Search result for

*ware*

(735 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ware, -ware-
Possible hiragana form: *われ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ware[N] วัตถุที่ทำมาจากวัสดุประเภทเดียวกัน
ware[N] เครื่องปั้นดินเผา, See also: เซรามิกส์, Syn. ceramics
ware[VI] ระมัดระวัง (คำโบราณ), Syn. beware
ware[VT] ระมัดระวัง (คำโบราณ), Syn. beware
aware[ADJ] ตระหนักรู้, Syn. conscious, sensible
sware[VI] กริยาช่อง 2 ของ swear
wares[N] สินค้า, Syn. goods, merchandise, product
beware[VT] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. look out, watch out
seaware[N] สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ใช้ทำปุ๋ย, See also: สาหร่าย, Syn. seaweed
tinware[N] ของใช้ทำด้วยดีบุก, Syn. tinwork, plateware, utensil
unaware[ADJ] ซึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน, See also: ซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ซึ่งไม่ตระหนักมาก่อน, Syn. inattentive, oblivious, Ant. attentive, mindful, watchful
wetware[SL] สมองมนุษย์ (ใช้เปรียบเทียบกับสมองกลของคอมพิวเตอร์), See also: สมองคน
flatware[N] อุปกรณที่ใช้บนโต๊ะอาหาร, Syn. cutlery
hardware[N] เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก, See also: เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ
hardware[N] อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, See also: อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์
ironware[N] เครื่องโลหะ, Syn. hardware
software[N] ซอฟต์แวร์
unawares[ADV] อย่างไม่รู้ตัว, Syn. off-guard, surprisingly, abruptly
unawares[ADV] อย่างไม่ตั้งใจ, Syn. unexpectedly, Ant. predictably
wareroom[N] ห้องเก็บสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า
awareness[N] การรับรู้, See also: การทราบ, ความตระหนัก, Syn. conciousness, knowledge, mindfulness
beware of[PHRV] ระมัดระวังในเรื่อง
chinaware[N] เครื่องลายคราม, Syn. china
glassware[N] เครื่องแก้ว, See also: สิ่งที่ทำจากแก้ว, Syn. glasswork
metalware[N] เครื่องใช้ประเภทโลหะ, Syn. hardware
shareware[N] ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
stoneware[N] ภาชนะที่ทำจากหิน, See also: เครื่องหินเคลือบ, Syn. earthenware, pottery
tableware[N] เครื่องใช้หรือภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse
warehouse[VT] เก็บไว้ในโกดัง
warehouse[VT] นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
copperware[N] เครื่องทองแดง (โดยเฉพาะเครื่องครัว), See also: เครื่องใช้ที่ทำจากทองแดง
enamelware[N] เครื่องเคลือบ, Syn. porcelain
silverware[N] เครื่องเงิน, See also: สิ่งที่ทำด้วยเงิน, Syn. cutlery, silver
warehouser[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouseman
warehouser[N] ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
woodenware[N] ภาชนะที่ทำด้วยไม้, See also: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้
earthenware[N] เครื่องดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, crockery, pottery
glazed ware[N] ภาชนะเคลือบ
kitchenware[N] เครื่องครัว, See also: เครื่องใช้ในครัว, Syn. kitchen utensils
lacquerware[N] งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันขัดเงา, Syn. lacquer, lacquerwork
unawareness[N] ความไม่คาดคิดมาก่อน, Syn. ignorance, nescience
warehouseman[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouser
warehouseman[N] ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
sanitary ware[N] เครื่องสุขภัณฑ์
take unawares[PHRV] ทำให้ประหลาดใจ, Syn. take by

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun,mind
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา
enamelware(อิแนม'มัลแวร์) n. ภาชนะเคลือบเครื่องเคลือบ,กะละมัง
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)
glassware(กลาส'แวร์) n. เครื่องแก้ว
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
ironwaren. เครื่องเหล็ก,เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก
kitchenware(คิช'เชินแวร์) n. เครื่องครัว,เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว,หม้อข้าว,หม้อแกง
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
metalware(เมท'เทิลแวร์) n. เครื่องโลหะ
netware(เนท' แวร์) n. ชื่อโปรแกรมจัดการอันหนึ่งของ LAN (Local Area Network)
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
sanitary waren. สุขภัณฑ์,เครื่องสุขภัณฑ์
seaware(ซี'แวร์) n. สาหร่ายทะเล (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ใช้ทำปุ๋ย, Syn. seaweed
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
silverware(ซิล'เวอะแวร์) n. เครื่องเงิน
softwareซอฟต์แวร์ส่วนชุดคำสั่งหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้ คำนี้มักจะใช้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับส่วนตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ (hardware) ดู hardware เปรียบเทียบ
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จซอฟต์แวร์สำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ บางทีใช้สั้น ๆ ว่าpackage ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯมีความหมายเหมือน packaged program
sware(สแวร์) vi. กริยาช่อง 2 ของ swear
tablewaren. ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ
tinware(ทิน'แวร์) n. ภาชนะหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยแผ่นดีบุก
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful,wary,spend,expend
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
beware(vi) ระวัง
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
glassware(n) เครื่องแก้ว
hardware(n) เครื่องเหล็ก,เครื่องโลหะ,เครื่องมือ,อาวุธยุทโธปกรณ์
kitchenware(n) เครื่องครัว
silverware(n) เครื่องโต๊ะเงิน,เครื่องเงิน
stoneware(n) เครื่องหิน
tableware(n) เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
ware(n) ภาชนะ,เครื่องใช้,สินค้า,ผลิตภัณฑ์,เครื่องปั้นดินเผา
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pubic awarenessประชาพิชาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Palissy wareเครื่องถ้วยปาลีซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peoplewareส่วนบุคลากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peoplewareส่วนบุคลากร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquerwareเครื่องเขิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingwareส่วนภาษาศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จ, ซอฟต์แวร์สำเร็จ [มีความหมายเหมือนกับ package] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems softwareส่วนชุดคำสั่งระบบ, ซอฟต์แวร์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stonewareเครื่องถ้วยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sharewareแชร์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sharewareแชร์แวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orgawareออร์กาแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aghkandwareอาก์คันด์แวร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridgewareบริดจ์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biscuitwareเครื่องดินเผาดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blue-and-white wareเครื่องลายคราม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
middlewareมิดเดิลแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
china; chinawareเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
componentwareส่วนองค์ประกอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CHRP (common hardware reference platform)ซีเอชอาร์พี (แพลตฟอร์มอ้างอิงร่วมของฮาร์ดแวร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coursewareคอร์สแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common hardware reference platform (CHRP)แพลตฟอร์มอ้างอิงร่วมของฮาร์ดแวร์ (ซีเอชอาร์พี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
groupwareกรุ๊ปแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
groupwareกรุ๊ปแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grabiwareกราบิแวร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freewareฟรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freewareฟรีแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
firmwareเฟิร์มแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firmwareเฟิร์มแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
English delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
integrated softwareส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จ, ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vaporwareเวเพอร์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hardware๑. ส่วนเครื่อง, ฮาร์ดแวร์๒. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hardware checkการตรวจสอบโดยเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ automatic check และ built-in check] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hardware failure; hard failureความขัดข้องของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hardware๑. ส่วนเครื่อง, ฮาร์ดแวร์๒. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macromedia Authorwareมาโครมีเดียออเธอร์แวร์ [TU Subject Heading]
Hardwareฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Software protectionการคุ้มครองซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Shareware (Computer software)แชร์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer softwareซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer softwareซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable document softwareระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software maintenanceการบำรุงรักษาด้วยซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer hardwareอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software refactoringซอฟต์แวร์รีแแฟคทอริง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free computer software ซอฟต์แวร์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software productivityประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer hardware description languagesภาษาบรรยายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spyware (Computer software)สปายแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Component softwareส่วนประกอบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Firmwareซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
public domain softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [คอมพิวเตอร์]
Course wareโปรแกรมบทเรียน
โปรแกรมที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนเนื้อหาบทเรียนและเพื่อการฝึกอบรม [คอมพิวเตอร์]
Hardware interfaceส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ [คอมพิวเตอร์]
Software interface ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
sharewareแชร์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
software๑. ซอฟต์แวร์ ๒. ส่วนชุดคำสั่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดของคำสั่งที่เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งสำหรับบังคับควบคุมให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงานกับข้อมูลตามที่กำหนดไว้ คำว่า software นี้เราเขียนทับศัพท์ว่า ซอฟต์แวร์ อย่าใช้คำแปลกๆ เช่น ละมุนภัณฑ์ เป็นต้นอันขาด เพราะราชบัณฑิตยสถานไม่ได้บัญญัติไว้เช่นนั้น [คอมพิวเตอร์]
software houseผู้ผลิตซอฟต์แวร์
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ออกจำหน่าย [คอมพิวเตอร์]
software piracyการละเมิดซอฟต์แวร์
คำว่า piracy แปลว่าการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และฝรั่งนิยมนำมาใช้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การก๊อบปี้ซอฟต์แวร์ของผู้อื่นไปใช้ โดยไม่ยอมเสียเงินซื้อ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และทำให้ผู้ผลิตและจำหน่วยซอฟต์แวร์เสียหาย คือ ควรจะขายได้เงินก็ไม่ได้ ประเทศไทยมีการละเมิดซอฟต์แวร์มานานแล้ว แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับ พ.ศ. 2521 บังคับใช้ ทั้งนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่าซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นประเทศไทยจึงถูกประเทศสหรัฐอเมริการที่เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่จับตามอง และไทยได้รับการร้องขอให้ช่วยปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และตรา พรบ. ที่รัดกุมกว่าขึ้นใช้เป็นผลให้มี พรบ.นี้กำหนดว่าซอฟต์แวร์ได้รับการคุมครอง และการละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกลงโทษ [คอมพิวเตอร์]
Coursewareซอฟต์แวร์ช่วยสอน [คอมพิวเตอร์]
Integrated softwareซอฟต์แวร์รวม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software failureซอฟต์แวร์ล้มเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
NetWareเน็ตแวร์ [คอมพิวเตอร์]
firmwareเฟิร์มแวร์
ซอฟต์แวร์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำแบบรอม (read-only memory) ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะไม่สูญหายไปแม้ว่าไฟฟ้าจะดับ [คอมพิวเตอร์]
system softwareซอฟแวร์ระบบ
ซอฟแวร์ที่จำเป็นสำหรับช่วยให้ซอฟแวร์ประยุกต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วอฟแวร์ระบบนั้นมักจะรวมทั้งระบบปฏิบัติการ (operating system) ตัวแปลภาษา (compiler) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utilities) [คอมพิวเตอร์]
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
