ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precipitate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precipitate-, *precipitate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precipitate(vt) เร่งให้เกิดเร็วขึ้น, Syn. accelerate
precipitate(vt) ส่งไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry
precipitate(vi) ตกตะกอน, Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
precipitate(vt) ทำให้ตกตะกอน, Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
precipitate(adj) หุนหันพลันแล่น, See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
precipitate(adj) ทันทีทันใด
precipitate(n) ตะกอน
precipitately(adv) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitately(adv) อย่างทันทีทันใด
precipitate into(phrv) เร่ง, See also: ผลักดันให้เกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ตกตะกอน, ทำให้ฝนตก, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก, ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง, รีบด่วน, หุนหัน, ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitate(vt) เร่งรัด, ผลัก, หนุน, ยุ, โยน, ทุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precipitate๑. ตกตะกอน๒. ตะกอน๓. ฉับพลัน, ทันที๔. (จิตเวช.) กระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitate labourการคลอดฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precipitateตะกอน, สารที่อยู่ในวัฏภาคของของแข็ง ซึ่งไม่ละลายและสามารถแยกตัวออกจากสารละลายหรือของเหลวนั้นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
precipitate(n) a precipitated solid substance in suspension or after settling or filtering
precipitate(v) bring about abruptly
precipitate(v) separate as a fine suspension of solid particles
precipitate(v) fall from clouds, Syn. fall, come down
precipitate(v) fall vertically, sharply, or headlong
precipitate(v) hurl or throw violently
hasty(adj) done with very great haste and without due deliberation; - Shakespeare; - Arthur Geddes, Syn. precipitate, precipitous, precipitant, overhasty

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Precipitate

a. [ L. praecipitatus, p. p. of praecipitare to precipitate, fr. praeceps headlong. See Precipice. ] 1. Overhasty; rash; as, the king was too precipitate in declaring war. Clarendon. [ 1913 Webster ]

2. Lacking due deliberation or care; hurried; said or done before the time; as, a precipitate measure. “The rapidity of our too precipitate course.” Landor. [ 1913 Webster ]

3. Falling, flowing, or rushing, with steep descent; headlong. [ 1913 Webster ]

Precipitate the furious torrent flows. Prior. [ 1913 Webster ]

4. Ending quickly in death; brief and fatal; as, a precipitate case of disease. [ Obs. ] Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Precipitate

n. [ NL. praecipitatum: cf. F. précipité. ] (Chem.) An insoluble substance separated from a solution in a concrete state by the action of some reagent added to the solution, or of some force, such as heat or cold. The precipitate may fall to the bottom (whence the name), may be diffused through the solution, or may float at or near the surface. [ 1913 Webster ]

2. atmospheric moisture condensed as rain or snow, etc.; same as precipitation{ 5 }. [ PJC ]


Red precipitate (Old. Chem), mercuric oxide (HgO) a heavy red crystalline powder obtained by heating mercuric nitrate, or by heating mercury in the air. Prepared in the latter manner, it was the precipitate per se of the alchemists. --
White precipitate (Old Chem.) (a) A heavy white amorphous powder (NH2.HgCl) obtained by adding ammonia to a solution of mercuric chloride or corrosive sublimate; -- formerly called also infusible white precipitate, and now amido-mercuric chloride. (b) A white crystalline substance obtained by adding a solution of corrosive sublimate to a solution of sal ammoniac (ammonium chloride); -- formerly called also fusible white precipitate.
[ 1913 Webster ]

Precipitate

v. t. [ imp. & p. p. Precipitated p. pr. & vb. n. Precipitating. ] 1. To throw headlong; to cast down from a precipice or height. [ 1913 Webster ]

She and her horse had been precipitated to the pebbled region of the river. W. Irving. [ 1913 Webster ]

2. To urge or press on with eager haste or violence; to cause to happen, or come to a crisis, suddenly or too soon; as, precipitate a journey, or a conflict. [ 1913 Webster ]

Back to his sight precipitates her steps. Glover. [ 1913 Webster ]

If they be daring, it may precipitate their designs, and prove dangerous. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. (Chem.) To separate from a solution, or other medium, in the form of a precipitate; as, water precipitates camphor when in solution with alcohol. [ 1913 Webster ]

