ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nature

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nature-, *nature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nature(n) ธรรมชาติ, See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
nature(n) อุปนิสัย, See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้, Syn. character, complexion, temperament
nature(n) ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
natured(adj) ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
nature cure(n) การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
nature reserve(n) พื้นที่สงวน, See also: เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ, สันดาน, นิสัย, ลักษณะ, ชนิด, วัตถุ, ทางโลก, จักรวาล by nature โดยกำเนิด
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
crenature(เครน'นะเชอะ) n. ส่วนยื่นกลม, รูปฟันทู่, หยักแหลม, Syn. crenation
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป, ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
good-naturedมีอารมณ์ดี, มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable, affiable, Ant. ill-tempered
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี, มีเจตนาร้าย, ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
signature(ซิก'นะเชอะ) n. ลายเซ็น, ลายมือชื่อ, การเซ็นชื่อ, การลงนาม, สัณญาณ, สัญลักษณ์, Syn. name, autograph

English-Thai: Nontri Dictionary
nature(n) ลักษณะ, ชนิด, สันดาน, นิสัย, ธรรมชาติ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี, ใจดี, มีเมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, อารมณ์ดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี, ขุ่นข้องหมองใจ, มีเจตนาร้าย
signature(n) ลายมือชื่อ, ลายเซ็น, การลงนาม, การเซ็นชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natureธรรมชาติ, ธรรมดา, สภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature of claimสภาพแห่งสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature of obligationสภาพแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature, state ofสภาพธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nature, uniformity ofภาวะเอกรูปแห่งธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natureธรรมชาติ [TU Subject Heading]
natureสภาวะ [TU Subject Heading]
Natureถึงกำหนด [การบัญชี]
Nature (Aesthetics)ธรรมชาติ (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Nature conservationการอนุรักษ์ธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nature conservationการอนุรักษ์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature filmsภาพยนตร์ชีวิตธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature in literatureธรรมชาติในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Nature photographyการถ่ายภาพธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature printsภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naturally.. Answers (2012)
If you follow inter-subjectivity to its natural end aren't you asking who's the patient and who's the doctor?ถ้าคุณติดตามผู้กระทำที่มากกว่า 1 ถึง การลงเอยแบบธรรมชาติ... คุณจะไม่ถามเหรอว่าใครคือคนไข้ และใครคือหมอ? Basic Instinct (1992)
This "l have nothing" thing is a natural, given the record, the movie and all that.ฉันไม่มีซักอย่าง ตามชื่อเพลงในหนัง The Bodyguard (1992)
He says I was a natural.เขาพูดว่าฉันมีพรสวรรค์ Of Mice and Men (1992)
This guy said I was a natural.และชายคนนั้นบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อเป็นดารา Of Mice and Men (1992)
It seems natural to me.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติสำหรับฉันนะ The Cement Garden (1993)
Now smile naturally, Ma. - I always do, Waverly.- แม่ก็ทำอยู่แล้ว เวฟเวอรี่ The Joy Luck Club (1993)
It's like you can't stop this natural talent.มันเหมือนกับว่าเราหยุด ความสามารถธรรมชาติของเธอไม่ได้เลย The Joy Luck Club (1993)
It's human nature.สันดานคน... Schindler's List (1993)
No. Hit a natural, I make it 1 4, 800.ใส่ชื่อเธอลงไป Schindler's List (1993)
What was it you said for a natural 21 ?14, 800 ยิวของชินด์เลอร์... Schindler's List (1993)
If it was natural causes, maybe something was missed in the postmortem.เห็นได้ชัด สาวคนนี้เสียชีวิต ด้วยบางสิ่ง ถ้ามันเป็นเหตุปกติ ก็พอยอมรับได้ Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
natureA book descriptive of the wonders of nature.
natureAfrica has a lot of nature.
natureAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
natureAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
natureA rainbow is one of the most beautiful phenomena of nature.
natureCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
natureCases of this nature are decreasing.
natureCompetition is not by nature evil.
natureCruelty is quite alien to his nature.
natureDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
natureDon't take it for granted that the nature is always there to help us.
natureDr. Sweet's nature belied his name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตสงวน(n) preserve, See also: nature reserve, game reserve, Example: ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน, Count Unit: แห่ง, เขต
วิสัย(n) nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
ปกติวิสัย(n) normality, See also: nature, common, regularity, Syn. ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, Ant. ผิดวิสัย, Example: การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย
โฉมหน้า(n) nature, See also: character, personality, kind, Syn. แก่นแท้, สันดาน, Example: โฉมหน้าที่แท้จริงภายใต้ความงามนี้คือความชั่วร้าย
เทพนิรมิต(n) nature, See also: scenery, Syn. ธรรมดา, ธรรมชาติ, Notes: (สันสกฤต)
ธรรมชาติ(n) nature, See also: natural, creation, Example: เราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้
ธาตุ(n) substance, See also: nature, essence, reality, Example: คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง, Count Unit: ธาตุ, Thai Definition: สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส, Notes: (บาลี)
ธาตุแท้(n) nature, See also: essence, reality, substance, Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน, Example: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา, Thai Definition: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
สันดาน(n) nature, See also: character, personality, kind, Syn. นิสัยถาวร, Example: สิ่งที่ดีที่ถูกนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องหมั่นอบรมอยู่เสมอให้เป็นสันดาน, Thai Definition: อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[amnāt neūa thammachāt] (n, exp) EN: supernatural power ; supernatural  FR: pouvoir surnaturel [ m ]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[anurak thammachāt] (n, exp) EN: nature conservation  FR: conservation de la nature [ f ]
บิดเบือน[bitbeūoen] (v) EN: distort ; go awry ; twist  FR: déformer ; dénaturer
บุตรลับ[but lap] (n, exp) FR: enfant naturel [ m ]
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [ m ] ; bâtard [ m ] (péj.) ; bâtarde [ f ] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [ m ] ; bâtard [ m ] (péj.) ; bâtarde [ f ] (péj.)
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
โดยธรรมชาติ[dōi thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; par nature
ฝืนธรรมชาติ[feūn thammachāt] (v, exp) EN: go against nature  FR: aller contre nature