hardware๑. ฮาร์ดแวร์ ๒. ส่วนอุปกรณ์ ๓. ส่วนเครื่อง
ส่วนที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ [คอมพิวเตอร์]
hardware platformระบบเครื่อง
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
Amphibious warefareการรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก [TU Subject Heading]
Application softwareส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Authorware academicออเธอร์แวร์ อคาเดมิค [TU Subject Heading]
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Biscuit wareเครื่องดินเผาดิบ [TU Subject Heading]
Blue and white wareเครื่องลายคราม [TU Subject Heading]
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antispyware (n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
chinawareเครื่องลายคราม
corning wareแก้ว , เครื่องแก้ว
data warehouse (n) ฐานข้อมูลขนาดยักษ์ ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่งหลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน (และใช้ schema เดียวกัน)
Hardware Selection and Sizing
malware (n) Malicious software (mal-ware) is a form of computer program designed with malicious intent. This intent may be to cause annoying pop-up ads with the hope you click on one and generate revenue, or forms of spyware and viruses that can be used to steal your identity or track your activities. รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงบางอย่าง จุดประสงค์ดังกล่าวอาจจะเพื่อสร้างหน้าต่างโฆษณาที่เปิดขึ้นมาเองโดยอัติโนมัติ ด้วยความหวังที่ว่าจะให้คุณกดเข้าไปและสร้างรายได้ให้กับบุคคลเหล่านั้น หรือ รูปแบบของ spyware และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้เพื่อการขโมยตัวตนของคุณบนอินเตอร์เน็ต หรือ ติดตามกิจกรรมต่างของคุณ
See also: S. Malicious software,
syster softwareโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์
WM wareเป็นโปรแกรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ขึ้นบนระบบปฏิบัติการเดิมที่มีอยู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Silverware clatters)Lie with Me (2013)
Were...Waren. Topaze (1951)
Yeah!Ja, waren wir. Knight Errant (1973)
I did, I did.Sie waren da! Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Hey Chef.Wie waren die Ferien? Summer Sucks (1998)
we weren't.Waren wir nie. Sudden Flight (2008)
I can hear--Warehouse 13! Claudia (2009)
That was us.Das waren wir. The Adjustment Bureau (2011)
Was it 12?Waren es 12? The High Road (2012)
With Kim.Waren das zehn? The Last Days on Mars (2013)
It was you!- Sie waren es! The Evil Twin (2015)
- They did.- Das waren sie. First Time Again (2015)
-Was?- Waren? Lus (2015)
We did that.Das waren wir. Where the Truth Lies (2015)
- Nope.- Waren Sie mal da? Pilot (2016)
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
But you aware that Providence is inแต่คุณคงรู้ตัวว่าพรหมลิขิตมาแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Niners already paid for that hardware.พวกไนเนอร์จ่ายค่าอาวุธนั่นไปแล้ว Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
There's zero balance due on that hardware.อาวุธพวกนั้น ไม่เหลือซากสักชิ้นเดียว Pilot (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
Unaware I was, Count Dooku was invited to our meeting.กระหม่อมไม่ทราบมาก่อนว่าเคาท์ดูกู ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเจรจากับเราด้วย Ambush (2008)
Allison,are you aware that Chelsea was murdered last night?แอลลิสัน หนูรู้มั๊ยว่า เชลซีโดนฆาตกรรมเมื่อคืนนี้? And How Does That Make You Kill? (2008)
Merchant KIM's warehouseที่นี่เป็นโรงเก็บสินค้าของนายห้างคิม Portrait of a Beauty (2008)
Please, Merlin, you must beware.เมอลิน เจ้าต้องระวัง Le Morte d'Arthur (2008)
Next stop: Edgware Road. Well...สถานีต่อไป ถนนเอ็ดจ์แวร์ ถึงแล้วเพื่อน The Bank Job (2008)
We still are unaware of that.พวกเราก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกัน The Kingdom of the Winds (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
So you must be aware of what's happening to you.ดังนั้น เจ้าก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
This warehouse is where you and your government have hidden all of your secrets, yes?โกดังนี่ คือที่ที่คุณและรัฐบาลของคุณ ซ่อนความลับทั้งหมดของคุณไว้ใช่ไหม? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is a military warehouse. I've never been here before in my life.นี่คือโกงดังของทหาร ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Captain Mike and me, the cookie, Prentiss Mayes from Wilmington, Delaware.เจ้าคุ๊กกี้ เพรนติส เมย์ส จาก วิลมิงตัน เดลาแวร์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Watch the sun come up over the warehouses.เฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้น ข้ามหลังคาโกดัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yes, but it's also possible to be in a heightened state of awareness... where every details and sensations are remembered.ใช่,แต่มันก็อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะเพิ่มระดับการรับรู้... ทุกๆรายละเอียดและ ทุกสัมผัสจะถูกจดจำได้ทั้งหมด Passengers (2008)
Anyway, this will be my 5th trip in so, we are aware of all the risks.นีเปนการเดินทางครังที 5 ของผม เราตระหนักถึงอันตรายดี Rambo (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
I wasn't aware I was expecting one.ข้าไม่คิดว่าข้าต้องการคนเพิ่มนะ The Other Boleyn Girl (2008)
I'm aware of one Boleyn girl.ข้ารู้ว่า มีสาวโบลินอยู่หนึ่งคน The Other Boleyn Girl (2008)
Buyer beware.คนซื้อก็น่าจะรู้ The Dark Knight (2008)
As you're all aware, one of our deposits was stolen.อย่าที่ทุกคนรู้กันแล้ว กระปุกออมสินของเราถูกทุบไป The Dark Knight (2008)
- I'm not aware of any participation... - Our boy looks good on the tube.แบทแมนร่วมมือกับรัฐบาลหรือครับ The Dark Knight (2008)
Sensitive viewers, be aware. The image is disturbing.มันเป็นภาพที่ไม่ได้น่าดูนัก The Dark Knight (2008)
Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?เธอเคยมีแฟนโรคจิตอย่างที่ผมกลัวไหม The Dark Knight (2008)
Wasn't aware we had any government contracts.ผมไม่เห็นรู้เลยว่าเราได้สัญญากับรัฐบาล The Dark Knight (2008)
I'm in a warehouse. They got me wired to these oil drums.ผมอยู่ในโกดัง พวกเขาจับผมมัดกับถงน้ำมัน The Dark Knight (2008)
Then there was the fire in the warehouse and the publishers went out of business.พอมีไฟไหม้โกดัง... สำนักพิมพ์ก็เลยเจ๊ง Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wareAbove all, beware of pickpockets.
