvement [ m ] ; grande confusion [ f ]
จุดชนวน[jut chanūan] (v, exp) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: troubleshooting
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ข้อขัดข้อง[khø khatkhøng] (n, exp) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems  FR: objection [ f ]
ขวนขวาย[khūankhwāi] (v) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way  FR: essayer ; faire son possible
ขวย[khūay] (adj) FR: confus ; troublé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trouble
troubled
troubles
troublesome
troublefield
troublemaker
troubleshoot
troublemakers
troubleshoots
troubleshooter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trouble
troubled
troubles
troublesome
troublemaker
troublemakers
troubleshooter
troubleshooters

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻烦[má fan, ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙,   /  ] trouble; troublesome #2,531 [Add to Longdo]
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ,   /  ] trouble; problem #3,389 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] trouble; a disturbance; a rumpus #7,263 [Add to Longdo]
肇事者[zhào shì zhě, ㄓㄠˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ,   ] troublemaker #22,079 [Add to Longdo]
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙,   /  ] trouble; difficulty; problem #23,567 [Add to Longdo]
费事[fèi shì, ㄈㄟˋ ㄕˋ,   /  ] troublesome #34,430 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] troubled; vexed #318,459 [Add to Longdo]
捣蛋鬼[dǎo dàn guǐ, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄟˇ,    /   ] trouble-maker [Add to Longdo]
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ,  ] troublesome; bothersome [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger { m }; Sorge { f } | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Krisenherd { m }; Brandherd { m }; Unruheherd { m }trouble spot [Add to Longdo]
Mühe { f } | Mühen { pl }; Schwierigkeiten { pl } | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Schwierigkeiten { pl }; Schwierigkeit { f }; Problem { n } | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Störungsmeldung { f }trouble report [Add to Longdo]
Störungssucher { m }trouble shooter [Add to Longdo]
Unruhestifter { m } | Unruhestifter { pl }trouble maker | trouble makers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) #1,126 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na, n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) #3,507 [Add to Longdo]
迷惑[めいわく, meiwaku] (adj-na, n) (See ご迷惑) trouble; bother; annoyance; (P) #4,099 [Add to Longdo]
紛争[ふんそう, funsou] (n, vs, adj-no) dispute; trouble; strife; (P) #4,688 [Add to Longdo]
トラブル[toraburu] (n) trouble; (P) #4,706 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trouble \Trou"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Troubled}; p. pr. & vb.
   n. {Troubling}.] [F. troubler, OF. trobler, trubler,
   tourbler,fr. (assumed) LL. turbulare, L. turbare to
   disorderly group, a little crowd; both from turba a disorder,
   tumult, crowd; akin to Gr. ?, and perhaps to E. thorp; cf.
   Skr. tvar, tur,o hasten. Cf. {Turbid}.]
   1. To put into confused motion; to disturb; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       An angel went down at a certain season into the
       pool, and troubled the water.     --John v. 4.
    [1913 Webster]
 
       God looking forth will trouble all his host.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb; to perplex; to afflict; to distress; to
    grieve; to fret; to annoy; to vex.
    [1913 Webster]
 
       Now is my soul troubled.       --John xii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Take the boy to you; he so troubles me
       'T is past enduring.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Never trouble yourself about those faults which age
       will cure.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To give occasion for labor to; -- used in polite
    phraseology; as, I will not trouble you to deliver the
    letter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disturb; perplex; afflict; distress; grieve; harass;
     annoy; tease; vex; molest.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trouble \Trou"ble\, a.
   Troubled; dark; gloomy. [Obs.] "With full trouble cheer."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trouble \Trou"ble\, n. [F. trouble, OF. troble, truble. See
   {Trouble}, v. t.]
   1. The state of being troubled; disturbance; agitation;
    uneasiness; vexation; calamity.
    [1913 Webster]
 
       Lest the fiend . . . some new trouble raise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Foul whisperings are abroad; unnatural deeds
       Do breed unnatural troubles.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which gives disturbance, annoyance, or vexation; that
    which afflicts.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A fault or interruption in a stratum.
    [1913 Webster]
 
   {To get into trouble}, to get into difficulty or danger.
    [Colloq.]
 
   {To take the trouble}, to be at the pains; to exert one's
    self; to give one's self inconvenience.
    [1913 Webster]
 
       She never took the trouble to close them. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Affliction; disturbance; perplexity; annoyance;
     molestation; vexation; inconvenience; calamity;
     misfortune; adversity; embarrassment; anxiety; sorrow;
     misery.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trouble
   n 1: a source of difficulty; "one trouble after another delayed
      the job"; "what's the problem?" [syn: {trouble}, {problem}]
   2: an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss"; "they
     had labor trouble"; "a spot of bother" [syn: {fuss},
     {trouble}, {bother}, {hassle}]
   3: an event causing distress or pain; "what is the trouble?";
     "heart trouble"
   4: an effort that is inconvenient; "I went to a lot of trouble";
     "he won without any trouble"; "had difficulty walking";
     "finished the test only with great difficulty" [syn:
     {trouble}, {difficulty}]
   5: a strong feeling of anxiety; "his worry over the prospect of
     being fired"; "it is not work but worry that kills"; "he
     wanted to die and end his troubles" [syn: {worry}, {trouble}]
   6: an unwanted pregnancy; "he got several girls in trouble"
   v 1: move deeply; "This book upset me"; "A troubling thought"
      [syn: {disturb}, {upset}, {trouble}]
   2: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
     you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
     {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]
   3: disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or
     alarmed; "She was rather perturbed by the news that her
     father was seriously ill" [syn: {perturb}, {unhinge},
     {disquiet}, {trouble}, {cark}, {distract}, {disorder}]
   4: take the trouble to do something; concern oneself; "He did
     not trouble to call his mother on her birthday"; "Don't
     bother, please" [syn: {trouble oneself}, {trouble}, {bother},
     {inconvenience oneself}]
   5: cause bodily suffering to and make sick or indisposed [syn:
     {trouble}, {ail}, {pain}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 trouble /tʀubl/ 
  indistinct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top