ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precipitate

P R IH0 S IH1 P IH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precipitate-, *precipitate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precipitate(vt) เร่งให้เกิดเร็วขึ้น, Syn. accelerate
precipitate(vt) ส่งไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry
precipitate(vi) ตกตะกอน, Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
precipitate(vt) ทำให้ตกตะกอน, Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
precipitate(adj) หุนหันพลันแล่น, See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
precipitate(adj) ทันทีทันใด
precipitate(n) ตะกอน
precipitately(adv) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitately(adv) อย่างทันทีทันใด
precipitate into(phrv) เร่ง, See also: ผลักดันให้เกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ตกตะกอน, ทำให้ฝนตก, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก, ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง, รีบด่วน, หุนหัน, ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitate(vt) เร่งรัด, ผลัก, หนุน, ยุ, โยน, ทุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precipitate๑. ตกตะกอน๒. ตะกอน๓. ฉับพลัน, ทันที๔. (จิตเวช.) กระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitate labourการคลอดฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precipitateตะกอน, สารที่อยู่ในวัฏภาคของของแข็ง ซึ่งไม่ละลายและสามารถแยกตัวออกจากสารละลายหรือของเหลวนั้นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นตะกรน(n) dregs, See also: precipitate, sediment, Syn. ของเดน, Example: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอก
ตกตะกอน(v) precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai Definition: มีตะกอนนอนก้น
นอนก้น(v) settle, See also: precipitate, sediment, be deposited at bottom, sedimentation, sediment, precipitate, Syn. ตกตะกอน, Example: เขาแกว่งสารส้มในน้ำให้ตะกอนนอกก้น, Thai Definition: อาการที่ผงหรือตะกอนเป็นต้นในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดประกาย[jut prakāi] (v, exp) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate
กึก[keuk] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously  FR: soudain ; soudainement
กรูด[krūt] (adj) EN: hasty ; precipitate
พรวดพราด[phrūatphrāt] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRECIPITATE P R IH0 S IH1 P IH0 T EY2 T
PRECIPITATED P R IH0 S IH1 P IH0 T EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precipitate (j) prˈɪsˈɪpɪtət (p r i1 s i1 p i t @ t)
precipitate (v) prˈɪsˈɪpɪtɛɪt (p r i1 s i1 p i t ei t)
precipitated (v) prˈɪsˈɪpɪtɛɪtɪd (p r i1 s i1 p i t ei t i d)
precipitates (v) prˈɪsˈɪpɪtɛɪts (p r i1 s i1 p i t ei t s)
precipitately (a) prˈɪsˈɪpɪtətliː (p r i1 s i1 p i t @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉淀[chén diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] precipitate, #8,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n, vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn [Add to Longdo]
降る[ふる, furu] (v5r, vi) to precipitate; to fall (e.g. rain); (P) [Add to Longdo]
倉卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1, vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
沈降[ちんこう, chinkou] (n, vs) precipitate; settle [Add to Longdo]
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees [Add to Longdo]
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m, vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitate \Pre*cip"i*tate\, a. [L. praecipitatus, p. p. of
   praecipitare to precipitate, fr. praeceps headlong. See
   {Precipice}.]
   1. Overhasty; rash; as, the king was too precipitate in
    declaring war. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking due deliberation or care; hurried; said or done
    before the time; as, a precipitate measure. "The rapidity
    of our too precipitate course." --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Falling, flowing, or rushing, with steep descent;
    headlong.
    [1913 Webster]
 
       Precipitate the furious torrent flows. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. Ending quickly in death; brief and fatal; as, a
    precipitate case of disease. [Obs.] --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitate \Pre*cip"i*tate\, n. [NL. praecipitatum: cf. F.
   pr['e]cipit['e].] (Chem.)
   An insoluble substance separated from a solution in a
   concrete state by the action of some reagent added to the
   solution, or of some force, such as heat or cold. The
   precipitate may fall to the bottom (whence the name), may be
   diffused through the solution, or may float at or near the
   surface.
   [1913 Webster]
 
   2. atmospheric moisture condensed as rain or snow, etc.; same
    as {precipitation[5]}.
    [PJC]
 
   {Red precipitate} (Old. Chem), mercuric oxide ({HgO}) a heavy
    red crystalline powder obtained by heating mercuric
    nitrate, or by heating mercury in the air. Prepared in the
    latter manner, it was the {precipitate per se} of the
    alchemists.
 
   {White precipitate} (Old Chem.)
    (a) A heavy white amorphous powder ({NH2.HgCl}) obtained
      by adding ammonia to a solution of mercuric chloride
      or corrosive sublimate; -- formerly called also
      {infusible white precipitate}, and now {amido-mercuric
      chloride}.
    (b) A white crystalline substance obtained by adding a
      solution of corrosive sublimate to a solution of sal
      ammoniac (ammonium chloride); -- formerly called also
      {fusible white precipitate}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitate \Pre*cip"i*tate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Precipitated}; p. pr. & vb. n. {Precipitating}.]
   1. To throw headlong; to cast down from a precipice or
    height.
    [1913 Webster]
 
       She and her horse had been precipitated to the
       pebbled region of the river.     --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge or press on with eager haste or violence; to cause
    to happen, or come to a crisis, suddenly or too soon; as,
    precipitate a journey, or a conflict.
    [1913 Webster]
 
       Back to his sight precipitates her steps. --Glover.
    [1913 Webster]
 
       If they be daring, it may precipitate their designs,
       and prove dangerous.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To separate from a solution, or other medium, in
    the form of a precipitate; as, water precipitates camphor
    when in solution with alcohol.
    [1913 Webster]
 
       The light vapor of the preceding evening had been
       precipitated by the cold.       --W. Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitate \Pre*cip"i*tate\, v. i.
   1. To dash or fall headlong. [R.]
    [1913 Webster]
 
       So many fathom down precipitating.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To hasten without preparation. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To separate from a solution as a precipitate. See
    {Precipitate}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precipitate
   adj 1: done with very great haste and without due deliberation;
       "hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare; "hasty
       makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes;
       "rejected what was regarded as an overhasty plan for
       reconversion"; "wondered whether they had been rather
       precipitate in deposing the king" [syn: {hasty},
       {overhasty}, {precipitate}, {precipitant}, {precipitous}]
   n 1: a precipitated solid substance in suspension or after
      settling or filtering
   v 1: bring about abruptly; "The crisis precipitated by Russia's
      revolution"
   2: separate as a fine suspension of solid particles
   3: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling";
     "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on
     Herculaneum" [syn: {precipitate}, {come down}, {fall}]
   4: fall vertically, sharply, or headlong; "Our economy
     precipitated into complete ruin"
   5: hurl or throw violently; "The bridge broke and precipitated
     the train into the river below"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top