wareAlready he was aware of it.
wareAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
wareApparently my anti-virus software is not up to snuff.
wareA problem of whose importance we are fully aware.
wareAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
wareAre you aware of anything concerning his past life?
wareAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
wareAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
wareAs far as I am aware, there were no problems during the first semester.
wareAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
wareBeware lest you should miss the train.
wareBeware of imitations.
wareBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
wareBeware of one who praises you to your face.
wareBeware of pickpockets.
wareBeware of pick-pockets here.
wareBeware of smooth talk.
wareBeware of the dog!
wareBeware of thefts in a big city.
wareBeware that you don't get into trouble.
wareBeware! There's a car coming!
wareBronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
wareDeveloping political awareness takes time.
wareDrivers should be aware of the traffic rules.
wareForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
wareGeorge began to climb all unawares.
wareHe carried the glassware with care.
wareHe deals in hardware.
wareHe doesn't seem to be aware of the problems.
wareHe had to reduce the price of his wares.
wareHe has a keen awareness of the problem.
wareHe is aware of his danger.
wareHe is aware of his own fault.
wareHe is aware that the work is difficult.
wareHe is working as a security guard at a warehouse.
wareHe must be aware of the danger.
wareHer mother is not aware of her illness.
wareHe seems to be unaware of his mistake.
wareHe was aware of a sharp pain.
wareHe was aware of being watched.
wareHe was aware of my presence but he did not greet me.
wareHe was aware of the danger.
wareHe was not aware of the danger.
wareHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
wareHe was unaware of the danger.
wareHe was unaware of the enormity of the offense.
wareHe was unaware of the situation.
wareHowever the protagonist is aware of his own mistakes.
wareHowever the survivors are unaware of that fact.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
หารู้ไม่[CONJ] unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
ฮาร์ดแวร์[N] hardware, Example: ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอินเตอร์เน็ตกันมากมายทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้ถูกใจผู้ใช้
ถึงบางอ้อ[V] realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
อคส.[N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
เครื่องสุขภัณฑ์[N] sanitary ware, Example: ตลาดของการจำหน่ายเซรามิกส์ในประเทศ โดยเฉพาะกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และ เครื่องสุขภัณฑ์ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น
ตระหนักถึง[V] realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, wares, Syn. ของซื้อของขาย, ผลิตภัณฑ์
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
จงระวัง[V] beware of, Syn. ระวัง
ไม่รู้[V] not know, See also: be unknown, be unaware, Syn. ไม่รู้เรื่อง, Example: ผมไม่รู้จริงๆ ว่าเขาวางแผนจะแกล้งคุณ, Thai definition: ไม่เห็นหรือไม่รู้เรื่องราวทีเกิดขึ้น
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
ช้อนส้อม[N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
รับรู้[V] acknowledge, See also: recognize, be aware of, Syn. รับทราบ, Example: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
รู้ความ[V] know, See also: be aware of, understand, Syn. รู้เรื่องรู้ราว, Example: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ, Thai definition: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
รู้ตัว[V] be aware of, See also: be conscious of, Syn. รู้สึกตัว, Example: ท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อเป็นเด็ก ท่านเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
สำนึก[V] be aware of, See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with, Syn. รู้สึก, รับรู้, Example: ทุกคนสำนึกอยู่ในใจดีว่า การที่ครูสั่งสอนเอาจริงเอาจังก็เพราะต้องการให้ได้ดี
เหม่อ[V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
คืนสติ[V] be conscious of, See also: be aware of, come to realize, Syn. ได้สติ, Example: เขาคืนสติคิดขึ้นมาได้ก็เพราะคำพูดของอาจารย์, Thai definition: ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
คิดได้[V] realize, See also: become aware of, comprehend, understand, Example: เขาคงจะคิดได้ เลยกลับมาเรียนเอาปริญญาแทนที่จะเกเรไปวันๆ, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
คลังเก็บของ[N] warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ระวัง[V] be careful, See also: be on the lookout for, watch out for, be vigilant, be cautious, beware of, look out, be on, Syn. คอยดู, Example: ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆ ระวังไวรัสคอมพิวเตอร์หน่อยนะ, Thai definition: เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดเสื่อมเสีย
ภาชนะ[N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
กุดัง[N] storage, See also: storehouse, warehouse, godown, Syn. โกดัง, Example: หอศิลปแห่งชาติซึ่งแต่ก่อนเคยได้รับคำกล่าวติชมว่าเป็นกุดังเก็บภาพเขียน, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ, Notes: (ปาก)
ความสำนึก[N] consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องลายคราม[N] Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกระเบื้อง[N] chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
เครื่องแก้ว[N] glassware, Example: กระสุนปลิวข้ามหัวคนทั้งสองไปอย่างหวุดหวิด ถูกข้าวของเครื่องใช้ ถ้วยชาม และเครื่องแก้วแตกกระจาย, Count unit: ชุด
เครื่องเขิน[N] lacquer ware, Example: เครื่องเขินนิยมทำกันมากในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย, Thai definition: เครื่องสานที่ลงรักฉาบชาด
เครื่องครัว[N] kitchen utensil, See also: kitchen equipment, kitchen ware, Example: เขาผ่านครัวใหญ่ที่มีเครื่องครัวครบครัน, Thai definition: เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร
