ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotate

R OW1 T EY2 T   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotate-, *rotate*
Possible hiragana form: ろたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotate[VT] ทำให้หมุน, See also: ทำให้หมุนรอบ, Syn. reel, spin, whirl
rotate[VI] หมุน, See also: หมุนรอบ, Syn. reel, spin, whirl
rotate[VI] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate[VT] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate[VT] สับเปลี่ยน, See also: ทำให้หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
rotate[VI] สับเปลี่ยน, See also: หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rotate(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเปลี่ยน, See also: rotatable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
rotate(vi,vt) หมุนเวียน,หมุน,สับเปลี่ยน,โคจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate leftหมุนซ้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate rightหมุนขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotate; wheel-shaped-รูปกงล้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rotate 90 degrees counterclock...หมุน 90 องศา เวียนซ้าย Contact (1997)
Can you rotate the view, see what she's looking at?What? Deja Vu (2006)
They got a group of farmers together, every year they rotate the crops.พวกเขามีกลุ่มของชาวนาด้วยกัน\ทุกๆปีที่พวกเขาหมุนพืช Black Snake Moan (2006)
You gots to change, rotate the crop.คุณต้องเปลี่ยน, หมุนพืช. Black Snake Moan (2006)
Planets rotate around starsเป็นดาวเคราะห์ ที่หมุนรอบดาวดวงอื่นๆ Eternal Summer (2006)
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง Charlie Bartlett (2007)
Now, rotate your hands over the top.ทีนี้ พลิกมือขึ้นข้างบน High School Musical 2 (2007)
The Aria project has been decommissioned and all those involved rotated to other assignments.โครงการอาเรียได้ถูกยกเลิก ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถูกสับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น Eagle Eye (2008)
We rotate the shift.เราสับเปลี่ยนกัน Paradise (2008)
You, joker, rotate in.คุณ, พ่อโจ๊กเกอร์, เปลี่ยนตัวมาฝึกแทน Marley & Me (2008)
Let's rotate. keep everybody fresh.ผลัดกันทำงานเถอะ ให้ทุกคนยังมีแรงเหลือ Under & Out (2008)
B-1, rotate.B-1, กลับลำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rotateThe earth rotates.
rotateThe Earth rotates on its axis.
rotateThe guards rotated in making their rounds every hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชหมุนเวียน[N] rotated crops, See also: crops used in crop rotation, Example: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน
กลิ้ง[V] roll, See also: rotate, trundle, Syn. เกลือก, Example: ขวดใบนี้ภายในบรรจุเม็ดพลาสติกเล็กจำนวนหนึ่ง ที่สามารถกลิ้งไปมาได้, Thai definition: อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น
เหียน[V] turn, See also: rotate, shift, Syn. หัน, หันเหียน, หันเห, Example: ผู้แต่งหนังสือบางคนชอบหันเหียนเปลี่ยนวิธีเรียบเรียงภาษาไทยไปตามประโยคภาษาต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer
พืชหมุนเวียน[n. exp.] (pheūt munwīen) EN: rotated crops ; crops used in crop rotation   
เวียน[v.] (wīen) EN: circle ; come round ; rotate ; be in a whirl ; move round ; circle around   FR: circuler ; tourner
วิง[v.] (wing) EN: turn ; revolve ; rotate ; spin ; gyrate   FR: tournoyer ; tourner

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTATE    R OW1 T EY2 T
ROTATED    R OW1 T EY2 T AH0 D
ROTATES    R OW1 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotate    (v) rˈoutˈɛɪt (r ou1 t ei1 t)
rotated    (v) rˈoutˈɛɪtɪd (r ou1 t ei1 t i d)
rotates    (v) rˈoutˈɛɪts (r ou1 t ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
夏山冬里方式[なつやまふゆさとほうしき, natsuyamafuyusatohoushiki] (n) rotated grazing [Add to Longdo]
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P) [Add to Longdo]
取り回す;取回す[とりまわす, torimawasu] (v5s,vt) to rotate in one's hands; to treat; to manage; to dispose of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotate \Ro"tate\, a. [L. rotatus, p. p. of rotare to turn round
   like a wheel, fr. rota wheel. See {Rotary}, and cf. {Roue}.]
   Having the parts spreading out like a wheel; wheel-shaped;
   as, a rotate spicule or scale; a rotate corolla, i.e., a
   monopetalous corolla with a flattish border, and no tube or a
   very short one.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotate \Ro"tate\, v. i. [imp. & p. p. {Rotated}; p. pr. & vb. n.
   {Rotating}.]
   1. To turn, as a wheel, round an axis; to revolve.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform any act, function, or operation in turn, to
    hold office in turn; as, to rotate in office.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotate \Ro"tate\, v. i.
   1. To cause to turn round or revolve, as a wheel around an
    axle.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to succeed in turn; esp., to cause to succeed
    some one, or to be succeeded by some one, in office.
    [Colloq.] "Both, after a brief service, were rotated out
    of office." --Harper's Mag.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotate
   v 1: turn on or around an axis or a center; "The Earth revolves
      around the Sun"; "The lamb roast rotates on a spit over the
      fire" [syn: {revolve}, {go around}, {rotate}]
   2: exchange on a regular basis; "We rotate the lead soprano
     every night"
   3: perform a job or duty on a rotating basis; "Interns have to
     rotate for a few months"
   4: cause to turn on an axis or center; "Rotate the handle" [syn:
     {rotate}, {circumvolve}]
   5: turn outward; "These birds can splay out their toes"; "ballet
     dancers can rotate their legs out by 90 degrees" [syn: {turn
     out}, {splay}, {spread out}, {rotate}]
   6: plant or grow in a fixed cyclic order of succession; "We
     rotate the crops so as to maximize the use of the soil"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top