ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tarry

T EH1 R IY0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarry-, *tarry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarry[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว, Syn. lodge, sojourn
tarry[VI] อ้อยอิ่ง, See also: เถลไถล, โอ้เอ้, ชักช้า, ยืดยาด, ล่าช้า, หน่วงเหนี่ยว, รั้งรอ, ร่ำไร, Syn. delay
tarry[VT] คอย, Syn. wait
tarry[N] การพักแรม, See also: การค้างแรม, Syn. stay
tarry[ADJ] ซึ่งทาด้วยน้ำมันดิน (ทาร์), See also: เหมือนน้ำมันดิน (ทาร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
tarry(adj) เหมือนน้ำมันดิน
tarry(vi) ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uhh, get off... ahhh, tarry a while.ออกไป! อ๊าาาาาาาา tarry a while. Whore (2010)
It's in Tarrytown.คือว่า มันเป็นสถานที่ ปลอดภัย Olivia (2010)
Tarrytown's about 40 minutes from here.โอเค งั้นเราก็เริ่มเดินทางเลย Olivia (2010)
Captain Barbossa, each second we tarry, the Spanish outdistance us.กัปตันบาบอสซ่า ยิ่งเราช้า พวกสเปนก็จะยิ่งห่างเราไปทุกที Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Did your sister spend any time at Tarrytown Psychiatric?น้องสาวของคุณเคยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแทรี่ทาวน์มั้ย For the Triumph of Evil (2013)
There's a junkyard in Tarrytown with an industrial car compactor.พร้อมกับรถบดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ฉันเคยเห็นมันเปลี่ยนรถเอสยูวีกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง The Midnight Ride (2013)
Tarrytown Museum of Colonial History.ท่ามกลางโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆ คุณน่าจะชอบที่นี่นะ The Midnight Ride (2013)
We have a code 001B-36 at the Tarrytown train station.มีเหตุ 001 บี-36 ที่สถานีรถไฟทารีทาวน์ Whispers in the Dark (2015)
He'll be in Tarrytown Psych for a long time.คงได้นอนที่จิตเวชทารีทาวน์อีกนาน Blood and Fear (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ้ๆ แอ่นๆ[V] tarry, See also: loiter, dawdle, Thai definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for   FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ล่าช้า[v.] (lāchā) EN: delay ; be slow ; hesitate ; tarry   FR: être retardé ; être reculé
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān jut rīeng pīk nā jut) EN: Starry Diadem   
รีรอ[v.] (rīrø) EN: delay ; tarry ; wait ; hesitate   FR: hésiter ; attendre
รอคอย[v.] (røkhøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for   

CMU English Pronouncing Dictionary
TARRY    T EH1 R IY0
TARRYTOWN    T EH1 R IY0 T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tarry    (v) tˈæriː (t a1 r ii)
tarry    (j) tˈaːriː (t aa1 r ii)
tarrying    (v) tˈærɪɪŋ (t a1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耽搁[dān ge, ㄉㄢ ㄍㄜ˙, / ] tarry; stopover; delay, #21,261 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
星空(P);星ぞら[ほしぞら, hoshizora] (n) starry sky; (P) [Add to Longdo]
星月夜[ほしづきよ;ほしづくよ, hoshidukiyo ; hoshidukuyo] (n) starry night [Add to Longdo]
星夜[せいや, seiya] (n) starry night; starlight night [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]
明眸皓歯[めいぼうこうし, meiboukoushi] (exp,n) starry eyes and beautiful white teeth (said of beautiful women) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, v. t.
   1. To delay; to defer; to put off. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Tarry us here no longer than to-morrow. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To wait for; to stay or stop for. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       He that will have a cake out of the wheat must needs
       tarry the grinding.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He plodded on, . . . tarrying no further question.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, n.
   Stay; stop; delay. [Obs.] --E. Lodge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, a. [From {Tar}, n.]
   Consisting of, or covered with, tar; like tar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarry \Tar"ry\, v. i. [imp. & p. p. {Tarried}; p. pr. & vb. n.
   {Tarrying}.] [OE. tarien to irritate (see {Tarre}); but with
   a change of sense probably due to confusion with OE. targen
   to delay, OF. targier, fr. (assumed) LL. tardicare, fr. L.
   tardare to make slow, to tarry, fr. tardus slow. Cf.
   {Tardy}.]
   1. To stay or remain behind; to wait.
    [1913 Webster]
 
       Tarry ye for us, until we come again. --Ex. xxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To delay; to put off going or coming; to loiter.
    [1913 Webster]
 
       Come down unto me, tarry not.     --Gen. xic. 9.
    [1913 Webster]
 
       One tarried here, there hurried one. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. To stay; to abide; to continue; to lodge.
    [1913 Webster]
 
       Tarry all night, and wash your feet. --Gen. xix. 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abide; continue; lodge; await; loiter.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tarry
   adj 1: having the characteristics of pitch or tar [syn:
       {pitchy}, {resinous}, {resiny}, {tarry}]
   v 1: be about; "The high school students like to loiter in the
      Central Square"; "Who is this man that is hanging around
      the department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle},
      {lollygag}, {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess
      about}, {tarry}, {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill
      around}]
   2: leave slowly and hesitantly [syn: {tarry}, {linger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top