เครื่องเคลือบ[N] porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก
เครื่องเงิน[N] silverware, Example: เขาเดินเขาเดินทางไปอังกฤษเพื่อจัดแสดงเครื่องเงินของไทย, Count unit: ชุด, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน
เครื่องเหล็ก[N] hardware, See also: ironware, metalware, Example: เครื่องเหล็กที่นิยมทำกันในประเทศไทย คือ เครื่องใช้ในครัวเรือนและการเกษตร เช่น มีด ขวาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: สิ่งของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
เผลอไผล[V] unconscious, See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded, Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม, Ant. รอบคอบ, Example: หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
เผลอตัว[V] be unaware, See also: to be unconscious, to be ignorant, Syn. ลืมตัว, Example: เขาคบเพื่อนไม่ดีจึงเผลอตัวทำสิ่งผิดกฎหมาย, Thai definition: ขาดความรู้สึกตัว, ขาดความรู้สึกผิดชอบ, ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน
ภัณฑาคาร[N] storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
ภาชนะดินเผา[N] earthenware, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, Example: ที่ด่านเกวียนมีภาชนะดินเผามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
รู้อยู่แก่ใจ[V] realize, See also: aware of, know, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก, Example: นายกฯ แต่งตั้งเขาให้ไปคุมทหารทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เขากับผู้นำทหารชุดปัจจุบันเป็นขมิ้นกับปูนกัน, Thai definition: ตระหนักดี
ส่วนอุปกรณ์[N] hardware, Example: ในปัจจุบันเราใช้จอภาพเป็นส่วนอุปกรณ์สำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์
สัมปชัญญะ[N] consciousness, See also: awareness, cognizance, knowingness, Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ, Example: หากตนมีสติมีสัมปชัญญะก็จะเป็นสิ่งนำตนไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด, Thai definition: ความรู้ตัวอยู่เสมอ, ความไม่เผลอตัว, Notes: (บาลี)
สุขภัณฑ์[N] sanitary ware, Syn. เครื่องสุขภัณฑ์, Example: เธอเลือกใช้สุขภัณฑ์ทุกชิ้นในห้องน้ำที่มีราคาแพงทั้งนั้น, Thai definition: เครื่องอุปกรณ์ใช้สอยสำหรับห้องน้ำหรือห้องส้วม
โดยไม่รู้ตัว[ADV] unconsciously, See also: unawarely, Ant. โดยเจตนา, โดยรู้ตัว, Example: เธอเดินชนกระจกโดยไม่รู้ตัว
โดยไม่รู้สึกตัว[ADV] unconsciously, See also: unawarely, Ant. โดยรู้สึกตัว, Example: ยามหน้าบริษัทหลับไปโดยไม่รู้สึกตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkraēm samnakngān) EN: office suite (software)   FR: suite bureautique [f]
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
จงระวัง[v. exp.] (jong rawang) EN: beware of   FR: prendre garde ; prêter attention
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān khlang phatsadu) EN: warehouse management ; inventory management   
เคหะภัณฑ์[n.] (khēhaphan) EN: hardware   
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand)   FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องแก้ว[n.] (khreūangkaēo) EN: glassware   FR: objets en verre [mpl]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องเงิน[n.] (khreūang ngoen) EN: silverware   FR: argenterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องถม[n.] (khreūang thom) EN: nielloware   
เครื่องทองลงหิน[n. exp.] (khreūangthøng longhin) EN: polished brassware   
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   
กระเบื้องดินเผา[n. exp.] (krabeūang din phao) EN: earthenware   
ไม่รู้[v. exp.] (mai rū) EN: not know ; be unknown ; be unaware   FR: ignorer ; ne pas savoir
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
โอเพนซอร์ส[n. prop.] (ōphēn søs) EN: open source software ; open source   FR: logiciel libre [m]
ภาชนะ[n.] (phāchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m]
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phāchana dinphao) EN: earthenware   FR: pot en terre cuite [m]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
ภาชนะดิน[n. exp.] (phātchana din) EN: earthenware ; pottery   
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phātchana dinphao) EN: earthenware   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant   
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software   FR: programme [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมฟรี[n. exp.] (prōkraēm frī) EN: freeware   FR: programme gratuit [m] ; logiciel gratuit [m] ; logiciel libre [m] ; gratuiciel [m]
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of   FR: reconnaître ; admettre
รับทราบ[v.] (rapsāp) EN: acknowledge ; be aware ; be informed   
ระวัง[X] (rawang) EN: be careful ! ; beware   FR: attention ! ; soyez prudent(s) ! ; prenez garde ! ; méfiez-vous !
ระวังสุนัขดุ[v. exp.] (rawang sunak du) EN: beware of the dog   FR: attention chien méchant
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant

CMU English Pronouncing Dictionary
WARE    W EH1 R
AWARE    AH0 W EH1 R
WARES    W EH1 R Z
WAREN    W EH1 R AH0 N
LAWARE    L AH0 W EH1 R
DEWARE    D UW1 EH0 R
BEWARE    B AH0 W EH1 R
UNAWARE    AH2 N AH0 W EH1 R
BENWARE    B EH1 N W EH0 R
WAREING    W EH1 R IH0 NG
NETWARE    N EH1 T W EH2 R
HARDWARE    HH AA1 R D W EH2 R
WAREHIME    W EH1 R HH AY2 M
NOTEWARE    N OW1 T W EH2 R
SOFTWARE    S AO1 F T W EH2 R
SOFTWARE    S AO1 F W EH2 R
UNAWARES    AH2 N AH0 W EH1 R Z
GIFTWARE    G IH1 F T W EH2 R
FOOTWARE    F UH1 T W EH2 R
DELAWARE    D EH1 L AH0 W EH2 R
BOULWARE    B AW1 L W EH0 R
COOKWARE    K UH1 K W EH2 R
WICKWARE    W IH1 K W EH2 R
BOLEWARE    B OW1 L W EH0 R
BAKEWARE    B EY1 K W EH2 R
FLATWARE    F L AE1 T W EH2 R
VAPORWARE    V EY1 P ER0 W EH2 R
COMPUWARE    K AA1 M P Y UW0 W EH2 R
SHAREWARE    SH EH1 R W EH2 R
WAREHOUSE    W EH1 R HH AW2 S
STONEWARE    S T OW1 N W EH2 R
AWARENESS    AH0 W EH1 R N AH0 S
TABLEWARE    T EY1 B AH0 L W EH2 R
GLASSWARE    G L AE1 S W EH2 R
DELFTWARE    D EH1 L F T W EH2 R
MICROWARE    M AY1 K R OW2 W EH1 R
GONGAWARE    G AA1 NG G AH0 W EH0 R
GROUPWARE    G R UW1 P W EH2 R
HOUSEWARE    HH AW1 S W EH2 R
DELAWARE'S    D EH1 L AH0 W EH2 R Z
