ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nature

N EY1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nature-, *nature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nature(n) ธรรมชาติ, See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
nature(n) อุปนิสัย, See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้, Syn. character, complexion, temperament
nature(n) ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
natured(adj) ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
nature cure(n) การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
nature reserve(n) พื้นที่สงวน, See also: เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ, สันดาน, นิสัย, ลักษณะ, ชนิด, วัตถุ, ทางโลก, จักรวาล by nature โดยกำเนิด
au naturel(โอเนทิเรล') fr. ในภาวะธรรมชาติง่าย ๆ (in the natural state)
crenature(เครน'นะเชอะ) n. ส่วนยื่นกลม, รูปฟันทู่, หยักแหลม, Syn. crenation
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป, ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
good-naturedมีอารมณ์ดี, มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable, affiable, Ant. ill-tempered
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี, มีเจตนาร้าย, ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
signature(ซิก'นะเชอะ) n. ลายเซ็น, ลายมือชื่อ, การเซ็นชื่อ, การลงนาม, สัณญาณ, สัญลักษณ์, Syn. name, autograph

English-Thai: Nontri Dictionary
nature(n) ลักษณะ, ชนิด, สันดาน, นิสัย, ธรรมชาติ
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี, ใจดี, มีเมตตา, กรุณา, มีน้ำใจ, อารมณ์ดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี, ขุ่นข้องหมองใจ, มีเจตนาร้าย
signature(n) ลายมือชื่อ, ลายเซ็น, การลงนาม, การเซ็นชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natureธรรมชาติ, ธรรมดา, สภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature of claimสภาพแห่งสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature of obligationสภาพแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature, state ofสภาพธรรมชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nature, uniformity ofภาวะเอกรูปแห่งธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natureธรรมชาติ [TU Subject Heading]
natureสภาวะ [TU Subject Heading]
Natureถึงกำหนด [การบัญชี]
Nature (Aesthetics)ธรรมชาติ (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Nature conservationการอนุรักษ์ธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nature conservationการอนุรักษ์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature filmsภาพยนตร์ชีวิตธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature in literatureธรรมชาติในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Nature photographyการถ่ายภาพธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Nature printsภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา Gandhi (1982)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
the nature of your postings will be secret.ผลสอบของพวกคุณ จะถูกปิดเป็นความลับ Spies Like Us (1985)
We put the egg insides natures perfect shock absorber;(ในที่สุด ก็ทำเสร็จแล้ว) ชิมสิ ชิมสิ Full House (1987)
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
There is a new enemy freaks of nature who interfere with our business.มีศัตรูใหม่เป็น ... ... ประหลาดของธรรมชาติที่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเรา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The military will not comment on the cause, nature or status.กองทัพ ไม่มีความเห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมา หรือสถานการณ์ที่เกิด Squeeze (1993)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
natureA book descriptive of the wonders of nature.
natureAfrica has a lot of nature.
natureAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
natureAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
natureA rainbow is one of the most beautiful phenomena of nature.
natureCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
natureCases of this nature are decreasing.
natureCompetition is not by nature evil.
natureCruelty is quite alien to his nature.
natureDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
natureDon't take it for granted that the nature is always there to help us.
natureDr. Sweet's nature belied his name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตสงวน(n) preserve, See also: nature reserve, game reserve, Example: ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน, Count Unit: แห่ง, เขต
วิสัย(n) nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
ปกติวิสัย(n) normality, See also: nature, common, regularity, Syn. ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, Ant. ผิดวิสัย, Example: การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย
โฉมหน้า(n) nature, See also: character, personality, kind, Syn. แก่นแท้, สันดาน, Example: โฉมหน้าที่แท้จริงภายใต้ความงามนี้คือความชั่วร้าย
เทพนิรมิต(n) nature, See also: scenery, Syn. ธรรมดา, ธรรมชาติ, Notes: (สันสกฤต)
ธรรมชาติ(n) nature, See also: natural, creation, Example: เราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้
ธาตุ(n) substance, See also: nature, essence, reality, Example: คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง, Count Unit: ธาตุ, Thai Definition: สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส, Notes: (บาลี)
ธาตุแท้(n) nature, See also: essence, reality, substance, Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน, Example: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา, Thai Definition: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
สันดาน(n) nature, See also: character, personality, kind, Syn. นิสัยถาวร, Example: สิ่งที่ดีที่ถูกนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องหมั่นอบรมอยู่เสมอให้เป็นสันดาน, Thai Definition: อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเหนือธรรมชาติ[amnāt neūa thammachāt] (n, exp) EN: supernatural power ; supernatural  FR: pouvoir surnaturel [ m ]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[anurak thammachāt] (n, exp) EN: nature conservation  FR: conservation de la nature [ f ]
บิดเบือน[bitbeūoen] (v) EN: distort ; go awry ; twist  FR: déformer ; dénaturer
บุตรลับ[but lap] (n, exp) FR: enfant naturel [ m ]
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [ m ] ; bâtard [ m ] (péj.) ; bâtarde [ f ] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [ m ] ; bâtard [ m ] (péj.) ; bâtarde [ f ] (péj.)
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
โดยธรรมชาติ[dōi thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; par nature
ฝืนธรรมชาติ[feūn thammachāt] (v, exp) EN: go against nature  FR: aller contre nature

