ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tarry

T EH1 R IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarry-, *tarry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarry[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว, Syn. lodge, sojourn
tarry[VI] อ้อยอิ่ง, See also: เถลไถล, โอ้เอ้, ชักช้า, ยืดยาด, ล่าช้า, หน่วงเหนี่ยว, รั้งรอ, ร่ำไร, Syn. delay
tarry[VT] คอย, Syn. wait
tarry[N] การพักแรม, See also: การค้างแรม, Syn. stay
tarry[ADJ] ซึ่งทาด้วยน้ำมันดิน (ทาร์), See also: เหมือนน้ำมันดิน (ทาร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
tarry(adj) เหมือนน้ำมันดิน
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uhh, get off... ahhh, tarry a while.ออกไป! อ๊าาาาาาาา tarry a while. Whore (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ้ๆ แอ่นๆ[V] tarry, See also: loiter, dawdle, Thai definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ล่าช้า[v.] (lāchā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry   FR: être retardé ; être reculé
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān jut rīeng pīk nā jut) EN: Starry Diadem   
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; tarry ; wait ; hesitate   FR: hésiter ; attendre
รอคอย[v.] (røkhøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for   

CMU English Pronouncing Dictionary
TARRY T EH1 R IY0
TARRYTOWN T EH1 R IY0 T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tarry (v) tˈæriː (t a1 r ii)
tarry (j) tˈaːriː (t aa1 r ii)
tarrying (v) tˈærɪɪŋ (t a1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耽搁[dān ge, ㄉㄢ ㄍㄜ˙, / ] tarry; stopover; delay, #21,261 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
星空(P);星ぞら[ほしぞら, hoshizora] (n) starry sky; (P) [Add to Longdo]
星月夜[ほしづきよ;ほしづくよ, hoshidukiyo ; hoshidukuyo] (n) starry night [Add to Longdo]
星夜[せいや, seiya] (n) starry night; starlight night [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]
明眸皓歯[めいぼうこうし, meiboukoushi] (exp,n) starry eyes and beautiful white teeth (said of beautiful women) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, v. t.
   1. To delay; to defer; to put off. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Tarry us here no longer than to-morrow. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To wait for; to stay or stop for. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       He that will have a cake out of the wheat must needs
       tarry the grinding.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He plodded on, . . . tarrying no further question.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, n.
   Stay; stop; delay. [Obs.] --E. Lodge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, a. [From {Tar}, n.]
   Consisting of, or covered with, tar; like tar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, v. i. [imp. & p. p. {Tarried}; p. pr. & vb. n.
   {Tarrying}.] [OE. tarien to irritate (see {Tarre}); but with
   a change of sense probably due to confusion with OE. targen
   to delay, OF. targier, fr. (assumed) LL. tardicare, fr. L.
   tardare to make slow, to tarry, fr. tardus slow. Cf.
   {Tardy}.]
   1. To stay or remain behind; to wait.
    [1913 Webster]
 
       Tarry ye for us, until we come again. --Ex. xxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To delay; to put off going or coming; to loiter.
    [1913 Webster]
 
       Come down unto me, tarry not.     --Gen. xic. 9.
    [1913 Webster]
 
       One tarried here, there hurried one. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. To stay; to abide; to continue; to lodge.
    [1913 Webster]
 
       Tarry all night, and wash your feet. --Gen. xix. 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abide; continue; lodge; await; loiter.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tarry
   adj 1: having the characteristics of pitch or tar [syn:
       {pitchy}, {resinous}, {resiny}, {tarry}]
   v 1: be about; "The high school students like to loiter in the
      Central Square"; "Who is this man that is hanging around
      the department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle},
      {lollygag}, {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess
      about}, {tarry}, {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill
      around}]
   2: leave slowly and hesitantly [syn: {tarry}, {linger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top