WAREHOUSES    W EH1 R HH AW2 Z AH0 Z
WAREHOUSED    W EH1 R HH AW2 Z D
HOUSEWARES    HH AW1 S W EH2 R Z
FARBERWARE    F AA1 R B ER0 W EH2 R
DINNERWARE    D IH1 N ER0 W EH2 R
TUPPERWARE    T AH1 P ER0 W EH2 R
SOFTWARE'S    S AO1 F W EH2 R Z
SILVERWARE    S IH1 L V ER0 W EH2 R
SOFTWARE'S    S AO1 F T W EH2 R Z
KITCHENWARE    K IH1 CH AH0 N W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ware    (n) (w e@1 r)
ware    (v) (w e@1 r)
aware    (j) (@1 w e@1 r)
wared    (v) (w e@1 d)
wares    (v) (w e@1 z)
beware    (v) (b i1 w e@1 r)
unaware    (j) (uh2 n @ w e@1 r)
Delaware    (n) (d e1 l @ w e@ r)
hardware    (n) (h aa1 d w e@ r)
ironware    (n) (ai1 @ n w e@ r)
ovenware    (n) (uh1 v n w e@ r)
software    (n) (s o1 f t w e@ r)
unawares    (a) (uh2 n @ w e@1 z)
awareness    (n) (@1 w e@1 n @ s)
chinaware    (n) (ch ai1 n @ w e@ r)
glassware    (n) (g l aa1 s w e@ r)
stoneware    (n) (s t ou1 n w e@ r)
tableware    (n) (t ei1 b l w e@ r)
warehouse    (n) (w e@1 h au s)
warehouses    (n) (w e@1 h au z i z)
crackleware    (n) (k r a1 k l w e@ r)
earthenware    (n) (e1 dh n w e@ r)
warehousing    (n) (w e@1 h au z i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
片割れ[かたわれ, kataware] ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชิ้นส่วน
急がば回れ[いそがばまわれ, isogabamaware] (slang ) ช้าๆำได้พร้าเล่มงาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
気がつく[きがつく, kigatsuku] Thai: รู้ตัว English: to become aware
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software
壊れる[こわれる, kowareru] Thai: พัง
壊れる[こわれる, kowareru] Thai: ถูกทำลาย
思われる[おもわれる, omowareru] Thai: นึกว่า
思われる[おもわれる, omowareru] Thai: ดูเหมือนว่า English: to appear

German-Thai: Longdo Dictionary
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wäre, See also: wären
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง
See also: S. finished product,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Absender {m} einer Warensendungconsignor; shipper [Add to Longdo]
Agenturwaren {pl}agency goods [Add to Longdo]
Altwaren {pl}; Altmaterial {n}scrap [Add to Longdo]
Altwarenhändler {m}second-hand dealer [Add to Longdo]
Antivirus-Software {f} [comp.]anti-virus software [Add to Longdo]
Anwendersoftware {f}; Anwendungssoftware {f}user software [Add to Longdo]
Anwendersoftware {f}software application [Add to Longdo]
Anwendungspaket {n}; Anwendungssoftware {f} [comp.]application package [Add to Longdo]
Anwendungssoftware {f} [comp.]application software [Add to Longdo]
Ausbildungsmethoden {pl}teachware [Add to Longdo]
Aufzug {m}; Lastenaufzug {m}; Warenaufzug {m}hoist [Add to Longdo]
Ausnutzen {n} eines Sicherheitsproblems von Software [comp.]exploit [Add to Longdo]
Ausschussware {f}substandard goods [Add to Longdo]
Backware {f}; Backwaren {pl}pastries; baked goods [Add to Longdo]
Backwarenindustrie {f}baking industry [Add to Longdo]
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand {m} | Bedarfsartikel {pl}; Gebrauchsgegenstände {pl}; Waren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Begleitpapier {n}; Warenbegleitschein {m}accompanying document [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service [Add to Longdo]
Betonwaren {pl}concrete goods [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeitssoftware {f}operational stability software [Add to Longdo]
Bewusstheit {f}awareness [Add to Longdo]
Bewusstsein {n}awareness [Add to Longdo]
Blechgeschirr {n}tinware [Add to Longdo]
Bulkware {f}bulk material [Add to Longdo]
Datenbank {f}data warehouse [Add to Longdo]
Datenverarbeitungspersonal {n}liveware [Add to Longdo]
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.) [Add to Longdo]
EDV-Personal {n}liveware [Add to Longdo]
Einlagerung {f}admission into warehouse [Add to Longdo]
Eisenwaren {pl}; Haushaltwaren {pl}hardware [Add to Longdo]
Eisenwarenhändler {m}; Eisenwarenhandlung {f}ironmonger [Add to Longdo]
Eisenwarenhandlung {f}hardware store [Add to Longdo]
Emailgeschirr {n}enamel ware [Add to Longdo]
Empfang {m} (eines Briefes; einer Ware) | Empfang zurückbestätigen | zahlbar nach Empfangreceipt | to return receipt | payable on receipt [Add to Longdo]
Esswaren {pl}edibles [Add to Longdo]
Esswaren {pl}; Viktualien {pl}victuals [Add to Longdo]
Faststeinzeug {n}near-stoneware [Add to Longdo]
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware [Add to Longdo]
Firmware {f} (Software in Festwertspeichern) [comp.]firmware [Add to Longdo]
Fleischware {f}meat product [Add to Longdo]
Fleischwarenindustrie {f}meat industry [Add to Longdo]
Freeware {f} [comp.]freeware [Add to Longdo]
Freigabe {f} (Buch; Film; Software)release [Add to Longdo]
Frühsteinzeug {n}early stoneware [Add to Longdo]
Gebrauchsgeschirr {n}domestic ware; tableware [Add to Longdo]
Gebrauchtware {f} | Gebrauchtwaren {pl}second hand article | second hand articles [Add to Longdo]
Gerätetechnik {f}hardware [Add to Longdo]
Gewahrsein {n}awareness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
と言われる[といわれる, toiwareru] (exp,v1) to be called ...; to be referred to as ... [Add to Longdo]
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
ひび割れる;罅割れる[ひびわれる, hibiwareru] (v1,vi) to crack; to develop a crack [Add to Longdo]
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
アウェア;アウエア[, auea ; auea] (n) aware [Add to Longdo]
アドインソフト[, adoinsofuto] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アドインソフトウェア[, adoinsofutouea] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アドウェア[, adouea] (n) {comp} adware [Add to Longdo]
アニメーションソフト[, anime-shonsofuto] (n) {comp} animation software [Add to Longdo]
アプリケーションソフト[, apurike-shonsofuto] (n) {comp} application software [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア;アプリケーションソフトウエア[, apurike-shonsofutouea ; apurike-shonsofutouea] (n) {comp} application software [Add to Longdo]