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NATURE N EY1 CH ER0
NATURED N EY1 CH ER0 D
NATURES N EY1 CH ER0 Z
NATURE'S N EY1 CH ER0 Z
NATUREDLY N EY1 CH ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nature (n) nˈɛɪtʃər (n ei1 ch @ r)
natures (n) nˈɛɪtʃəz (n ei1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature; natural; naturally #622 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence #850 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海 #1,844 [Add to Longdo]
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, ] nature; disposition; temperament; character #2,731 [Add to Longdo]
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] nature; characteristic #2,858 [Add to Longdo]
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature (as in Mother Nature) #8,088 [Add to Longdo]
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, ] nature; temperament #11,692 [Add to Longdo]
自然界[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, ] nature; the natural world #14,181 [Add to Longdo]
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, ] nature; characteristic; moral character #36,233 [Add to Longdo]
自然保护区[zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] nature reserve [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] TH: ธรรมชาติ  EN: nature

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Natur { f }; Beschaffenheit { f } | die menschliche Natur | zurückhaltender Natur seinnature | human nature | to be of a retiring nature [Add to Longdo]
Naturereignis { n }; Naturerscheinung { f }natural phenomenon [Add to Longdo]
Naturerzeugnis { n }natural product [Add to Longdo]
Naturfreund { m }nature lover [Add to Longdo]
Naturschutzgebiet { n }nature reserve; conservation area [Add to Longdo]
Die Natur erschuf den Menschen und zerstörte die Form.Nature made human, and then broke the mould. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n, suf) someone of that nature; someone doing that work #16 [Add to Longdo]
署名[しょめい, shomei] (n, vs) signature; (P) #87 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) nature (of a person); (2) sex; (3) gender; (suf) (4) (indicating quality or condition) -ty; -ity; -ness; -cy; (P) #103 [Add to Longdo]
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) #187 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament #979 [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] (adj-na, n) (1) nature; spontaneity; (adv, adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) #1,148 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天賦[てんぷ, tenpu] Naturell, Begabung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nature \Na"ture\ (?; 135), n. [F., fr. L. natura, fr. natus
   born, produced, p. p. of nasci to be born. See {Nation}.]
   1. The existing system of things; the universe of matter,
    energy, time and space; the physical world; all of
    creation. Contrasted with the world of mankind, with its
    mental and social phenomena.
    [1913 Webster +PJC]
 
       But looks through nature up to nature's God. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       When, in the course of human Events, it becomes
       necessary for one People to dissolve the Political
       Bonds which have connected them with another, ans to
       assume among the powers of the earth the separate
       and equal Station which the Laws of Nature and of
       Nature's God entitle them, a decent Respect to the
       Opinions of Mankind requires that they should
       declare the causes that impel them to the
       Separation.              --Declaration
                          of
                          Independence
 
       Nature has caprices which art can not imitate.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The personified sum and order of causes and effects; the
    powers which produce existing phenomena, whether in the
    total or in detail; the agencies which carry on the
    processes of creation or of being; -- often conceived of
    as a single and separate entity, embodying the total of
    all finite agencies and forces as disconnected from a
    creating or ordering intelligence; as, produced by nature;
    the forces of nature.
    [1913 Webster]
 
       I oft admire
       How Nature, wise and frugal, could commit
       Such disproportions.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The established or regular course of things; usual order
    of events; connection of cause and effect.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformity to that which is natural, as distinguished from
    that which is artificial, or forced, or remote from actual
    experience.
    [1913 Webster]
 
       One touch of nature makes the whole world kin.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The sum of qualities and attributes which make a person or
    thing what it is, as distinct from others; native
    character; inherent or essential qualities or attributes;
    peculiar constitution or quality of being.
    [1913 Webster]
 
       Thou, therefore, whom thou only canst redeem,
       Their nature also to thy nature join,
       And be thyself man among men on earth. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Hence: Kind, sort; character; quality.
    [1913 Webster]
 
       A dispute of this nature caused mischief. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. Physical constitution or existence; the vital powers; the
    natural life. "My days of nature." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Oppressed nature sleeps.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Natural affection or reverence.
    [1913 Webster]
 
       Have we not seen
       The murdering son ascend his parent's bed,
       Through violated nature force his way? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. Constitution or quality of mind or character.
    [1913 Webster]
 
       A born devil, on whose nature
       Nurture can never stick.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That reverence which is due to a superior nature.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Good nature}, {Ill nature}. see under {Good} and {Ill}.
 
   {In a state of nature}.
    (a) Naked as when born; nude.
    (b) In a condition of sin; unregenerate.
    (c) Untamed; uncivilized.
 
   {Nature printing}, a process of printing from metallic or
    other plates which have received an impression, as by
    heavy pressure, of an object such as a leaf, lace, or the
    like.
 
   {Nature worship}, the worship of the personified powers of
    nature.
 
   {To pay the debt of nature}, to die.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nature \Na"ture\, v. t.
   To endow with natural qualities. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He [God] which natureth every kind.   --Gower.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nature
   n 1: the essential qualities or characteristics by which
      something is recognized; "it is the nature of fire to
      burn"; "the true nature of jealousy"
   2: a causal agent creating and controlling things in the
     universe; "the laws of nature"; "nature has seen to it that
     men are stronger than women"
   3: the natural physical world including plants and animals and
     landscapes etc.; "they tried to preserve nature as they found
     it"
   4: the complex of emotional and intellectual attributes that
     determine a person's characteristic actions and reactions;
     "it is his nature to help others"
   5: a particular type of thing; "problems of this type are very
     difficult to solve"; "he's interested in trains and things of
     that nature"; "matters of a personal nature"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 nature
  n.
 
   See {has the X nature}.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 nature /natyʀ/ 
  nature

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top