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nature
natured
natures
nature's
naturedly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nature
natures

WordNet (3.0)
nature(n) the essential qualities or characteristics by which something is recognized
nature(n) a causal agent creating and controlling things in the universe
nature(n) the natural physical world including plants and animals and landscapes etc.
nature(n) the complex of emotional and intellectual attributes that determine a person's characteristic actions and reactions
nature(n) a particular type of thing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Nature

n. [ F., fr. L. natura, fr. natus born, produced, p. p. of nasci to be born. See Nation. ] 1. The existing system of things; the universe of matter, energy, time and space; the physical world; all of creation. Contrasted with the world of mankind, with its mental and social phenomena. [ 1913 Webster +PJC ]

But looks through nature up to nature's God. Pope. [ 1913 Webster ]

When, in the course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bonds which have connected them with another, ans to assume among the powers of the earth the separate and equal Station which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes that impel them to the Separation. Declaration of Independence

Nature has caprices which art can not imitate. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. The personified sum and order of causes and effects; the powers which produce existing phenomena, whether in the total or in detail; the agencies which carry on the processes of creation or of being; -- often conceived of as a single and separate entity, embodying the total of all finite agencies and forces as disconnected from a creating or ordering intelligence; as, produced by nature; the forces of nature. [ 1913 Webster ]

I oft admire
How Nature, wise and frugal, could commit
Such disproportions. Milton. [ 1913 Webster ]

3. The established or regular course of things; usual order of events; connection of cause and effect. [ 1913 Webster ]

4. Conformity to that which is natural, as distinguished from that which is artificial, or forced, or remote from actual experience. [ 1913 Webster ]

One touch of nature makes the whole world kin. Shak. [ 1913 Webster ]

5. The sum of qualities and attributes which make a person or thing what it is, as distinct from others; native character; inherent or essential qualities or attributes; peculiar constitution or quality of being. [ 1913 Webster ]

Thou, therefore, whom thou only canst redeem,
Their nature also to thy nature join,
And be thyself man among men on earth. Milton. [ 1913 Webster ]

6. Hence: Kind, sort; character; quality. [ 1913 Webster ]

A dispute of this nature caused mischief. Dryden. [ 1913 Webster ]

7. Physical constitution or existence; the vital powers; the natural life. “My days of nature.” Shak. [ 1913 Webster ]

Oppressed nature sleeps. Shak. [ 1913 Webster ]

8. Natural affection or reverence. [ 1913 Webster ]

Have we not seen
The murdering son ascend his parent's bed,
Through violated nature force his way? Pope. [ 1913 Webster ]

9. Constitution or quality of mind or character. [ 1913 Webster ]

A born devil, on whose nature
Nurture can never stick. Shak. [ 1913 Webster ]

That reverence which is due to a superior nature. Addison. [ 1913 Webster ]


Good nature,
Ill nature
. see under Good and Ill. --
In a state of nature. (a) Naked as when born; nude. (b) In a condition of sin; unregenerate. (c) Untamed; uncivilized. --
Nature printing, a process of printing from metallic or other plates which have received an impression, as by heavy pressure, of an object such as a leaf, lace, or the like. --
Nature worship, the worship of the personified powers of nature. --
To pay the debt of nature, to die.
[ 1913 Webster ]

Nature

v. t. To endow with natural qualities. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He [ God ] which natureth every kind. Gower. [ 1913 Webster ]

Natured

a. Having (such) a nature, temper, or disposition; disposed; -- used in composition; as, good-natured, ill-natured, etc. [ 1913 Webster ]

Natureless

a. Not in accordance with nature; unnatural. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ,  ] nature; natural; naturally #622 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence #850 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海 #1,844 [Add to Longdo]
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ,  ] nature; disposition; temperament; character #2,731 [Add to Longdo]
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ,   /  ] nature; characteristic #2,858 [Add to Longdo]
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ,   ] nature (as in Mother Nature) #8,088 [Add to Longdo]
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ,  ] nature; temperament #11,692 [Add to Longdo]
自然界[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ,   ] nature; the natural world #14,181 [Add to Longdo]
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ,  ] nature; characteristic; moral character #36,233 [Add to Longdo]
自然保护区[zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ,      /     ] nature reserve [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] TH: ธรรมชาติ  EN: nature

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Natur { f }; Beschaffenheit { f } | die menschliche Natur | zurückhaltender Natur seinnature | human nature | to be of a retiring nature [Add to Longdo]
Naturereignis { n }; Naturerscheinung { f }natural phenomenon [Add to Longdo]
Naturerzeugnis { n }natural product [Add to Longdo]
Naturfreund { m }nature lover [Add to Longdo]
Naturschutzgebiet { n }nature reserve; conservation area [Add to Longdo]
Die Natur erschuf den Menschen und zerstörte die Form.Nature made human, and then broke the mould. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n, suf) someone of that nature; someone doing that work #16 [Add to Longdo]
署名[しょめい, shomei] (n, vs) signature; (P) #87 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) nature (of a person); (2) sex; (3) gender; (suf) (4) (indicating quality or condition) -ty; -ity; -ness; -cy; (P) #103 [Add to Longdo]
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) #187 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament #979 [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] (adj-na, n) (1) nature; spontaneity; (adv, adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) #1,148 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天賦[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top