アンチウィルス;アンチウイルス[, anchiuirusu ; anchiuirusu] (n,adj-no) {comp} anti-virus (e.g. software) [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト;アンチウイルスソフト[, anchiuirususofuto ; anchiuirususofuto] (n) {comp} anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
イケア[, ikea] (n) Ikea (housewares store) [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
イントラネットウェア[, intoranettouea] (n) {comp} IntranetWare [Add to Longdo]
ウィンドウソフトウェア[, uindousofutouea] (n) {comp} windowing software [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[, uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
ウイルス検出ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ウイルス防衛用ソフト[ウイルスぼうえいようソフト, uirusu boueiyou sofuto] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[, uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P) [Add to Longdo]
ウエアハウス;ウェアハウス[, ueahausu ; ueahausu] (n) warehouse [Add to Longdo]
ウエアハウスストア[, ueahaususutoa] (n) warehouse store [Add to Longdo]
オーサリングソフト[, o-saringusofuto] (n) {comp} authoring software [Add to Longdo]
オーサリングソフトウェア[, o-saringusofutouea] (n) {comp} authoring software [Add to Longdo]
オードトワレ[, o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.) [Add to Longdo]
オープンソースソフトウェア[, o-punso-susofutouea] (n) {comp} open source software [Add to Longdo]
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite [Add to Longdo]
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware [Add to Longdo]
オンラインソフト[, onrainsofuto] (n) {comp} online software [Add to Longdo]
オンラインソフトウェア[, onrainsofutouea] (n) {comp} online software [Add to Longdo]
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[, kasutamusofutouea] (n) {comp} custom software [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
キッチンウエア[, kicchin'uea] (n) kitchenware [Add to Longdo]
キャンドソフトウェア[, kyandosofutouea] (n) {comp} canned software [Add to Longdo]
グラフィックソフトウェア;グラフィックソフト[, gurafikkusofutouea ; gurafikkusofuto] (n) {comp} graphics software; software for graphics [Add to Longdo]
グループウェア[, guru-puuea] (n) {comp} groupware [Add to Longdo]
グループウエア[, guru-puuea] (n) groupware [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
ゲームソフト[, ge-musofuto] (n) {comp} game software [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness [Add to Longdo]
不自觉[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unaware; unconscious of sth [Add to Longdo]
不觉察[bù jué chá, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ, / ] unaware [Add to Longdo]
中间件[zhōng jiān jiàn, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] middleware [Add to Longdo]
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡 [Add to Longdo]
五金店[wǔ jīn diàn, ˇ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] a hardware store [Add to Longdo]
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse [Add to Longdo]
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to personalize; to customize (software) [Add to Longdo]
侧边栏[cè biān lán, ㄘㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄌㄢˊ, / ] a side-bar (in software) [Add to Longdo]
元语言学意识[yuán yǔ yán xué yì shí, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] metalinguistic awareness [Add to Longdo]
免费软件[miǎn fèi ruǎn jiàn, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] freeware [Add to Longdo]
共享软体[gòng xiǎng ruǎn tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] shareware [Add to Longdo]
卸载[xiè zài, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄞˋ, / ] to disembark; to off-load cargo; to uninstall (software) [Add to Longdo]
句法意识[jù fǎ yì shí, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] syntactic awareness [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares) [Add to Longdo]
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans [Add to Longdo]
商业版本[shāng yè bǎn běn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, / ] commercial version (of software) [Add to Longdo]
器具[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, ] implement; ware [Add to Longdo]
固件[gù jiàn, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] firmware [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] unburnt earthenware [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] earthenware, earthenware vessel [Add to Longdo]
外加附件[wài jiā fù jiàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] add-on (software); plug-in (software) [Add to Longdo]
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software) [Add to Longdo]
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] client software [Add to Longdo]
寄存处[jì cún chǔ, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ, ] a warehouse; a temporary store; a left-luggage office; a cloack-room [Add to Longdo]
察觉[chá jué, ㄔㄚˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] aware; conscious [Add to Longdo]
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, ] gadget; widget (small item of software) [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse [Add to Longdo]
库房[kù fáng, ㄎㄨˋ ㄈㄤˊ, / ] a place for storage; storeroom; warehouse [Add to Longdo]
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company [Add to Longdo]
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ˋ, / ] fully aware; to recognize fully [Add to Longdo]
恶意代码[è yì dài mǎ, ㄜˋ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] malicious code (e.g. virus); malware [Add to Longdo]
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware [Add to Longdo]
感性认识[gǎn xìng rèn shi, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] perceptual awareness [Add to Longdo]
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, ] perception; awareness [Add to Longdo]
感觉[gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to feel; to become aware of; feeling; sense; perception [Add to Longdo]
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] application software [Add to Longdo]
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] application software [Add to Longdo]