The light vapor of the preceding evening had been precipitated by the cold. W. Irving. [ 1913 Webster ]

Precipitate

v. i. 1. To dash or fall headlong. [ R. ] [ 1913 Webster ]

So many fathom down precipitating. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To hasten without preparation. [ R. ] [ 1913 Webster ]

3. (Chem.) To separate from a solution as a precipitate. See Precipitate, n. [ 1913 Webster ]

Precipitately

adv. In a precipitate manner; headlong; hastily; rashly. Swift. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์ Don Juan DeMarco (1994)
One often unnoticed effect of global warming is it causes more precipitation, but more of it coming in one-time big storm events.ผลกระทบของภาวะโลกร้อนอันหนึ่ง ที่ถูกมองข้ามบ่อยๆ คือมันทำให้ปริมาณน้ำฝนมากขึ้น ส่วนมากแล้วมากับพายุใหญ่เป็นครั้งๆ An Inconvenient Truth (2006)
One of the reasons for this has to do with the fact that global warming not only increases precipitation worldwide, but it also relocates the precipitation.เหตุผลหนึ่งสำหรับเรื่องนี้คือข้อเท็จจริงที่ว่า ภาวะโลกร้อนไม่เพียงเพิ่มปริมาณน้ำฝนไปทั่วโลก แต่มันยังเปลี่ยนพื้นที่ที่ฝนจะตกด้วย An Inconvenient Truth (2006)
Starting in 1970, there was a precipitous drop-off in the amount and extent and thickness of the Arctic ice cap.เริ่มในปี 1970 ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา มากเท่ากับขนาดและความหนาทั้งหมดของ ภูเขาน้ำแข็งอาร์คติก An Inconvenient Truth (2006)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)
WE NEED TO IDENTIFY THE PRECIPITATING TRAUMA. SOMETHING HAPPENED IN THE UNSUB'S LIFE, แปลว่าเขาจะเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไป รวมถึงตัวเขาเองด้วย Normal (2008)
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้ The Happening (2008)
It's overcast with 100% chance of precipitation.มัน มีเมฆมาก โอกาศ 100 % ลูกเห็บจะตก Did You Hear About the Morgans? (2009)
Er, we are here today because we believe that the global blackout was precipitated by our experiment.เออ ที่พวกเรามากันในวันนี้ เพราะว่าเราเชื่อกันว่าเหตุการณ์ หมดสติพร้อมกันทั้งโลก เป็นผลที่เกิดขึ้นทันที จากการทดลองของเรา A561984 (2009)
There's massive gastro-precipitation accumulated around the machine.ฟลิ้นท์ มีกลุ่มก๊าซก่อตัว.. อยู่รอบๆเครื่องประกอบอาหารด้วย Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
How about this 20 million people died, possibly precipitated by something I did.- เรื่องคนที่ตายไปร่วม 20 ล้านคน เป็นไปได้ว่้ามีส่วน เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Her actions precipitated the shooting.การกระทำของเธอทำให้เกิดการยิง Take It! (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นตะกรน(n) dregs, See also: precipitate, sediment, Syn. ของเดน, Example: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอก
ตกตะกอน(v) precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai Definition: มีตะกอนนอนก้น
นอนก้น(v) settle, See also: precipitate, sediment, be deposited at bottom, sedimentation, sediment, precipitate, Syn. ตกตะกอน, Example: เขาแกว่งสารส้มในน้ำให้ตะกอนนอกก้น, Thai Definition: อาการที่ผงหรือตะกอนเป็นต้นในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดประกาย[jut prakāi] (v, exp) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate
กึก[keuk] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously  FR: soudain ; soudainement
กรูด[krūt] (adj) EN: hasty ; precipitate
พรวดพราด[phrūatphrāt] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
precipitate
precipitated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precipitate
precipitate
precipitated
precipitates
precipitately

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉淀[chén diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ,   /  ] precipitate #8,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
降る[ふる, furu] (v5r, vi) to precipitate; to fall (e.g. rain); (P) #11,123 [Add to Longdo]
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n, vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn [Add to Longdo]
倉卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1, vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
沈降[ちんこう, chinkou] (n, vs) precipitate; settle [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m, vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top