提取[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up [Add to Longdo]
插件[chā jiàn, ㄔㄚ ㄐㄧㄢˋ, ] plug-in (software component) [Add to Longdo]
搜寻软体[sōu xún ruǎn tǐ, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] search software [Add to Longdo]
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software) [Add to Longdo]
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] database software [Add to Longdo]
文殊[Wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
文殊师利菩萨[Wén shū shī lì Pú sà, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄕ ㄌㄧˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
文殊菩萨[Wén shū Pú sà, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] glassware; colored glass household vessel [Add to Longdo]
本土化软件[běn tǔ huà ruǎn jiàn, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] software localization [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] Japanese variant of 棧|栈; wooden crosspiece; warehouse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware" [Add to Longdo]
ハードウェア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware [Add to Longdo]
ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]
ハードウエア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware [Add to Longdo]
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ファームウェア[ふぁーむうえあ, fa-muuea] firmware [Add to Longdo]
フリーウェア[ふりーうえあ, furi-uea] freeware [Add to Longdo]
フリーソフトウェア[ふりーそふとうえあ, furi-sofutouea] free software [Add to Longdo]
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
ミドルウェア[みどるうえあ, midoruuea] middleware [Add to Longdo]
メールソフト[めーるそふと, me-rusofuto] email software, email program, mail program [Add to Longdo]
ワープロソフト[わーぷろそふと, wa-purosofuto] word processing software [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
刃物[はもの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
哀れ[あわれ, aware] -Mitleid [Add to Longdo]
哀れむ[あわれむ, awaremu] Mitleid_haben [Add to Longdo]
[ひん, hin] -Ware, Qualitaet [Add to Longdo]
品物[しなもの, shinamono] -Ware, -Waren, Artikel [Add to Longdo]
商品[しょうひん, shouhin] -Ware [Add to Longdo]
商標[しょうひょう, shouhyou] Warenzeichen [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
塗り物[ぬりもの, nurimono] Lackwaren, Lackarbeit [Add to Longdo]
壊れる[こわれる, kowareru] zerbrechen [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] billige_Ware [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
捕らわれる[とらわれる, torawareru] gefangen_werden, festgenommen_werden [Add to Longdo]
文房具[ぶんぼうぐ, bunbougu] Schreibwaren [Add to Longdo]
漆器[しっき, shikki] Lackwaren [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの, setomono] Porzellan, Steingut, Toepferware [Add to Longdo]
物資[ぶっし, busshi] Gueter, Waren, Rohmaterial [Add to Longdo]
現れる[あらわれる, arawareru] erscheinen [Add to Longdo]
綿織り物[めんおりもの, men'orimono] Baumwollware(n), Baumwollstoff [Add to Longdo]
舶来品[はくらいひん, hakuraihin] Einfuhrartikel, Importware [Add to Longdo]
菓子[かし, kashi] Konditorwaren, Konfekt [Add to Longdo]
表れる[あらわれる, arawareru] (sich) ausdruecken [Add to Longdo]
貨物[かもつ, kamotsu] Gueter, Waren, Fracht, -Last [Add to Longdo]
銘柄[めいがら, meigara] Handelsmarke, Warenzeichen [Add to Longdo]
鋳物[いもの, imono] Gussware, das_Giessen [Add to Longdo]
[とう, tou] TOEPFERWARE, PORZELLAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, n. [AS. waru caution.]
   The state of being ware or aware; heed. [Obs.] --Wyclif.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, v. t. [As. warian.]
   To make ware; to warn; to take heed of; to beware of; to
   guard against. "Ware that I say." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      God . . . ware you for the sin of avarice. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Then ware a rising tempest on the main. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, obs. imp. of {Wear}.
   Wore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, v. t. (Naut.)
   To wear, or veer. See {Wear}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, n. [AS. w[=a]r.] (Bot.)
   Seaweed. [Obs. or Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
   {Ware goose} (Zool.), the brant; -- so called because it
    feeds on ware, or seaweed. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, n. [OE. ware, AS. waru; akin to D. waar, G. waare,
   Icel. & Sw. vara, Dan. vare; and probably to E. worth, a. See
   {Worth}, a.]
   Articles of merchandise; the sum of articles of a particular
   kind or class; style or class of manufactures; especially, in
   the plural, goods; commodities; merchandise. "Retails his
   wares at wakes." --Shak. "To chaffer with them and eke to
   sell them their ware." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      It the people of the land bring ware or any victuals on
      the Sabbath day to sell, that we would not buy it of
      them on the Sabbath, or on the holy day. --Neh. x. 31.
   [1913 Webster]
 
   Note: Although originally and properly a collective noun, it
      admits of a plural form, when articles of merchandise
      of different kinds are meant. It is often used in
      composition; as in hardware, glassware, tinware, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ware \Ware\, a. [OE. war, AS. w[ae]r. [root]142. See {Wary}.]
   A ware; taking notice; hence, wary; cautious; on one's guard.
   See {Beware}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      She was ware and knew it bet [better] than he.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Of whom be thou ware also.        --2. Tim. iv.
                          15.
   [1913 Webster]
 
      He is ware enough; he is wily and circumspect for
      stirring up any sedition.        --Latimer.
   [1913 Webster]
 
      The only good that grows of passed fear
      Is to be wise, and ware of like again.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ware [vaːrə] (n) , s.(f )
   commodity; merchandise; ware
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top